16 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29297

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

KOSGEB Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 2. Etap 2. Bölgede bulunan ve 95503/7 - 95520/1,2,3 -95521/1,2,3 - 95527/4 -95533/1 - 95540/1,2 no.lu ada / parseller ile Saray Mahallesi 2. Etap parselasyon planı kapsamında bulunan 98326/1,2 98329/1 no.lu ada / parsellerdeki değişiklikleri içeren, değişiklik görmeyerek yürürlüğünün devamı sağlanacak olan 90007 no.lu parselasyon planı ile tescil edilen 95497 - 95548 no.lu sıralı ada / tüm parselleri kapsayan 90007/2 no.lu parselasyon planı, Pursaklar Belediye Encümeni'nin 11.12.2014 gün 420 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 05.03.2015 gün 702 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 16.03.2015 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2189/1-1


KOSGEB Başkanlığından:

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan‘ın yanı sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

2015

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir:

1 - Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2 - Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3 - Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4 - İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5 - Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

6 - Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya;

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,

• Kamu-özel ortaklıkları

• Üniversiteler

başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm adresinde yer almaktadır.

2015 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 22 Nisan 2015 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

2188/1-1


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.

1 - SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

2 - ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,

c) İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları,

gerekmektedir.

3 - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 23.03.2015 tarihinde başlayıp 03.04.2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak,

istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Aday Başvuru Formu.

b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)

c) KPSS puanını gösterir belge.

d) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.

e) Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler.

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5 - SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

6 - ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

 

UNVAN KODU

HİZMET SINIFI

KADRO UNVANI

GÖREV YERİ

ARANAN ŞARTLAR

KPSS PUAN TÜRÜ

KADRO SAYISI

1001

EÖH

Anaokulu Öğretmeni

Ankara

Fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P10

2

1002

THS

Arşivci

Ankara

Fakültelerin tarih, bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak, Osmanlıca eğitimi almış olmak (Eğitim gördüğü bölümde Osmanlıca dersi alanlar transkriptle, diğer adaylar kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları resmi belgeyle başvuruda bulunacaktır. Osmanlıca eğitimine ilişkin belge başvuru formuna eklenecektir)

P3

3

1003

YHS

Bakıcı Anne

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

1004

THS

İstatistikçi

Ankara

Fakültelerin istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olmak.

P25

1

1005

THS

Kütüphaneci

Ankara

Fakültelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak.

P3

4

1006

GİH

Memur

Ankara

Lisans programlarından mezun olmak.

P3

12

1007

THS

Mühendis/Elektronik

Ankara

Fakültelerin elektronik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1008

THS

Mühendis/ Elektrik

Ankara

Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1010

SHS

Psikolog

Ankara

Fakültelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1011

GİH

Şoför

Ankara

En az lise veya dengi okullardan mezun olmak.
En az 5 yıllık B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Sürücü belgesi fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.)

P3

P93

P94

12

1012

THS

Teknik Yönetmen

Ankara

Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1013

THS

Tekniker

Ankara

Meslek yüksekokullarının bilgisayar alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P93

4

2001

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

2002

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

2003

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

2004

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin metal teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

2005

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin çatı sistemleri veya metal teknolojisi alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

2

2006

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

8

2007

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik veya telekomünikasyon alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

2

2008

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin büro makineleri alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

3001

GİH

Usta / Kaynakçı

Ankara

Lise veya dengi okul mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan/eğitim merkezlerinden veya ilgili kurumlardan ustalık belgesi almış olmak.

P94

1

4001

GİH

Yangın Söndürme Eri

İstanbul

En az mesleki eğitim veren liselerin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya itfaiye mesleki eğitimi, arama ve kurtarma eğitimi veya ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek şartıyla en az lise veya dengi okullardan mezun olmak.

(Belirtilen eğitim belgelerinden en az biri başvuru formuna eklenecektir.)

P3

P93

P94

8

İlanen duyurulur.

2194/1-1