9 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29290

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ PARKOMAT UYGULAMASININ İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:


TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “20 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ (APU) VE MONTAJI” SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  15 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü Kontrol Aletleri Yedekleri.

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  26.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV. dahil TL.25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1873/1-1


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ PARKOMAT UYGULAMASININ İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2015 tarihli ve 49 sayılı Kararı’na istinaden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan protokolle şirketimiz Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye (Şirket) işletme hakkı devredilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içinde bulunan Antakya, İskenderun, Payas ve Erzin İlçelerindeki cadde, bulvar ile muhtelif yerlerdeki 5.173 adet araçlık parkomat uygulamasının işletme hakkının 48 (kırksekiz) aylığına işletilmesine ilişkin ihaledir. 

b) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesine istinaden "Kapalı Teklif, Artırma Usulü" ile yapılacaktır. İsteklilerden kapalı teklif sunanların tekliflerinin ihale saatinde zarflarının açılarak değerlendirilmelerine müteakip, yeterliğe sahip istekliler arasında artırma yapılacaktır.

c) İşletme hakkının sözleşme tarihinden itibaren 48 (kırksekiz) aylığına işletilmesine ilişkin işin toplam muhammen bedeli (KDV hariç) 23.783.856,00 (yirmiüçmilyonyediyüz seksenüçbinsekizyüzellialtı) TL'dir. İlk yıl için kira bedeli, ihale bedeli olup, diğer yıllar kira artışı Yİ-ÜFE oranında belirlenecektir. 48 (kırksekiz) aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek ve söz konusu iş yeniden ihaleye çıkarılacaktır.

d) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, ihaleye ilişkin teknik ve idari şartnameyi Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına 1.000 (bin) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu da 4 üncü maddede belirtilen adrese ibraz ederek, yine bu adresten temin edebilirler. 

3 - GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat, Türk Lirası olarak Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.

4 - İHALE YERİ, SAATİ VE ZARFLARIN TESLİM SÜRESİ:

a) İhale, Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.

b) İhale, 19/03/2015 Pazartesi günü, saat 10:00 da yapılacak olup, aynı gün saat 14:00’da açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin, zarflarını Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresine ihale günü ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

5 - İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir, istekliler hiç ihaleye girmemiş kabul edilir.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

a) İstekli Gerçek Kişiyse:

1 - Kanuni ikametgâhının olması,

2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,

3 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,

5 - Nüfus cüzdanı sureti,

6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

8 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

9 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,

10 - İhale tarihi itibarıyla, SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,

11 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,

12 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

13 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 undan az olamaz.

b) İstekli Tüzel Kişiyse:

1 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,

2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi

3 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,

4 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,

5 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7 - Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge,

8 - Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge,

9 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

10 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,

11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin, ayrı ayrı verecekleri belgeler,

12 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi, Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,

13 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

14 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.

15 - Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

16 - İhaleye katılacak isteklilerin Faaliyet Belgeleri ve / veya Ticaret Sicil Gazetelerinde belirtilen iştigal konuları arasında “Otopark İşletmeciliği” bulunması zorunludur.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işle ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfın da yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere ilanen duyurulur.

1884/2-1


TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

AÇIKLAMA:

Aşağıda belirtilen yerlerde Tekne İmal ve Çekek Yeri amacıyla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik” kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

A - ÖREN TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Beldesinde bulunan 283.071,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Tekne İmal ve Çekek Yeri kurulması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı mülkiyeti Hazineye ait alandır.

B - ÇALTIDERE TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltıdere Köyü, Hacı Ahmet Koyu Mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 1.210.801,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Tekne İmal ve Çekek Yeri kurulması amacıyla imar planı onaylı alandır.

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:

1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyen kooperatifler iş bu duyuru ve eklerinde belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan müracaatlar geçersizdir.

Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.

3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir.

4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje, yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir.

5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirilir.

6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır (Tekne İmal ve Çekek Yeri için katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir).

7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.

8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.

9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur.

10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.

11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilirler. Tahsis gayesine, termin planında yer alan şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir.

TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir.

A - Yatırımcıya Ait Bilgiler:

1. Adı, soyadı veya unvanı,

2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,

3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,

4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,

5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,

7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

B- Yatırım Hakkındaki Bilgiler:

1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler,

2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,

4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,

5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,

6. Varsa kızakların türleri ve ebatları,

7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,

8. Yıllık yeni inşa kapasitesi ( malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ),

9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım onarımı yapılacak tekne sayısı),

10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı,

11. Tesise ait genel yerleşim planı,

12. Termin planı,

13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri,

14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,

Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak değerlendirmede esas alınır.

Ek : Krokiler ve Koordinat Listeleri.

A - Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki - Koordinat Listesi

 

 

B - Çaltıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki-Koordinat Listesi

 

 

1744/2-2


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesinde bulunan, 2240 ada, 11 parsel numaralı, 10.602,00 m2 yüzölçümlü imar planında ticaret + turizm alanı ve emsal=5 olan taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 19/03/2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2 - Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

3 - Satışı yapılacak taşınmazın yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Nispeti

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1

Şifa Mahallesi

2240

11

10.602,00 m2

Tam

Emsal = 5

Ticaret + Turizm

26.000.000,00 TL

780.000,00 TL

19/03/2015

14:30

 

4 - İhaleye çıkarılan arsaya ilişkin ihale şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz ) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7 - Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra arsa satış bedelinin en az %40'ı peşin, geriye kalan miktarın %30'u peşin ödeme tarihini takip eden 3. ay sonuna ve geriye kalan %30'luk miktar ise peşin ödeme tarihini takip eden 6. ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz malın satışı KDV'ye tabi değildir.

8 - Söz konusu arsanın ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içerisinde gayri menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış belge ve Türkiye'deki ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.

9 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 19/03/2015 Perşembe günü en geç saat 14:30'a kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

10 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1951/1-1


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “20 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ (APU) VE MONTAJI” SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/25550

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 Adet Yardımcı Güç Ünitesi (APU) ve Montajı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.04.2015 günü, saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1924/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi içerisinde bulunan ve imar planında Spor Alanı, Sporcu Konaklama Alanı, Konut Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis kullanım alanlı 48506/1, 48506/2, 48507/1 ve 48507/2 (Eski 46601/2) ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Semti

Ada / Parsel

Kullanım Şekli

Arsa Alanı (m2)

İnşaat Alanı (m2)

Keşif Bedeli (TL)

Ankara

Etimesgut

Eryaman

48507/1

Konut

49.233

147.699,00

(Emsal Alan)

103.389.300,00

48506/1

Stadyum

62.255

37.765,17

(Toplam İnşaat Alanı Projeye Göre)

67.375.389,64

(Yak. Maliyet Hesabından)

48506/2

Sporcu Konaklama Alanı

5.509

8.263,5

(Emsal Alan)

5.784.450,00

48507/2

SKT

4.876

7.314,00

(Emsal Alan)

5.119.800,00

TOPLAM

121.873

201.041,67

181.668.939,64

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2014 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği”ne ve stadyum avan projesine göre 181.668.939,64-TL (YüzSeksenBirMilyon AltıYüzAtmışSekizBin DokuzYüzOtuzDokuz TürkLirası Atmış Dört Kuruş) dir.

2 - İhale 19/03/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri ibraz edecektir;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi.

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İstekliler, son 5 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları inşaat işlerinin keşif bedeli yapılacak işin toplam keşif bedelinin % 100’ü kadar olacak iş bitirme belgesini tevsik edecektir.

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’ i kadar da banka referans mektubu verilecektir

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.(Firmalar taahhütname şeklinde verecektir.)

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 5.450.068,19.-TL (Beş milyon dört yüz elli bin atmış sekiz Türk Lirası Ondokuz Kuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

j- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k- Yer Görme Belgesi

l- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

m- Son 3 yıla ait Şirket Cirosu

n- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (BinTürkLirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

1731/1-1