10 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29291

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 08 Nisan 2015 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 10 Nisan 2015 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 15 Nisan 2015 Çarşamba günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 17 Nisan 2015 Cuma gününe kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 21 Nisan 2015 Salı günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 24 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

1962/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

1

 

 

1

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

4

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

3

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

 

2

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

1

4

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

 

 

1

5

2027/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri *

1

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Prof., Doç., Yrd. Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

2047/1-1


                                                                                                                   


 


 


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı  (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  10.03.2015

Başvuru Tarihi           :  10.03.2015

Son Başvuru Tarihi    :  24.03.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Profesör

1

1

Uluslararası iktisat ve kalkınma alanında çalışmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

1

Pazarlama ve halkla ilişkiler alanında çalışmaları olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olup, Türkiye’deki ekonomik büyüme alanında çalışmaları olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olup, yönetim ve örgüt teorileri alanında çalışmaları olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında doçent unvanını almış olup, bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını yapmış olup, roman ve otobiyografi üzerine çalışmaları olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Doçent

3

1

Alanında doçent unvanını almış olup, meyve sebze işleme teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.

8

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doçent

3

1

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanında doçent unvanını almış olup, atık suların biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Alanında doktorasını yapmış olup, hava kirliliği ve modellemesi üzerine çalışmaları olmak.

10

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fen Eğitiminde Doçentlik unvanını almış olup, öğrenme amaçlı yazma ve tablet PC’lerle ilgili çalışmaları olmak.

11

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Reklamcılık ve tanıtım alanında doktorasını yapmış olmak.

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Psikiyatri hemşireliği alanında doktorasını yapmış olup, psikolojik ve aile içi şiddet konularında çalışmaları olmak.

13

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Cam ve karbon fiber takviyeli poliester ve epoksi matrisli kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak

1952/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDART NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

BAK-TAD YEMEKÇİLİK GIDA TRZM. TEM. HİZM. ET MAMÜL. İNŞ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

SEYRANTEPE MAH. YEDİTEPE SOK. GÖKÇEBOSTAN İ.M.K.B. 75. YIL İLKÖĞRETİM OKULU YAN

58-HYB-115 23.02.2015

TS 8985

Firma İsteği

2

ALPARSLAN EKER - BİLAL GAYRİMENKUL

ÇARŞIBAŞI MAH. AFYON SOKAK ARZUM APT. NO:9/4

58-HYB-229 23.02.2015

TS 11816

Talimata Aykırılık

3

AHMET ÖZKELEŞ - ÖZKELEŞ TİCARET

SİRER CAD. HOCA İMAM SOK. HOCA İMAM CAMİİ YANI NO:6/A

58-HYB-10 19.02.2015

TS 13273

Firma İsteği

4

FATİH ARSLANTAŞ - ARSLANTAŞ PETROL

KARŞIYAKA MAH. ÇETİNKAYA NAHİYESİ KANGAL

58-HYB-256 02.03.2015

TS 11939

Talimata Aykırılık

5

SON-AY PET. ÜRÜN. DAY. TÜK. MAL. TAR. VE HAYV. KONF. NAK. OTO. GIDA İNŞ. TAAH. MAD. TRZM. İML. İHT. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YENİDOĞAN MAHALLESİ SİVAS KAYSERİ ASFALTI 3. KM NO:209 YENİÇUBUK-GEMEREK

58-HYB-118 02.03.2015

TS 12820

TS 11939

Firma İsteği

6

SELAHATTİN YILDIRIM - YILDIRIM MOTOR

M. AKİF ERSOY MAH. YENİ ATA SANAYİ 30.SOK. NO:12

58-HYB-178 02.03.2015

TS 11921

Firma İsteği

7

M.F.C. EĞİTİM MEDİKAL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

HİKMET IŞIK CAD. NALBANTLAR BAŞI KAVŞAĞI CANOL APT. ALTI NO: 1/D

58-HYB-143 23.02.2015

TS 12498

TS 12540

Talimata Aykırılık

8

İPEK ASLAN- ÇAĞRI PETROL

DİREKLİ-BEDİRLİ YOLU 20. KM EMİRLER KÖYÜ YILDIZELİ

58-HYB-244 02.03.2015

TS 12820

TS 11939

Talimata Aykırılık

9

SAFA YERLİYURT

KADI BURHANETTİN MAH. BARBAROS BULVARI NO:35 SİVAS

58-HYB-129 02.03.2015

TS 12820

Talimata Aykırılık

10

SİVAS VİP TRZ. NKL. TAŞ. AKRY. OTO. İNŞ. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

ESENTEPE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ NO: 6 ŞARKIŞLA SİVAS

58-HYB-97 02.03.2015

TS 12820

TS 11939

Talimata Aykırılık

11

ULUSOYLAR OTOMOTİV PETR. ÜRÜN. TAŞ. TRM. HAYV. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MALATYA-SİVAS ÇEVRE YOLU ÜZERİ SULARBAŞI MAH. KANGAL

58-HYB-219 02.03.2015

TS 12820

Talimata Aykırılık

1955/1-1