10 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29291

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YOL YENİLEMESİ İÇİN 9 İŞ KALEMİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Amasra Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:


BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA AİT BORULARIN TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


50 t/h AKIŞKAN YATAKLI KAZAN (AYK) BORULARININ DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KGYS, AKS VE TEDES SİSTEMLERİNİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMASI VE İŞLERLİĞİNİN SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


YAŞAM MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YOL YENİLEMESİ İÇİN 9 İŞ KALEMİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/25610

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Halkalı-Ömerli İstasyonları KM: 28-46 Arası Hatta 2. Tabaka Balastın Dökülmesi, Hattın Tamiratı, Ray Nakli, Makas Ferşi işlerinin (ihtiyaç listesinde bulunan 9 iş kalemi) yaptırılması

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 20.03.2015 T. Saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 20.03.2015 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1950/1-1


BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/24896

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Fevzipaşa-Toprakkale Arası 64000 metre Yol Yenileme Çalışmaları Kapsamında B70 tipi HM bağlantı Malzemeli Beton Traverslerin İstif Yerinden Hızlı Yol Yenileme Vagonlarına Yüklemesi ve B58 tipi K-HM Bağlantılı Hattan Çıkan Eski Traverslerin Vagonlardan İndirilip İstiflenmesi İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/03/2015 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1891/1-1


KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Adana, Edirne, İzmir, Samsun, Trabzon, Denizli Şubeleri ihtiyacı Kapalı Devre Televizyon Sistemleri teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale evrakı bedellidir. bedeller ilan eki listede belirtilmiştir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/03/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2007/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Amasra Belediye Başkanlığından:

1 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2'lik Gayrimenkul Satışı; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 - İhale 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2'lik Gayrimenkul Satış Bedeli 2.010.106,00 TL. (iki Milyon On Bin Yüz Altı Türk Lirası) olup, geçici teminat 60.303,18 TL. (Altmış Bin Üç Yüz Üç Türk Lirası On Sekiz Kuruş)'dır.

4 - İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

Gerçek Kişiler:

a) Kanuni ikametgah Belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

e) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

f) Adli Sicil Kaydı,

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel Kişiler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

d) Şirket ortaklarının hisse oranlan ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı,

f) Adli Sicil Kaydı,

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5 - İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 01/04/2015 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6 - İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir.

7 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1929/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  4531

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Kağıthane

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  -------

e) Ada No                                  :  8852

f) Parsel No                               :  3

g) Yüzölçümü                            :  367 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

ı) Vakfiye                                  :  Yok

j) Halihazır                                 :  İşgalli

k) İmar Durumu                        :  4 Kat Ticaret Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Gürsel  Mah. Akmer Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  2.202.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  66.060.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  01 Nisan 2015 - 13:00

                                                  Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen

                                                     Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

                                                     Tel : 0212 455 33 88      Fax : 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                   :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (01 Nisan 2015) saat 13:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2021/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Denizli PTT Başmüdürlüğü dahilinde bulunan Denizli ili Merkez ilçesi, Şirinköy- Karataş Mevkii, Bahçelievler Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, B-11 adresinde bulunan tapunun 5 pafta, 2647 parselinde kayıtlı mülkiyeti PTT A.Ş.'ne ait olan 6 adet lojman kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: 3   09102-AYDIN adresinde olup, Tel.: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481'dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 417 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte teklif verilecek lojmanın muhammen bedelinin %6'sından az olmamak kaydıyla geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgâh senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2015 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü (31.03.2015) saat 10.30'a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 417 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. Ayrıca verilecek Geçici Teminatların Banka Mektubu olması durumunda geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün olmalıdır.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 31/03/2015 Salı günü ve saat 10:30'da Aydın PTT Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç: 60.000,00 TL (Zemin kat 1), 65.000,00 TL (Zemin kat 2), 70.000,00 TL (Kat 1), 72.000,00 TL (Kat 2), 70.000,00 TL (Kat 3), 65.000,00 TL (Kat 4) olup, geçici teminat miktarı ise her bir lojmanın muhammen bedelinin %6'sı kadardır.

Şirketimiz, bu ihaleyle ilgili İhale Kanunlarına tabi değildir, ayrıca ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

1748/1-1


BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA AİT BORULARIN TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Temizliği ve Değişimi İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/25975

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel 0354 441 10 10    Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Temizliği ve Değişimi İşi ve teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.03.2015 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - 1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde,  bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1948/1-1


50 t/h AKIŞKAN YATAKLI KAZAN (AYK) BORULARININ DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 50 t/h Akışkan Yataklı Kazan (AYK) borularının demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/25981

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel 0354 441 10 10     Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 50 t/h Akışkan Yataklı Kazan (AYK) borularının demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 75 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26.03.2015 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - 1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde,  bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Buhar Kazanları ile ilgili montaj, demontaj işleri ve Buhar kazanları boru argon kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1949/1-1


KGYS, AKS VE TEDES SİSTEMLERİNİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMASI VE İŞLERLİĞİNİN SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

1 - Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan karayollarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik akışını temin etmek için, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 45 noktada Kent Güvenlik Sistemi (KGYS), 17 noktada Akıllı Kavşak Hız ve Işık İhlal sistemini (AKS) ve kırmızı ışık ve hız ihlal sistemini, 2 noktada kırmızı ışık ihlal sistemini, 13 noktada (gidiş ve geliş yönlü) hız koridor sistemini, Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki 18 noktada oluşturulacak Kablosuz İnternet Sistemi ve Kent Güvenlik Kameralarını ve bunların müştemilatının (yapımı/kurulumu) teknik şartnamelerde belirtilen özelliklere uygun olarak yapılması koşulu ile KGYS ve TEDES sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Şartname ve ekleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 2.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3 - İhaleler Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 449 B Blok Kat: 3 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

Sıra

Nevi

Yaklaşık Yatırım Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan karayollarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik akışını temin etmek için, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, Kent Güvenlik Sistemi Akıllı Kavşak Sistemini kırmızı ışık ve hız ihlal sistemini hız koridor sistemini, ve bunların müştemilatının (yapımı/kurulumu) Emniyet Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.

19.915.054,84-TL

K.D.V. Hariç

597.452,00-TL

25/03/2015

14:00

 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A) Gerçek Kişiler:

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

• Yeterlilik için;

- En Az 20 Noktada Kurulmuş Sabit Ve Hareketli Kamera Sistemi ( Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)

- Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi,

- Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

- Elektronik Hız Koridoru Denetim Sistemi,

- Akıllı Ulaşım (Kavşak) Sistemleri,

Olarak tanımlanan işlerden en az ikisini, en az iki noktada;

a) Yurt içinde veya yurtdışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi,

veya;

b) İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan işlerden yurtiçinde veya yurtdışında en az üç şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (İlgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

B) Tüzel Kişiler :

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

• Yeterlilik için;

- En Az 20 Noktada Kurulmuş Sabit Ve Hareketli Kamera Sistemi ( Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)

- Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi,

- Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

- Elektronik Hız Koridoru Denetim Sistemi,

- Akıllı Ulaşım (Kavşak) Sistemleri,

Olarak tanımlanan işlerden en az ikisini, en az iki noktada;

a) Yurt içinde veya yurtdışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi,

veya;

b) İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan işlerden yurtiçinde veya yurtdışında en az üç şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge.(ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

5 - İstekliler, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

1954/1-1


YAŞAM MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı :

İli                                  :  Kayseri

İlçesi                             :  Melikgazi

Mahalle / Köyü             :  Köşk Dağı Mah.

Ada/Pafta/ Parsel No    :  106 Pafta, 1370 Ada, 15595,00 m2 yüzölçümüne sahip 35 nolu parselin 135,82 m2’si (135,82/15.595,00), 25.106,00 m2 yüzölçümüne sahip 36 nolu parselin 170,12 m2’si (170,12/25.106) ve 50.615,00 m2 yüzölçümüne sahip 105 nolu parselin 5.661,03 m2’si (5.661,03/50.615,00) kullanılmak üzere toplam 5.967,00 m2 alan.

Yüzölçümü                   :  İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 4.337 m2.dir.

Hazine Payı                   :  Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir.

Cinsi                             :  Arsa

Tapudaki Şerhler           :  Yok

Sınırları                         :  İhale dosyasında mevcuttur.

Niteliği                          :  Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Yaşam Merkezi ve müştemilatı yapılmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce, 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat: 10.00’da Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği :

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00-TL karşılığında satın alması zorunludur. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesi veya Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi TR38 0001 0001 5940 0636 00 5001 hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih-saatte ve hangi usulle yapılacağı :

a) İhalenin Yapılacağı Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 - KAYSERİ

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 - KAYSERİ

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi: 25.03.2015 Çarşamba Günü.

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati: 10.00

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu.

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır, Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil tarihinde başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dâhildir). İstekliler ihalede 20 (yirmi) yıllık süreyi geçmemek üzere tekliflerini 135,96-TL x 7.705,71 m2 = 1.047.668,33-TL ihale bedeli olup; İhale Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; tahmini kira bedeli üzerinden en fazla teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. İzleyen yıllar kullanım alanı kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır.

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak olup; aynı kanunun 46, 47 ve 48. maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat Miktarı:

a) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 350,00-TL x 4337 m2 = 1.517.950,00-TL’nin %2’si olan 30.359,00-TL’dir. (Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup; ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır.)

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli: 135,96-TL x 7.705,71 m2 = 1.047.668,33-TL tahmini ihale bedeli olup; İhale Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun kira bedelini en fazla veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. İzleyen yıllar kullanım alanı kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır. İdare ilk yıl kira bedelini Yaşam Merkezi inşaatı tamamlanıp; faaliyete başladığı tarihten itibaren ödemeye başlayacaktır. Bu kira bedelini yıl içerisinde 4 (dört) eşit taksitle ödeyecektir.

b) Geçici Teminat Miktarı: 104.766,83-TL.dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi geçici teminat miktarını nakit olarak da Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şube TR38 0001 0001 5940 0636 005001 nolu hesabına veya veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 6 - İsteklilerden İstenilen Belgeler:

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı kanununun 74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanında ki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler ( Dış zarf içerisine aşağıda yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı, ve mühürlü bir şekilde ihale komisyonuna sunulacaktır.)

1 - Kanuni ikametgah sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için, nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim adreslerini belirtmesi.

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı getirmesi.

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı,

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıtları.

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - İmza sirküleri verilmesi (Aslı veya noterden onaylı sureti).

6 - İstekliler adına vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin, vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ( 3), (4), (5) ve (6) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

8 - Yeterlilik verilme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir.

9 - Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge.

10 - İlgili vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge.

11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun ( Ek-1 Formu ) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu.

12 - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şube TR38 0001 0001 5940 0636 005001 nolu hesabına veya veznesine yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektup olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır.

13 - İhale dökümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu.

14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim.

Madde - 7 İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

1754/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Mevcut Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

Şanlıurfa

Merkez

Yenişehir

83

1020

5.000,00

Boş Arsa

15.000.000,00

450.000,00

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 19/03/2015 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 19/03/2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:30’a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607   Dahili 17 08  Faks: 0 414 313 0649   0543 724 47 26  www.sanliurfa.bel.tr   kalite@sanliurfa.bel.tr  

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

2038/1-1