7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 KISIM (44 KALEM) AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON DEMİRBAŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


4.835 ADET MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRALANACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:


NAKİL BANDI VE ŞEKİL VERME BANDI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULMASI VE İNTİFA HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 425 TON EMPRENYELİ KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 KISIM (44 KALEM) AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON DEMİRBAŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 1 Kısım (44 Kalem) Ameliyathane ve Sterilizasyon Demirbaşı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/03/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1941/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İdarenin Adresi                          :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği- Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Dereköy stok sahalarından 175.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik Santralinin 1-4 ünitesi (Balcıkapı - Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması İşi

2015/24865

2015-438

18/03/2015 Saat: 14:00

50 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d)  İhale usulü                            :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

1874/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

53.500 Adet Beton Traversin Vagonlardan İndirilip İstiflenmesi, 53.500 Adet Beton Traversin Yol Yenileme Makinesine Yüklenmesi ve 38.000 M3 Balastın Yüklenmesi (Teknik Şartnameye Göre) Hizmet alım işidir.

İhale Kayıt No                           :  2015 / 24259

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Argıthan, Çavuşcugöl, Ilgın istasyonlarında bulunan toplam 53.500 adet B70 beton traversin hızlı yol yenileme makinesine yüklenmesi, 53.500 adet traversin vagonlardan indirilmesi ve istiflenmesi hizmet alımı ile Büyükçobanlar, Argıthan istasyonlarında bulunan 38.000 m3 balastın yüklenmesi (Teknik Şartnameye göre) hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 19/03/2015 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1890/1-1


4.835 ADET MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/23806

İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Gökçedağ-Nusrat istasyonları arasında demiryolu hattında UIC 60 tipi R 260 (900 A) kalitesinde raylardan mamul hatta gerilim (stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 4.835 adet makineli ray alın kaynağı yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 24/03/2015 günü saat 15:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1841/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRALANACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:

1 - Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy İstasyon sahasında, 72 ada 2 parselde bulunan 474,00m2’lik Hangar Binası ve 307,00 m2’lik açık alan olmak üzere toplam 781,00 m2’lik taşınmazın “lokanta, kafeterya, restoran” olarak kullanılmak üzere 10.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır. İhale konusu taşınmaz için imza tarihinden itibaren 10 (on) yıl geçerli sözleşme akdedilecektir.

2 - İhale 16.03.2015 Pazartesi günü saat 13:30’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - İhaleye ait ilan ve isteklilerden aranan belgeler Sirkeci Gar Müdürlüğü ilan tahtası ile TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinde de görülebilir.

4 - Geçici teminat bedeli 30.000,00 - TL’dir.

5 - İhale şartname bedeli 200,00 - TL+KDV’dir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 16.03.2015 Pazartesi günü saat 13:30’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda pazarlık yöntemine dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

8 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.

Adres:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul

TEL      : 0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558

FAKS  : 0.216.336 22 57 - 0.216.349 91 12

1947/1-1


NAKİL BANDI VE ŞEKİL VERME BANDI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 100 mt 28’lik nakil bandı, 100 mt 20’lik nakil bandı, 100 mt 85’lik şekil verme bandı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Bantlara teklif verilebilmesi için Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik İşler Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir. 

3 - Teklifler en geç 13.03.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

1936/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumunun mülkiyetinde olan ve 26.02.2015 tarih ve 29279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24 adet taşınmazın satış ihalesi listesinin 1. sırasında yer alan aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen taşınmazın satışından Kurumumuzca gerekli görülen sebeplerden dolayı vazgeçilmiştir.

 

Sıra No

Yeri

Ada Parsel

Arsanın Alanı (m²)

Taşınmazın Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Kozlu Güney Mah. Barış Sokak

30-156

1.238,86

1.238.860,00

123.886,00

İlan olunur.

1922/1-1


TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULMASI VE İNTİFA HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1) Encümen Kayıt No             :  1054

2) İşin Konusu                        :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yönetimi ve tasarrufunda bulunan toplu ulaşım araçlarında (otobüs, tren, tramvay, metro vs.) "Dijital Platform kurulması ve 20 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi’’ işi

3) Muhammen Bedel              :  Brüt Cironun %10’u + KDV/YIL (1.000.000.-TL+ KDV/YIL’dan az olmamak şartı ile)

4) Geçici Teminat                   :  30.000.- TL

5) Cinsi                                   :  Dijital Platform Sistemleri

6) Süresi                                 :  20 Yıl

7) Adres Bilgisi                      :  Belediyemiz ile bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yönetimi ve tasarrufunda bulunan toplu ulaşım araçlarında (otobüs, tren, tramvay, metro vs.)

8) Yeterlik İçin Son Başvuru

Tarih ve Saati                          :  17 Mart 2015 Saat: 16:00

9) İhale Tarihi ve Saati            :  18 Mart 2015 Saat: 13:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11) Yeterlik Başvurusunun

Yapılacağı Yer                        :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

12) İhale Usulü                       :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin

görülebileceği veya satın

alınabileceği yer                      :  İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

Tel: 0212 455 33 88     Fax: 0212 449 51 33

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

14.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

14.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.4. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

14.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İsteklilerin taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan;

1. Bilgi teknolojileri, dijital yayıncılık ve yazılım hizmetleri,

2. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

3. Şifreli/şifresiz tv yayınları,

4. Reklam hizmetleri,

5. Prodüksiyon hizmetleri,

İş veya hizmetleri ile ilgili asgari iki alanda (maddede) ihale ilan tarihinden önce en az bir yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurumu niteliği taşıyan kurum ve kuruluşlardan alınmış belge

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 1.000.000.-TL (bir milyon Türk Lirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İş deneyimi olarak ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde olmak üzere herhangi bir yılda;

1. Toplu ulaşım araçlarında araç içi kapalı devre televizyon yayıncılığı konusunda kesintisiz asgari 1 (bir) yıl faaliyet gösterdiği ve

2. Bu faaliyetinden dolayı o yıl içerisinde en az 10.000.000 (On milyon) adet yolcuya hizmet verdiğini ve

3. Bu faaliyetinden dolayı o yıl içerisinde en az 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) brüt satış geliri elde ettiğini belgelendirecektir.

(3. bentte istenilen reklam satış gelirleri için İdareye sunulacak olan Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zara Tablosu, vb. İş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır.)

İş deneyim belgesi kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %85’ini, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %15’ini sağlaması gerekmektedir.

Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sunulacak iş deneyim belgesine sözleşme ve bu sözleşmeye dair faturalar eklenerek ibraz edilmelidir.

Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz.

14.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge (İBB Emlak Müdürlüğünden temin edilecektir.)

14.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

14.1.9. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler

14.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

14.2.2. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

14.2.3. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.2.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.5. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

14.2.7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

15) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

16) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

17)  İhaleye katılmak isteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine, 17 Mart 2015 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

18) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1945/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 425 TON EMPRENYELİ KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.259 47 94 -259 47 97

                                                         Fax: 0.(372)- 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu isin nev'i             :           Malzemenin Cinsi                   Miktarı/Ton

a) Niteliği, türü ve miktarı                1 - Emprenyeli Kalker taştozu                425

b) Teslim yeri                               :  Siparişe müteakip emprenyeli kalker taş tozu Karadon, Armutçuk ve Amasra Müesseselerinin ambarlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                              :  Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere partiler halinde teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Boşaltma firmaya aittir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                          :  30.03.2015 Pazartesi - saat 15-

c) Dosya No                                 :  1512003

d) İhale Kayıt No                          :  2015/22957

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Firmalar teklifleri ile birlikte Kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını verecektir. Ayrıca tüm şirketler teklifleri ile birlikte 1 'er adet torba numunesi vereceklerdir.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, ile benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin - edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.03.2015 Pazartesi - saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - Kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1923/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

Mevki

Mahallesi

Taşınmazın Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Palandöken

H.avni ulaş

Konut Arsası

5899

1

3.374,28 m2

2.699.424,00 TL

80.982,72 TL

24.03.2015

14.00

2

Palandöken

H.avni ulaş

Konut Arsası

5900

1

2.709,31 m2

2.167.448,00 TL

65.023,44 TL

24.03.2015

14.00

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır, ihale 24.03.2015 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00 de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır, ihaleye Katılmak İsteyen isteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2015 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - satışı yapılacak olan Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 ( Onbeş) gün içerisinde İhale bedelleri ve KDV.leri peşin olarak tahsil edilecektir Her türlü yasal Vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Satış işleminde KDV, resim ve harç alınacaktır.

3 - Her bir Konut arsası Satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 24.03.2015 tarihinde saat 13.30 'a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1889/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin %90 (yüzdedoksan) veya talep halinde %100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 19.01.2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu ilanlarda;

1 - Son teklif verme tarihi olarak belirlenen “24.04.2015 tarihi”; “15.09.2015 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

2 - İlan metni’nin 6 ncı maddesinin sonuna;

“Detaylı İnceleme Süreci 18.03.2015-11.09.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.” “Daha önce yapılan ön yeterlilik başvurularının değerlendirmesinin başlangıç tarihi 10.03.2015 tarihi olacaktır”. ifadeleri eklenmiştir.

1942/1-1

—————

SÜRE UZATIM İLANI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklığı Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin %93,49 (yüzdedoksanüçvirgülkırkdokuz) oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 19.01.2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu ilanlarda;

1 - Son teklif verme tarihi olarak belirlenen “24.04.2015 tarihi”; “15.09.2015 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

2 - İlan Metni’nin 6 ncı maddesinin sonuna;

“Detaylı İnceleme Süreci 18.03.2015-11.09.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.” “Daha önce yapılan ön yeterlilik başvurularının değerlendirmesinin başlangıç tarihi 10.03.2015 tarihi olacaktır.” ifadeleri eklenmiştir.

1943/1-1