18 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29299

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET X-IŞINLARI DAĞILIMI SİSTEMİ (XRD) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KISIM 5 KALEM HASTABAŞI MONİTÖRÜ VE MEDİKAL MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SANAYİ SİTESİNE AİT 48 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum - Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


1 ADET OTOMOBİL SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Isparta İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2,25 TL ile en çok 53.502,38 TL arasında değişen; 25/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,23 TL ile en çok 5.350,38 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Cep Telefonu, Silah Dürbünü ve Aksamlar, Güneş Enerjisi, Tablet, Kotalama Cihazı, Termoking Ekran, Muhtelif Araç Aksamı, Harici Disk, Kol Saati, Çocuk Suluğu, Güvenlik Kamerası, Muhtelif oyuncak, Dikiş Makinası, El Feneri, Solaryum Sistemi, Cep telefonu aksesuarı, Fermuar, Muhtelif Giysi, Akrilik Taşlı Süs Eşyası, Kilden Nargile Aparatı Başlığı, Nargile Aparatı, Pano Rolesi, CD Çalarlı Oto Teybi ve Monitörü, Bakır, (Hurda), Kuş kafesi, muhtelif TV kumandası, 32' LCD Televizyon, Seyyar Tezgah, Namaz Tespihi, Çocuk Jilesi,(4-12 Yaş Arası), Boş Konteyner, Yağ, (Kaldırıcı İçin), Ağır mineral yağlar, Eldiven, (Örme), Lashing Malzemesi, (Demir halat bağlantı parçaları), Beton vibratörü,, Diş açma makinası, Kalınlık inceltme makinası, Hava kompresörü ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı Satışa sunulmuştur)  cinsi 79 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No:2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde  26/03/2015 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

2280/1-1


1 ADET X-IŞINLARI DAĞILIMI SİSTEMİ (XRD) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem X-Işınları Dağılımı Sistemi (XRD) Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İhale Evrakı Bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç Zarfta Yalnızca Teklif Edilen Fiyatın Yazılı Olduğu Teklif Mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/04/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2293/1-1


3 KISIM 5 KALEM HASTABAŞI MONİTÖRÜ VE MEDİKAL MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 3 Kısım 5 Kalem Hastabaşı Monitörü ve Medikal monitör, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. Maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/03/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2284/1-1


POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/30636

1 - İdarenin                               

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  11.000 kg. Polipropilen Dikiş İpliği

b) Teslim Yeri                           :  Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                         :  Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 31 Ağustos 2015 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA

b) Tarih ve saati                         :  03.04.2015 Cuma günü, saat 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 50,00 (Elli Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 03.04.2015 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2281/1-1


SANAYİ SİTESİNE AİT 48 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum - Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum - Aziziye Otoban (II.Kısım) Küçük Sanayi Sitesine ait 48 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                        :  Sanayi Sitesi K. Blok No: 47 ERZURUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  48 adet iş yeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                           :  ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  14.895.000.-TL

f) Geçici Teminatı                         :  1.042.650.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  09/04/2015   Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum-Aziziye Otoban (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Sanayi Sitesi K. Blok No: 47 ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2229/2-1


1 ADET OTOMOBİL SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomobil Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/28130

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi       :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet Otomobil Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  10.04.2015 Cuma günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (Altmış Beş Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (10.04.2015 Cuma günü Saat:14:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2221/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yakakaya Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 06.03.2015 tarih ve 59 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. Maddesine göre 26.03.2015 ve 27.03.2015 tarihlerinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

                                  KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

TOP. MUH.

BED. (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

GEÇİCİ

TEM. (TL)

1-101

1

524,76

18.366.60

26/03/2015

14:30

550,00

2-101

2

534,79

18.717,65

”

14:35

562,00

3-101

3

523,27

18.314,45

”

14:40

550,00

4-101

4

530,93

18.582,55

”

14:45

560,00

5-101

5

480,72

16.825,20

”

14:50

505,00

6-101

6

513,27

17.964,45

”

14:55

527,00

7-101

7

500,96

17.533,60

”

15:00

526,00

8-101

8

530,11

18.553,85

”

15:05

557,00

9-101

9

652,62

22.841,70

”

15:10

685,00

10-101

10

564,62

19.761,70

”

15:15

595,00

11-101

11

538,55

18.849,25

”

15:20

565.00

12-101

12

523,86

18.335,10

”

15:25

550.00

13-101

13

501,20

17.542.00

”

15:30

527.00

14-102

1

499,79

17.492,65

”

15:35

525.00

15-102

2

499,96

17.498.65

”

15:40

525.00

16-102

3

491,42

17.199.70

”

15:45

515.00

17-102

4

480,00

16.800.00

”

15:50

505.00

18-102

5

531,07

18.587.45

”

15:55

560.00

19-102

6

546,78

19.137.30

”

16:00

575.00

20-102

7

511,29

17.895.15

”

16:05

540.00

21-102

8

517,33

18.106.55

”

16:10

545.00

22-102

9

529,24

18.523.34

26/03/2015

16:15

555.00

23-102

10

475,80

16.653.00

”

16:20

500.00

24-103

1

457,25

16.003.00

”

16:25

500.00

25-103

2

507,40

17.759.00

”

16:30

535.00

26-103

3

461,03

16.136.00

”

16:35

485.00

27-103

4

479,99

16.799.65

”

16:40

505.00

28-103

5

335,87

11.755.45

”

16:45

355.00

29-103

6

571,97

20.018.95

”

16:50

605.00

30-103

7

451,20

15.792.00

”

16:55

475.00

31-103

8

560,98

19.634.30

27/03/2015

14:30

590.00

32-103

9

510,52

17.868.20

”

14:35

540.00

33-103

10

493,93

17.287.55

”

14:40

520.00

34-103

11

514,65

18.012.75

”

14:45

545.00

35-103

12

515,25

18.033.75

”

14:50

545.00

36-105

1

480,50

16.817.50

”

14:55

505.00

37-105

2

481,40

16.849.00

”

15:00

505.00

38-105

3

433,48

15.171.80

”

15:05

455.00

39-105

4

568,85

19.909.75

”

15:10

600.00

40-105

5

601,36

21.047.76

”

15:15

635.00

41-105

6

524,25

18.348.75

”

15:20

580.00

42-105

7

550,52

19.268.20

”

15:25

560.00

43-105

8

532,19

18.626.65

”

15:30

560.00

44-106

1

523,93

18.337.55

”

15:35

560.00

45-106

2

520,64

18.222.40

”

15:40

550.00

46-106

3

538,89

18.861.15

”

15:45

565.00

47-106

4

522,30

18.280.05

”

15:50

550.00

48-106

5

383,41

13.419.35

”

15:55

405.00

49-106

6

424,23

14.848.05

”

16:00

445.00

50-106

7

448,83

15.709.05

”

16:05

475.00

51-106

8

496,60

17.381.00

”

16:10

525.00

2288/1-1


TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

No

İşlem

Meop No

Taşınmaz Yeri

İmar Durumu

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (m2)

Fiili Durumu

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Satış

07030105433

Konaklı (Telatiye)

Mah.

Günü birlik T.T.A.

358/8

1.872,35 m2

Çocuk Parkı ve Yeşil Alan

Tam

Tarla

1.896.762,00-TL

569.028,00-TL

25.03.2015

14:10

 

1 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında tamamı Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmakta olup, taşınmaz üzerinde konaklama üniteleri, içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane vb. tesisler yapılabilir. Yan bahçeye çekme mesafesi 5 metredir. Maksimum E= 0,20 yapı yüksekliği en fazla 4,50 metre olacaktır. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak İmar planında GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. Bu alanda Minimum ifraz 1.000,00 m2'dir.

3 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

4 - Taşınmazın satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 SK 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitte ödenebilir. Ayrıca taşınmaz için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

5 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

7 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. Telefon: 0242 511 66 28 Faks: 0242 513 77 25  www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir

1953/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

35180101532

İzmir

Kemalpaşa

Bağyurdu

L19a08B1

315

1

51.728,15

Tam

Arsa

Tarıma Dayalı Ticari Alan

5.845.500,00

1.753.650,00

01.04.2015

11:15

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmaz Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat: 2 Konak İZMİR adresindeki Konak Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmaz ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40

İlan olunur.

2223/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çayyolu

18097

3

1304 m²

1304 m²

Spor Tesisi Alanı

E:1.00

Hmax=20m,

847.600,00-TL

25.428,00-TL.

02.04.2015

14.00

2

Yakacık

44031

8

6025 m²

6025 m²

Bölgesel Ticaret Merkezi

E:1,00

Hmax:Serbest

1.355.625,00-TL

40.668,75-TL

02.04.2015

14.05

İlan olunur.

2225/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Isparta İl Özel İdaresinden:

Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatlı belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecektir.

 

1- İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L25d1, L25d2, L25d3, L25d4 (4412,92 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

290071

303294

302295

291504

 

 

 

 

Yukarı (X)

4223521

4232950

4228199

4221218

 

 

 

 

 

2- İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

m24b3, m24c2, m25a4, m25d1 (4900,00 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

275000

282000

282000

275000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4182000

4182000

4175000

4175000

 

 

 

 

 

3- İhale Edilecek Doğal Mineralli Su Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L26c3 (189,73 hektar alan)

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

362912

363282

364457

365369

 

 

 

 

Yukarı (X)

4212496

4213006

4211436

4212442

 

 

 

 

 

Madde 2- Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi.

Sıra No

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - %3 )

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

1

Isparta

Senirkent

Gençali

4412,92

80.000,00

2.400,00

31.03.2015

11:00

3 YIL

2

Isparta

Merkez

Yakaören

4900.00

90.000,00

2.700,00

31.03.2015

11:15

3 YIL

3

Isparta

Şarkikaraağaç

Arak

189,73

105.000,00

3.150,00

31.03.2015

11:30

3 YIL

 

Madde 3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

1) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

2) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)

3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya ihalenin adı yazılı olan süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

4) Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den vekâletname ve imza sirküsünü ibraz etmesi,

5) İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

6) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

7) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge (1 ay içinde)

8) Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter tasdikli imza beyannamesi,

9) Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.

10) Tüzel kişiliğin Yönetimin noter onaylı imza sirküleri,

Madde 5- İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir veya bedelsiz olarak alınabilir.

İlan olunur.

2222/1-1