5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Müdürlüğünden:

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 10.02.2015 tarihinde boşalan 1 üyelik için, 15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesine göre, Halkların Demokratik Partisi Grubu tarafından belirlenen adaylar aşağıda gösterilmiştir.

Anılan Kanun'un 35'inci maddesi gereğince ilan olunur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDA BOŞALAN 1 ÜYELİK İÇİN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUBU TARAFINDAN GÖSTERİLEN

ADAYLAR

1 - Ersin ÖNGEL

(Halkların Demokratik Partisi Grubu Basın Müşaviri)

2 - Nevruz UĞUR

(Halkların Demokratik Partisi Grubu Görevlisi)

1869/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları Birim ve Ana Bilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri 4 (dört) takım dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Ana Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

2

1

Triboloji alanında çalışmaları olmak.

1812/1-1


Bursa Valiliğinden:

Karar No       :  98

Karar Tarihi   :  22/07/2014

Müşteki         :  Kahraman Yılmaz

Sanık             :  İlhan Yazgan-Metin Öncü

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 22/07/2014 gün ve 98 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

1828/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 31.12.2008 tarihinde kesinleşen 12.11.2008 tarihli E:2008/911, K:2008/1108 sayılı kararı ile Teslim Tesellüm tutanağının 1,2,3,4,5 ve 7. sıralarında kayıtlı cep telefonlarının sanığa iadesine, diğer cep telefonları ile 25. sırada yer alan cep telefonu şarj cihazlarının zoralımına karar verilmiş, anılan Mahkemenin 09/07/2003 tarihli, E:2002/567 sayılı ara kararı ile 25. Sırada yer alan cep telefonu şarj cihazlarının teminatsız olarak iadesine karar verildiği ve 11/08/2003 tarihinde Ahmet KARA adına vekili Av. Şaban GÜRBÜZ'e teslim edildiği dosyamızın tetkikinden anlaşılmış, iadesine karar verilen cep telefonlarının iade edilmesi ve Mahkemece zoralımına karar verilen ve teminatsız olarak teslim edilen cep telefonu şarj cihazlarının Müdürlüğümüze teslim edilmesi için tebligat çıkartılmış ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca El konulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği, zoralımına karar verilen eşyalar için ise tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Müdürlüğümüze teslim edilmesinin veya gümrüklenmiş değeri olan 7.012,00 TL'nin Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne yatırılarak yatırıldığına dair ödendi makbuzunun Müdürlüğümüze teslim edilmesini, aksi halde bedelinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil yoluna gidileceğinin bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

1743/1-1


Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

FUAT PİLTEN'nin (19943460444) ortağı bulunduğu ENVER FUAT KARAGÖZLÜ VE ORTAKLARI KOLL. ŞTİ. firması adına tanzimli 23.10.1997 tarihli, 97/DI-3454 sayılı DİİB kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 19.11.1997 tarihli, IM013984 sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 5.848,00-TL İdari Para Cezası ve 31.030,00-TL KDV olmak üzere toplam = 36.878,00-TL alacağına ilişkin adı geçen şahsın bilinen adresi olmadığı, adres tespitinin yapılabilmesi için Malatya Nüfus Müdürlüğüne ve Battalgazi/Yenihamam Mahalle Muhtarlığına sorulmuş olup, ancak Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan yazıda FUAT PİLTEN'nin açık adresi olmadığı belirtildiğinden dolayı, adı geçene yukarıda belirtilen idari para cezası tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37.maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

1746/1-1


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe, (Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi)

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1. Nükleer yapı fiziği özelinde Kuantum Monte Carlo yaklaşımları üzerine gerek teorik modelleme gerekse nükleer uygulamalar konusunda çalışmalar yürütmüş olmak,

2. Sistem biyolojisinde matematiksel modellemeler alanında önceden ingilizce ders verebilmek ve bu konuda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak,

3. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 5 esere sahip olmak,

4. Proje deneyimi sahibi olmak,

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Daire Başkanlığı

34083-Cibali/İSTANBUL

1822/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

01/07/2014 tarih ve 5107 - 1 sayılı Kurul Kararı ile Zeno Busines Center 10/5 D Bl. Daire No: 29 Nilüfer BURSA adresinde 15.11.2012 tarih ve DAĞ/4122 - 1/31774 sayılı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisanslı bayisi olan ve 26/05/2009 tarih ve BAY/939 - 82/26069 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren İsmet Çınarbay ’ın Ayrancılar Köyü Köyaltı Mevkii (Ada: 108 Parsel: 67 Pafta: D.BEYAZIT J.51.C.13.D) Çaldıran VAN adresindeki tesisinde 12/08/2013 tarihinde yapılan denetimde lisans tadilinden itibaren 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesi nedeniyle 26/12/2013 tarih ve 4801/5 sayılı Kurul Kararı gereğince istenen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

- Lisans tadilinden itibaren yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamayarak 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket ettiği;

- Yazılı savunma yapılmasına ilişkin yazımız usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen mevzuatta belirlenen süre içerisinde yapılmadığı;

anlaşıldığından; Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu fıkrasının yedinci maddesi yedinci fıkrası hükmü gereğince 70.000-.TL idari para cezası söz uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 -.TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25 ’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/1/1-1

—————

Kurul’un 25/09/2014 tarihli ve 5239/13 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939 - 82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 20/12/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermediği tespit edildiğinden ilgili bayinin dağıtıcısı olan “Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Caddesi No: 424 Buttim İş Merkezi E Blok k: 4 Osmangazi BURSA” merkez adresli 15/11/2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 nolu dağıtıcısı lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 5015 sayılı Kanunun yedinci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı faaliyette bulunduğu anlaşıldığından Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/2/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/121 sayılı Kararı ile; “Kurfallı Köyü - Bergama İzmir” adresinde 09.10.2009 tarih ve BAY/939 - 82/26655 numaralı İstasyonlu Bayilik lisansı ile SAMANYOLU ENERJİ NAKLİYAT PETROL VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Daha önce Limited Şirketi ) unvanlı dağıtıcının bayiliğini yapan AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne ait akaryakıt istasyonunda 29.08.2013 tarihinde yapılan denetime göre, anılan bayinin istasyonunda 3 numaralı yer altı tankının otomasyon sistemine bağlantısının olmamasının ve akaryakıt pompalarının bağlı olduğu (1, 2 ve 4 nolu) adalarda yapılan kontrol neticesinde, yazar kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen ünitelerin mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılarak manuel konuma getirilmesinin ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına aykırı olduğu, bağlı dağıtıcı dışında akaryakıt temin etmesinin Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/3/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/118 sayılı Kararı ile; Egemenlik Mah. 6135 Sokak No. 9/123 Bornova - İZMİR adresinde, Bornova VD.0800343230 vergi no ile faaliyet gösteren ARMANA Tele Taşımacılık İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti. nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, ARMANA Tele Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 28.05.2014 tarih ve 5040/18 sayılı Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 25.12.2014 tarih ve 5388/58 sayılı kararı ile, AST Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve AST Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi’ ne verilmiş olan 16.06.2005 tarih ve İHR/498 -3 4/11811 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereğince iptal edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/5/1-1

—————

Kurul’un 26.12.2013 tarihli ve 4801 - 16 sayılı Kararı ile; Ayhan Kayacan Turizm Taşımacılık Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti.’nin bayilik lisansı olmaksızın “Yeni Foça Yolu Üzeri, Aliağa, İZMİR” adresinde kurulu İzmir Demir Çelik isimli işyerinde 5.3.2013 tarihi itibariyle kullanıcılara akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ayrıca Ayhan Kayacan Turizm Taşımacılık Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasında yer alan hususların idari para cezası ve/veya idari yaptırım uygulanmasını engelleyecek bilgi ve belgeleri ihtiva etmediği anlaşıldığından Ayhan Kayacan Turizm Taşımacılık Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile belirlenen 70.000 TL tutarında idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/6/1-1

—————

Kurul’un 20/03/2014 tarihli ve 4930 - 76 sayılı Kararı ile; “İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde BAY/939 - 82/25026 sayılı bayilik lisansı sahibi Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Ankara Asfaltı 25. km Ege Seramik Karşısı (Parsel: 1731) Kemalpaşa İZMİR" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 19.03.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tespit çerçevesinde 12/09/2013 tarihli ve 4607 - 43 sayılı Kurul Kararına istinaden yazılı savunmanız istenmiş, ancak kanuni süresi içerisinde yazılı savunma yapmadığınız anlaşılmıştır.

Yazılı savunma yapmamış olmanız ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, "15.09.2008 tarih ve BAY/939 - 82/25026 sayılı bayilik lisansı sahibi Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Ankara Asfaltı, 25. Km. Ege Seramik Karşısı (parsel: 1731) Kemalpaşa İZMİR' adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 19.3.2013 tarihinde yapılan denetimler sonucu söz konusu istasyonda; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu tespit edilmiş olup, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği ayrıca Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yazılı savunma yapılmadığı anlaşılmakta olup Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında tağşiş amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi ile belirlenen 170.000 TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süresi içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu” 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/7/1-1

—————

Kurul’un 20/03/2014 tarihli ve 4930 - 75 sayılı Kararı ile; “İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde BAY/939 - 82/25026 sayılı bayilik lisansı sahibi Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait "Ankara Asfaltı 25. km Ege Seramik Karşısı (Parsel: 1731), Kemalpaşa, İZMİR" adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan 18.6.2012 ve 25.9.2012 tarihlerinde numune alındığı, anılan numunelerin TÜBİTAK MAM 'da yapılan analizleri neticesinde numunelerin ulusal marker seviyelerinin geçersiz olduğu ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, ayrıca numunelerde tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu analiz raporları çerçevesinde 02/05/2013 tarihli ve 4390 - 65 sayılı Kurul Kararına istinaden yazılı savunmanız istenmiş, ancak kanuni süresi içerisinde yazılı savunma yapmadığınız anlaşılmıştır.

Yazılı savunma yapmamış olmanız ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, "Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundan 18.6.2012 ve 25.9.2012 tarihlerinde alınan numunelere ilişkin yapılan analiz sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 4.7.2012 tarih ve 1220P00646001 sayılı, 12.11.2012 tarih ve 1220P00880001 sayılı ve 12.11.2012 tarih ve 1220P00880004 sayılı Motorin Muayene Raporları ile ulusal marker ölçümünde marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca söz konusu Raporda anılan numunenin solvent ve yağ içerdiğinin tespit edilmesi hususunun, mezkûr Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yazılı savunma yapılmadığı anlaşılmakta olup Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nakliye Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

1 - 18.6.2012 tarihli tespit bakımından teknik düzenlemelere aykırı, tağşişli ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun eski hali ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 163.111 TL idari para cezası,

2 - 25.9.2012 tarihli tespit bakımından teknik düzenlemelere aykırı, tağşişli ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun eski hali ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 163.111 TL idari para cezası, olmak üzere toplam 326.222 TL (üçyüzyirmialtıbin ikiyüzyirmiiki Lira) idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 326.222-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,” 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/8/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/116 sayılı Kararı ile; Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak No - 17/A Bornova İZMİR adresinde, Bornova VD. 1890608604 vergi no ile faaliyet gösteren BULKAN Otomotiv Petrol Ür. Nak. İnş, San.ve Tic. Ltd. Şti. nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, BULKAN Otomotiv Petrol Ür. Nak. İnş, San. ve Tic Ltd. Şti. nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/9/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/115 sayılı Kararı ile; Gürpınar Mah. 7004 Sok. No. 27 Bornova İZMİR adresinde, Bornova VD. 2580887954 vergi no ile faaliyet gösteren ÇİZGİ Petrol Ür. Madeni Yağ Oto. Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, ÇİZGİ Petrol Ür. Madeni Yağ Oto. Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/10/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347-201 sayılı Kararı ile, BAY/939 - 82/32676 sayılı bayilik lisansı sahibi Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan 09/07/2013 tarihinde vaziyet planında olmayan gizli tanktan alınan motorin numunesinin KTÜ Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama Araştırma Merkezi’nin E13 - 0054/M sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; yanı sıra, numunenin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içermesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendi hükümleri gereğince 1.000.000, -TL., diğer taraftan, akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli tanklar ve düzenek bulunmasının ise 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması sebebiyle mezkur kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı bendin (2) numaralı alt bendi hükümleri gereğince 1.000.000, -TL. olmak üzere toplam 2.000.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 2.000.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/11/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347 - 200 sayılı Kararı ile, BAY/939 - 82/32676 sayılı bayilik lisansı sahibi Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06 - 12/07/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde; bayinin dağıtıcı dışı kaynaklardan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereğince belirlenen 170.000, -TL.; yanı sıra, istasyon otomasyon sistemine bayi tarafından müdahale edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olması sebebiyle hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000, -TL. olmak üzere toplam 240.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/12/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/117 sayılı Kararı ile; Atatürk Mah. 63 Sokak No. 29/A Buca İZMİR adresinde, Şirinyer VD. 447 021 8985 vergi no ile faaliyet gösteren GÜRSA Petrol ve Petrol Ürünleri Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. nin, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, GÜRSA Petrol ve Petrol Ürünleri Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/13/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/119 sayılı Kararı ile; Faruk Akar Karasu Cad. 9115 Sokak No.5/A Karabağlar İZMİR adresinde, Kadifekale V.D. 4610421498 vergi no ile faaliyet gösteren HCM Metal Hırdavat İnşaat Nakliyat Petrol ve Orman Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti. nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, HCM Metal Hırdavat İnşaat Nakliyat Petrol ve Orman Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti. nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/14/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/144 sayılı Kararı ile, 23.01.2013 tarihli ve BAY/939 - 82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/15/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/140 sayılı Kararı ile, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432 - 279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 29.01.2013 tarih ve seri A - 0088450 numaralı fatura ile 28.07.2011 tarih ve BAY/939 - 82/29807 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/16/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/156 sayılı Kararı ile, 08.10.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30 - 31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde lisans kapsamı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/17/1-1

—————

Kurul 03/11/2014 tarih ve 5294/17 sayılı Kararı ile; “Karaardıç Mevkii 17. Km (Ada -, Pafta: 8, Parsel: 1760) Ortaköy/UŞAK” adresinde 14/03/2013 tarih ve BAY/939 - 82/32299 numaralı istasyonlu bayilik lisansı almış Hilmi Demirkaynatan’ın lisansına konu akaryakıt istasyonunda 02/12/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, 4 nolu tanktaki probun arızalı olması, ayrıca 11/06/2013 - 24/06/2013 tarihleri arasında da otomasyon arızasının giderilmemesi, arızayı yasal süreler içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek piyasa faaliyetine devam etmesi eylemi ile ilgili olarak 23/01/2014 tarih ve 4850 - 3 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden alınan yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup Hilmi Demirkaynatan’ın; istasyon otomasyon sisteminin arızalı olması ve/veya arızayı yasal süreler içerisinde dağıtıcısına bildirmemesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, yazılı savunmasında belirtilen hususların 5015 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Hilmi Demirkaynatan hakkında 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TLtutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/18/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388 - 75 sayılı Kararı ile; Mevlana Akaryakıt Hafriyat İnşaat Nakliyat Gıda İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uyarınca belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uyarınca 170.000,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/19/1-1

—————

Kurul’un 09/10/2014 tarih ve 5259/6 sayılı Kararı ile; Ankara - Konya Yolu 54. Km. Bezirhane Gölbaşı / ANKARA adresinde BAY/939 - 82/32593 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Lale İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansına konu akaryakıt istasyonunda 15/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, Lale İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunması alınmak suretiyle soruşturmaya başlanılmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/20/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-149 sayılı Karar’ı ile İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yol No:4 B-14 Blok Tuzla/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 27.12.2006 tarihli ve MYĞ/1043-5/21060 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Kross Otomotiv ve Endüstriyel Madeni Yağlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ nin, baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu ettiği tespit edildiğinden, Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068/27 sayılı kararı gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiştir. Yapılan denetim sonucu tespit edilen hususları değerlendiren Kurul hakkınızda; 2011 yılında 29.11.2007 tarih ve MYĞ/1393 - 1/23378 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde beyanname ve antrepo irsaliyelerinde yazan Gaziantep adresi yerine doğrudan baz yağ olarak kendi adresi olan İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yol No: 4 B - 14 Blok Tuzla/İstanbul adresine boşaltarak baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/21/1-1

—————

Kurulun 25.12.2014 tarihli ve 5388/29 sayılı Kararı ile; 02.01.2014 tarihli ve BAY/939 - 82/33613 nolu lisansla (İptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) “Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi   Ulubey-Uşak” adresinde faaliyet gösteren MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 16.01.2014 tarihli ve 167281 nolu fatura ile SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne LPG satışı yaparak, Lisanssız olarak faaliyette bulunmak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3 üncü maddesi hükümlere aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın soruşturmaya, MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/22/1-1

—————

Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Emirağa Huzur Çarşısı No: 12 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresli Gaziosmanpasa Vergi Dairesinin 366 005 6153 vergi kimlik numaralı mükellefi Nevzat EROĞLU’nun, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355 - 39 sayılı Kararı ile Nevzat EROĞLU hakkında 815.555.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/23/1-1

—————

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347 - 148 sayılı Karar’ı ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No: 3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresinde faaliyet gösteren 29.11.2007 tarih ve MYĞ/1393 - 1/23378 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kurumdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu ettiği tespit edildiğinden, Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068/26 sayılı kararı gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiştir. Yapılan denetim sonucu tespit edilen hususları değerlendiren Kurul hakkınızda; 2011 yılında temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde beyanname ve antrepo irsaliyelerinde yazan 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No: 3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresi yerine doğrudan baz yağ olarak İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem Yan Yol No: 4 B - 14 Blok Tuzla/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 27.12.2006 tarihli ve MYĞ/1043 - 5/21060 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Kross Otomotiv ve Endüstriyel Madeni Yağlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ nin adresine boşaltarak Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/24/1-1

—————

19/06/2014 tarih ve 5068 - 32 sayılı Kurul Kararı ile Denetim tarihi itibariyle Rafet Canıtez Cad. Zekai Apaydın Sok. No: 10 Oran Çankaya ANKARA adresinde 06.05.2010 tarih ve DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin lisanslı bayisi olan ve 07.03.2011 tarih ve BAY/939 - 82/29115 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mehmet TAYFAN’ın Gevaş - Tatvan Karayolu Üzeri Yoldöndü Köyü Mevkii (Ada: 106, Pafta: L50B11D, Parsel: 22) Gevaş VAN adresindeki tesisinde 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtım şirketine ait belirtilere istasyonunda yer vermemek ve akaryakıt fiyat panosu bulundurmamak fiilleri nedeniyle 13/08/2013 tarih ve 4552/12 sayılı Kurul Kararı gereğince alınan yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yazılı savunma ve konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

a) Dağıtıcıya ait işaretlere istasyonda yer verilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırılık teşkil ettiği, yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma sunulmadığı ve aynı fiile ilişkin olarak 12.09.2012 tarih ve 4026 - 16 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının 15/11/2012 tarihinde ilgili lisans sahibine tebliğ edildiği anlaşıldığından 6455 sayılı Kanun ile değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-.TL idari para cezasının söz konusu fiilin iki takvim yılı içerisinde tekrarı nedeniyle 140.000-.TL;

b) İstasyonda fiyat panolarının mevzuatta belirtildiği şekilde bulundurulmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi ve yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma sunulmadığı anlaşıldığından 6455 sayılı Kanun ile değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-.TL;

olmak üzere toplam 210.000-.TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 210.000-.TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/25/1-1

—————

Arap Çeşme Mah. Kavak Cad. No: 69 Gebze / KOCAELİ adresli 7340714422 vergi kimlik numaralı RDM Hırdavat Elekt. İnş. Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/12/2014 tarihli ve 5367 - 34 sayılı Kararı ile RDM Hırdavat Elekt. İnş. Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/26/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 26.06.2014 tarih ve 5099/31 sayılı Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 18.12.2014 tarih ve 5367/27 sayılı kararı ile, Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/27/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 26.06.2014 tarih ve 5099/32 sayılı Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 18.12.2014 tarih ve 5367/28 sayılı kararı ile, Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/28/1-1

—————

Kurulun 25.12.2014 tarihli ve 5388/25 sayılı Kararı ile; 27.11.2012 tarihli ve BAY/939 - 82/31818 numaralı lisans ile “Zübeyde Hanım Caddesi No: 112/B 35270 Karşıyaka - İzmir” adresinde faaliyet gösteren ÜNSALAN AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kasım - Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte “ İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No: 224 (Pafta: 38 Ada: 9 Parsel: 12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939 - 82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine,

İstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karşın, ekte yer alan faturalarda çok sayıda motorin satışı yaparak, lisans kapsamı dışında akaryakıt satışı gerçekleştirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, ÜNSALAN AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/29/1-1

—————

Kurul’un 25/09/2014 tarihli ve 5239/11 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: - , Pafta: 25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939 - 82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Kematöz Mahallesi 2. Oğuz Caddesi 2 Merkez UŞAK” merkez adresli Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 20/12/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen 41 R 9487/41 R 3418 plakalı dorseden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Petrol Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu ait tesiste otomasyon verilerinin alış, satış ve stok hareketlerini göstermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı beşinci maddesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/30/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5367/17 sayılı Kararı ile; Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 14.03.2011 tarih ve BAY/939 - 82/29143 sayılı bayilik lisansı (26.9.2012 tarihinde iptal) ile faaliyet gösterdiği “Çaybaşı Mah. İzmir - Aydın Karayolu No: 32 Torbalı, İZMİR” adresinde bulunan istasyonda gerçekleştirilen 04/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı olan Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. dışında farklı bir kişiden akaryakıt temin ederek, 5015 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği; bunun yanında otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaksızın faaliyetine devam ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 5 inci maddesinin, (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın soruşturmaya, Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1742/31/1-1

—————

Kurul’un 18.12.2014 tarihli ve 5367-16 sayılı Kararı ile; Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 14.03.2011 tarih ve BAY/939 - 82/29143 sayılı bayilik lisansı (26.9.2012 tarihinde iptal) ile faaliyet gösterdiği “Çaybaşı Mah. İzmir - Aydın Karayolu No: 32 Torbalı, İZMİR” adresinde bulunan istasyonda gerçekleştirilen denetimlerde lisans sahibi tüzel kişinin gerçek dışı belge beyan ettiği gerekçesiyle, yazılı savunmasının alınmasına dair 20.03.2014 tarih ve 4930 - 122 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup;

5015 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde Kuruma gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle kötü niyetli davranışı ile 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükmünü ihlal ettiği, ayrıca 5015 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile de, Kanun’a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisansın iptal olunacağı hükmüne muhatap olduğu, anılan şirketin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,

anlaşıldığından, bu fiilleri nedeniyle;

a - 5015 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinin beşinci fıkrasının ihlali gereği, BAY/939 - 82/29143 sayılı bayilik lisansının iptal edilmesine,

b - 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ihlali gereği, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1742/32/1-1


 


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM

DER

ADET

ARANAN NİTELİKLER

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. (1,2,3)

Elektrik Elektronik Mühendisliği

4

1

Nanofonotik, deneysel kuantum optiği ve deneysel kuantum kriptoloji, tek-foton kaynakları, mikrokavite lazerler ve doğrusal olmayan optik konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. (1,2,3)

İnşaat Mühendisliği

3

1

Sismik mikrobölgeleme, dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi, yer tepki analizi, sismik tehlike analizleri ve zemin sıvılaşması konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

 

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd. Doç.

(1)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

1

Doktora, Yüksek Lisans, Lisans derecelerini Siyaset Bilimi (Political Sciences) bölümünden almış olmak; bu alanlara hitap eden araştırma çalışmaları, ulusal ve uluslararası taranan bilimsel dergi ve konferans yayınları bulunmak, en az üç yıl uluslararası ilişkiler ofis direktörlüğü tecrübesi bulunmak, en az üç yıl %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğretim üyeliği tecrübesi bulunmak, alanında lisans ve lisansüstü İngilizce dersler vermiş olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

1829/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/602

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2361                               SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Saz Köyü, Gözlek Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2010 tarih ve 2770 sayılı kararı ile tescil edilen, 29, 30 ve 31 nolu parsellerde yer alan nekropol alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.02.2015 tarih ve 60 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2010 tarih ve 2770 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Saz Köyü, Gözlek Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2010 tarih ve 2770 sayılı kararı ile tescil edilen,  29, 30 ve 31 nolu parsellerde yer alan nekropol alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan, ekteki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.


1778/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/575

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2360                               SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Alakadı Köyü, Türkmenlik Tepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2171 sayılı kararı ile tescil edilen, 691 nolu parsel ile kadastro harici alanda yer alan höyük ve nekropol alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.02.2015 tarih ve 62 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2171 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2014 tarih ve 1672 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Alakadı Köyü, Türkmenlik Tepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2171 sayılı kararı ile tescil edilen, , 691 nolu parsel ile kadastro harici alanda yer alan höyük ve nekropol alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan, ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.


1777/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/576

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2359                               SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Meşeçiftliği Köyü, Kazankaya Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2176 sayılı kararı ile tescil edilen, 699 nolu parseli kapsayan höyük alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.02.2015 tarih ve 63 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2176 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Meşeçiftliği Köyü, Kazankaya Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2009 tarih ve 2176 sayılı kararı ile tescil edilen, 699 nolu parseli kapsayan höyük alanına ait 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan, ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna,  699 nolu parselin tapu kaydının beyanlar hanesindeki  “1. ve 2. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin hatalı olduğuna, bu parselin sadece 1. derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle bu şerhin düzeltilerek parselin tapu kaydının beyanlar hanesine “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin konulması gerektiğine karar verildi.

 


1776/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/623

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2358                               SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Kayrak Köyü, Karatepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.12.2011 tarih ve 155 sayılı kararı ile tescil edilen, 118 ada,  13 ve 14 nolu parseli kapsayan Roma dönemi nekropol alanına ait 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.02.2015 tarih ve 61 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.07.2011 tarih ve 3200 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.10.2011 tarih ve 81 sayılı, 15.12.2011 tarih ve 155 sayılı kararları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Kayrak Köyü, Karatepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.12.2011 tarih ve 155 sayılı kararı ile tescil edilen, 118 ada,  13 ve 14 nolu parseli kapsayan Roma dönemi nekropol alanına ait 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan, ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.


1775/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.00/100

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2357                               SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Hatuniye Mahallesi’nde bulunan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1992 gün ve 2364 sayılı kararı ile tescilli Harşena Kalesi, kaya mezarları ve Osmanlı hamamlarının bulunduğu I.derece arkeolojik ve doğal sit alanı sınırına ait, arkeolojik sit alanı sınırının güncellenerek sayısallaştırılmasına ilişkin SKVKBK’nın 23.01.2015 gün ve 2333 sayılı kararı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.05.1992 gün ve 2364 sayılı kararı, konuya ilişkin Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.02.2015 gün 120 ve sayılı yazısı, Amasya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2015 gün ve 283 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 52 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Hatuniye Mahallesi, tescilli Amasya Kalesi, Kızlar Sarayı, kaya mezarları ve Osmanlı hamamlarının bulunduğu I. derece arkeolojik sit ve I. derece doğal sit alanı sınırlarının belirlendiği, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.05.1992 gün ve 2364 sayılı kararının, I. derece arkeolojik sit alanı sınırına ilişkin kısmının iptaline,  ekteki 1/1000 ölçekli haritada çizilen alanın 2863 sayılı yasa kapsamında I.derece arkeolojik sit alanını olarak tescil edilmesine, ekteki listede verilen koordinat değerlerinin geçerli olduğuna karar verildi.


1774/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.02/116

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2370                               SAMSUN

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Çitlibağlıca Köyü, özel mülkiyete ait 97,98,99,105,107 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanı ve nekropolün tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.09.2014 gün ve 2216 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli,  Amasya İl Özel İdaresinin 14.01.2015 gün ve 427 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 51 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Çitlibağlıca Köyü, özel mülkiyete ait 97,98,99,105,107 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanı ve nekropolün, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında, 2863 sayılı yasanın 9.maddesi gereğince yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1773/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.03/341

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2365                               SAMSUN

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sarıbuğday Köyü tapulama harici alan ve 259 parseli kapsayan alanda tespit edilen höyüğün tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.06.2014 gün ve 1441 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.02.2015 tarihli, Amasya İl Özel İdaresinin 19.01.2015 gün ve 619 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 49 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sarıbuğday Köyü tapulama harici alan ve 259 parsele yayılım gösteren Sarıbuğday Höyüğünün, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1772/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.03/347

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2366                               SAMSUN

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yenice Köyü özel mülkiyete ait 106 parselde tespit edilen Tunç Çağı nekropolün tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 2362 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı,  Amasya İl Özel İdaresinin 14.01.2015 gün ve 432 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 48 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yenice Köyü özel mülkiyete ait 106 parselde tespit edilen tunç çağı nekropolün, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında 2863 sayılı yasanın 9.maddesi gereğince yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne  bilgi verilmesine,  bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1771/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.03/349

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2364                               SAMSUN

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yenice Köyü, Tepecik Mevkii özel mülkiyete ait 250 nolu parselde tespit edilen höyüğün tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 2363 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli,  Amasya İl Özel İdaresinin 20.01.2015 gün ve 665 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 46 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yenice Köyü, Tepecik Mevkii özel mülkiyete ait 250 nolu parselde tespit edilen höyük, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle I.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1770/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.04/40

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2368                               SAMSUN

Amasya İli, Suluova ilçesi, Kıranbaşalan Köyü Sarıcaalan Mevkii, özel mülkiyete ait 363,364 nolu parsellerde tespit edilen Roma Dönemi nekropolün tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.11.2014 gün ve 2728 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli, Amasya İl Özel İdaresinin 14.01.2015 gün ve 429 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 47 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova ilçesi, Kıranbaşalan Köyü  Sarıcaalan Mevkii 363,364 nolu parsellerde tespit edilen Roma Dönemi nekropol, 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1769/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.04/41

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.02.2015-111                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.02.2015-2369                               SAMSUN

Amasya İli, Suluova ilçesi, Saygılı Köyü, Söbe Dede Mevkii tapulama harici alanda tespit edilen Demir Çağı mezarlık alanının tescil edilmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 2738 sayılı yazısı, konuya ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli, Amasya İl Özel İdaresinin 14.01.2015 gün ve 431 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.02.2015 gün ve 45 sayılı dosya inceleme raporu okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova ilçesi, Saygılı  Köyü, Söbe Dede Mevkii’nde bulunan  Demir Çağı mezarlık alanının, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında 2863 sayılı yasanın 9.maddesi gereğince yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne  bilgi verilmesine, bu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.


1768/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               26.00/3624

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 14.01.2015-144                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 14.01.2015-2878                              ESKİŞEHİR

Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde tespit edilen Büyükçebel Höyük'ün öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 23.07.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2014 tarih, 256252-67346 sayılı yazısı, 09.01.2015 tarih, 149 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde tespit edilen Büyükçebel Höyük'ün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 tarih, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.


1767/1-1


Merkez Bankasından: