9 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29290

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Genel Cerrahi

Profesör

1

Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Nöropatoloji konusunda uzman olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Alanında Doçent, Sağlık Ekonomisi ile Sağlık Sigortacılığı alanlarında deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir - İSTANBUL    Tel: 0216 500 44 44

1870/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi / Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Niteliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Omuz üzerine ortopedik fizyoterapi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri

 

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk halk bilmeceleri, Türkçe grameri ve Türkçenin söz varlığı alanlarında çalışma yapmış olmak.

1956/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm / Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Başvuru Şartları

Kadro Sayısı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve

 Travmatoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1 - A ve Ek1 - B formları (Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama önergesi”ni tıklayınız.)

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

1961/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85279 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 13.01.2015 tarih ve 97/98 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 520/1224 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.03.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85279 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Yapracık Mahallesi, 40 Ada 4 ve7 parseller ile park (yeşil alan), yol.

İlgililere ilanen duyurulur.

1957/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46115 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 09/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1958/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 274 sayılı karan ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2015 tarih ve 59 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Altay Mahallesi, imarın 48740 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 09/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1959/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya ilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4894 ve 4895 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını 03.03.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1937/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nun E28-c3,c4 E29-a3,a4 ve E29-D numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam üç adet müracaatından 06.02.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1938/1-1