16 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29297

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN KUŞSARAYI - BASKİL İST. ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 49.780 AD. (20.000 AD. BASKİL (ELAZIĞ)-20.000 AD. KUŞSARAYI(ELAZIĞ) VE 9780 ADEDİ ÖZALP(VAN) İSTASYONUNA İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ÖZALP-KAPIKÖY İST. ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 55.000 AD. (30.000 AD. ÖZALP (VAN) İST. 25.000 AD KAPIKÖY (VAN) İST- İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TTK. İHTİYACI OLARAK 2 KALEM TOPLAM (460 eklik) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


102 ADET APPLE MARKA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VMWARE YAZILIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ YURT BİNASI YAPILMASI AMACI İLE İHALE YOLU İLE SATILACAKTIR

Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


DE 22000 - DE 33000 TİP LOKOMOTİFLERE AİT KAPORTALARIN YIKAMA, ONARIM, KUMLAMA VE BOYAMA İŞÇİLİĞİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


LİMANIMIZA YANAŞAN KONTEYNER GEMİLERİNDEN, GEMİDEN KARAYA VEYA KARADAN GEMİYE KONTEYNER YÜKLEME BOŞALTMASINDA VE KONTEYNER DIŞI AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti müştereken Belediyemize ait Çankaya İlçesi, Kızılırmak Mahallesi, Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli; 21.061.591,00-TL (Yirmibirmilyonaltmışbirbin beşyüzdoksanbirtürklirası) dır.

2 - İhale 26/03/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara) adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif bedellerinin toplamı yapılacak işin keşif bedelini %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 631.847,73 - TL (Altıyüz otuzbirbinsekizyüzkırkyeditürklirasıyetmişüçkuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

J - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k - Yer Görme Belgesi

l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00.-TL (Beşyüztürklirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

1964/1-1


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN KUŞSARAYI - BASKİL İST. ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 49.780 AD. (20.000 AD. BASKİL (ELAZIĞ)-20.000 AD. KUŞSARAYI(ELAZIĞ) VE 9780 ADEDİ ÖZALP(VAN) İSTASYONUNA İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2015/24149

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

ç) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Kuşsarayı-Baskil ist. Arası yol yenilemesinde kullanılmak için 49.780 ad.(20.000 ad. Baskil (Elazığ) -20.000 ad. Kuşsarayı (Elazığ) ve 9780 adedi Özalp(Van) istasyonlarına Teslim Edilecektir.) B70 Ön çekmeli ön Germeli beton travers alımı,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD.5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 25/03/2015 Tarih, saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2024/1-1


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ÖZALP-KAPIKÖY İST. ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 55.000 AD. (30.000 AD. ÖZALP (VAN) İST. 25.000 AD KAPIKÖY (VAN) İST- İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2015/24241

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

ç) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Özalp-Kapıköy İst. Arası yol yenilemesinde kullanılmak için 55.000 ad. (30.000 ad. Özalp (Van) İst. 25.000 Ad. Kapıköy (Van) İst-Teslim edilecektir. B70 ön çekmeli ön germeli beton travers alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 25/03/2015 Tarih, saat: 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2025/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Ortaören Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.

İli                               : Diyarbakır                            Alan                     : 4911,41 Hektar

İlçesi                          : Merkez                                 Pafta No              : M43b3, M43b4

Beldesi                       : -                                            Ruhsat No           : 2011210005

Köyü - Mevkii           : Ortaören                               Geçici Teminat     : 2.483,5575 TL.

Muhammen Bedeli     : 82.785,25 TL.

İhale tarihi ve saati     : 25.03.2015/11:00

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

577007

578495

575450

573800

572352

569343

577000

X (YUKARI)

4192245

4187743

4183750

4182650

4182265

4187316

4192250

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti

2 - Vergi Levhası (onaylı)

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir

6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

İlan olunur.

2048/1/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Hasanağa Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.

İli                               : Diyarbakır                            Alan                     : 3763,88 Hektar

İlçesi                          : Merkez                                 Pafta No              : M43b3, M43b4

Beldesi                       : -                                            Ruhsat No           : 2011210004

Köyü - Mevkii           : Hasanağa                              Geçici Teminat     : 1.903,2849 TL.

Muhammen Bedeli     : 63.442,83 TL.

İhale tarihi ve saati     : 25.03.2015/10:00

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

577007

587000

586200

578495

X (YUKARI)

4192245

4186000

4181500

4187743

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti

2 - Vergi Levhası (onaylı)

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir

6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

İlan olunur.

2048/2/1-1


TTK. İHTİYACI OLARAK 2 KALEM TOPLAM (460 eklik) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.259 47 94 - 259 47 77

                                                         Fax: 0.372 - 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Eklik

a) Niteliği, türü ve miktarı

1-

9-12 mm. kalınlığında konveyör bantları için perçinli veya çivili ekleme ekipmanı

  75

2-

13-15 mm. kalınlığında konveyör bantları için 1000mm. lik perçinli plakalı tip ekleme ekipmanı

385

b) Teslim yeri                               :  Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125’deki Zonguldak TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                              :  Malzemelerin teslim süresi: 75 (Yetmişbeş) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125-ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  07.04.2015 - Salı saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1512006

d) İhale kayıt no                            :  2015/27031

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i)Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarlar için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 07.04.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

2105/1-1


102 ADET APPLE MARKA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı olan 102 adet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL.) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 26/03/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2200/1-1


VMWARE YAZILIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı olan 1 adet VMware Yazılım Paketi alımı ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik özellikler dökümanına ve VMware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/03/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik özellikler dökümanına ve VMware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2201/1-1


TAŞINMAZ YURT BİNASI YAPILMASI AMACI İLE İHALE YOLU İLE SATILACAKTIR

Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Saltuklu Mahallesinde ve aşağıda ada, Pafta, parsel, msi ve satış bedeli belirtilen Taşınmaz yurt Binası yapılması amacı ile ihale yolu ile satılacaktır.

 

S.

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan

(m2)

Cinsi

M2 Birim

Fiyatı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Usulü

1

Saltuklu

9539

1

Tam

9.622,25

ARSA

450

4.330.013,00 TL

129.901,00 TL

36. Madde

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) Maddesine göre 27/03/2015 tarihinde saat 14:00'da Aziziye Belediye Başkanlığı Binası Selçuklu Mah. Şehit Üsteğmen İsmail AKSU Kışlası karşısı Aziziye/Erzurum adresinde yer alan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmaz için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde ihale tarihine kadar İhale Komisyonuna iletilmek üzere Aziziye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

C) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

E) İsteklinin Yurt Binası İşletmeciliği Yaptığına dair ilgili meslek odalardan alınmış belge ve İlgili Belediyesinden Yurt İşletmeciliği Yaptığına dair alınmış izin ve ruhsatlar.

F) Yapılacak olan Yurt Binasının 10 yıl süreli yurt olarak kullanılacağına dair taahhütnameyi gösterir belge.

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

Ç) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

E) İsteklinin Yurt Binası İşletmeciliği Yaptığına dair ilgili meslek odalardan alınmış belge ve İlgili Belediyesinden Yurt İşletmeciliği Yaptığına dair alınmış izin ve ruhsatlar.

F) Yapılacak olan Yurt Binasının 10 yıl süreli yurt olarak kullanılacağına dair taahhütnameyi gösterir belge.

3 - Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36. madde)

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu (2886 Sayılı D.İ. Kanununa göre) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler redolunarak hiç yapılmamış sayılır. İstekliler yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan teklif zarfını ihale tarih ve saatine kadar Aziziye Belediye Başkanlığı Binası Selçuklu Mah. Şehit Üsteğmen İsmail AKSU Kışlası karşısı Aziziye/Erzurum adresine İhale Komisyonuna iletilmek üzere teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Teklifler, ihale (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere veya yerlere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da görülebilir. İhale (son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

2178/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 31/03/2015 Salı günü Saat:14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m²

Niteliği

İmar Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

G. Teminat

(%3)(TL)

Ödeme

1

PANCARLI

142(20K-1b)

5759

1

11.690,92

ARSA

A-5 E=2.00

27.750.000,00

832.500,00TL

PEŞİN

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 31/03/2015 Salı günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak her türlü vergi (Taşınmazın 7.286,00m²’lik kısmına KDV uygulanacaktır.) resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2186/1-1


DE 22000 - DE 33000 TİP LOKOMOTİFLERE AİT KAPORTALARIN YIKAMA, ONARIM, KUMLAMA VE BOYAMA İŞÇİLİĞİ HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/27611

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)

                                                     225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  DE 22000 - DE 33000 tip lokomotiflere ait 35 adet kaportanın yıkama, onarım, kumlama ve boyama işçiliği, teknik şartname ve eki resimlere göre hizmet alımı yoluyla satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/03/2015  Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/03/2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2187/1-1


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

1.570,00

tarla

imarsız

42.226 (11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak F parseli yüz ölçümü)

139.345.800,00 TL

4.180.374,00 TL

27.03.2015 Cuma günü Saat: 11.30

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

2.820,00

tarla

imarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

7.700,00

tarla

imarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

8.900,00

tarla

imarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

4.300,00

tarla

imarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

6.600,00

tarla

imarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

8.800,00

tarla

imarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

7.300,00

tarla

imarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

2.100,00

tarla

imarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

500,00

tarla

imarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

8.500,00

tarla

imarsız

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Tıp Fakültesi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi HÜGAM Binası Yapılması

 

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28341

1

89.011,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Yapı İşleri ve İdari Mali İşler D. Bşk.lıklarına Bina Yapılması

 

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28331

2

39.296,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Üstün Yetenekliler Okulu Yapılması

 

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28338

1

81.024,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Binaları Tadilatları ve Ek Bina Yapılması

 

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28335

1

204.863,00

III-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Çok Katlı Otopark Yapılması

 

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

50

448.346,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Yapılması

 

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 42.226 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı F parselinin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para(TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 94.972.810,00 (Doksan Dört Milyon Dokuz Yüz Yetmiş İki Bin Sekiz Yüz On ) TL olan Beytepe Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Tıp Fakültesi Yapılması, Beytepe Yerleşkesi HÜGAM Binası Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Yapı İşleri ve İdari Mali İşler D. Bşk.lıklarına Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Üstün Yetenekliler Okulu Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Binaları Tadilatları ve Ek Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Çok Katlı Otopark Yapılması ve Beytepe Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı yaptırılması ve artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 42.226 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı F parselinin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 - a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 27/03/2015 tarihinde saat 11.30'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda yapılacaktır.

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel: 139.345.800,00 (Yüz Otuz Dokuz Milyon Üç Yüz Kırk Beş Bin Sekiz Yüz) TL + KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 4.180.374,00 (Dört Milyon Yüz Seksen Bin Üç Yüz Yetmiş Dört) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

“1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tutarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır.”

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2195/1-1


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

1.570,00

tarla

imarsız

11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2

E parselinden oluşan 77.627

256.169.100,00 TL

7.685.100,00 TL

27.03.2015 Cuma günü Saat: 10.30

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

2.820,00

tarla

imarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

7.700,00

tarla

imarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

8.900,00

tarla

imarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

4.300,00

tarla

imarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

6.600,00

tarla

imarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

8.800,00

tarla

imarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

7.300,00

tarla

imarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

2.100,00

tarla

imarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

500,00

tarla

imarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

8.500,00

tarla

imarsız

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

48

16.137,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Açık Amfinin Kapatılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

IV-B

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Merkezi Mutfak ve Sosyal Alan Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28338

1

81.024,00

-

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Kız ve Öğrenci Yurtları (A, B, C, D ve E Bloklar) Tadilatı

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28335

1

204.863,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Fizik Mühendisliğine F8,F9 ve F10 Blok Yeni Bina Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

5

65.366,00

IV-B

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Spor Merkezi Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Hemşirelik Fakültesinin Yapılması

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

6

189.062,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yapılması

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5881

10

11

26.988,00

V-A

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemek Salonu ile Anfi Tesis Edilmesi İçin E-Bloğa Çelik Konstrüksiyon Kat Çıkılması ve Mutfak Tadilatı

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5882

11

31.114,00

-

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi İç Hastalıkları Binası Tadilatı

Ankara

Altındağ

Demirtaş

5881

12

23.860,00

V-B

Kadasal Parsel

Sıhhiye Yerleşkesi Diş Hekimliğine Ek Bina Yapılması

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2 E parselinin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para (TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 110.409.950 (Yüz On Milyon Dört Yüz Dokuz Bin Dokuz Yüz Elli) TL olan Beytepe Yerleşkesi Açık Amfinin Kapatılması, Beytepe Yerleşkesi Merkezi Mutfak ve Sosyal Alan Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Kız ve Öğrenci Yurtları (A, B, C, D ve E Bloklar) Tadilatı, Beytepe Yerleşkesi Fizik Mühendisliğine F8,F9 ve F10 Blok Yeni Bina Yapılması, Beytepe Yerleşkesi Spor Merkezi Yapılması, Beytepe Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yapılması, Beytepe Hemşirelik Fakültesinin Yapılması, Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemek Salonu ile Anfi Tesis Edilmesi İçin E-Bloğa Çelik Konstrüksiyon Kat Çıkılması ve Mutfak Tadilatı, Sıhhiye Yerleşkesi İç Hastalıkları Binası Tadilatı ve Sıhhiye Yerleşkesi Diş Hekimliğine Ek Bina Yapılması artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 39.392 m2 D parseli ile 38.235 m2 E parselinin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 27/03/2015 tarihinde saat 10.30'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda yapılacaktır."

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel: 256.169.100 (İki Yüz Elli Altı Milyon Yüz Altmış Dokuz Bin Yüz) TL +KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli : 7.685.100,00 (Yedi Milyon Altı Yüz Seksen Beş Bin Yüz) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

“1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tuttarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır.”

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2196/1-1


SATIŞ VE İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

1.570,00

tarla

imarsız

62.761 (11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak C parseli yüz ölçümü)

207.111.300,00 TL

6.213.340,00 TL

27.03.2015 Cuma günü Saat: 09.30

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

2.820,00

tarla

imarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

7.700,00

tarla

imarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

8.900,00

tarla

imarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

4.300,00

tarla

imarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

6.600,00

tarla

imarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

8.800,00

tarla

imarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

7.300,00

tarla

imarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

2.100,00

tarla

imarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

500,00

tarla

imarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

8.500,00

tarla

imarsız

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Liste 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²)

İnşaat Sınıfı

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28341

1

89.011,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası

Ankara

Çankaya

2 nci Bölge Lodumu

28330

45

177.253,00

V-A

İMARLI

Beytepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ek Bina Yapılması ve Eski Binanın Tadilatı

 

1 - a) Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62.761 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı C parselinin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda öncelikle peşin para (TL) karşılığında;

b) Söz konusu arsanın a bendinde belirtilen satış ihalesine istekli çıkmaması veya yapılacak satış ihalesinde uygun bedele ulaşılamaması halinde aynı ihale kapsamında yapılacak ayrı bir oturumda Yukarıda 2 nolu listede özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan avan ve/veya uygulama projelerine göre anahtar teslim götürü usulde hesaplanan toplam yaklaşık maliyeti 90.987.811,00 (Doksan Milyon Dokuz Yüz Seksen Yedi Bin Sekiz Yüz On Bir) TL olan Beytepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası ve Beytepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Ek Bina Yapılması ve Eski Binanın Tadilatı yaptırılması ve artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile anahtar teslim götürü bedel usulü ile yaptırılacak inşaatların toplam yaklaşık maliyet bedeli arasında meydana gelecek farkın peşin olarak İdareye ödenmesi karşılığı mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62.761 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı C parselinin yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 27/03/2015 tarihinde saat 09.30'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda yapılacaktır.

2 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde ihale bedelini veya ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz banka teminat mektubu vermesi şartıyla, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri 15 gün içinde ihale bedeli ile inşaatlar için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli arasındaki farkı ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları ödemesi, ancak yaptırılacak inşaatların yaklaşık maliyetlerini karşılayacak miktarda süresiz teminat mektubu vermemesi durumunda, inşaatların kesin kabulünün yapılması ve iskan ruhsatlarının (tadilatlar hariç) tamamının alınmasını müteakip, inşaat karşılığı verilecek taşınmazı namına tescil ettirebilir.

Müşteri onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla sözleşme imzalamayabilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilir ve ihale kapsamında yapması gereken inşaatları yapma yükümlülüğü ortadan kalkar.

3 - Tahmini Bedel : 207.111.300,00 (İki Yüz Yedi Milyon Yüz On Bir Bin Üç Yüz) TL +KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli : 6.213.340 (Altı Milyon İki Yüz On Üç Bin Üç Yüz Kırk) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Şartname ekinde yer alan formlara uygun teklif mektubu,

6) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun belge sunulması şarttır.

10) İhale ilişkin şartname ve eklerini alındığını gösterir makbuz.

11) Şartnamede tutarı ve nevi belirtilen iş deneyim belgesi sunulacaktır."

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile takdir edilen toplam tahmini bedel arasındaki meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

8 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2197/1-1


LİMANIMIZA YANAŞAN KONTEYNER GEMİLERİNDEN, GEMİDEN KARAYA VEYA KARADAN GEMİYE KONTEYNER YÜKLEME BOŞALTMASINDA VE KONTEYNER DIŞI AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/193955

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 348 80 20 / 4707 Faks: 0216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/03/2015 Salı günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2148/1-1