11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÖKCEDAĞ - NUSRAT İSTASYONLARI ARASINDA 13,5 KM’LİK KESİMDE PANEL SERME İLE YAPILACAK YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET MAKİNE KİRALAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI SERTİFİKALI RİLNSS VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Bodrum Belediye Başkanlığından:


ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAKİP GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÇZK REDÜKTÖR GÖVDESİ İŞLENMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


ENERJİ İLETİM HATLARINA AİT DİREK YERLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÖKCEDAĞ - NUSRAT İSTASYONLARI ARASINDA 13,5 KM’LİK KESİMDE PANEL SERME İLE YAPILACAK YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET MAKİNE KİRALAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/26997

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Gökcedağ-Nusrat istasyonları arasında 13,5 Km’lik kesimde panel serme ile yapılacak yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet greyder, 1 adet titreşimli silindir, 1 adet paletli ekskavatör 1 adet en az 25 ton kapasiteli portal vinç ve 1 adet lastik tekerlekli yükleyici kiralama hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 24/03/2015 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2032/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN TSI SERTİFİKALI RİLNSS VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/27371

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  9 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 02.04.2015 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2046/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bodrum Belediye Başkanlığından:

Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesinde tapunun N18C12D2C Pafta, 305 Ada, 8 Parselde kayıtlı 3973,53 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait gayrimenkul arsanın satışı:

1 - 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhalenin muhammen bedeli 2.384.118,000-TL'dir.

3 - İhalenin geçici teminat bedeli 71,523.54-TL'dir. (Nispeti %3)

4 - İhale 27.03.2015 Cuma günü, saat 14.00'da Belediye Encümen salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve isteyenlere 500,00.-TL bedel karşılığında verilir.

6 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

a- Kanuni ikametgahı, nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti (gerçek kişiler için)

b- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.

c- İsteklinin tüzel kişi olması halinde kanıtlayıcı belge (Oda kaydı veya Ticaret sicil belgesi)

d- İmza sirküleri vermesi.

1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü.

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

f- Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelinin hesaba yatırıldığına dair belge veya Banka Teminat Mektubu. (Banka Teyitli, limit içi ve süresiz olacak.)

g- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim sözleşmesi.

h- Şartname bedelinin ödendiğini dair makbuz.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1963/1-1


ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından çadır malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.04.2015 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2063/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

İdarenin Adresi                          :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111  45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği- Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

ELİ Müessesesi Müdürlüğüne ait Kriblaj Tesislerini Çalıştırması Hizmeti Alım İşi

2015/26730

2015-454

23/03/2015 Saat:14:00

366 gün

2

615 adet GSM hattı ile Cenk yeri, Deniş ve Soma Açık ocaklar ile Müessesemiz ve Müessesemize ait diğer iş yerlerimizde telefon haberleşmesi işi

2015/26934

2015-471

24/03/2015 Saat: 14:00

1095 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

2045/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel    : 397 33 65 - 66

                   Faks  : 397 33 71 - 74

2052/1-1


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.03.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.03.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES:     ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel    : 397 33 65 - 66

                   Faks  : 397 33 71 – 74

2053/1-1


DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TAKİP GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı                                        :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya - ANKARA

c) Telefon numarası                   :  00 90 312 - 207 21 51

d) Faks numarası                       :  00 90 312 - 286 90 49

e) Elektronik posta adresi          :  arama.hizmetalimi@tp.gov.tr

f) İlgili personelinin

    adı - soyadı/unvanı                :  Suat BALASAR - Danışman

2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı                                        :  Deniz Alanlarında Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Takip Gemisi Hizmet Alımı

b) Kodu                                     :  2015ARA - HA - 002

c) (Fiziki) miktarı ve türü           :  Ortaklığımıza ait Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile yapılacak veri toplama operasyonları esnasında; toplanan sismik verilerin kaliteli ve sağlıklı olması için operasyon esnasında kullanılan teknik malzemenin çalışma sahasında oluşabilecek gemi trafiğinden ve balıkçılık aktivitelerinden zarar görmemesi, söz konusu operasyonlar sırasında üçüncü şahısların zarar görmemeleri, çalışma sahasında operasyon güvenliğinin temin ve tesis edilmesi amacıyla ve ayrıca deniz alanlarında yapılacak veri toplama faaliyeti süresince yukarıda bahsedilen konu başlıkları ile sınırlı kalmamakla beraber çalışma tekniği açısından operasyon boyunca ana gemi ile yedi gün yirmidört saat esasına göre hizmet alımı süresi boyunca beraber hareket etmek zorunda olan takip gemisi hizmet alımıdır.

d) Hizmete ait diğer bilgiler       :  İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda hizmet konusu işte, iş artışı için sözleşmenin ilgili maddelerinde belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

e) Yapılacağı yer                        :  Bu işin yapılacağı yer Türk karasuları ve uluslararası sulardır.

f) İşin Süresi                              :  Takip Gemisi’nin teslim tarihinden itibaren on (10) aydır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

a) İhale kayıt numarası               :  2015/28139

b) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü (TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23)

c) Tekliflerin sunulacağı adres   :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Zemin Kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10 06100 - Çankaya/ANKARA

d) İhalenin yapılacağı adres       :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100 - Çankaya/ANKARA

e) İhale (son teklif verme) tarihi :  02.04.2015

f) İhale (son teklif verme) saati  :  14:00

g) İhale komisyonunun

    toplantı yeri                            :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Arama Daire Başkanlığı 12. Kat Ozan SUNGURLU Toplantı Salonu, Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100 - Çankaya/ANKARA

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Yabancı istekliler için kendi mevzuatlarına göre hazırlanmış eşleniği),

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdari Şartnamenin 29. maddesinde belirtilen hesaplarına yatırıldığını gösterir makbuz.

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekindeki iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış İdari Şartnamenin 6.1 nolu maddesinin d.7 bendindeki ve İdari Şartname ekinde sunulan forma uygun belge sunulacaktır.

Yukarıdaki söz konusu belge, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olup tüzel kişinin bu maddede belirtilen şartları düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl boyunca devamlı olarak koruduğunu göstermelidir.

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Ekte örneği verilen, 6.1 Maddesi’nin d/5 bendinde belirtilen Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kıstaslar, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kıstası sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini idareye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı; TP Genel Müdürlüğü; Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 no’lu oda Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 250,00 TL karşılığı, TP Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN No: TR970001500158007290224965) no’lu TP hesabına yatırılarak (İhale dosya no’su, konusu ve ihale dokümanının satış bedeli karşılığı olduğu belirtilerek) aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Yurt dışından ihale dokümanı almak isteyen İstekliler, aşağıda bilgileri verilen Banka hesaplarından, ilgili olana 250,00 TL veya güne ait T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ABD Doları ($) birimine çevrilmesi suretiyle yatırmaları ve ilgili banka dekontunu dijital ortamda arama.hizmetalimi@tp.gov.tr mail adresine göndermeleri durumunda, ihale dokümanları, elektronik posta adreslerine “pdf.” uzantılı olarak gönderilecektir.

Hesap Adı              :  TP - Türkiye Petrolleri

Adres                      :  Sögütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

Telefon                   :  90 312 207 2000

Banka Adı              :  Türkiye Vakıflar Bankası

Şube Adı                :  425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube

Hesap No (TL)       :  00158007290224965

IBAN No (TL)       :  TR 970001500158007290224965

Hesap No (USD)   :  00158048000922784

IBAN No (USD)   :  TR 18 000 1 5001 5804 8000 922 784

Swift Kodu             :  TVBATR2A

8 - Teklifler 02/04/2015 tarihi, saat 14:00'e kadar Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

2119/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  Zonguldak

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ (32.000 adet)

1 KALEM

 

b) Teslim yeri                            :  Yerli istekliler için: TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR

                                                     Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                           :  Yerli yükleniciler için: 180 takvim günü

                                                     Yabancı yükleniciler için: 180 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  22.04.2015 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                               :  817-TTK/1443

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 22.04.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2041/1-1


ÇZK REDÜKTÖR GÖVDESİ İŞLENMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Çzk redüktör gövdesi işlenmesi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/26347

Dosya no                                   :  1521018

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çzk redüktör gövdesi işlenmesi (20 takım)

b) Teslim yeri                            :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  19.03.2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.03.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2040/1-1


ENERJİ İLETİM HATLARINA AİT DİREK YERLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Grup Müdürlüğümüz Sorumluluk Sahasında Bulunan Enerji İletim Hatlarına Ait Direk Yerlerinin Ölçümü ve Fotoğraflarının Çekimi Hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/27501

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254    06105Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 3972400 / FAKS: 0312 3972414

c) Elektronik posta adresi                    :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://www.8iletim.gov.tr/

2 - İhale konusu hizmetin                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Grup Müdürlüğümüz Sorumluluk Sahasında Bulunan Enerji İletim Hatlarına Ait Direk Yerlerinin Ölçümü ve Fotoğraflarının Çekimi işleridir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

                                                               Enerji İletim Hattı Uzunluğu            :  2.200 km.

                                                               Direk sayısı                                      :  5.700

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara, Kırıkkale

c) İşin süresi                                       :  Yer teslimi yapıldıktan sonra 300 (Üçyüz) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  19/03/2015   Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.3. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,”

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, istenilmesi zorunludur.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla,

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

No

Adet

Pozisyon

Mesleki Özellikleri

01

  1

Proje Yöneticisi (Jeodezi ve fotog. Müh)

Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli

02

22

Harita Teknikeri/Teknisyeni/ Topoğraf

Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgelerini sunması zorunludur.

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

Donanımın cinsi

Donanımın özelliği

Adedi

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

Bilgisayar

 

2

Total Station(a)/ve GPS aletleri(b)

 

1(a)/GPS seti(b)

Ekip Otosu

 

1

Telsiz

 

3

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak enerji iletim hattı etüt/profil çalışmaları, diğer kamu kurum kuruluşlarına yapılmış halihazır harita (arazi, yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) kapsamında yapılan işlerdir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.8iletim.gov.tr/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına (T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37) havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

7.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

7.5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun’nun 3. Maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

2028/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş Merkez Kültür Mahallesinde bulunan pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2'si, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazın satış işi.

2 - İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli

İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı PEŞİN ödenecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 500,00.-TL karşılığında Muş İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Bitlis Yolu Üzeri Otogar Karşısı Eski Fidanlık Yeri Merkez/MUŞ) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

Geçici teminat tutan Muhammen Bedelin %3'üdür. Geçici teminat nakit olarak Muş T.C. Ziraat Bankası Şubesindeki TR 57 0001 0000 9529 1747 7350 01 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhalenin Tarihi Saati Yeri:

Söz konusu yerin ihalesi 25/03/2015 Çarşamba günü, saat 10:45'de Muş İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası (Bitlis Yolu Üzeri Otogar Karşısı Eski Fidanlık Yeri Merkez/MUŞ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti(Gerçek kişiler için)

e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2015 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(2015 Yılı)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7 - İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

9 - Tekliflerin Hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - İhale ilam ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Niteliği

Pafta

Ada

Parsel

m2

İmar

Durumu

Toplam

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

Tutarı

%3

İhale Tarihi

ve Saati

1

Muş

Merkez

Müştemilatlı Kargir Toprak Su Binası

52-52A.d 52-52A

47

5

7.907,00

Resmi Kurum Alanı

8.258.480,00 TL

247.755,00 TL

25.03.2015

10:45

İlan olunur.

1966/1-1


DÜZELTME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İmal edilecek vagonlar ile bakım ve yenilenmesi yapılacak çeşitli tip vagonların tekerlek takımlarında kullanılmak üzere satın alınacak 2 tip polyemid kafesli rulmanın rumuzları sehven yanlış yazıldığından aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/24035

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1 - 800 adet WJ 130x240 polyemid kafesli rulman

                                                                  2 - 800 adet WJP 130x240 polyemid kafesli rulman

2116/1-1