8 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29289

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ve özgeçmişlerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belgeyi,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4. Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Program/ Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

Profesör

1

Doçentliğini Mimarlık Bilim Alanında almış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

1940/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüme Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

Birimi ve Bölümü

Anabilimdalı veya Alanı

Ünvanı

Adet

Açıklamalar

Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

 

1946/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 55.00/552

Toplantı Tarihi ve No    : 24.12.2014-105                       Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 24.12.2014-2233

Samsun İli, Canik İlçesi, İmamlar Köyü, Tuzla Mevkiinde, Samsun Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 118 ada, 1,3 parseller ile 151 ada, 2 parselde tespit edilen Tümülüs’ün I. ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.08.2014 gün ve 2069 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7.bölge müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 170589 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 17.10.2014 gün ve 1469 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.09.2014 tarih ve 7131 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 256031 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.12.2014 tarih ve 437 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Samsun İli, Canik İlçesi, İmamlar Köyü, Tuzla Mevkiinde, Samsun Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 118 ada, 1,3 parseller ile 151 ada, 2 parselde tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I.ve III. Maddesinde belirtilen; I.ve III. derece arkeolojik sit alanlarının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

1892/1/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           55.00/552

Toplantı Tarihi ve No    : 13.02.2015-111                       Toplantı Yeri       : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 13.02.2015-2352

Samsun İli, Canik İlçesi İmamlar Köyü, Tuzla Mevkiinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2014 gün ve 2233 sayılı kararı ile 118 ada, 1,3 parseller ile 151 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlar olarak tescil edilen parsellerden 151 ada 3 parselde bulunan parselin, 118 ada 3 parsel olarak tescil edildiğine yönelik Canik Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 tarih ve 273 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 10.02.2015 tarih ve 50 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Samsun İli, Canik İlçesi İmamlar Köyü, Tuzla Mevkiinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2014 gün ve 2233 sayılı kararı ile 118 ada, 1,3 parseller ile 151 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlar olarak tescil edilen parsellerden 151 ada 3 parselde bulunan parselin, 118 ada, 3 parsel olarak sehven yazıldığı anlaşılmış olup, 151 ada 3 parsel olarak tescil edilmesine, tapu kaydının üzerine kültür varlığı şerhinin konulmasının uygun olduğuna karar verildi.

 

1892/2/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        55.01/57

Toplantı Tarihi ve No       : 23.10.2014-100                    Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 23.10.2014-2118

Samsun İli, Alaçam İlçesine bağlı mahallelerde (köylerde) bulunan ambar yapılarının tescil istemini içeren Alaçam Kaymakamlığı Mübadele Müzesinin 25.02.2014 gün ve 7 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.06.2014 gün ve 116163 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Alaçam Belediye Başkanlığı Fen İşleri Amirliğinin 26.09.2014 gün ve 646 sayılı yazısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2014 gün ve 3230 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2014 gün ve 303 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Samsun İli, Alaçam İlçesi’nde bulunan, bölge kültürünü yansıtan ender örneklerden olan, ekli 5 adet haritada yerleri işaretlenen ve ekli listede ad, adres ve kadastral bilgileri belirtilen 10 adet ahşap erzak ambarı (serender) ile 1 adet ahşap değirmenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verildi.

 

1893/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        57.01/57

Toplantı Tarihi ve No       : 22.01.2015-109                    Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 22.01.2015-2317

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mevkii, 157 ada, 3 parselde bulunan Duyun-u Umumiye İdare Binası’na ait yapı kalıntısının tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.07.2014 gün ve 1811 sayılı yazısı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.09.2014 gün ve 3412 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.09.2014 gün ve 10284 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.01.2015 gün ve 30 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mevkii, özel mülkiyete ait 157 ada, 3 parselde bulunan Duyun-u Umumiye İdare Binası olarak kullanıldığı belirtilen yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile kabul edilmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, restorasyona yönelik konuların görüşülebilmesi için yapıya ilişkin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

1894/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        57.01/56

Toplantı Tarihi ve No       : 22.01.2015-109                    Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 22.01.2015-2316

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mahallesi, 157 ada,8 parselde tespit edilen Osmanlı Dönemi’ne ait mezar taşlarının tescil edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.07.2014 gün ve 1812 sayılı yazıları, tescile ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.09.2014 gün ve 3411 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.09.2014 gün ve10284 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 20.01.2015 gün ve 29 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mahallesi, özel mülkiyet ait, 157 ada, 8 parselde bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait M. 1909 (H. 1327 -١ ٣ ٢ ٧ ) tarihli Ayşe Hanım’ın ve M. 1925 (H.1343- ١ ٣٤٣) tarihli Numan Ağa’nın mezar taşlarının ayak taşları ile birlikte 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verildi.

1895/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        57.01/54

Toplantı Tarihi ve No       : 22.01.2015-109                    Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 22.01.2015-2315

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mahallesi, 162 ada, 1 parselde bulunan Gebelit Eski Camii ve haziresinin tescil edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 1490-1491 sayılı yazıları, tescile ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.07.2014 gün ve 2912 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.08.2014 gün ve 8856 sayılı yazısı, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 10.07.2014 gün ve 1493 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.01.2015 gün ve 16 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Tarakçı Köyü, Gebelit Mahallesi, 162 ada,1 parselde bulunan Gebelit Eski Camii ve Haziresinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Camii’nin yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, Gebelit Eski Cami ve Haziresi ile 157 ada 8 parseldeki mezar taşlarının korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

1896/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-187                             45.01/361

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4581                        Toplantı Yeri

                                                                                                              İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.05.2014 tarihli ve 1981 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1263 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın tahribat nedeni ile höyük yapısının merkezi konumu ile ilgili net bir lokalizasyon tespiti yapılamaması Ancak alanda ileride yapılacak kazılar neticesinde yerleşim katmanlarına ve höyük yapısına ilişkin net bir lokalizasyon ortaya koyulabileceği göz önünde bulundurularak kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Akdeğirmen Höyüğü (?)” adı ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

1897/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        04.05/15

Toplantı Tarihi ve No       : 23/02/2015 - 56                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 23/02/2015 - 778                                     VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Konakbeyi ve Yalçınkaya Köyleri, tapuda 171 parsel sınırlarında yer alan mülkiyeti Kamu Orta Malı olan Kale ve Nekropol alanının tesciline ilişkin; Ağrı İl Özel İdaresi’nin 19.01.2015 tarih, 353 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü’nün 14.01.2015 tarih 7284 sayılı yazısı, Ağrı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih 252.03.02/107 sayılı yazısı, Patnos Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.01.2015 tarih 38 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 04.02.2015 tarih ve 39 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, tapuda 171 parsel sınırlarında yer alan mülkiyeti Kamu Orta Malı olan Konakbeyi Köyü Kale ve Nekropol alanının tesciline ilişkin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.                                                                                                                     1898/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        04.05/22

Toplantı Tarihi ve No       : 23/02/2015 - 56                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 23/02/2015 - 779                                     VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yukarı Kamışlı Köyü, tapuda 36 parsel sınırlarında yer alan mülkiyeti Kamu Orta Malı olan Kale ve Nekropol alanının tesciline ilişkin; Ağrı İl Özel İdaresi’nin 06.02.2015 tarih, 747 sayılı yazısı, Ağrı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih 252.03.02/109 sayılı yazısı, Patnos Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.01.2015 tarih 37 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 05.02.2015 tarih ve 40 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, tapuda 36 parsel sınırlarında yer alan mülkiyeti Kamu Orta Malı olan Yukarı Kamışlı Köyü Kale ve Nekropol alanının tesciline ilişkin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

1898/2/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                     04.05/18

Toplantı Tarihi ve No       : 23.02.2015 - 56                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 23.02.2015 - 780                              VAN

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, J49B22C4C pafta, 104 ada, 136, 155, 169, 172 parsellerde yer alan Aznavurtepe Kalesinin tesciline ilişkin, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02/05/2014 tarihli ve 829 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17/07/2014 tarihli ve 139960 sayılı yazısı, Milli Savunma Bakanlığı Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 06/08/2014 tarihli ve 3343-14/Eml.Ş.sayılı kurum görüşü yazısı, Aznavurtepe sit sınırının Şekerova ve Patnos Barajı Sulama projesi ile çakıştığını belirtilen, Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 25/07/2014 tarihli ve 473466 sayılı yazısı ve konuyla ilgili hazırlanan 19/02/2015 tarihli ve 53 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait J49B22C4C pafta, 104 ada, 136, 155, 169, 172 parsellerde yer alan Aznavurtepe Kalesinin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,

- DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

1899/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        65.04/05

Toplantı Tarihi ve No    : 24.02.2015 - 57                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.02.2015 - 789                                         VAN

Van İli, Gevaş İlçesi, Orta Mahalle, Hişet Mevkiinde yer alan ve Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 30/05/1985 tarih ve 1081 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Gevaş Selçuklu Mezarlığının sit sınırının sayısal olarak yeniden belirlenmesine ilişkin, hazırlanan 18/02/2015 tarihli ve 48 sayılı uzman raporu okundu, ekleri, işlem dosyası ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Van İli, Gevaş İlçesi, Orta Mahalle, Hişet Mevkii, 1-2 pafta, 143 ada, 8 parsel; 262 ada, 1 parsel ve 263 ada 1 parselde yer alan Gevaş Selçuklu Mezarlığının tescil kaydının devamına ve karar ekinde yer alan koordinatlı sit haritası ile tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

1899/2/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1555

Erzurum İli, Hınıs İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Kazancı ve Dervişali Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kazan Kalesinin sit türü ve sınırlarının belirlenmesi hususundaki 2014/299 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli ve 931 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Kazancı ve Dervişali Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.1990 tarihli ve 240 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Kazan Kalesinin sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1900/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2015-90                         Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2015-1557

Erzurum İli, Hınıs İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Tipideresi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yerleşim alanının sit türü ve sınırlarının belirlenmesi hususundaki 2014/301 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 24.09.2014 tarihli ve 931 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Tipideresi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2006 tarihli ve 259 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yerleşim alanının “I. derece arkeolojik sit” olmasına, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1901/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1556

Erzurum İli, Hınıs İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Toprakkale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve arkeolojik sit olarak olarak tescilli Höyüğün sit türü ve sınırlarının belirlenmesi hususundaki 2014/300 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 927 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Toprakkale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.11.2003 tarihli ve 1446 sayılı karar eki sit sınırının iptaline, I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1902/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1552

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.10.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Büyüktüy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Tetikom Höyüğü’ nün Sit sınırlarının yeniden belirlenmesi hususundaki 2014/504 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 31.12.2014 tarihli ve 5981 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Büyüktüy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.11.2003 tarihli ve 1445 sayılı karar ekindeki I. derece arkeolojik sit sınırının sayısal olmadığından iptaline, yeni I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1903/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1554

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Karakale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Karakale Köyü Kalesi’nin sit türü ve sınırlarının belirlenmesi hususundaki 2014/294 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 22.08.2014 tarihli ve 4068 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Karakale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2002 tarihli ve 1220 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Karakale Köyü Kalesi’nin sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1904/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1553

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Bulamaç Höyüğü’ nün sit sınırlarının yeniden belirlenmesi hususundaki 2014/293 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 22.08.2014 tarihli ve 4066 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.03.2002 tarihli ve 1220 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen ve aynı karar eki 1/25.000 ölçekli haritada sit sınırları belirlenen Bulamaç Höyüğü’nün sit sınırlarının iptaline, yeni sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1905/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1534

Bingöl İli, Genç İlçesi, Servi Beldesi, Kavaklı Köyü sınırları içeresinde kale kalıntısı tespit edildiğinden söz konusu alanın incelenmesi hususundaki Bingöl Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.09.2013 tarihli ve 573 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Bingöl İli, Genç İlçesi, Servi Beldesi, Kavaklı Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kavaklı Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi gerektiği hususundaki 2014/84 sayılı rapor, Bingöl İl Özel İdaresinin 18.03.2014 tarihli ve 1765 sayılı, TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 20.03.2014 tarihli ve 267 sayılı, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.03.2014 tarihli ve 1202 sayılı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün 24.03.2014 tarihli ve 174794 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 tarihli ve 252132 sayılı, Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 27.03.2014 tarihli ve 6274 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bingöl İli, Genç İlçesi, Kaledibi Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kaledibi Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED50, UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1906/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı      Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1521

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Bayrampaşa Köyü sınırları içerisinde bulunan İvcektepe’nin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Aydın BALYER’in 14.10.2013 tarihli BİMER başvurusu gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Bayrampaşa Köyü sınırları içerisinde bulunan İvcektepe Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi gerektiği hususundaki 2014/217 sayılı rapor, D.S.İ 22. Bölge Müdürlüğünün 12.06.2014 tarihli ve 362446 sayılı, İlbank AŞ’nin 18.06.2014 tarihli ve 13554 sayılı, Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.06.2014 tarihli ve 1124 sayılı, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 23.06.2014 tarihli ve 415 sayılı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 26.06.2014 tarihli ve 111110 sayılı, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünün 03.07.2014 tarihli ve 1323454 sayılı, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 17.07.2014 tarihli ve 931 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 tarihli ve 58390 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Bayrampaşa Köyü sınırları içerisinde tespit edilen İvcektepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1907/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı      Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1520

Bayburt İli ve İlçelerinde Doç. Dr. Süleyman ÇİĞDEM başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilen taşınmazların tescili konusunun değerlendirilmesi hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.02.2013 tarihli ve 41007 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Yakupabdal Köyü sınırları içerisinde bulunan Karapınar Düz Yerleşiminin değerlendirilmesi hususundaki 2013/486 sayılı rapor, TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İletme Grup Müdürlüğünün 01.07.2014 tarihli ve 4272 sayılı, Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.07.2014 tarihli ve 1229 sayılı, Demirözü Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 10.07.2014 tarihli ve 572 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 tarihli ve 254912 sayılı, D.S.İ 22. Bölge Müdürlüğünün 01.07.2014 tarihli ve 406516 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Yakupabdal Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Karapınar Düz Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1908/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri : ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1527

Bayburt ve Erzincan İlleri Demirözü, Otlukbeli İlçeleri sınırları içerisinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Demirözü-Otlukbeli Karayolu Projesine yönelik hazırlanan ÇED raporunun değerlendirilmesi hususundaki Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 81195450 sayılı e-ÇED yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi, Küçükotlukbeli Köyü sınırları içerisinde bulunan Küçükotlukbeli Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi gerektiği hususundaki 2014/326 sayılı rapor, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.09.2014 tarihli ve 1741 sayılı, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.09.2014 tarihli ve 5708 sayılı, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.09.2014 tarihli ve 4998 sayılı, Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli ve 1369 sayılı, İlbank A.Ş’nin 30.09.2014 tarihli ve 21321 sayılı, D.S.İ 8. Bölge Müdürlüğünün 17.10.2014 tarihli ve 646084 sayılı, Erzincan İl Özel İdaresinin 01.10.2014 tarihli ve 11378 sayılı, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün 04.11.2014 tarihli ve 186279 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 tarihli ve 256208 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Otlukbeli İlçesi, Küçükotlukbeli Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Küçükotlukbeli Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED50, UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1909/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1526

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 178 ada, 10 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil için bilgi ve gereğini ifade eden Kemaliye Belediye Başkanlığı'nın 12.09.2014 gün ve 196 sayılı yazısı 2014/421 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 178 ada, 10 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

1910/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1525

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 233 ada, 4 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebini içeren ilgilisinin 22.10.2014 tarihli dilekçesi ve ekleri, 2014/475 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 233 ada, 4 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

1912/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1560

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yeşilöz, Velibaba ve Yaylacık mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan tescilsiz kale kalıntısının bulunduğu alanda hammadde üretim izin sahası olduğunu belirten Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2014 gün ve 67919 sayılı yazısı ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün 24.12.2014 gün ve 220628 sayılı yazısı, kale kalıntısının tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüzün, 2014/453 sayılı uzman raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yeşilöz, Velibaba ve Yaylacık mahalleleri sınırları içerisinde bulunan kale kalıntısının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hammadde üretiminin sit sınırları dışında ve patlatma olmadan yapılabileceğine karar verildi.

 

1913/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1522

Bayburt İli ve İlçelerinde yapılan yüzey araştırması raporunun iletildiği ve raporda belirtilen taşınmazların tescil konusunun değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.02.2013 tarihli ve 41007 sayılı yazısı gereği arazi incelemesi yapılan Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Devetaşı köyü, 39 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesine yönelik Müdürlüğümüzün 2013/486 sayılı raporu okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Devetaşı köyü, 39 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

1914/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.02.2015-90                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 20.02.2015-1548

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılması planlanan Pülümür-Horasan Otoyol Projesi Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri sınırlarından geçen çalışma koridoru için hazırlanan güzergahın yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu koridorun Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluk sahasında kalan kısmının incelenerek Bakanlığımız görüşüne esas olacak görüşün Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.04.2013 tarih ve 70110 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Hatuncuk ve Yeniköy Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan tepe yerleşiminin değerlendirilmesi hususundaki 2014/518 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Hatuncuk ve Yeniköy Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan tepe yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ve sit sınırlarının kararımız eki krokide ED50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

1911/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1532

Tunceli İli, Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Tunceli İli, Mazgirt İlçesi, Akpazar Beldesi, Güneyharman, Obrukkaşı ve Karabulut Köyleri üçgenindeki vadi içerisinde bulunan kaya mezarları ve yerleşim alanının sit sınırının sayısallaştırılması hususundaki 2015/25 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli îli, Mazgirt İlçesi, Akpazar Beldesi, Güneyharman, Obrukkaşı ve Karabulut Köyleri sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2011 tarihli ve 62 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen ve aynı kararla sit sınırları belirlenen kaya mezarları ve yerleşim alanının sit sınırının iptaline, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine karar verildi.

 

1915/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 19.02.2015-89                      Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No           : 19.02.2015-1530

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılması planlanan Pülümür-Horasan Otoyol Projesi Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri sınırlarından geçen çalışma koridoru için hazırlanan güzergahın yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu koridorun Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluk sahasında kalan kısmının incelenerek Bakanlığımız görüşüne esas olacak görüşün Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.04.2013 tarih ve 70110 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Erzincan İli, Tercan İlçesi, Müftüoğlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Müftüoğlu Höyüğünün değerlendirilmesi hususundaki 2014/518 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Müftüoğlu Köyü sınırları içerisinde yer alan Müftüoğlu Höyüğünün 2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgililerince alınmasına karar verildi.

 

1916/1-1