12 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29293

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

Birimi

Böl. / Abd / Prog.

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Fen - Edebiyat Fakültesi

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Bilimleri

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

1

İktisat Teorisi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İlan olunur.

2103/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..”  halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca Nesa Yapı İnşaat ve Malzeme Petrolcülük Gıda Hayvancılık Mobilya İmalat ve Ticaret Limited Şirketi; BAY/939-82/29492 sayılı lisansında belirtilen “Tekke Mahallesi 2. Ordu Caddesi No: 112 Çardak (Ada:-, Pafta:10, Parsel: 5903) Lapseki/ÇANAKKALE” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan  Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2066/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 12.03.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 26.03.2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğretim Üyesi

*Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak ya da Fizyoterapi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

3

Sağlık Yönetimi Bölümü

Öğretim Üyesi

*Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi ya da İşletme Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

3

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* Yök Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız )

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* Yök Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız )

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1-A ve Ek1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2151/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2014 tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4698 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2076/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2014 tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4703 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2076/2/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 06.11.2014 tarihli ve E.2013/1225-K.2014/1060 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4700 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2076/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Co.Ltd.Ştinin Akdeniz’de Türk karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4535, 4536, 4537, 4538 ve 4539 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının müddeti 01.02.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2059/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/L44-c3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 28.11.2014 ve bunu tamamlayan 03.03.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2060/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd.’in Hatay ilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4516 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 04.01.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2061/1-1


 


 


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİH VE NO    :  10/12/2014-188                                   35.02/1300

KARAR TARİH VE NO          :  10/12/2014-4600                                Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir İli, Bergama İlçesi, Turabey Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.12.2003 tarih ve 12225 sayılı kararı ile belirlenen, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.04.2007 tarih ve 2912 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan ve İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.06.2012 tarih ve 996 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan Kentsel + III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit sınırları içinde yer alan; tapunun 806 ada 94 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda başlanılan sondaj kazısındaki açmalarda açığa çıkan buluntuların uygun bir yere naklinin gerekli olduğuna ilişkin Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğü'nün 11.09.2014 tarih ve 75845132/160.02-940 sayılı yazısı ve ekleri, parseldeki sondajın tamamlandığı belirtilerek alanın 1. (birinci) derce Arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesinin istendiği 19.11.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve 05.12.2014 tarihli Kazı Başkanlığı görüşünün iletildiği Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğü'nün 08.12.2014 tarih ve 75845132/160.02-1276 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 1322 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Bergama İlçesi, Turabey Mahallesinde, Kentsel sit alanı ve III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit sınırları içinde yer alan; tapunun 806 ada 94 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda açığa çıkarılan arkeolojik kalıntıların niteliği göz önüne alınarak; sit derecesinin ekli kadastro paftasında gösterildiği şekilde Kentsel Sit ve I.(birinci) Derece Arkeolojik sit olarak belirlenmesine, arkeolojik kalıntıların ilgili müzesinin uygun göreceği yöntemle koruma altına alınmasına, kazı çukurunun ilgili müzesi denetiminde kapatılabileceğine,  karar verildi.

 

2131/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 22.01.2015 - 116                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 22.01.2015 - 1929                                SİVAS

DOSYA NO                             : 60.04.223

Tokat İli, Niksar İlçesi, Ardıçlı Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 181-183 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ardıçlı Köyü Hamamı’nın incelenmesi talebinde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2014 tarih 1398 sayılı yazısı okundu, konu ile ilgili kurul raportörlerinin 19.01.2015 tarih ve 41 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan inceleme ve görüşme sonunda;

Tokat İli, Niksar İlçesi, Ardıçlı Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 181-183 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ardıçlı Köyü Hamamı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

2107/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.02.2015 - 120                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.02.2015 - 2013                                SİVAS

DOSYA NO                             : 44.01.78

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesinde bulunan, tapunun 84 ada, 12, 18 ve 30 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda kalan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Mozaikli Alanın sit sınırlarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 31/01/2014 tarihli ve 1342 sayılı kararı gereğince konunun değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarının 23/02/2015 tarihli ve 124 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Mozaikli Alanın, Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesinde bulunan, tapunun 84 ada, 12 parsel ile 56 ada, 21, 41 ve 42 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde kaldığı anlaşıldığından, 84 ada, 18 ve 30 nolu parsellerin tapu kütüğündeki “kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak 84 ada, 12 parsel ile 56 ada, 21, 41 ve 42 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bir bölümünün sit alanında kaldığının belirtilerek taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine  “I. derece arkeolojik sit” olduğuna dair şerh konulmasına,  tescilli Mozaikli alanın I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Mozaikli Alan I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

2109/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.02.2015 - 120                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.02.2015 - 2012                                SİVAS

DOSYA NO                             : 44.01.81

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Bizans Dönemi’ne ait tarihi eserlerin defineciler tarafından tahrip edildiğine ilişkin Akçadağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/01/2014 tarihli ve 96731694-492-124 sayılı yazısı, eki; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 25/04/2014 tarihli ve 1146 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Akçadağ Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarihli ve 5829 sayılı yazısı, Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05/12/2014 tarihli ve 6250 sayılı yazısı; DSİ Elazığ 19 Bölge Müdürlüğü’nün 31/12/2014 tarihli ve 835853 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Şube Müdürlüğü’nün 09/01/2015 tarihli ve 85-146-424 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 101 ada, 46, 47 ve 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Gani Deresi Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına;

Gani Deresi Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 


2110/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.02.2015 - 118                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.02.2015 - 1963                                SİVAS

DOSYA NO                             : 58.00.572

Sivas İli, Merkez, Kabasakal Köyü, Hüyük Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 107 ada, 110, 113, 115 ve 120 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Ova Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 01/10/2014 tarihli ve 264 sayılı inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Sivas Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/01/2015 tarihli ve 00797 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 09/02/2015 tarihli ve 320 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez, Kabasakal Köyü, Hüyük Mevkii’nde bulunan, tapunun 107 ada, 110, 113, 115 ve 120 nolu parsellerinde kayıtlın taşınmazlar üzerinde tespit edilen Ova Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Ova Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.


2111/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2015 - 118                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2015 - 1967                                SİVAS

DOSYA NO                             : 58.13.31

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Deliilyas Beldesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde sit dışında bulunan, tapunun 178 ada, 3 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerinde tespit edilen Kurt Deresi Yerleşmesinin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 26/09/2014 tarihli ve 257 sayılı inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarihli ve 7140 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31/12/2014 tarihli ve 72341 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19/01/2015 tarihli ve 291 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Deliilyas Beldesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan, tapunun 178 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kurt Deresi Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kurt Deresi Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 


2112/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2015 - 119                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2015 - 1987                                SİVAS

DOSYA NO                             : 60.05.35

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Tepedibi Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 103 ada, 79, 80 ve 138 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tepedibi Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/06/2013 tarihli ve 1412 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16/02/2015 tarihli ve 106 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Reşadiye Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 18/11/2014 tarihli ve 1541 sayılı yazısı; Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21/11/2014 tarihli ve 5441 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/11/2014 tarihli ve 67295 sayılı yazısı; Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04/12/2014 tarihli ve 3691 sayılı yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01/12/2014 tarihli ve 9216 sayılı yazısı; Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31.12.2014 tarihli ve 3924 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Tepedibi Mevkii’nde bulunan, tapunun 103 ada, 79, 80 ve 138 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tepedibi Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Tepedibi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.


 

2113/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2015 - 119                              Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2015 - 1986                                SİVAS

DOSYA NO                             : 60.05.34

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Killik Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 102 ada, 166 ve 168 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Kuyucak Köyü Köy Tüzel Kişiliği’ne ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kodaman Tepe Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/06/2013 tarihli ve 1412 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16/02/2015 tarihli ve 106 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21/11/2014 tarihli ve 5443 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/11/2014 tarihli ve 67294 sayılı yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01/12/2014 tarihli ve 9214 sayılı yazısı; Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04/12/2014 tarihli ve 3632 ile 31/12/2014 tarihli ve 3924 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Killik Mevkii’nde bulunan, tapunun 102 ada, 166 ve 168 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kodaman Tepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kodaman Tepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 


2114/1-1


Merkez Bankasından: