15 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29296

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

2217/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/906 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2207/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-168 sayılı Kararı ile; “Giriş Mahallesi Denetko Yol Kavşağı Burhaniye / Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 18/03/2005 tarihli ve BAY/458-454/06062 lisans numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 ve 2012 yıllarında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/1/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-172 sayılı Kararı ile; “Kurfallı Köyü (Parsel:1158) Bergama İzmir” adresinde faaliyet gösteren 09/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26655 lisans numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin 2011 ve 2012 yıllarında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/2/1-1

—————

Kurul’un 04.12.2014 tarih ve 5347-151 sayılı Kararı ile;

“13.05.2011 tarihli ve BAY/939-82/29449 sayılı bayilik lisansı sahibi ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 10.10.2012 tarihinde istasyonunda yürütülmekte olan adli soruşturmalara dayalı olarak verilen mahkeme kararlarına istinaden istasyonda gizli düzenek, gizli tank tespitine yönelik 10-20/10/2012 tarihleri arasında yapılan kazı çalışmaları neticesinde ve yapılan denetimde; Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonunda bulundurulması, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali, Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak, fiillerinin tespit edilmesi sebebiyle firma hakkında;

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 163.111-TL,

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592.- TL; olmak üzere toplam 175.703 ,- TL idari para cezası uygulanmasına,” karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.703 ,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/3/1-1

—————

Kurul’un 10.12.2014 tarih ve 5355-30 sayılı Kararı ile;

“Emek Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:134 Kartepe/Kocaeli adresinde 15.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26677 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren BAHADIR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 06.11.2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin marker seviyesi geçersiz ve numunenin teknik düzenlemede yer alan özelliklere (aykırı) olduğu TUBİTAK MAM’ ın düzenlemiş olduğu, 20.11.2013 tarih ve 1320P01408001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile, tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi sebebiyle firma hakkında;

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince 1.000.000,-TL, idari para cezası uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına,” karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/4/1-1

—————

Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.10.2012 tarihinde yapılan denetimlerde; “Aşağı Tatlısu Mah. İkizdere Yolu Üzeri Kalkandere/RİZE” adresinde kurulu LPG-BAY/785-84/04522 lisans numaralı Yeksan Petrol ve Otogaz İnş. Nak. Tur. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edildiği ve bu durumun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırı olması nedeniyle, 04/12/2014 tarihli ve 5347/209 sayılı Kurul Kararı ile numaralı Yeksan Petrol ve Otogaz İnş. Nak. Tur. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/5/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-35 sayılı Kararı ile; “Susurluk-Balıkesir Karayolu 14.Km.Hürriyet Mevkii Demirkapı Köyü No:366 Susurluk / Balıkesir” adresinde faaliyette bulunan 27/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30745 sayılı bayilik lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 01/03/2013-30/04/2013 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınması kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/6/1-1

—————

20/11/2014 tarihli ve 5315/77 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Kurumdan 01/08/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12993 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı alan Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii (Ada:306, Pafta:N.40.D.21, Parsel:14) Birecik/ ŞANLIURFA” adresinde yer alan tesiste 23/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre, söz konusu tesis için lisans aldığı 01/08/2012 tarihinden önce otogaz LPG ikmal etmek suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” hükmüne aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 28.05.2014 tarih ve 5040/12 sayılı Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 25.12.2014 tarih ve 5388/52 sayılı kararı ile, Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 28.03.2012 tarihli ve İHR/3752-2/30753 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereğince iptal edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2208/8/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-173 sayılı Kararı ile; “Boğazderesi Mevkii Polis Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 08/09/2005 tarihli ve BAY/544-129/14348 lisans numaralı Gündüz Akaryakıt Ürünleri Nakliye Turizm Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansı iptal edilmiş olmasına rağmen Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti’ne akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/9/1-1

—————

Kurul’un 15.10.2014 tarihli ve 5264-10 sayılı kararı ile; 02/03/2012 tarihli denetim neticesinde, “E-24 Karayolu Üzeri Onbirnisan Beldesi Yol Ayrımı Suruç / ŞANLIURFA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonu için alınan BAY/476-236/10945 sayılı bayilik lisansının 18/10/2011 tarihinde iptal edilmesine karşın Orhan ÜLGEN tarafından söz konusu tesiste lisanssız olarak bayilik faaliyetine devam edildiği tespit edilmiştir. Alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği ve aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini işlediği anlaşıldığından, Orhan ÜLGEN hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2208/10/1-1

—————

Kurul’un 27.08.2014 tarihli ve 5193-22 sayılı kararı ile; Yücel Temizlik Petrol İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "Yardımcı Köyü Ayrımı / ŞANLIURFA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 28/03/2012 tarihinde yapılan denetimde 06.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29573 sayılı bayilik lisansı sahibi Birbey İnşaat Petrol Hayvancılık Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden akaryakıt temin edildiği, kullanıcılara akaryakıt ikmali yapıldığı ve bu kapsamda bayilik lisansı almaksızın bayilik faaliyetinde bulunulduğu tespit edilmiştir. 03.10.2013 tarihli ve 4642-52 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin olarak yazılı savunma alınmasına karar verilmiş, savunma istem yazısı posta yoluyla tebliğ edilemediğinden 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilanen tebliğ edilmiş olmasına rağmen Kurumumuza ulaşan herhangi bir yazılı savunma olmamıştır. Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 27.08.2014 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği ve aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini işlediği anlaşıldığından, Yücel Temizlik Petrol İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2208/11/1-1

—————

Kurul 15/01/2015 tarih ve 5428/103 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31466 sayılı bayilik lisansı sahibi Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda 09/10/2014 tarih ve 5259/5 sayılı Kurul Kararı ile istenilen savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000.-TL (Birmilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.       2208/12/1-1

—————

Kurul 15/01/2015 tarih ve 5428/104 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31466 sayılı bayilik lisansı sahibi Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması hususunda 09/10/2014 tarih ve 5259/5 sayılı Kurul Kararı ile istenilen savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında,

1 - Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

2 - Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt bendi ve (f) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 72.751.-TL.

olmak üzere toplamda 242.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 242.751.-TL (İkiyüzkırkikibinyediyüzellibir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/13/1-1

—————

20.05.2010 tarihli ve DAĞ/2566-9/27739 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketinin, 12.08.2009 tarihli ve BAY/939-82/26427 sayılı bayilik lisansı sahibi Maraş Gıda Pazarlama Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Sosyal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayiine ilişkin 16.01.2013 tarihli feshi bir aylık süre geçtikten sonra 27.02.2013 tarihinde Kuruma bildirerek, Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin fiil tarihinde yürürlükte olan 34 ncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürülen hususların Şirketi haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, 25.12.2014 tarihli ve 5388-47 sayılı Kurul kararı ile Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıfbank Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın ilan edildiği tarihten itibaren 60 içerisinde, Kurul Kararı aleyhinde yetkili idare mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/14/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347/189 sayılı Kararı ile; 03.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A (Pafta No. M22a19c3cd, Ada No.116, Parsel No.6) Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonundan 27/01/2012 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin, İNÖNÜ-PAL'de yapılan analizleri sonucu tanzim edilen 23/02/2012 tarihli ve 2012-0167 nolu analiz raporundan anlaşıldığı üzere, Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğu, bu suretle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, mezkur şirketin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 163.111,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/15/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2014 tarih ve 5355/35 sayılı Kararı ile; 03.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A (Pafta No. M22a19c3cd, Ada No.116, Parsel No.6) Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan 3 adet gizli akaryakıt tankı ve bu tanklara bağlı gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, mezkur şirketin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 13.592,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 13.592,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/16/1-1

—————

Kurul’un 26/11/2012 tarihli ve 4143-78 sayılı Kararı ile; Alperen Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/17/1-1

—————

Kurulun 25.12.2014 tarihli ve 5388/26 sayılı Kararı ile; 02.01.2014 tarihli ve BAY/939-82/33613 nolu lisansla (iptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) “Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak” adresinde faaliyet gösteren MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte “ İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No:224 (Pafta:38 Ada:9 Parsel:12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2208/18/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-170 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) Afyonkarahisar” adresinde faaliyet gösteren 10/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 lisans numaralı Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/19/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-166 sayılı Kararı ile; “Baklacı yolu üzeri 9 uncu kilometre Alaşehir Manisa” adresinde faaliyet gösteren Alaşehir Vergi Dairesinin 6240396906 sicil numaralı mükellefi olan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 2010 ve 2011 yılları içerisinde muhtelif firmalara Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/20/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-167 sayılı Kararı ile; “Karamanlı Köyü M.Kemalpaşa / Bursa” adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-107/08742 lisans numaralı Türköz Akaryakıt Nak.San.Tic.Ltd.Şti. hakkında 2010 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/21/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-30 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayisi olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmayarak 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2208/22/1-1

—————

                                                                                                                            EK-1

Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı dağıtıcı lisansının iptaline ilişkin Kurumumuzun 19/09/2015 tarihli ve 45164980-663.99 sayılı işleminin yürütmesi Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2014/2260 sayılı davada aldığı 20/01/2015 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı dağıtıcı lisansının 12/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe alındığı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2209/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      :  100       05/03/2015                                      Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          :  1445     05/03/2015                                       KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı Beyçayır Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun 110 ada, 47 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın satış işlemine esas olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Pınarbaşı Kaymakamlığı, İlçe Malmüdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 144 sayılı yazısı, söz konusu alanda tespit edilen Höyüğün tesciline ilişkin görüşleri içeren, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.01.2015 gün ve 126 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.01.2015 gün ve 101 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 6299 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün 252163 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 16.02.2015 gün ve 2275 sayılı görüş yazıları ve konuya ilişkin Müdürlük raportörlerinin 22.12.2015 gün ve 1309 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı Beyçayır Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun 110 ada, 8,27,47 parsel numarasında Maliye Hazinesi ve özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan, kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki kroki üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Aşağı Beyçayır Höyüğü’nün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan çukurların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

 

2181/1-1