6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kanuni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yollarından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kanuni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.kanuni.edu.tr adresinden haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Unvan

Adet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Profesör

1

Doçent Dr.

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

Profesör

2

Doçent Dr.

3

Mühendislik Fakültesi

Profesör

1

Doçent Dr.

1

1883/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Personel Dairesi Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı

Prof

Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme Bölümü

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

Organizasyonel Yenilik, Yenilikçilik, Örgütsel Kültür ve Pazarlama İlişkisi İle Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkilerini Araştıran Çalışmalar Yapmış olmak.

Toplam

1

 

1827/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

04.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarımızdan Eczacılık Fakültesi ilanımızdaki başvuru koşulu sehven “Detoksifikasyon Enzimleri Kinetiği Alanında Doktora Yapmış Olmak.” şeklinde yazılmış olup doğrusu aşağıdaki şekildedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Yrd.

Doç. Dr.

1

3

Farmasötik Botanik alanında çalışmalar yapmış olmak.

1928/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük : 0326- 221 33 17-18

 

Birimi / Bölümü/ Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelikleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

 

 

 

Deniz Teknolojileri Bölümü

Deniz Teknolojileri

Doçent

1

1

Algal Biyoteknoloji, Algler ve Su Kirliliği, Alg Fizyolojisi ve Sistematiği Konusunda Çalışmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Biyoloji Bölümü

Botanik

Doçent

1

1

İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Kimya Bölümü

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Ekstraksiyon, Spektroskopi, Kromatografi ve Elektrokimya Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Fizikokimya

Doçent

1

1

Polikarbin, Polisilin ve Poli (Silin-Ko-Karbin) Polimerlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Alanında Çalışmış Olmak

Fizikokimya

Doçent

1

1

Hidrojel Sentezi, Adsorpsiyon, Polimer Çözelti Termodinamiği ve Çözünürlük Parametresi Hesapları Konusunda Çalışmış Olmak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Vizyoner Liderlik, Engelleme ve Savunma Mekanizmaları Alanında Yayın Yapmış Olmak.

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi Retina Alanında Deneyimli Olmak

Tıbbi Patoloji

Doçent

2

1

Üropatoloji Alanında Deneyimli Olmak

Üroloji

Doçent

1

1

Perkütan Nefrolitotomi Alanında Deneyimli Olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Deneysel Modellerde Oksidatif Stres Alanında Deneyimli Olmak

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Alerjik Deri Hastalıkları ve Deri Testleri Konusunda Deneyimli Olmak

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Deneysel Akciğer Fibrozisi Alanında Deneyimli Olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Parazitoloji

Profesör

1

1

Leishmaniasis Konusunda Deneyimli Olmak

Ziraat Fakültesi

 

Bahçe Bitkileri Bölümü

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Arazi ve Su Kaynakları

Doçent

1

1

Hidrolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Tarla Bitkileri Bölümü

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçentliğini Almış Olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Hareket ve Antreman Bilimleri

Doçent

1

1

Hareket ve Antreman Bilimleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

1751/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, Profesörlük için altı (6), Doçent ve Yardımcı Doçentlik için dört (4) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2.bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

(İngilizce Öğretmenliği Programı)

Prof. veya Doç. veya Yard. Doç

3

Üniversitemiz genelinde Flipped Classroom modeli ile eğitim öğretim yapılmakta ve Eğitim Fakültemizde Okulda Üniversite Modeli uygulanmaktadır. Adaylardan bu modele uygun eğitim yapmaları istenecektir. Başvuranların doktoralarını ilan edilen alanda almış olmaları gerekmektedir. Öğretmenlik deneyimi olması tercih nedenidir.

1882/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doçent

1

İlan olunur.

1863/1-1


Adalet Bakanlığından:

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1988/963 Esas, 1990/792 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun Hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1842/1-1

—————

Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/213 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1843/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın Adı: Tahsin Özgül İlim Eğitim ve Sağlık Vakfı.

Vakfedenler: Hasan Tahsin Özgül

Vakfın İkametgahı: Eskişehir

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No’su:

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.12.2014. tarih ve E: 2014/463, K: 2014/1045 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 13.02.2015 tarihli ve E: 2014/463, K: 2014/1045 sayılı tavzih kararı.

Vakfın Amacı: Öncelikle Eskişehir şehrine ve Eskişehir halkına başta olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde, eğitim, kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarına katkı sağlayacak çalışmaları yapmak, hizmet üretmek ve katkıda bulunmaktır.

Vakfın Mal Varlığı: Eskişehir Odunpazarı Mamuca köyü Takkalı mevkii 4493 Parsel no’daki 368 m2 arsanın 2/4 hissesi, 4492 parsel no’daki 269 m2 arsanın 1/2 hissesi, Eskişehir Sivrihisar ilçesi Hızır Bey Mahallesi 626 Ada 16 Parsel hisse karşılığı 157 m2 arsa, 626 Ada 17 Parsel hisse karşılığı 160 m2 arsadır.

Yönetim Kurulu: Hasan Tahsin ÖZGÜL, Cahide ÖZGÜL, Mustafa Yunus ÖZGÜL, Mehmet Hakan ÖZGÜL, Atilla Çelebi ÖZGÜL

Vakfın Sona Ermesi Halinde Mal ve Hakların Devri: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet kararı ile belirlenecek bir vakfa veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1871/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

           TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TURKUAZ TATİLCİLİK TANITIM VE HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11497

35-HYB-1185

23.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

MANEGE OTOMOBİL MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 12612

35-HYB-1821

19.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

BÖLGE ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12849-

KRT:202

35-HYB-5143

12.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12843-

TS 12850-

TS 10079

35-HYB-182

12.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASİL MARİNE DENİZ ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12961

35-HYB-800

05.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

NECMETTİN KIRMIZIGÜL OTO MONTAJI

TS 12664-1

35-HYB-5058

05.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

TS 13260

35-HYB-2139

27.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

1856/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

           TSE AYDIN TEMSİLCİLİĞİ ŞUBAT 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İPRAGAZ A.Ş.

TS 1446

20-HYB-116

25.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

M.N.B. GIDA İNŞ.TAR.PET.TURZM.MAD.TAŞ.SAN.TİC.İTH.İHR. FETHİYE PAZARYERİ ŞUB.

TS 12047

09-HYB-243

25.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

SÜREYYA GÜNGÖR

TS 8986

09-HYB-326

02.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

ATOM KOMİSYON EVİ-MUHAMMET AKYÜZ

TS 12417

09-HYB-201

06.02..2015

TALİMATA AYKIRILIK

NOKTA PRO BİLGİSAYAR ÖZEL EĞT.YAZ.GIDA DAN.YAY.İNŞ.TAAH.PAZ.TUR.TİC.VE SAN.YAT.LTD.ŞTİ

TS 12498

09-HYB-146

04.02.2015

FİRMA İSTEĞİ

1860/1-1


 


 


 

—————

—————


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5494                                                                     Karar Tarihi: 26/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, 16/09/2010 tarihli ve 2764-16 sayılı Kurul Kararı ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili olarak;

Madde – 1: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 18/12/2014 tarih ve 5357-48 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan, 16/09/2010 tarihli ve 2764-16 sayılı Kurul Kararı hükümlerine göre 2010 yılı ek yatırım tutarlarının gerçekleşmelerinin, 2010 yılı Haziran fiyatları ile;

 

Yatırım Karakteristiği

Ek Yatırım Gerçekleşmeleri

Kapasite Artış

2.045.817,33 TL

Şebeke Yenileme

242.563,46 TL

Şebeke İyileştirme

0,00 TL

Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları

49.518,00 TL

Aydınlatma Yatırımları

749.767,77 TL

Toplam

3.087.666,56 TL

 

olarak revize edilmesine,

Madde – 2: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve 4632-20 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2011-2015 ikinci uygulama dönemi dağıtım gelir gereksiniminin;

 

 

olarak revize edilerek lisansına derç edilmesine,

Madde - 3: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/12/2013 tarih ve 4805-20 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2014 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2014 Gelir Gereksinimi

Gelir

Farkı Düzeltme Bileşeni

2012

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2014

Gelir

Tavanı

TÜFE=227,96

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

174.000.678

-19.674.563

-4.957.705

149.368.410

 

Madde - 4: 16/09/2010 tarihli ve 2764-16 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınmasına,

Madde - 5: Dördüncü madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına,

karar verilmiştir.

1835/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5493-1                                                                 Karar Tarihi: 26/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2015 yılı 2. çeyreği için 3,94 TL/MWh olarak onaylanmasına, karar verilmiştir.

1837/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5493-2                                                                 Karar Tarihi: 26/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, Teco Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "Pınartepe Mevkii 25. Cadde No: 10 Çakmaklı Köyü 35800 Aliağa İZMİR” adresinde faaliyette bulunan Aliağa Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama hizmeti fiyatlarının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

-“Kapsam” Başlıklı 1 inci maddede yer alan Tesiste depolanacak petrollere “Deniz Motorini Türleri” eklenmiştir.

-Tarifenin ekinde yer alan fiyat listesinde  “Deniz Motorini Türleri” depolama hizmet bedeli 0,35 TL/m3, teslim alma ve/veya teslim etme hizmet bedeli 16 TL/m3 olarak belirlenmiştir,

karar verilmiştir.

1836/1-1


İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Muradiye Mahallesi, 98 pafta, 811 ada, 6 parseldeki binanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, mal sahibi ve ilgili belediyesince can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına, komşu 811 ada, 7 parselde yer alan binanın korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı konusunun değerlendirilebilmesi için tapu, kadastral pafta, imar planı, iç ve dış fotoğraflarının Kurum görüşleri ile birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1848/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 29.05.2014-118                                       Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No             : 29.05.2014- 2616                                       MUĞLA

Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Asin ovası doğusunda kalan alanlarda tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, Genel Müdürlüğümüzün 11.11.2011 gün ve 229225 sayılı yazısı ve ekleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2013 gün ve 650410 sayılı yazısı ve ekleri, Muğla İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12.12.2013 gün ve 22313 sayılı yazısı ile 26.05.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu okundu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Asin ovası doğusunda kalan alanlarda tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu mezarın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tesciline, yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine ve kararımız eki haritada gösterildiği şekilde korunma alanının uygun bulunduğuna karar verildi.

 

1849/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              74.00/510

Toplantı Tarihi ve No    : 13.02.2015 - 137                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13.02.2015 - 2120                                      SAFRANBOLU

Bartın İli, Merkez İlçe, Akgöz Köyü'nde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.11.2001 gün ve 7704 sayılı kararı ile 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı tescil edilmiş üç kaya mezarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 17.12.2014 gün ve 1163 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bartın İli, Merkez İlçesi, Akgöz Köyü'nde kayıtlı 3 adet kaya mezarının "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilip Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen koruma alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 1/3000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişinin onaylanmasına,

Bununla beraber, söz konusu 3 adet kaya mezarının bölgenin arkeolojisine ışık tutacak önemli kültür varlıkları olmaları nedeniyle, öncelikle güvenlik önlemlerinin alınması ve güvenliklerine yönelik (aydınlatma, mobese, tel örgü vb.) sistem projelerinin hazırlanmasına; mezarları fiziksel açıdan tehdit eden bitki örtüsünün ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda temizletilmesine ancak bu temizliğin ilgili müze müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine; tüm bunların ardından mezarların rölövelerinin çıkartılıp restorasyon ve konservasyon projelerinin hazırlanmasına,

Ayrıca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.11.2001 gün ve 7704 sayılı kararında ifade edilen, 1 nolu kaya mezarının üzerinde yer alan ve yosunlar tarafından kaplanan kitabenin kayıt ve kalıp alınma çalışmalarının yapılıp konservasyon ve temizlik çalışmalarınına ilişkin ivedilikle gerekli çalışmaların başlatılmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi

 

1850/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.02.2015 - 122                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.02.2015 - 1420                                      ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camiikebir mahallesi sınırları içinde, Siverek-Karacadağ Karayolu üzerinde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan Köprünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 19.02.2015 tarihli raporu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2015/28624 sayılı kurum görüşü okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camiikebir mahallesi sınırları içinde, Siverek-Karacadağ Karayolu üzerinde yer alan Şehirçayı Köprüsü’nün;

- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline,

- Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine,

- Ekteki 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının belirlenmesine karar verildi.

 

1851/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.02.2015/108                                              17.11.281

Karar Tarihi No             : 16.02.2015/2154                                        Toplantı Yeri

                                                                                                           ÇANAKKALE

Çanakkale ili, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba Köyleri arasında yer alan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen, Kurulumuzun 16.12.2014 tarih ve 2058 sayılı kararı ile Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba Köyleri arasında kalan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının raporlarında belirtilen alanlardaki buluntuların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından bahse konu alanlarda tespit-tescil çalışmalarının tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen, söz konusu alandaki tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba Köyleri arasında kalan, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırlan ve koordinatları belirtilen alanın 2863 sayılı Yasanın 6, 7 ve 23. maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, alanda herhangi bir yapılaşma bulunmaması nedeniyle 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan gereği 3. Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planı onay aşamasının tamamlanmasına kadar geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının "Her türlü yapılaşma öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerekmektedir" şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

 

1847/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.02.2015 /108                                             17.03.785

Karar Tarihi No             : 16.02.2015 / 2148                                      Toplantı Yeri

                                                                                                           ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırlan içerisinde yer alan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen, Kurulumuzun 16.12.2014 tarih ve 2057 sayılı kararı ile Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırlan içerisinde yer alan, Çanakkale Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının raporlarında belirtilen alanlardaki buluntuların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından bahse konu alanlarda tespit-tescil çalışmalarının tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen, söz konusu alandaki tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırları içerisinde yer alan, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 2863 sayılı Yasanın 6, 7 ve 23. Maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

1846/1-1