4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


TESİS ALANI KANTİN (HASTANE BÜFE, ÇAY OCAĞI VE KANTİN) YERİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:


AÇILABİLİR KUTU PLATFORMLU JUMBO YARI RÖMORK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MADALYA KUTUSU VE PLAKET ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM  SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ANKET ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Mahallesi             :  Çakmak

Mevkii                 :  Mezarlıkdibi

Cinsi                    :  Arsa

Pafta No              :  M22a16d4d

Ada No                :  615

Parsel No             :  1

Yüzölçümü          :  7.914,00 m²

Hazine Payı         :  Tam

Tahmini Bedeli    :  2.375.000,00.-TL

Geçici Teminatı    :  237.500,00.-TL

Açıklama             :  Taşınmaz, imar planında A-2 Konut Alanı olarak ayrılmıştır. Hali hazırda boştur.

Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın 16.03.2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2015 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

1441/1-1


2 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı 2 Adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale Evrakı Bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/03/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1817/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 20/03/2015 Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

m²

Cinsi/İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Tem.

Hisar Mahallesi

455

1

3260 m²

Arsa/Otel Alanı

4.500.000 TL

135.000 TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, S.G.Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 20/03/2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1642/1-1


TESİS ALANI KANTİN (HASTANE BÜFE, ÇAY OCAĞI VE KANTİN) YERİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:

1 - Aşağıda bilgileri verilen tesis alanı Kantin (Hastane büfe, çay ocağı ve kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 2 (İki) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin Üçgen Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 13 adresinde 6. Kat Satın Alma İhale Salonunda yapılacaktır.

2 - Şartname bedeli 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) olup, Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR55 0001 0000 3662 9451 5950 01 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 19.03.2015 Perşembe günü Saat: 10:00

5 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gereklidir. İhaleye Katılabilme Şartları;

6 - İhaleye katılabilmek için

A - Gerçek Kişilerin;

a- Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b- Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,

c- TC Kimlik numaraları ile başvurmaları,

d- Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

B - Tüzel Kişilerin;

a- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

c- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

d- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

C - Ortak Girişimlerden;

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

7 - Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                                                  Taşınmazlara ait bilgiler

Taşınmaz No                                :  1 (Merkez Bina)

İli                                                  :  Antalya

İlçesi                                             :  Muratpaşa

Pafta No / Cilt No                         :  17

Ada No / Sayfa No                       :  4520

Parsel No / Sıra No                      :  89

Hazine Payı                                  :  Tam

Cinsi                                             :  Hastane

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı   :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri. Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2):

1- Hastanemiz kuzey cephe poliklinik girişinin sağ tarafında bulunan, merkez kantin binası 140 (m2) kapalı ve 300 (m2) açık olmak üzere toplam 440 m2) alan

2- Batı cephesinde yeşil alan içerisinde, personel kantini binası 100 (m2) kapalı ve 200 (m2) açık olmak üzere toplam 300 (m2) alan

3- A Blok 10 katta bulunan, personel kantini binası 20 (m2) kapalı alan

Taşınmaz No                                :  2 (Aşur Aksu Hastanesi)

İli                                                  :  Antalya

İlçesi                                             :  Kepez

Mahalle/Köyü                               :  Duraliler Mahallesi

Pafta No / Cilt No                         :  …../114

Ada No / Sayfa No                       : …../11296

Parsel No / Sıra No                      :  2745/……

Hazine Payı                                  :  Tam

Cinsi                                             :  Hastane

Niteliği                                          :  Maliye Hazinesi

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı   :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri

Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2) :

Aşur Aksu Hastanesinde bulunan, kantin binası 20 (m2) kapalı ve 20 (m2) açık olmak üzere toplam 40 (m2) alan

İHALE BİLGİLERİ

Kiralanan yer ve Amacı

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve bu tesise bağlı Aşır Aksu Semt Polikliniği - Kantin, Büfe, Çay Ocağı Alanı

Kiralanan yüzölçümü/süresi

2 (İki) yıl süre ile Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve bu tesise bağlı Aşır Aksu Semt Polikliniği içerisindeki toplam 800 m2 alanın kantin alanı olarak kiraya verilmesi.

Tahmini kira bedeli

1.825.348,80-TL [1(Bir) yıllık]

Geçici teminat Tutarı

547.604,64.-TL [Teminat Mektubu olması halinde süresiz]

Geçici Teminatın yatırılabileceği yer

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ nin Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR55 0001 0000 3662 9451 5950 01 IBAN no' lu hesabına yatırılması.

İhale Şekli

2886 Devlet İhale Kanunu 45. maddesi (Açık Teklif Usulü)

İhalenin yapılacağı Yer

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu (6. Kat)

Teklif Zarfının teslim edileceği Yer

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Servisi

Doküman Bedeli

250,00-TL. (İki Yüz Elli Türk Lirası)

İhale tarih/saati

19.03.2015 Perşembe günü Saat:10:00

1645/1-1


AÇILABİLİR KUTU PLATFORMLU JUMBO YARI RÖMORK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Açılabilir Kutu Platformlu Jumbo Yarı Römork

2 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı Açılabilir Kutu Platformlu Jumbo Yarı Römorku idari şartname ve hazırlanan teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname ve hazırlanan teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 25 Mart 2015 saat: 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 26 Mart 2015 günü saat 14.30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1821/1-1


MADALYA KUTUSU VE PLAKET ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı Madalya Kutusu ve Plaket/Plaket Kutusu alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 26.03.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 26.03.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1815/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parsel dahilinde yer alan 40/765 arsa paylı zemin kat 1 bağımsız bölüm no.lu asma katlı dükkan

7.000

   200

07/04/2015

2

İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi, 5973 no.lu parseldeki 2.471,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 111/2471 oranındaki hissesi

50.000

1.000

07/04/2015

3

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.500.000

2.000

07/04/2015

4

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.000.000

1.500

07/04/2015

5

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 5 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

500.000

1.000

07/04/2015

6

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 6 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

500.000

1.000

07/04/2015

7

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 7 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

07/04/2015

8

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m2yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

07/04/2015

9

Van ili, İpekyolu ilçesi, Çarşı Mahallesi 1061 ada;

- 69 no.lu parseldeki 308,90 m² yüzölçümlü (Resmi Kurum Alanı imarlı),

- 70 no.lu parseldeki 1.395,65 m² yüzölçümlü (Ticaret ve Resmi Kurum Alanı imarlı)

taşınmazlar üzerindeki binalar ve müştemilatı ile birlikte bir bütün halinde.

500.000

1.000

07/04/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91   Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

1820/1-1


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yozgat ili Sorgun ilçesi hudutları dahilinde 1079 İR-510 nolu ruhsat sahasından K.Köhnede açık ocaklardaki ±%30 toleranslı 1.600.000 m³ örtü malzemesinin Yüklenici Firma tarafından kazılması, yüklenmesi ve 1.300.000m³’ü 2.000-2.200m. mesafedeki döküm sahasına kalan 300.000 m³ ise 1.100 m. mesafedeki ocak içine iç döküm olarak taşınması, serilmesi ve işverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. İşin durumuna göre işverenin istediği şekilde döküm yapılacak sahalarda ±%30 tolerans gösterilebilir.

2 - Teklif mektuplarının 20.03.2015 Cuma günü saat: 15:00’e kadar Kızılırmak Sokak No:45 Kocatepe/Ankara adresimizde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 - İlgili Şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 100,00 TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir.

Tel : 0312 418 96 97 - 418 24 83

1814/1-1


ANKET ÇALIŞMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Satışlarımızın arttırılması, piyasadaki eksiklik ve noksanlıkların tespit edilerek pazarlama ağımızın güçlendirilmesi açısından Ankara’nın değişik bölgelerini kapsayan bir anket çalışması,  teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.03.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş

             Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

             Tel : 397 33 65 – 66     Faks : 397 33 71 – 74

1811/1-1


TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

AÇIKLAMA:

Aşağıda belirtilen yerlerde Tekne İmal ve Çekek Yeri amacıyla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik” kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

A - ÖREN TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Beldesinde bulunan 283.071,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Tekne İmal ve Çekek Yeri kurulması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı mülkiyeti Hazineye ait alandır.

B - ÇALTIDERE TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltıdere Köyü, Hacı Ahmet Koyu Mevkiinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 1.210.801,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Tekne İmal ve Çekek Yeri kurulması amacıyla imar planı onaylı alandır.

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:

1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyen kooperatifler iş bu duyuru ve eklerinde belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No : 5 Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan müracaatlar geçersizdir.

Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.

3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir.

4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje, yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir.

5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirilir.

6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır (Tekne İmal ve Çekek Yeri için katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir).

7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.

8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.

9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur.

10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.

11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilirler. Tahsis gayesine, termin planında yer alan şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir.

TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER :

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir.

A - Yatırımcıya Ait Bilgiler:

1. Adı, soyadı veya unvanı,

2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,

3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,

4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,

5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,

7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

B - Yatırım Hakkındaki Bilgiler :

1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler,

2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,

4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,

5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,

6. Varsa kızakların türleri ve ebatları,

7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,

8. Yıllık yeni inşa kapasitesi ( malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ),

9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım onarımı yapılacak tekne sayısı),

10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı,

11. Tesise ait genel yerleşim planı,

12. Termin planı,

13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri,

14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,

Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak değerlendirmede esas alınır.

Ek : Krokiler ve Koordinat Listeleri.

A - Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki - Koordinat Listesi

 

 

B - Çaltıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki-Koordinat Listesi

 

1744/2-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m²si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 19.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Bağımsız bölümlere ve taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek bağımsız bölümlerin ve taşınmazların geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden).

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (M²)

Hisse

Oranı

Emsali

Cinsi

Bağımsız

Bölüm

Kullanım

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saat

1

Karşıyaka

42038

1

7309

40/7309

-

-

106

Dükkan

48.000.00 TL

1.440.00 TL

19.03.2015

14:00

2

Karşıyaka

42038

1

7309

28/7309

-

-

107

Dükkan

33.600.00 TL

1.008.00 TL

19.03.2015

14:05

3

Karşıyaka

42038

1

7309

42/7309

-

-

108

Dükkan

50.400.00 TL

1.512.00 TL

19.03.2015

14:10

4

Karşıyaka

42038

2

1500

TAM

-

-

Otopark

Otopark

1.200.000.00 TL

36.000.00 TL

19.03.2015

14:15

5

Yakacık

44027

11

7286

TAM

E:0,85 Hmax:5 Kat

Boş Arsa

-

Konut

1.384.340,00 TL

41.530,20 TL

19.03.2015

14:20

6

Yuva

44824

25

400

TAM

E:0.50 Hmax:9,50

Boş Arsa

-

Ksa

204.000,00 TL

6.120,00 TL

19.03.2015

4:25

1696/1-1