13 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29294

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankırı İli Çevre Koruma Vakfı, Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/02/2015 tarihinde kesinleşen 13/12/2007 tarih ve E : 2006/832, K : 2007/662 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2122/1-1

—————

Hüseyin Keçecioğlu Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2015 tarihinde kesinleşen, 19/11/2014 tarih ve E : 2014/25, K : 2014/73 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2123/1-1

—————

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Vakfı, Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/12/2014 tarihinde kesinleşen 23/09/2014 tarih ve E : 2013/213, K : 2014/336 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2125/1-1

—————

VAKFIN ADI: Diyabetli Çocuklar Vakfı

VAKFEDENLER: Şükrü Hatun, Çağrı Çakıcı, Ebru Ercanlı Ağdaş, Asuman Bayhan, Emine Sevgi Akbel

VAKFIN İKAMETGAHI: KOCAELİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/02/2015 tarihinde kesinleşen, 17/02/2015 tashih şerhli, 21/10/2014 tarih ve E:2014/759, K:2014/679 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Diyabetli çocuk ve gençlerin sağlığının geliştirilmesini ve bu amaçla gerçekleştirebilecek eğitim ve/veya çalışmalarda gerekli olan kaynakları sağlamak, diyabetli çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik diyabet eğitimi ve diyabet tedavisinde “arkadaşım diyabet” felsefesini yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak, toplumda çocukluk çağı diyabetine ilişkin farkındalık yaratmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) nakit

YÖNETİM KURULU : Şükrü Hatun, Çağrı Çakıcı, Ebru Ercanlı Ağdaş, Asuman Bayhan, Emine Sevgi Akbel

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kocaeli Üniversitesi Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2124/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zekai GÖKÇELİK’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 13.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Davut KAYA’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.02.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.08.2015 tarihinde son bulacaktır.

3 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vehbi ERTÜRK’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Suzan Suna BABACAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 26.06.2014 gün ve 2014/02-49-04 sayılı, 23.07.2014 gün ve 2014/02-53-06 sayılı, 23.07.2014 gün ve 2014/54-53-07 sayılı kararları ile üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına ilk cezanın kesinleşme tarihi esas alınarak 22.01.2015 tarihinde başlanmış olup, cezalar, 24.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin BİDERATAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.09.2014 gün ve 2014/096 sayılı, 25.09.2014 gün ve 2014/097 sayılı, 28.10.2014 gün ve 2014/115 sayılı kararları ile üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına ilk cezanın kesinleşme tarihi esas alınarak 21.01.2017 tarihinde başlanmış olup, cezalar, 23.01.2020 tarihinde son bulacaktır.

2157/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 16.03.2015

SON BAŞVURU TARİHİ       : 30.03.2015

                    Sınav Programı                         

         Tarih     

Saat

            Yer         

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

03.04.2015

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

1

Sayısal Yöntemler

1

2145/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5502                                                                     Karar Tarihi: 03/03/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesinin “Bu düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.” hükmü ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın (ŞİD) 21. Bölümü çerçevesinde ŞİD’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1. ŞİD KISIM I Bölüm C 1. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM C

TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1 - İletim Şebekesi üzerinden Doğal Gaz taşınması konusunda Taşıyıcının yükümlülüklerinin kapsamı ŞİD’in İşletme Hükümleri kısmında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Söz konusu yükümlülükler aşağıdakileri kapsayacaktır;

a) Taşıtan tarafından Giriş Noktasında, ŞİD’e ve STS’ye uygun olarak teslim edilen Doğal Gaz Miktarlarını teslim almak ve İletim Şebekesi vasıtasıyla taşımak,

b) Doğal Gaz Miktarlarını ŞİD’e ve STS’ye uygun olarak Çıkış Noktasında Taşıtana veya adına hareket edene teslim etmek,

c) İletim Şebekesini makul ve basiretli bir tacirden beklendiği şekilde; adilane, şeffaf ve ayrımcılığa yol açmayacak şekilde işletmek,

d) Dahili Kullanım Gazı Sözleşmelerini imzalamak ve yürürlüğe koymak,

e) Ölçüm ve kalibrasyonun ŞİD hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,

f) Her türlü sistem planlaması ve Programlı Bakım faaliyetlerini, İletim Şebekesinin verimli işletilmesini gözeterek, tüm Taşıtanların menfaatleri dikkate alınacak şekilde gerçekleştirmek,

g) İletim Şebekesinin bütünlüğünü korumak için gerekebilecek her türlü acil önlemi almak ve bununla ilgili şart ve hükümleri belirlemek,

h) Talimat verme, onay talebini ve başvuruyu reddetme gibi işlemler için gerekçe sunmak,

ı) İlgili Mevzuat hükümlerine riayet etmek.

Madde 2. ŞİD KISIM I Bölüm F’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM F

GAZ YILI ÖNCESİNDE SİSTEME GİRİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Gaz Yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacaklar, bu taleplerini 15 Kasım (dahil) - 30 Kasım (dahil) tarihleri arasında Taşıyıcı’ya sunacak olup, bu başvurular yeni Gaz Yılı dönemini kapsamak üzere 1 yıl süreli STS imzalanması ile sonuçlandırılır. Taşıyıcı, en geç 14 Kasım’da aşağıda belirtilen Giriş/Çıkış Noktaları için bir sonraki Gaz Yılına ilişkin Maksimum Ayrılabilir Kapasiteleri EBT’de yayımlar.

- Giriş Noktaları

- İhracat Çıkış Noktaları

- Diğer Ana Çıkış Noktaları

Taşıyıcı ayrıca her bir Tali Çıkış Noktası ile bunlar için izin verilebilecek ASM’ler ve azami Günlük Çekiş Miktarlarını da yayımlar.

Herhangi bir Giriş Noktasından herhangi bir Çıkış Noktasına Doğal Gaz taşıtmak üzere kapasite rezervasyonu talebinde bulunacakların, ithalat, ihracat veya toptan satış lisanslarından en az birinin sahibi olmaları gerekmektedir. Başvurularda bu lisansın bir sureti ile aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Taşıyıcıya ibraz edilecektir.

a) Taşıtılacak Doğal Gazın, İletim Şebekesi’ne ilk girişi için öngörülen tarih ve bu tarihten itibaren, 5 yıllık dönem için, bu dönem içindeki her bir Gaz Yılı içinde taşıtılması öngörülen yıllık Miktar,

b) Taşınacak Doğal Gazın İletim Şebekesine Giriş ve Çıkış Noktaları, bu noktalar için talep edilen kapasiteler ve bu noktalardan girecek ve çekilecek yıllık Miktarların aylık bazda dağılımı,

c) Her bir Çıkış Noktası için talep edilen Asgari Teslim Basıncı ve mülkiyeti ve işletme sorumluluğu Taşıyıcı’ya ait Ana Çıkış Noktaları için asgari teslim sıcaklığı,

Doğal Gaz ithalat lisans sahipleri ile toptan satış lisansına sahip Üretim Şirketleri yukarıdakilere ilave olarak, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir.

d) Taşınacak olan Doğal Gazın İletim Şebekesine gireceği Giriş Noktasındaki sıcaklık ve basınç aralığı,

e) Giriş Noktasında Taşıyıcıya teslim edilecek Doğal Gazın kalite şartnamesi [(ŞİD ekinde (Ek - 1) verilen Kalite Şartnamesi formunun bu gaz için doldurulmuş hali (asgari ve azami değerler belirtilecektir)],

İthalat ve İhracat lisansı sahiplerinin ibraz edecekleri bilgi ve belgeler içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de yer alacaktır;

f) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarındaki Doğal Gaz akışına ilişkin hükümler ve varsa Yurt Dışı Operatörü ile yapılan sözleşme veya niyet sözleşmesi,

g) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat ve ihracat anlaşmalarında belirlenmiş günlük teslim miktarı (DCQ)

Başvuru sahipleri bir örneği EBT ve Taşıyıcı’nın internet sayfasında yayınlanan Geçici Teminat Mektubunu diğer dokümanlarla birlikte sunacaklardır. Geçici Teminat Mektubu en az 90 Gün süreli olacak ve değeri, talep edilen kapasitelerin içinde bulunulan Gaz Yılı için geçerli iletim kapasite bedelleri doğrultusunda hesaplanacak 15 Günlük bedelinden az olmayacaktır.

Taşıyıcı, yukarıda yer alan bilgi ve belgeleri sunan başvuru sahiplerinin taleplerine, son başvuru tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde cevap verir. Taşıyıcı başvuru değerlendirmelerini Kısım II - Bölüm 2’de belirtilen prensipleri dikkate alarak yapacak olup, talebi reddetmesi halinde ret gerekçelerini başvuru sahibine bildirir ve başvuru sahibine Geçici Teminat Mektubu 5 İşgünü içinde iade edilir.

Başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru sahibi STS imzalamak üzere davet edilir. Başvuru sahibi, bu davetin kendisine bildirimini müteakip 7 gün içinde STS’yi imzalamakla yükümlüdür. Aksi taktirde başvuru sahibinin Geçici Teminat Mektubu Taşıyıcı tarafından gelir addedilir.

Diğer şartları uygun görülmekle birlikte başvuru sahibinin kapasite rezervasyon talebinin kısmen olumlu karşılanması durumunda, durum başvuru sahibine bildirilerek 7 gün içerisinde (karşılanabilen talep doğrultusunda hazırlanacak) STS imzalaması istenir. Başvuru sahibi bu şartlarda STS imzalamayı kabul etmez ise Geçici Teminat Mektubu kendisine Taşıyıcı’ya yapacağı bildirimi müteakip, 5 İşgünü içinde iade edilir.

Başvuru sahibinin STS imzalanması aşamasında, kendisine başlayacak Gaz Yılına mahsus (1 Ocak - 31Aralık), Giriş ve Ana Çıkış Noktalarında tahsis edilecek Rezerve Kapasite için içinde bulunulan Gaz Yılının Tarife’sinde geçerli olan iletim kapasite bedeli doğrultusunda hesaplanacak bir yıllık tutarının % 20’si (yüzde yirmi) değerinde Kesin Teminat Mektubunu Taşıyıcıya vermesi gereklidir.

Kesin Teminat Mektubu Türkiye’deki bir bankadan alınacak, süresiz ve Taşıyıcının talebi üzerine derhal ödenecek şekilde düzenlenecektir. Kesin Teminat Mektubu, Taşıyıcının Taşıtanlara çıkaracağı Aylık faturaların ödenmemesi halinde ödenmeyen tutara tekabül eden bedel için (faiz de dahil) nakde çevrilebilecek, böyle durumlarda Taşıtan yeni bir Kesin Teminat Mektubu vermedikçe Taşıyıcının kendisine olan Standart Hizmet yükümlülüğü devam etmeyecektir. STS yapan Taşıtanların STS’yi tek taraflı olarak erken sona erdirmeleri durumunda, Kesin Teminat Mektupları Taşıyıcı tarafından nakde çevrilerek, gelir kaydolunur.

Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) metni Taşıyıcının internet sayfasında yayımlanır.

Yeni Gaz Yılı için Taşıtanlar ile Taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin Taşıtanlara verilmesini müteakip, Taşıyıcı Elektronik Bülten Tablosu’nda, yeni Gaz Yılı için rezerve edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri en geç 15 Aralık günü olmak üzere yayımlar. 15 Aralık tarihinden sonra Atıl Kapasiteler için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için aşağıdaki Bölüm G’de detaylanan hususlar geçerli olacaktır.

Madde 3. ŞİD KISIM I Bölüm G’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM G

GAZ YILI İÇİNDE SİSTEME GİRİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Taşıyıcı, EBT’de ve internet sayfasında, tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarını, bu noktalardaki mevcut tahsis edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri ve Ana Çıkış Noktalarına bağlı Tali Çıkış Noktalarını sürekli duyurur.

İçinde bulunulan Gaz Yılı içinde en az bir Aylık dönem için kapasite rezervasyonu talebinde bulunacak olan ve hâlihazırda içinde bulunulan Gaz Yılı için geçerli STS imzalamamış başvuru sahipleri, başvuru için Bölüm F’de belirtilen bilgi ve belgeleri kapasite rezervasyonu talep ettikleri her bir Giriş ve Ana Çıkış Noktası için talep ettikleri kapasite rezervasyonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte Taşıyıcı’ya sunacaklardır. Bu başvurular Taşıyıcı tarafından 5 gün içinde cevaplandırılır ve STS imzalanmak üzere Bölüm F’de belirtilen prosedür takip edilir. Kesin Teminat Mektubunun değeri, başvuru tarihinde geçerli iletim kapasite bedeli esas alınarak hesaplanacak olan, rezerve edilen kapasitelerin 60 günlük değerinden az olmayacak ve Bölüm F’de belirtilen diğer şartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Bu şekilde rezerve edilen kapasiteler için bedel hesaplamalarında, Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar uygulanmaz.

Halihazırda bir STS imzalamış olan Taşıtanların Taşıyıcı tarafından ilan edilmiş olan Atıl Kapasiteler için başvuruları Taşıyıcı tarafından üç (3) İşgünü içinde cevaplandırılır. Taşıtanların bu başvurularında kapasite rezervasyonu talep ettikleri her bir Giriş ve Ana Çıkış Noktası için talep ettikleri kapasite rezervasyonu başlangıç ve bitiş tarihleri de yer alır. Bu şekilde rezerve edilen kapasiteler için bedel hesaplamalarında, Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar, 2.1.4 ikinci paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, uygulanır.

Gaz Yılı içerisinde yeni bir Giriş ya da Çıkış Noktasının işletmeye girmesi halinde bu noktalar ve bu noktalara ilişkin MAK’lar EBT’de ve internet sayfasında yayımlanır. Bu noktalarda yapılacak rezervasyonlar için Kısım II, Bölüm 2.1.4’te belirtilen katsayılar uygulanmaz.

Madde 4. ŞİD KISIM II Bölüm 1, Madde 1,1’de bulunan "Elektronik Bülten Tablosu" tabirinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

"Elektronik Bülten Tablosu" kısaca EBT tabiri, Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren tarafların piyasa hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan, Taşıyıcı tarafından işletilen ve https://ebt.botas.gov.tr üzerinden yayım yapan elektronik duyuru panosunu ifade eder;

Madde 5. ŞİD KISIM II Bölüm 1, Madde 1.1’e aşağıdaki tanımın eklenmesine,

"EBT Arıza Prosedürü" tabiri, Elektronik Bülten Tablosunun işlevsel olmadığı durumlarda haberleşme ve bildirimlerin nasıl yapılacağını tarif eden, ŞİD ve ilgili mevzuata aykırı olmayacak şekilde Taşıyıcı tarafından hazırlanmış ve Taşıyıcının internet sitesinde yayımlanan rehberi ifade eder;

Madde 6. ŞİD KISIM II Bölüm 1 Madde 1.1’e aşağıdaki tanımın eklenmesine,

“Operasyonel Akış Emirleri ve Talimatları” tabiri, Taşıtanların Depolama lisansı sahibi tarafından Temel Kullanım Usul ve Esasları’nda tanımlandığı şekliyle aldığı emir veya talimatları ifade eder.

Madde 7. ŞİD KISIM II Bölüm 1, Madde 1.1’e aşağıdaki tanımın eklenmesine,

“Temel Kullanım Usul ve Esasları” tabiri, Depolama Tesisinden hizmet alanlar ile depolama lisansı sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen düzenlemeyi ifade eder.

Madde 8. ŞİD KISIM II BÖLÜM 2, 2.1.3 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2.1.3 İthalat ve ihracat lisansı sahibi Taşıtanlar, ithalat veya ihracat amacıyla, yalnızca lisanslarında belirtilen noktalarla ilgili Giriş veya İhracat Çıkış Noktaları için kapasite rezervasyonu talep edebilirler. Bu Taşıtanların mevcut ithalat veya ihracat lisanslarına ilaveten yeni bir ithalat veya ihracat lisansı almaları ve bunlar için Giriş veya Çıkış Noktasında kapasite rezervasyonu talep etmeleri halinde, bu lisansların bir suretini Taşıyıcıya vermeleri gereklidir.

Bir Taşıtan bir Giriş Noktasında teslim ettiği Doğal Gazın bir kısmını bir başka Taşıtana devredecek ise, bu Giriş Noktası devredecek Taşıtan için aynı zamanda bir Transfer Çıkış Noktası olacak ve kapasite rezervasyonu başvurusunda, bu noktada devralacak Taşıtan(lar)a teslim edilebilecek azami Günlük Miktar belirtilecektir. Transfer Giriş ve Çıkış Noktası uygulamalarına ilişkin Gaz Yılı içerisinde yapılacak başvurularda, Bölüm G’de ve 2.1.4 bendinde belirlenen takvim uygulanır. Bir Giriş Noktasından devrin gerçekleştirildiği her bir Transfer Çıkış Noktasının, dolayısıyla da buna bağlı her bir Transfer Giriş Noktasının MAK’ı, bu Giriş Noktasının MAK’ı kadardır.

Depolama Tesislerine bağlı Giriş ve Çıkış Noktalarına ilişkin kapasite rezervasyon talepleri, bu Depolama Tesislerinden hizmet alan Taşıtanlar tarafından yapılır. Bu noktalardaki kapasite rezervasyonları ilgili Depolama Şirketinden alınan bilgiler doğrultusunda yapılır ve her bir Taşıtan için MAK ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili noktada yapılacak rezervasyon toplamı MAK’ı aşacak şekilde kapasite rezervasyonu yapılabilir.

Taşıtanın, İletim Şebekesinde veya Bağlanan Sistemlerde meydana gelen teknik sorunlar veya işletme sorunları sebebiyle Rezerve Kapasiteye sahip olduğu bir Giriş Noktasından, sisteme Doğal Gaz girişi yapamaması veya kısıtlı giriş yapması durumunda, varsa başka bir Giriş Noktasındaki Atıl Kapasite kullanılabilir.

Madde 9. ŞİD KISIM II BÖLÜM 3, 3.6.2 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

3.6.2 Taşıtanlar, her ayın ilk 20 günü için en geç o ayın 26. günü saat 12:00'ye kadar, diğer günler için Gün Sonu Ticaret başvuruları ise, en geç G+6 saat 12:00'ye kadar kendi aralarında Gün Sonu Ticareti yapabilecekler ve anlaşmaya varılan Miktarları Taşıyıcıya EBT üzerinden bildireceklerdir. Taşıyıcı bu bildirimler neticesinde Taşıtanların Günlük Dengesizliklerini EBT'den ilan eder. Gün Sonu Ticareti yapan Taşıtanlar, 9.2.4 ve 9.2.5 maddeleri çerçevesinde yapılan Tahsisat değişiklikleri nedeniyle Taşıyıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Madde 10. ŞİD KISIM II BÖLÜM 3, 3.7 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

3.7 Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den fazla olduğu durumda; pozitif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=A*(B/C)

A: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

B: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

C: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden fazla olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Doğal Gazın ithal edildiği Giriş Noktalarında (LNG Terminalleri hariç), bu noktadaki toplam Son Tahsisat miktarının toplam TMB’den az olduğu durumda; negatif dengesizliğe sahip bir Taşıtanın Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az ve bu Taşıtana uygulanacak Tolerans Dışı Miktar oluşmuş ve bu noktada uygun kalitede ve basınçta teslimat yapılmış ise; aşağıdaki formüle göre belirlenen Miktar veya Tolerans Dışı Miktar değeri (hangisi daha düşük ise) TDM’den düşülecek ve düşülen Miktar Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

D=A*(B/C)

A: Giriş Noktasındaki toplam Son Tahsisat miktarı ile toplam TMB arasındaki fark

B: Bu Taşıtanın Son Tahsisat miktarı ile TMB’si arasındaki fark

C: Son Tahsisat miktarı TMB’sinden az olan tüm Taşıtanların Son Tahsisat toplamları ile TMB toplamları arasındaki fark

D: Tolerans Dışı Miktardan Tolerans İçi Miktara aktarılacak Miktar

Yer Altı Deposunda enjeksiyon programı yapan Taşıtanlar için, ilgili depolama tesisinin Temel Kullanım Usul ve Esaslarında belirtilen Doğal Gazın Teslim ve Kabul Noktasındaki talep edilen basınç değerinin altında teslim edildiği durumlarda, Taşıyıcıdan kaynaklı enjeksiyon yapılamayan gaz miktarı onaylanan son Program göz önünde bulundurularak Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

Madde 11. ŞİD KISIM II BÖLÜM 6, 6.8.2 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

6.8.2 İşbu 6.8 maddesinin yukarıdaki hükümlerine herhangi bir sınırlama getirilmeksizin Taşıtan Tedarikçiler Son Kullanıcıların ŞİD, STS ve ilgili Teslim Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmalarını temin amacıyla gereken önlemleri alacaktır. Taşıtan Tedarikçi söz konusu Son Kullanıcının ŞİD hükümlerine bağlı kalmasını sağlayamadığı takdirde, Taşıyıcı anılan Taşıtan Tedarikçinin Doğal Gazının ilgili Son Kullanıcıya ilişkin kısmını taşımayı durdurma hakkına sahip olacak ve söz konusu Taşıtan Tedarikçinin STS’sinin ilgili hükümleri anılan Son Kullanıcının ŞİD hükümlerine bağlılığının sağlanmasına kadar orantılı biçimde askıya alınacak, ancak Taşıtan Tedarikçinin Tarifedeki iletim kapasite bedelini ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

Madde 12. ŞİD KISIM II BÖLÜM 6, 6.11 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde eklenmesine,

6.11 Ölçüm Kapasitesi Üzerindeki Gaz Kullanımı

Çıkış Noktalarındaki Gaz Çekişi en fazla istasyondaki ölçüm ekipmanının maksimum ölçüm kapasitesi kadar olması esastır. Bu prensip gereği, Ölçüm Ekipmanlarının yeniden teçhiz edilme zorunluluğunun çıktığı tesisler için, bu yükümlülük Dağıtım Şirketi veya Son Kullanıcı’ya aittir. Ölçüm Ekipmanının yeniden teçhiz edilmesi gerektiği hususu Dağıtım Şirketi veya Son Kullanıcı’ya iletilmek üzere, Taşıyıcı tarafından Taşıtana bildirilir. Diğer taraftan, Ölçüm Ekipmanının ölçüm ekipmanının maksimum ölçüm sınırı üzerine çıktığı saatlerde, saatlik tüketim miktarı yüzde otuz (% 30) oranında arttırılarak ilgili saatin tüketimi tespit edilir.

Madde 13. ŞİD KISIM II BÖLÜM 7, 7.2.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

7.2.1 Taşıma Miktarı Bildirimi, Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi ve Program

Taşıtan Gün için TMB’yi en erken G - 7 de, en geç G - 1 saat 15:00’e kadar EBT üzerinden Taşıyıcıya iletecektir. Taşıyıcı, EBT üzerinden duyurmak kaydıyla bu süreyi uzatabilir.

Taşıyıcı 7.1.2 maddesine uygun olarak iletilmeyen TMB’leri, 7.1.2 maddesine uygun hale getirme hakkına sahiptir.

Taşıyıcı kendi değerlendirmeleri neticesinde, iletim sisteminin fiziksel dengesini sağlamak amacıyla Taşıtana TMDB talimatı verebilir.

Madde 14. ŞİD KISIM II BÖLÜM 7, 7.2.5 Maddesi’nin kaldırılmasına,

Madde 15. ŞİD KISIM II BÖLÜM 7, 7.4.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

7.4.1 Taşıtan,

- Mücbir Sebep,

- Mücbir Sebepten kaynaklı olarak bir Giriş Noktasında yeterince Doğal Gaz teslim edememesi,

- Operasyonel Akış veya Talimatı alması

- Son Kullanıcı Tesislerinde beklenmedik bir arıza oluşması

- Son Kullanıcı Tesislerinin o Gün ilk kez işletmeye alınması planlanmasına karşın işletme güçlükleri nedeniyle bunun yapılamaması

- Sanal noktada ticaret yaptığı bir başka Taşıtanın 7.2.1 maddesi veya 7.4.7 maddeleri çerçevesinde TMDB yapması, durumlarında ilgili noktalar ve miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla G-1 için 7.2.1 bendinde detaylanan prosedürün dışına çıkma ve TMDB yapma hakkına sahip olur. Taşıtan’ın bu koşulları belgelendirmesi esastır.

Madde 16. ŞİD KISIM II BÖLÜM 7, 7.4.7 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

7.4.7 Taşıyıcı, Depolama Giriş veya Çıkış noktası ve buna bağlı ilgili noktalar üzerinden G saat 15:15'e kadar Taşıtanlar tarafından programlarında revizyon yapılması yönünde yapılacak başvuruları kabul eder. Sistem'in elvermesi ve Taşıyıcı tarafından verilen talimatlara aykırı olunmaması durumunda en geç G saat 15:30'a kadar ilgili Taşıtanların Depolama Giriş veya Çıkış noktası ve buna bağlı ilgili noktalardaki programları revize edilir.

Madde 17. ŞİD KISIM II BÖLÜM 9’un aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM 9

TAHSİSAT

9.1 Genel Açıklama

9.1.1 Taşıyıcı, Giriş ve Çıkış Noktaları için belirlenen istasyonlarda ölçülen ve bu ölçüm verilerine göre hesaplanan Günlük Doğal Gaz Miktarını, işbu Bölüm hükümlerine göre, şeffaf ve adil bir şekilde Taşıtanlara tahsis edecektir.

9.1.2 Taşıyıcı G+1, saat 15.00’e kadar, Tahsisat Miktarlarını Taşıtanlara Tahsis edecek ve bu Tahsisi EBT yoluyla Taşıtanlara duyuracaktır.

9.2 Fiziki Noktalarda Tahsisat

9.2.1 Tekli Giriş ve Çıkış Noktası

Tek bir Taşıtan tarafından kullanılan Giriş ve Çıkış Noktaları için ölçülen ve buna göre hesaplanan Doğal Gaz Miktarının tamamı bu noktayı kullanan Taşıtana tahsis edilecektir. Bu tahsis Miktarları, Taşıtanların ilgili Gün için o noktadaki günlük girişi veya günlük çekişidir.

9.2.2 Çoklu Giriş ve Çıkış Noktası

9.2.2.1 Bir ithalat Çoklu Giriş Noktasında (LNG Terminalleri Hariç) aynı kaynaktan Doğal Gaz tedarik eden bütün Taşıtanların alım anlaşmalarında teslim edilen toplam Doğal Gaz Miktarının Taşıtanlar arasında nasıl tahsis edileceğine ilişkin ilgili tüm Taşıtanları bağlayıcı hükümler bulunuyor ise, bu özel hükümlerin Taşıyıcıya bildirimi neticesinde, Tahsisat söz konusu özel hükümler doğrultusunda yapılır. Aksi durumda o noktada ölçülen Miktar Taşıtanların Programları oranında dağıtılarak Tahsisat yapılır.

9.2.2.2 Depolama Tesisleri ve üretim tesisleri Çoklu Giriş noktalarında Tahsisat’a esas veriler ilgili Depolama veya Üretim Şirketleri tarafından EBT'ye girilir. Bu noktalardaki veriler ilgili operatör tarafından G+1 saat 15:00’e kadar girilmemiş ise, o noktada ölçülen Miktar Taşıtanların Programları oranında dağıtılarak Tahsisat yapılır.

9.2.2.3 Çoklu Çıkış Noktaları için ölçülen ve buna göre hesaplanan Doğal Gazın Taşıtanlara Tahsisatı, ilgili Dağıtım Şirketlerince G+1 saat 15:00’e kadar sağlanan tüm Taşıtanlara ilişkin alt akıştaki toplam ölçüm verileri dikkate alınarak yapılır.

9.2.2.4 Bir çoklu Çıkış Noktasına bağlı Son Kullanıcının birden fazla Taşıtan ile alım sözleşmesi olması durumunda; söz konusu Taşıtanların ilgili Çıkış Noktasında teslim edilen toplam Doğal Gaz Miktarının Taşıtanlar arasında nasıl Tahsis edileceğine ilişkin ilgili tüm Taşıtanları bağlayıcı anlaşma/protokol bulunuyor ise, bu anlaşma/protokol hükümlerinin Taşıyıcıya bildirimi neticesinde, ilgili Çıkış Noktasına ilişkin Tahsisat söz konusu Taşıtanlar için bu anlaşma/protokol hükümleri doğrultusunda yapılır.  Aksi durumda o noktada ölçülen Miktarlar Taşıtanların rezerve edilen kapasiteleri oranında dağıtılarak Tahsisat yapılır.

9.2.3 Veri gelmemesi durumu

9.2.3.1 Akış verisinin gelmediği Çıkış Noktasındaki son on veri içerisindeki en yeni iki veriden büyük olanı azami ve küçük olanı asgari değer olarak atanır. Bu iki değerin ortalaması ile farkları azami değere eklenip asgari değerden çıkartılarak veri tarama aralığı elde edilir. En yeni üçüncü veriden onuncu veriye kadar veriler geriye doğru taranır. Veri tarama aralığındaki bulunan ve azami ile asgari değer aralığı dışında kalan ilk veri yeni azami veya asgari değer olarak atanır ve kendinden önceki değerler için veri tarama aralığı genişletilir. Veri tarama aralığındaki her bir veri için bu işlem tekrarlanır ve bu aralıklarda bulunan tüm değerlerin ortalaması o Gün için akış verisi olarak tespit edilir. Eğer, EBT’de ilgili noktada son on Gün’e ait veri bulunmuyorsa ve ilgili nokta Ana Çıkış noktası ise, Taşıtanlara ait toplam rezervasyon miktarı, hesaplamaya esas Gün için akış verisi olarak tespit edilir. Söz konusu nokta Serbest Tüketici noktası ise, hesaplamaya esas Gün için akış verisi 0 (Sıfır) Sm3 olarak tespit edilir.

9.2.3.2 Giriş Noktalarında veri gelmemesi durumunda Programlar toplamı akış verisi olarak kabul edilerek Tahsisat gerçekleştirilir.

9.2.4 Ölçüm hatası durumu

9.2.4.1 10. Bölüm kapsamında hatalı ölçüm yapıldığının fatura dönemi içerisinde tespit edilmesi durumunda hatalı ölçümün yapıldığı Gün’deki hataya konu Miktarların Taşıyıcı’ya EBT üzerinden bildirilmesi sonrasında Tahsisat değerleri Taşıyıcı tarafından düzeltilir. Düzeltme işlemlerine ilişkin takvim Taşıyıcı tarafından belirlenerek Taşıtanlara ve ilgili taraflara duyurulur.

9.2.4.2 10. Bölüm kapsamında hatalı ölçüm yapıldığının fatura dönemi dışında tespit edilmesi ve bir mutabakat zaptı ile Taşıyıcı’ya iletilmesi durumunda hatalı ölçülen Miktar Taşıyıcı ve Taşıtan’ın mutabık kaldığı Gün’lere ilave edilir veya Gün’lerden çıkartılır. Tarafların tespit tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mutabakata varamamaları durumunda Taşıyıcı ilgili Taşıtan’ın rezerve ettiği Kapasiteler ve ticarete konu ettiği günlük Miktarlar ile Sistemin genel dengesini dikkate alarak ilave edilecek/çıkartılacak Miktarı ve Gün’leri Taşıtan’a bildirir.

Hatalı ölçümün yapıldığı Gün’le ilgili olarak:

a. Taşıyıcı’dan kaynaklananlar hariç olmak üzere, hatalı ölçümün yapıldığı Gün’de hatalı ölçüm nedeniyle Taşıtan’a Düzenleme Ücretleri/Kapasite Aşım Cezaları tahakkuk etmediği ve/veya Taşıtan’ın TDM’lerinin hatalı ölçüm nedeniyle tolerans içine alındığı tespit edilirse Taşıtan tarafından ödenmeyen bu bedeller Taşıtan’ın yeni fatura dönemindeki borcuna eklenir.

b. Taşıyıcı’dan kaynaklananlar hariç olmak üzere, hatalı ölçümün yapıldığı Gün’de hatalı ölçüm nedeniyle Taşıtan’a Düzenleme Ücretleri/Kapasite Aşım Cezaları uygulandığı ve/veya Taşıtan’ın TİM’lerinin hatalı ölçüm nedeniyle tolerans dışına alındığı tespit edilirse Taşıtan, Taşıyıcı’dan ödenen bu bedellerle ilgili herhangi bir alacak talebinde bulunamaz.

c. Taşıyıcı’dan kaynaklı olarak hatalı ölçümün yapıldığı Gün’de hatalı ölçüm nedeniyle Taşıtan’a Düzenleme Ücretleri/Kapasite Aşım Cezaları uygulanmadığı ve/veya Taşıtan’ın TDM’lerinin hatalı ölçüm nedeniyle tolerans içine alındığı tespit edilirse Taşıyıcı, Taşıtan’dan ödenmeyen bu bedellerle ilgili herhangi bir alacak talebinde bulunamaz.

d. Taşıyıcı’dan kaynaklı olarak hatalı ölçümün yapıldığı Gün’de hatalı ölçüm nedeniyle Taşıtan’a Düzenleme Ücretleri/Kapasite Aşım Cezaları uygulandığı ve/veya Taşıtan’ın TİM’lerinin hatalı ölçüm nedeniyle tolerans dışına alındığı tespit edilirse Taşıtan tarafından ödenen bu bedeller Taşıtan’ın yeni fatura döneminde fatura edilen borcundan mahsup edilir.

9.2.5 EBT’ye veri akışının olmaması veya veri akışında hata olduğunun tespit edilmesi durumlarında Tahsisat düzeltmesi 9.2.4 maddesindeki hükümler çerçevesinde uygulanır.

9.3 Sanal Noktalarda Tahsisat

9.3.1 Transfer Giriş ve Çıkış Noktaları

Doğal gazı Transfer Noktasında devreden Taşıtanın, devredilecek doğal gazın İletim Şebekesine girdiği Giriş Noktasında Tahsisat Miktarı, devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktalarındaki konu Güne ait Program Miktarları toplamından az olmadığı sürece, bir Taşıtanın Transfer Çıkış Noktasındaki Tahsisat Miktarı (dolayısıyla doğal gazı devir alan Taşıtanın Transfer Giriş Noktasındaki Tahsisat Miktarı), devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktasındaki konu güne ait Program Miktarına eşittir.

Aksi takdirde, bir Taşıtanın Transfer Çıkış Noktasındaki Tahsisat Miktarı (dolayısıyla doğal gazı devir alan Taşıtanın Transfer Giriş Noktasındaki Tahsisat Miktarı), ilgili Taşıtanların Programlarıyla orantılı olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

TGM= PTM * (M / PM)

Burada;

TGM = Transfer Giriş Noktasında doğal gazı devralan Taşıtana Tahsis edilen Miktarı

M = Tahsise konu Gün için, devredilecek doğal gazın İletim Şebekesine girdiği Giriş Noktasında, Transfer Çıkış Noktasını kullanan Taşıtan tarafından teslim edilen, yukarıdaki madde 9.2 uyarınca tespit edilen Miktarı

PTM = Taşıtanın Transfer Giriş Noktası için konu Güne ait Program Miktarı

PM = ilgili Giriş Noktasında devrin gerçekleştiği Transfer Giriş/Çıkış Noktalarındaki konu Güne ait Program Miktarları toplamını

ifade eder.

Transfer Giriş ve Çıkış Noktalarındaki Tahsisata ilişkin diğer hususlarda 9.2 maddesinde belirtilen usuller kıyasen uygulanır.

9.3.2 Ulusal Dengeleme Giriş ve Çıkış Noktalarında Tahsisat Programa eşit olarak uygulanır.

Madde 18. ŞİD KISIM II BÖLÜM 11, 11.3.2 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

11.3.2 Uygun Olmayan Gazın teslimi halinde, 5.4 maddesi hükümlerine göre kabul edilmiş olduğuna veya Taşıyıcının söz konusu Doğal Gazın Uygun Olmayan Gaz olduğunu teslim edilmesinden sonra fark etmesine bakılmaksızın, bu Uygun Olmayan Gazı teslim eden Taşıtanlar, Taşıyıcının Uygun Olmayan Gaz teslimatı nedeniyle usulü dairesinde yaptığı masraf ve harcamaları Taşıyıcıya ödeyecektir. Taşıyıcıya herhangi bir meblağın gerektiği takdirde Taşıyıcı makul ölçülerde olabilecek en kısa zamanda Taşıtana bildirimde bulunarak aşağıdaki bilgileri verecektir;

a) İlgili Giriş Noktası ve Vasıfsız Gazın İletim Şebekesine verildiği Gün veya Günler;

b) Vasıfsız Gazın ŞİD ekindeki Doğal Gaz Kalite Şartnamesine uyumsuzluğunun ayrıntıları;

c) Üstlenilen masraf ve harcamaların amaçları, ayrıntıları, açıklamaları;

d) Taşıyıcının sisteme aldığı Vasıfsız Gaz Miktarı.

Taşıyıcının masraf ve harcamaları, bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıda belirtilen amaçlarla yapılan masraf ve harcamaları kapsar.

a) İletim Şebekesinin tamamının veya bir kısmının temizlenmesi veya söz konusu Uygun Olmayan Gazın kabul edilmesi nedeniyle ortaya çıkan diğer tüm hasarların giderilmesi,

b) Söz konusu Uygun Olmayan Gazın teslimatı veya teslimatına devam edilmesine bakılmaksızın İletim Şebekesinin gerekli şekilde işletilebilmesini sağlamak amacıyla makul önlemler alınması,

c) Söz konusu Uygun Olmayan Gazın ilgili Gaz Giriş Hükümlerine ve ŞİD ekindeki Doğal Gaz Kalite Şartnamesine uygun hale getirilmesi için makul ölçülerde gerekebilecek her türlü önlemin alınması.

Söz konusu masraf ve harcamalar, Uygun Olmayan Gazdan sorumlu Taşıtanlardan o Gün için 9. Bölüme göre yapılan tahsisle orantılı olarak tahsil edilecektir.

Uygun Olmayan Gaz nedeniyle Son Kullanıcı Tesislerinde oluşacak hasarların giderilmesi ilgili Taşıtanların sorumluluğundadır.

Ancak her halükarda bu 11.3.2 bendi uyarınca bir Taşıtan tarafından Taşıyıcıya ödenen bu masraf ve harcamalar 9. Bölüme göre Taşıtana tahsis edilen Miktarla Tarifede belirtilen Dengeleme Gazı Fiyatının çarpılmasıyla hesaplanan tutarın yüzde onunu (%10) aşmayacaktır.

Madde 19. ŞİD KISIM II BÖLÜM 14, 14.9.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

14.9.1 Acil Durum esnasında Taşıyıcı, taleplerini yerine getiren Taşıtanların talebin konusu olan Giriş ve/veya Çıkış-Noktalarında ŞİD'in 2.8 ve 3.3 maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini askıya alacaktır. Bu Taşıtanlar için madde 3.3.1 hükümlerinin uygulanmasında varsa TDM’leri Acil Durumdan kaynaklandığı oranda Tolerans İçi Miktar olarak değerlendirilecektir.

Taşıyıcının Acil Durumu G-1’de öngörmesi ve Taşıtanlara TMDB yaptırması durumunda, ŞİD hükümleri buna göre oluşan Programlar doğrultusunda uygulanır.

Madde 20. ŞİD KISIM II BÖLÜM 14, 14.11.2 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

14.11.2 Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi veya 14.11.1 bendinin uygulanamaması durumunda; İletim Şebekesinin Zor Günden veya Sınırlı Kapasite Gününden etkilenen kısmında;

- Mülkiyeti ve işletimi Taşıyıcıya ait olan Çıkış Noktalarına bağlı Son Kullanıcılara Taşıyıcı tarafından, Taşıyıcıya ait olmayan Çıkış Noktalarına bağlı Son Kullanıcılara yapılacak kesinti hakkında ise ilgili Dağıtım Şirketine Taşıyıcının yapacağı bildirim akabinde Dağıtım Şirketi tarafından, Taşıyıcının aşağıdaki uygulama sırasına göre belirleyeceği şekilde:

i) Taşıtanlar tarafından, Taşıyıcıya öncelikli olarak kesinti uygulanması bildirilmiş olan Son Kullanıcılara gaz arzı sağlayan tesislerine,

ii) Alternatif yakıtlı elektrik üretim tesislerine,

iii) İşletmesel açıdan gereklilik sonucu oluşan bölgesel kesinti ihtiyacını giderecek durumda olan elektrik üretim tesislerine,

iii) Diğer elektrik üretim tesislerine,

iv) Sanayi Tesislerine,

v) Konuta,

kesinti veya azaltma yapılır. Zor Gün veya Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi durumunda ise, Taşıyıcıya sunmuş olduğu Son Kullanıcılara ilişkin öncelik listesi doğrultusunda kesinti veya azaltma yapılır.

Taşıyıcı’nın Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı uygulamaya koyması durumunda bu talimatlar ilgili Taşıtanlara EBT’de duyurulur ve yazılı olarak bildirilir. Söz konusu Talimat aşağıdaki detayları içerir:

Zor Gün/Sınırlı Kapasite Günü durumunun sebebi

Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatı kapsamı.

Talimatın etki doğuracağı başlangıç ve geçerlilik süresi.

Zor Günde Taşıyıcı, arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel olabilecek durumda ise öncelikle arttırma talimatı verecektir. Zor Güne sebep olan Taşıtanın, o Gün tespit edilmesi durumunda, mümkünse Giriş Noktasında arttırma, mümkün değil ise Çıkış Noktasında azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması veya sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından hangi Giriş Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı verir. Taşıtanlar bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli arz imkanlarına sahip olmadıklarını Taşıyıcıya belgelemek zorundadır.

Sınırlı Kapasite Gününde Taşıyıcı Giriş Noktasında azaltma veya Çıkış Noktasında arttırma talimatı vererek kesinti veya azaltma yapılmasına engel olabilecek durumda ise öncelikle arttırma talimatı verecektir. Sınırlı Kapasite Gününe sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilmesi durumunda, mümkünse arttırma/azaltma talimatı bu Taşıtana verilir. Bunun mümkün olmaması veya sebep olan Taşıtanın o Gün tespit edilememesi durumunda, Taşıyıcı dengeleme açısından hangi Çıkış Noktasını uygun görüyorsa o noktayı kullanan Taşıtan Tedarikçiye arttırma talimatı verir.

Depolama Tesisine enjeksiyon yapılan Çıkış Noktaları arttırma talimatında öncelikle düşünülecektir. Taşıtan Tedarikçiler bu bildirimlere uymamaları halinde, yeterli depolama kapasitelerine sahip olmadıklarını Taşıyıcıya belgelemek zorundadır. Sınırlı Kapasite Gününde kesinti veya azaltma yapılmasının gerekmesi halinde öncelikle buna sebep olan Taşıtanın Giriş Noktasındaki teslimatlarında kesinti veya azaltma yapılır.

Talimatlara uygun hareket eden Taşıtanlara, talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri günlerdeki talimat kapsamındaki miktarlarla sınırlı kalmak kaydıyla talimata uyduğu oranda TDM’si tolerans içine alınır ve talimatın konusu olan Giriş ve/veya Çıkış Noktalarında da Düzenleme Ücretleri ve Kapasite Aşım Cezaları uygulanmaz.

Bu Bölüm hükümleri uyarınca verilen talimatın sona erdirilmesi EBT’de duyurulur ve yazılı olarak bildirilir.

Madde 21. ŞİD KISIM II BÖLÜM 16, 16.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

16.1 ŞİD’in uygulanmasından doğan;

- Kapasite rezervasyonları, iptalleri,

- Tahsisler,

- Sistem Dengelemesine Katılım Bedelleri,

- Kesinti Dengeleme Bedelleri,

- Hizmet Kesintisi Bedelleri,

- Acil Durum, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü uygulamaları

hususlarında, Taşıyıcı ve Taşıtan arasında çıkacak ihtilaflar EPDK tarafından çözüme kavuşturulur. Kurul’un, azami 30 (Otuz) gün içerisinde alacağı karar taraflar üzerinde bağlayıcıdır. Kurul Kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Madde 22. ŞİD KISIM II BÖLÜM 18, 18.4.1.1 Maddesi’nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

18.4.1.1 İletim bedeli;

(a) İletim kapasite bedeli,

(b) İletim hizmet bedeli,

(c) Standart iletim hizmet bedeli,

(d) Kapasite Aşım Ücreti

Madde 23. ŞİD KISIM II BÖLÜM 22’in aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

BÖLÜM 22

İLETİŞİM ve TEBLİGAT

22.1. ŞİD kapsamında gerekli görülen her türlü tebligatın Tebligat Kanunu’na uygun olarak yapılması esastır. EBT veya elektronik tebligat yoluyla yapılan ihbarlar dışındaki her türlü tebligat, Taşıyıcı için aşağıda belirtilen adrese, Taşıtan için STS’de belirtilen adrese yapılır.

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

Eskişehir Yolu 23. Km

Ankara/TÜRKİYE

22.2. ŞİD’de aksi belirtilen hükümler dışında, Doğal Gaz iletimine ilişkin olarak bu ŞİD altında gerekli görülen tüm tebligat ve işlemler ki buna hiçbir sınırlama olmadan TMB, TMDB, onay bildirimleri, Programlar, Tahsisat, Kapasite Başvurusu, Kapasite Devirleri, Kapasite Aktarımı, Günlük Dengesizlikler, Gün Sonu Ticareti, Kesinti/Kısıntı/Arttırma Talimatları, Zor Günler ve Sınırlı Kapasite Günleri dahil olmak üzere EBT yoluyla yapılır. Taşıyıcı ve Taşıtan EBT üzerinden iletişimi sağlamak üzere ilgili tebligat mevzuatı çerçevesinde elektronik haberleşme altyapısını kurmak zorundadır.

22.3. EBT’nin işlevsel olmaması durumlarında bildirimler ve haberleşme EBT Arıza Prosedürü’ne uygun olarak yapılır.

22.4. 22.2 maddesi çerçevesinde yapılacak işlemler, Kapasite Başvurusunda sunulacak bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere, Taşıyıcı tarafından ŞİD kapsamında talep edilecek belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin Taşıyıcıya teslim ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

22.5. EBT’de bulunan tüm kayıtlar (düzeltilmişler de dahil) ve taraflarca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgiler Taşıyıcı tarafından saklanır.

Madde 24: İşbu Kurul Kararında bulunan hükümlerin, Elektronik Bülten Tablosunda değişiklik gerektirenler hariç olmak üzere, 01/04/2015 tarihi itibariyle; Elektronik Bülten Tablosunda değişiklik gerektiren hükümlerin ise en geç 30/06/2015 tarihine kadar BOTAŞ tarafından yapılacak olan gerekli yazılım değişiklikleri ile birlikte yürürlüğe girmesine,

Madde 25: BOTAŞ tarafından günlük Kapasite uygulamasının getirilmesini de içeren yeni Kapasite rejimi geliştirilmesine yönelik önerilerin, 2015 yılı ŞİD değişiklik önerileri çerçevesinde ilgili tarafların da görüşü alınarak Kurum’a sunulmasına,

karar verilmiştir.

2139/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2014 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

  1

ALPU NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

60.916,62.-TL.

  2

AMASRA NOTERLİĞİ

BARTIN

83.167,26.-TL.

  3

AHMETLİ NOTERLİĞİ

MANİSA

115.269,74.-TL.

  4

AYBASTI NOTERLİĞİ

ORDU

159.867,20.-TL.

  5

BALA NOTERLİĞİ

ANKARA

79.666,79.-TL.

  6

BATTALGAZİ NOTERLİĞİ

MALATYA

58.137,42.-TL.

  7

BOZCAADA NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

43.852,40-TL.

  8

BOZOVA NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

180.104,69.-TL.

  9

CEYLANPINAR NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

290.383,61.-TL.

10

CİZRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

319.530,50.-TL.

11

ÇAMLIDERE NOTERLİĞİ

ANKARA

32.565,58.-TL.

12

DARENDE NOTERLİĞİ

MALATYA

136.351,21.-TL.

13

DEVREKANİ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

72.013,37.-TL.

14

EMİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

179.869,38.-TL.

15

GERGER NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

43.007,29.-TL.

16

GÜDÜL NOTERLİĞİ

ANKARA

40.023,21.-TL.

17

GÜMÜŞHANE İKİNCİ NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

235.697,28.-TL.

18

HANİ NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

44.959,17-TL.

19

HARMANCIK NOTERLİĞİ

BURSA

32.114,31-TL.

20

HORASAN NOTERLİĞİ

ERZURUM

151.703,01-TL.

21

KARAPÜRÇEK NOTERLİĞİ

SAKARYA

97.649,89-TL.

22

KAYNARCA NOTERLİĞİ

SAKARYA

167.169,54.-TL.

23

KORKUTELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

215.698,15.-TL.

24

ONDOKUZMAYIS NOTERLİĞİ

SAMSUN

121.673,13.-TL.

25

PAZAR NOTERLİĞİ

TOKAT

68.787,52.-TL.

26

SAVAŞTEPE NOTERLİĞİ

BALIKESİR

92.417,02.-TL.

27

ŞAPHANE NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

19.912.69.-TL.

28

ŞARKÖY NOTERLİĞİ

TEKİRDAĞ

278.793,54.-TL.

29

ŞENKAYA NOTERLİĞİ

ERZURUM

45.332,88.-TL.

30

TEFENNİ NOTERLİĞİ

BURDUR

93.817.02.-TL.

31

TÜRKOĞLU NOTERLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ

233.859.89.-TL.

32

ULUDERE NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

75.411,88.-TL.

33

YENİCE NOTERLİĞİ

KARABÜK

101.149,54-TL.

34

YEŞİLYURT NOTERLİĞİ

MALATYA

327.556,09.-TL.

2174/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Sincan Birinci Noterliği 29.04.2015 tarihinde ve Adana Dokuzuncu Noterliği 05.05.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADANA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1,135.961,82.-TL.

2

SİNCAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1,614.250,55.-TL.

2175/1-1


 


 

—————


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

- Özgeçmiş

 - Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

- Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

- Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

 -2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe

- Özgeçmiş

- Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

- Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

- Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak, En az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak, Tıp Fakültesi lisans eğitiminde 3 yıl süre ile ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Onkolojik cerrahi konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

3

1

Mikrofunguslar konusunda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Ek.

Profesör

1

1

İlgi alanda Doçentliğini almış olmak.

2104/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 28. İcra Müdürlüğünün 2007/13631 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2130/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisimizin 07/01/2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2015 tarih ve 381 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, imarın 47368 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2118/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85276 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.01.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.02.2015 tarih ve 565 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 13.03.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85276 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Aşağıyurtçu Mahallesi 108, 129, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 285, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,  468, 469, 566, 567, 964, 969, 976, 977, 1002, 1005, 1008, 1009, 1013, 1018, 214 ada 1, 215 ada 1,   216 ada 5, 6, 7 parseller, ekilemez arazi ve yol.

İlgililere ilanen duyurulur.

2126/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Fakülteleri için aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Anabilim Dalı/Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Kadro

Ünvanı

Özel Şart

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

1

1 Yardımcı Doçent

Genotiplendirme Biyoinformatik alanında deneyimli olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

1 Yardımcı Doçent

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

3

3 Öğretim Üyesi

(Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1

1 Öğretim Üyesi (Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

1

1 Öğretim Üyesi (Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

1 Öğretim Üyesi (Prof, Doç, veya Yrd. Doç,)

 

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı

1

1 Öğretim Üyesi (Prof, Doç, veya Yrd. Doç,)

 

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

1 Yardımcı Doçent

İletişim Bilimlerinde doktora yapmış olmak, uygulamalı kurgu ve animasyon alanlarında uzman olmak.

İletişim Fakültesi

 

1

1 Profesör

İletişim Bilimleri alanında uzman olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

1

1 Öğretim Üyesi (Prof., Doç. veya Yrd. Doç.)

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

1

1 Yrd. Doç.

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

2

1 Profesör

1 Öğretim Üyesi (Prof., Doç. veya Yrd. Doç.)

1 Profesör: Doktorasını restorasyon alanında yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

3

3 Öğretim Üyesi

(Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

3

3 Öğretim Üyesi

(Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

1 Profesör

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

1 Öğretim Üyesi (Prof., Doç. Veya Yrd. Doç.)

Fizyoterapi alanında uzman olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

1 Yardımcı Doçent

Hemşirelik bölümünden mezun olmak, psikiyatri veya çocuk hemşireliğinde lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2

1 Profesör

1 Yardımcı Doçent

1 Profesör: Karaciğer ve renal transplantasyon konularında deneyimli olmak,

1 Yardımcı Doçent: Transplantasyon konusunda en az 3 yıl deneyimli ve endoskopi sertifikası sahibi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2

1 Öğretim Üyesi (Prof., Doç. Veya Yrd. Doç.)

1 Yardımcı Doçent

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

2

1 Öğretim Üyesi (Prof., Doç. veya Yrd. Doç.)

1 Yardımcı Doçent

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

1

1 Profesör

Farmasötik ürünlerde ve Farmasötik Mikrobiyoloji’de deneyimli olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Lojistik

2

2 Yardımcı Doçent

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda Tasarımı Bölümü

3

3 Öğretim Üyesi

(Prof, Doç. veya Yrd. Doç,)

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2150/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015, 12/02/2015 ve 19/02/2015 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ/PROJE ADI

SÜRESİ

1

Mono Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım Mağazacılık ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Orion Üretim Santralı

03/02/2015 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

2

Bores Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Bozcaada Rüzgar Santrali

12/02/2015 tarihinden itibaren 25/07/2020 tarihine kadar geçerli

3

Dizayn Teknik Boru ve Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Dizayn Teknik Çorlu Trijenerasyon Santrali

12/02/2015 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

4

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Çine Adnan Menderes HES

19/02/2015 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipinde

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-136/02836 numaralı

12/02/2015 tarihli ve 5466-28 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Çebi Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğalgaz yakıtlı

25/09/2003 tarihli ve EÜ/213-2/357 numaralı

26/02/2015 tarihli ve 5488-45 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Kadooğlu Nazhan Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Nazhan Reg. ve HES

03/01/2013 tarihli ve EÜ/4220-18/2525 numaralı

26/02/2015 tarihli ve 5488-46 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2140/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

03/02/2015 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

03/02/2015 tarihli ve 5456-4 sayılı Kurul Kararı ile 03/02/2015 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

14/06/2012 tarih ve CNG/3877-3/271 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

26/02/2015 tarihli ve 5490-9 sayılı Kurul Kararı ile 26/02/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2140/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015 ve 19/02/0215 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Pasifik Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

03/02/2015 tarihli ve 5457-1 sayılı Kurul Kararı ile 03/02/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

F-B Oil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Atık Geri Kazanımı Tesisi ve Biodizel Üretimi Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/02/2015 tarihli ve 5457-2 sayılı Kurul Kararı ile

03/02/2015 tarihinden 01.08.2015 tarihine kadar geçerli

3

Erciyes Havacılık Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

19/02/2015 tarihli ve 5481-1 sayılı Kurul Kararı ile

19/02/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreyle

4

Sgt Petrol Ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Ambalaj Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

19/02/2015 tarihli ve 5481-2 sayılı Kurul Kararı ile

19/02/2015 tarihinden 06.07.2015 tarihine kadar geçerli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Aytemur Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

10/04/2008 tarihli ve MYĞ/1567-5/24176 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

12/02/2015 tarihli ve 5468-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Aves Depoculuk ve Antrepoculuk Anonim Şirketi

04/08/2011 tarihli ve DEP/3346-2/30827 numaralı

Depolama Lisansı

12/02/2015 tarihli ve 5468-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

07/06/2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

19/02/2015 tarihli ve 5481-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2140/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015 ve 12/02/2015 tarihli Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Yurtgaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

03/02/2015 tarihli ve 5461 sayılı Kurul Kararı ile 03/02/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Class Gaz Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

12/02/2015 tarihli ve 5499-1 sayılı Kurul Kararı ile, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 2015/30 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, ilgili mahkeme tarafından 28/01/2015 tarihinde verilen “dava konusu işlemin lisansın iptaline ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına” kararına istinaden 29/05/2008 tarih ve LPG-DAĞ/1626-1/07856 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

3

Casa LPG Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

12/02/2015 tarihli ve 5469-3 sayılı Kurul Kararı ile 12/02/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2140/4/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

2 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

 

 

 

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

2

3

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

Seramik ve Cam Bölümü

 

 

 

 

 

 

Seramik Anasanat Dalı

 

 

 

 

1

1

2149/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

3

1

Zekat nisapları ve vergi matrahları konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç.

3

1

Şerh ve haşiyeler konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd. Doç.

3

1

19. yüzyıl Şer’iyye sicilleri konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Zemahşeri’nin arap dil ve belagatına olan katkısı alanında çalışmış olmak.

2146/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 13.03.2015

Bitiş Tarihi           : 27.03.2015

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

İngilizce Mütercim- Tercümanlık

Doçent

1

1

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde en az on yıl deneyimi olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri alanında ve yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretiminde çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

İngilizce Mütercim- Tercümanlık

Yardımcı

Doçent

1

2

Çeviri ve kültürel çalışmalar alanında lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Profesör

1

1

Çeviri bilim alanından doçentliğini almış olmak. Çeviri ve kültürel çalışmalar alanında lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Fransızca Mütercim- Tercümanlık

Doçent

1

2

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde en az on yıl deneyimi olmak. Çeviri ve kültürel çalışmalar alanında lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Çince Mütercim- Tercümanlık

Doçent

1

1

Sinoloji alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık

Arapça Mütercim-Tercümanlık

Yardımcı

Doçent

1

1

Arapçanın Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine göre öğretimi konusunda doktora yapmış olmak.

2057/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör

1

1

Kent Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Sosyal Politikalar üzerine çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

1

Klinik psikoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, sağlık psikolojisi ve bağımlılık alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentliğini almış olmak ve iş analitiği ve kurumsal bilgi sistemleri alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Kronik tik bozuklukları ve Torette Sendromu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji doktorası yapmış olmak. Küf ve mayalarda antifungal duyarlılığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Bakterilerde efflux pompası ve HIV'in moleküler epidemiyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Malzeme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Hidroksiapatit oluşumu ve mineralize doku rejenerasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

Kısmi dişsizlik vakalarının protetik tedavisinde statik ve dinamik EMG konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

1

Eğimli mandibulektominin kuvvet iletiminde 3 boyutlu modelleme ve FEM analizleri ile çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Sosyoloji lisans mezunu olmak, doktora ve doçentliğini sosyal hizmet alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini sosyal hizmet alanından almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Spor tesisi yöneticilerinin girişimcilik eğilimi ve liderlik davranış özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

3

1

İdari işlem konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek Lisans ya da doktorasını yurtdışında yapmış olmak. Ceza hukukunda iştirak hukuku alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Elektronörofizyoloji

Profesör

1

1

Hayvan besleme alanında doktora yapmış olmak. Kronik hastalıkları önlemede deney hayvanlarında çalışmalarda bulunmuş olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Türk Din Musikisi

Doçent

2

1

Türk Din Müsikisi alanında doktora yapmış olmak. Dârulelhanda ve 14.-15.yüzyıl musiki nazariyatı alanında çalışmaları olmak.

2184/1-1