18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünden:

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Profesör

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

Hukuk

 

1

 

 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku (Özel Hukuk) alanında daha önce bir hukuk fakültesinde aynı alanda Profesör olarak çalışmış olmak ve Almanca bilmek

Hukuk

 

 

 

1

Anayasa hukuku alanında doktora sahibi, iyi derecede Almanca veya İngilizce bilen ve daha önce bir hukuk fakültesinde aynı alanda görev yapmış olmak

İşletme

Bankacılık ve Finans

 

 

1

Doktorasını Ekonomi alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

2231/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Katkısay Petrol Ürünleri Elkt. Oto. Teks. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu Şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Musa KATKICI hakkında verilen ve 10/01/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 15’inci İdare Mahkemesi tarafından 21/01/2015 tarihli ve Esas No: 2014/84, Karar No: 2015/31 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

2290/1/1-1

—————

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Ali Can İnş. San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu Şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Nurcan MERT hakkında verilen ve 17 Şubat 2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 11’inci İdare Mahkemesi tarafından 20/01/2015 tarihli ve Esas No: 2014/2266, Karar No: 2015/70 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

2290/2/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

- Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

- Özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Askerlik durum belgesi

- Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

- Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

- Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

- Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kimya ve Proses Mühendisliği/ Kimyasal Teknolojiler

Yardımcı Doçent

4

1

Antimon komplekslerinin sentezi konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Toprak Bilimi

Yardımcı Doçent

5

1

Yem bitkilerinin tuza karşı toleransı konusunda çalışmış olmak.

Tarım Ekonomisi

Yardımcı Doçent

5

1

 

Tarım Ekonomisi

Yardımcı Doçent

5

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri/Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

4

1

 

Temel Tıp Bilimleri/Biyofizik

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Doktoru olmak ve ilgili alanda çalışmış olmak.

2316/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’deki Acar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğundaki 750985 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda yer alan “Acar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan” ifadesi yerine “Egemen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan” ifadesinin, “3131 Ticaret Sicil No ile Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Acar Yapı Denetim Ltd. Şti.” ifadesi yerine “132809 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim Ltd.Şti.” ifadesinin, “Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 04.12.2013 tarihli ve 9602 sayılı, 06.02.2014 tarihli ve 3437 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi” ifadesinin yerine “Egemen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi” ifadesinin eklenmesi, 03.03.2015 tarihli ve 5879 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2237/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5507                                                                     Karar Tarihi: 03.03.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (j) bendi ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1 - Enerji piyasasında faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen;

A) Elektrik Piyasasında;

1) Elektrik Üretim Önlisansı ve Lisansı,

2) Dağıtım Lisansı,

3) Tedarik Lisansı (Toptan Satış Lisansı ve Perakende Satış lisansı),

B) Doğalgaz Piyasasında;

1) Dağıtım lisansı,

2) Depolama Lisansı,

3) Toptan satış lisansı,

4) İthalat lisansı,

5) İhracat lisansı,

sahibi tüzel kişiler, faaliyetlerini, uygulamalarını, işlem, hesap ve mali tablolarını ilgili mevzuata uygun olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yürürlüğe konulan yükümlülüklere ait düzenlemeler ve sahip oldukları lisansların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesini sağlar ve denetim sonucunda düzenlenen raporu takip eden hesap dönem içerisindeki Mayıs ayının onbeşine kadar Kuruma bildirilir. Bildirimler, 27.05.2014 tarih ve 29012 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında yapılır.

MADDE 2 - Bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan aşağıda sayılan lisans sahipleri bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur.

a) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek üretim lisans sahiplerinden, tesis bazında kurulu gücü 100 megavat (mekanik) ve altında olan Üretim lisansı ve Önlisansı sahibi tüzel kişiler.

b) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler.

MADDE 3 - 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olup, elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Kurumdan lisans almış olan teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınanlar, bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur.

MADDE 4 - Elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Kurumdan lisans almış olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirilmesi halinde, bağımsız denetim yükümlülüğü devir edildikleri yılı takip eden hesap döneminden itibaren başlar.

MADDE 5 - Hesap dönemi içerisinde Kuruldan lisans alan tüzel kişilerin bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü takip eden hesap döneminden itibaren başlar.

MADDE 6 - Bağımsız denetim kuruluşları denetimler sonucunda, denetlenen şirketin faaliyette bulunduğu piyasaya göre, Ek’te yer alan “Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu” (EK:1) veya “Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formunu” (EK:2) tanzim ederek bağımsız denetim raporlarına dahil edecek ve dahil edilen form ile düzenlenen bağımsız denetim raporları lisans sahibi tarafından Kuruma bildirimde bulunulacaktır.

MADDE 7- Bu Karar uyarınca bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan denetlenenin, tabi olduğu diğer bir mevzuat dolayısıyla ya da herhangi bir mevzuata bağlı olmaksızın yaptırdığı bağımsız denetim ve bu denetim sonucu düzenlenen raporlar, söz konusu bağımsız denetimin Kamu Gözetimi Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılmış olması ve denetlenene ait faaliyetlerin, uygulamaların, işlem, hesap ve mali tabloların; ilgili mevzuata uygun ve denetlenenin sahip olduğu lisansın ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun denetlendiğini gösteren ek bir rapor düzenlemesi kaydıyla Kurumca geçerli sayılır.

MADDE 8 - Aynı tüzel kişi tarafından aynı tür piyasa faaliyeti için alınan birden fazla lisans için tek bir bağımsız denetim yaptırılabilir. Bu mahiyetteki bağımsız denetim raporunda, her bir lisans kapsamındaki piyasa faaliyeti için ayrı bir bölümün yer alması zorunludur.

MADDE 9 - Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

EK-1 Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu

EK-2 Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu

 

EK: 1

Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu:

No

Konu

Yapılan Tespitler

1

Denetlenenin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ve Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü

 

2

Yan ürün faaliyetleri ve piyasa dışı faaliyetler

 

3

Lisans sahibinin yıllık üretim/alış ve satış miktarı ile üretim maliyeti ve alış ve satış tutarları

 

4

Hesap ayrıştırımı

 

5

Tesis varlıklarını teminat altına alma zorunluluğu

 

6

Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları

 

7

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne (PMUM) kayıt yaptırma yükümlülüğü

 

8

Faaliyet ve ilerleme raporları

 

9

Yıllık lisans bedeli

 

10

Diğer hususlar

 

 

AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki formda belirtilen maddeler aşağıda aynı sıra numarasıyla yapılan açıklamalar ışığında değerlendirilecektir:

1 - Denetlenenin lisansında yer alan ortaklık yapısıyla mevcut ortaklık yapısının karşılaştırılması neticesinde sermayenin % 10 (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması ve/veya anılan oranın altına düşmesi sonucunu veren pay edinimlerinin/pay devirlerinin tespiti halinde Kurul onayı alınarak lisansın tadil edilip edilmediği ya da lisans tadil talebinde bulunulup bulunulmadığı ile ilgili inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, Kurul onayı alınmaksızın, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması gibi tasarruflarda bulunulup bulunulmadığı da araştırılacaktır (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesi). Ayrıca şirketin ödenmiş sermaye yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin tespiti.

2 - Denetlenenin, piyasa faaliyetinin yanı sıra ilgili faaliyeti tamamlayıcı ve/veya gereği olan faaliyetler ile yan ürün faaliyetinde bulunması halinde, lisansında buna ilişkin hüküm bulunup bulunmadığı hususunda gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi). Bunun yanı sıra, denetlenenin piyasa dışı herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı da araştırılacak, varsa bilgi verilecektir.

3 - Üretim faaliyeti gösteren denetlenen için; tesisler, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünler bazında ayrı ayrı olmak üzere üretim/alış ve satış miktarlarının tespit edilmesi, diğer denetlenenlerin ise alış ve satış miktarının belirlenmesi ile ilgili inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Bunun yanı sıra, üretim maliyeti ile alış (varsa) ve satış tutarları da belirtilecektir.

4 - Piyasada birden fazla faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste veya bölgede yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin, lisansa tabi her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis veya bölge ile piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri için ayrı hesap ve kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi).

5 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirdikleri faaliyet ile ilgili tesis varlıklarını faaliyet türlerine göre muhtemel risklere karşı korumak amacıyla teminat altına alıp almadığı, teminat altına alma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istenen teminat kapsamında olup olmadığının belirlenmesi hususlarının tespitini kapsar (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesi).

6 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile iletim veya dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması yapıp yapmadığı hususlarında gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 6 ve 12 nci maddeleri).

7 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne kayıt yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespiti ile kayda ilişkin bilgilerin verilmesini kapsar (Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 11 ve 21 inci maddeleri).

8 - Denetlenenin,

a) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişi olması durumunda, bir önceki yıla ilişkin düzenlemekle yükümlü olduğu Yıllık Faaliyet Raporunu tanzim ederek her yılın Mayıs ayı sonuna kadar kendi internet sitelerinde yayımlayıp yayımlamadığı ve Kuruma sunup sunmadığı,

b) Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında ilgili yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen şekle uygun İlerleme Raporu sunup sunmadığı,

hususlarında gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesi).

9 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ödemekle yükümlü olduğu Yıllık Lisans Bedeli tutarı ve ödemenin belirlenen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesini kapsar (Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğ).

10 - Yukarıda sıralanan hususlar dışında, denetlenenin mali yapısını ilgilendiren ve açıklanmasına önem atfedilen diğer hususlar değerlendirilecektir.

 

EK: 2

Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu:

 

No

Konu

Yapılan Tespitler

1

Denetlenenin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler

 

2

Sigorta yaptırma yükümlülüğü

 

3

Lisans sahibinin yıllık doğal gaz alış/üretim ve satış miktarı ile hizmet satış miktarı

 

4

Isıl değerle ilgili düzenlemelere uyulup uyulmadığı

 

5

Dağıtım lisansı sahibinin gelirleri

 

6

Tarife

 

7

Hesap ayrıştırımı

 

8

Belediye ortaklığı ve iştirak yasağı

 

9

Faaliyet raporları

 

10

Yıllık lisans bedeli ve katılma payı

 

11

Diğer hususlar

 

 

AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki formda belirtilen maddeler aşağıda aynı sıra numarasıyla yapılan açıklamalar ışığında değerlendirilecektir:

1 - Denetlenenin lisansında yer alan ortaklık yapısıyla mevcut ortaklık yapısının karşılaştırılması neticesinde sermayenin % 10 (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması ve/veya anılan oranın altına düşmesi sonucunu veren pay edinimlerinin/pay devirlerinin tespiti halinde Kurul onayı alınarak lisansın tadil edilip edilmediği ya da lisans tadil talebinde bulunulup bulunulmadığı ile ilgili inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, Kurul onayı alınmaksızın, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması gibi tasarruflarda bulunulup bulunulmadığı da araştırılacaktır (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 42 nci maddesi).

2 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili varlıklarını sigorta ettirip ettirmediği, yaptırılan sigortanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istenen sigorta kapsamında olup olmadığının belirlenmesi hususlarının tespitini kapsar (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi).

3 - Denetlenenin gösterdiği piyasa faaliyetine ilişkin yıllık doğal gaz alış/üretim ve satış miktarı ile hizmet satış miktarının piyasa faaliyeti ve/veya faaliyetin tesis bazında yürütülmesi halinde tesis bazında tespitini kapsar. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, yukarıda belirtilen satış miktarının tespitinde serbest tüketici ve serbest olmayan tüketici ayrımı da yapılacaktır.

4 - Denetlenenin, müşterilerine sattığı doğal gazın ısıl değerini tespit ettirip ettirmediği ve tespit edilen ısıl değerin referans olarak kabul edilen 9.155 Kcal/m3’lük değerden farklı olması durumunda, düzenlenen faturalarda miktar ve tutar olarak düzeltmelerin yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi, Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ ve tarifelere ilişkin Kurul kararları).

5 - Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için; denetim dönemi itibariyle satış tutarının serbest tüketici ve serbest olmayan tüketici ayrımı dikkate alınmak suretiyle tespiti, taşıma hizmeti neticesinde elde edilen gelirin tespitinin yanı sıra, bağlantı hizmeti gelirinin, sayaç gelirinin, güvence bedellerinin, sayaç açma ve kapama bedelleri ile diğer gelirlerin ayrı ayrı tespiti çalışmalarını kapsamaktadır.

6 - Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca uyguladıkları; taşıma bedeli, perakende satış fiyatı, abone bağlantı bedeli (Bağlantı bedeli + sayaç bedeli), güvence bedeli ve sayaç açma kapama bedelinin tespitini kapsamaktadır (Söz konusu tarifelere ilişkin Kurul kararları).

7 - Piyasada birden fazla faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin, lisansa tabi her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis için ayrı hesap ve kayıt tutma yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda gerekli inceleme ve tespit çalışmalarını kapsar. Bunun yanı sıra, dağıtım şirketlerinin, serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yaptığı satış faaliyetleri ile sistem kullanıcılarına verdikleri taşıma hizmetleri için ayrı hesap tutup tutmadıkları ve bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapıp yapmadıkları da irdelenerek ayrıntılı bilgi verilecektir (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesi).

8 - Şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti göstermek üzere Kurumdan lisans almış tüzel kişilerin, yetki aldıkları şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, bunun yanı sıra dağıtım lisansı sahiplerinin şehir içi dağıtım faaliyeti dışında gerek kendisi gerekse iştirakleri yoluyla başka bir faaliyette bulunamayacağından hareketle iştirak ilişkisine girip girmediği hususlarına ilişkin tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü, Doğal gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci ve 22 nci maddeleri).

9 - Denetlenenin bir önceki yıla ilişkin düzenlemekle yükümlü olduğu Yıllık Faaliyet Raporunu tanzim ederek izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Kuruma sunup sunmadığı hususunda gerekli tespit çalışmalarını kapsar (Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi).

10 - Denetlenenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ödemekle yükümlü olduğu Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payı tutarı ve ödemelerin belirlenen süreler içerisinde yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesini kapsar (Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğ).

11 - Yukarıda sıralanan hususlar dışında, denetlenenin mali yapısını ilgilendiren ve açıklanmasına önem atfedilen diğer hususlar değerlendirilecektir.

2285/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 18/03/2015

Son Başvuru Tarihi             : 02/04/2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, Oğuzlar Mah. , 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise – varsa - atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar - daha önce çalışıp ayrılsalar bile - çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 06/04/2015 günü saat 15:00’te Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (ADRES: Oğuzlar Mah. , 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anezteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr.

1

Anezteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Anezteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

Anezteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Genetik Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

5

Tıp Fakültesi

Temel Bilimler

Patoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Dahiliye Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

8

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

9

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

10

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

11

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

12

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2286/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

l

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

 

AÇIKLAMA

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

3

 

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

2

 

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

1

 

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

l

 

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

2

 

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

1

 

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

 

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

2

 

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Peyzaj Mimarlığı

 

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

3

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

l

 

2332/1-1


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

Kurumumuza personel alınması amacıyla 16.03.2015 tarihli ve 29297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınav ilanının “ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR” başlıklı 6’ncı maddesindeki tabloda yer alan “KPSS PUAN TÜRܔ bölümüne Tekniker kadrosu için P3, Teknisyen kadroları için P3 ve P93 puan türü eklenmiştir.

Meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olup Teknisyen veya Tekniker unvanını haiz adaylar en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Bu tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

2334/1-1


 


 


 


 

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

 

Eklerini Görmek için TIKLAYINIZ