5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


400 GR. ORGANİK HEMŞİN ÇAYI TENEKE KUTU VE İÇ POŞET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


BUHAR KAZANI UZAK SU SEVİYE GÖSTERGE SIVISI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Sürmene Belediye Başkanlığından:


İMAL EDİLECEK VAGONLAR İLE BAKIM VE YENİLENMESİ YAPILACAK ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARIN TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP POLYEMİD KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK İLE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 2000 ADET MONOBLOK BURGU UCU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALI KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ YAPILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


1 YILLIK KURU GIDA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


PLASTİK ENJEKSİYON ATA MODEL UÇAK KAFASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/22262

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Ankara hattı Pamukova-İnönü arası yol yenilemesi kapsamında kullanılmak üzere 18 adet sağ ve 18 adet sol olmak üzere toplam 36 adet 60 E1 raya uygun 34.200 mm R300 1:9 ED mangan göbekli beton traversli basit makas temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 27.03.2015 T. ve Saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 27.03.2015 T. ve Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1699/1-1


400 GR. ORGANİK HEMŞİN ÇAYI TENEKE KUTU VE İÇ POŞET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 200.000 Adet 400 Gr Organik Hemşin Çayı Teneke Kutu ve 400.000 Adet 400 Gr Organik Hemşin Çayı Teneke Kutu İç Poşeti, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2015 günü saat 14:30’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1738/1-1


BUHAR KAZANI UZAK SU SEVİYE GÖSTERGE SIVISI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2015/24155

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  50 Ünite Buhar Kazanı Uzak Su Seviye Gösterge Sıvısı Alımı

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  18 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinden görülebilir ve TL. 25,00 (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18.03.2015 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1813/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Sürmene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Çarşı mahallesi, 22-28 Hb pafta, 75 ada, 1 parsel sayılı Betonarme Bina (85 adet bağımsız bölüm) cinsindeki taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale Sürmene Belediye Encümen Salonunda 16.03.2015 Pazartesi günü saat 14.00’de Encümen tarafından yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Sürmene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye çıkan taşınmazın;

a) Muhammen satış bedeli: 4.200.000,00 TL (Dörtmilyonikiyüzbin lira)

b) Geçici teminat miktarı: 126.000,00 TL (Yüzyirmialtıbin lira)’dır.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

a) Geçici teminat; istekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü oranında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir:

• 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

• Gerçek kişiler nüfus kayıt örneği (Nüfus),

• İmza sirküleri (Noter onaylı)

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri,

• Tüzel kişi olması halinde ise; tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,

• Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

• İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

• Tebligat için Türkiye’de yasal adres bildirimi,

• İsteklinin Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır),

• Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

• İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış Şartname,

• Belediyeden borcu yoktur yazısı.

6 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 13.03.2015 Cuma günü saat 16.00’ya kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1511/1-1


İMAL EDİLECEK VAGONLAR İLE BAKIM VE YENİLENMESİ YAPILACAK ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARIN TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP POLYEMİD KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/24035

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  1) 800 adet WJ 120x240 polyemid kafesli rulman

                                                     2) 800 adet WJP 120x240 polyemid kafesli rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 26.03.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1825/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN BALAST VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/24045

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 02.04.2015 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1824/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofısimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale Evrakı Bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/03/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1840/1-1


JEOTERMAL KAYNAK İLE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:

Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeşiltepe Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 900 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Karacasu Beldesinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 4181,45 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Çamlıca Köyü mevkiinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 4617,01 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Bekdemirler Köyü mevkiinde jeotermal kaynak arama sahasına ait 1599,86 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Hacıhalimler Köyü mevkiinde doğal mineralli su arama sahasına ait 3000 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Karamurat Köyü mevkiinde doğal mineralli su arama sahasına ait 2758,31 hektarlık alanda ve Mudurnu İlçesi, Avdullar Köyündeki doğal mineralli su arama sahasına ait 3815,05 hektarlık alanda arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 4 adet jeotermal kaynak ile 3 adet Doğal Mineralli Su arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi

ve Saati

Bolu İli, Merkez İlçesi Yeşiltepe Köyü

Jeotermal Kaynak

30.000.00 TL

9.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Merkez İlçesi Karacasu Beldesi

Jeotermal Kaynak

100.000.00 TL

30.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Göynük İlçesi Çamlıca Köyü

Jeotermal Kaynak

85.000.00 TL

25.500,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Bekdemirler Köyü

Jeotermal Kaynak

30.000.00 TL

9.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Hacıhalimler Köyü

Doğal Mineralli Su

30.000.00 TL

9.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Karamurat Köyü

Doğal Mineralli Su

150.000.00 TL

45.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Avdullar Köyü

Doğal Mineralli Su

150.000.00 TL

45.000,00 TL

17.03.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 500 -TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Vergi Levhası (onaylı),

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500.-TL’lik makbuz.

8 - Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

1844/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 132,75 TL ile en çok 92.040,00 TL arasında değişen; 09/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,28 TL ile en çok 9.204,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Sakat Aracı (Otomobil Engelli olmayan kişilerden vergileri (ÖTV) tahsil edilecektir) Kamyonet (Açık ve Kapalı kasa, Panelvan), Yarı Römork (Frigorifik) kamyon, minibüs, motorsiklet ve arı Römork (3 Din. Tenteli) cinsi 63 adet araç; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 10/03/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1858/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 2000 ADET MONOBLOK BURGU UCU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2015/23168

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı / ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.259 47 94-84

                                                           Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@ taskomuru. Gov. tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Monoblok Burgu Ucu

2.000 Ad.

Toplam

2.000 Ad.

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır

c) Teslim tarihi                                 :  Firmalar monoblok burgu uçlarını 45 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı / ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  18.03.2015 Çarşamba - Saat : 15:00

c) Dosya no                                     :  18.03.2015 Çarşamba - Saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4 - 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4 - 2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4 - 3- Firmalar sert metal uçları üreticisi firmaya ait ISO 9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemi belgesinin fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5 - 1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - 2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5 - 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.03.2015 Çarşamba - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Kısmi teklif verilemeyecektir

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1859/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 1 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 36 ncı maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

SIRA

NO

BULUNDUĞU YER

CİNSİ

MEVKİİ

MİKTARI

(M2)

ADA NO

PARSEL

NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

BEYŞEHİR YENİMAHALLE

ARSA

YENİMAHALLE

5.500

1059

63

4.100.000,00 TL

123.000,00 TL

 

1. İhale 17.Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

2.6. ihale mevzuatına göre düzenlenecek yazılı teklif mektubu.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ve tekliflerini 17.03.2015 günü saat 09.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

1641/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik İli, Merkez, Aşağıköy köyü, H24D11A3B pafta, 116 ada, 26 parselde kayıtlı, 4190,47 m2 yüzölçümlü, (Terminal alanı olarak belirlenen arsa üzerinde) Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılması amacıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 17.03.2015 tarihinde Salı günü saat 15:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI ve NİTELİĞİ

İl

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Muhammen

Satış Bedeli

Geçici

Teminat Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Bilecik

Merkez

Aşağıköy

H24D11

A3B

116

26

4190,47

(m2)

Arsa 

Otagar alanı içinde, akaryakıt ve LPG, Ticaret alanı

2.200.000,00 TL + (KDV)

66.000,00TL

17.03.2015

15:00

 

2 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve taşınmaz mal satış şartnamesini 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

3 - İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır.

4 - İhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerde şu şartlar aranır:

5.1 - Gerçek Kişiler İçin;

a) Nüfus Cüzdan Sureti,

b) Tebligat için adres beyanı

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır.

f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

5.2 İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e) Şirket yada şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale günü saat 15:00’a kadar Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1830/1-1


TAŞINMAZ MALI KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ YAPILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Kızılcahamam Belediye Encümeninin 19.11.2014 tarih ve 208 sayılı kararı ile; İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılan 730 ada 15 parsel sayılı 777.81 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerine Belediyemizce kamu yararına gençlik merkezi, kütüphane, müze vb. tesisler yapılması planlandığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kızılcahamam Kaymakamlığının 02.12.2014 tarih ve 1989 sayılı yazısı ile de onaylanarak kamulaştırma işlemine başlanmıştır.

Taşınmaz malı kamulaştırmaya ilişkin satın alma görüşmeleri; 16.03.2015 tarih ve 14.00’da Kızılcahamam Belediyesi Meclis Üyeleri Çalışma Odasında yapılacaktır.

İlgililerine ilanen duyurulur.

1826/1-1


1 YILLIK KURU GIDA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “1 Yıllık Kuru Gıda Malzemesi” idari şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 7.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30.03.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 31.03.2015 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

1839/1-1


PLASTİK ENJEKSİYON ATA MODEL UÇAK KAFASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 50.000 adet plastik enjeksiyon Ata model uçak kafası alımı 24 Mart 2015 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

1834/1-1