2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


60 TAKIM HADDE (FİRKETE DİŞ AÇMA) RULOSU REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAME GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


4 ADET SU KAYNAĞININ 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün 2015 yılı tahmil tahliye işlerinin (haşhaş kapsülü, kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik işçi sağlanması, üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 386.113,09 TL olup; İhale 10 Mart 2015 Salı günü saat: 15.00 de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 100,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.)

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1603/1-1


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde (vardiyalı ve vardiyasız) üretimin ilk ayağı olan kırıcı ünitesine kapsül verme, depo temizlik işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması hizmet alım işi ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 758.070,53 TL olup; İhale 10 Mart 2015 Salı günü saat: 14.00 de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 200,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.)

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1604/1-1

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt Satış İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 17/03/2015 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

S.No

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

m²

İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Tem.

1

Küçükkumla Mahallesi

334

7

4061,16 m²

Akaryakıt İstasyonu

2.500.000 TL

75.000 TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 17/03/2015 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1639/1-1

 


60 TAKIM HADDE (FİRKETE DİŞ AÇMA) RULOSU REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAME GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/19871

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 60 Takım Hadde (Firkete Diş Açma) Rulosu Revizyonu (Teknik şartname Göre) Hizmet alımı İşi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 24/03/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1598/1-1

 


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/20752

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  5 kalem motor muhtelif döküm boruları teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  16/03/2015 - Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/03/2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1575/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Üniversite Payı

İhale Tarihi

İhale Saati

Tahmin Edilen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Samsun

Bafra

Hacınabi Mah.

212

2

1.994,40 m²

21/24

26 Mart 2015

14.00

(K.D.V. Hariç) 2.018.400,71

60.552,02

 

1 - Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi mahallesinde bulunan 16 pafta, 212 ada ve 2 parselde bulunan 1.994,40 m2’lik taşınmazın; Üniversitemiz mülkiyetine ait 1.745,10 m2’ lik arsasının ve bu taşınmaz üzerinde kurulu bağımsız bölüm 2’de yer alan zemin depo, 1. 2. 3. ve 4. katlardan oluşan 5.400,00 m2 karkas binanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.

2 - Şartname, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Şartname satış bedeli 750,00 (Yediyüzelli) TL.’dir. Ancak posta yoluyla yapılacak satışlarda şartname bedeline ilave olarak 25.00 TL. posta ücreti alınacaktır.

4 -     İhale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda (Kurupelit/SAMSUN) yapılacaktır.

5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

a) İhaleye katılacak gerçek kişilerin kimlik belgesi ile ikametgâh belgesi, tüzel kişilerin ikametgâh belgesi,

b) Tebligat adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresleri,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu (süresiz banka teminat mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli),

d) İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İhaleye katılacak olan istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İhaleye katılacak olan isteklinin, şartname satın aldığını gösterir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınmış belge, vermesi gerekmektedir.

6 - İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit/SAMSUN adresine müracaat etmeleri gerekir.

7 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.

8 - Telefon, Telgraf, Faks, Teleteks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

9 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

1509/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihalesi yapılacaktır.

 

S.No

Taşınmaz Mevkii

Pafta Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı (m²)

Hisse Oranı

Niteliği

Tahmini Bedeli

TL

Geçici Teminat

TL

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Cad.

2085

4

10.572,84

Tam

Arsa

5. Kat Konut Alanı

13.500.000,00

405.000,00

2

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah. Atatürk Cad

1

291

4

11.000,00

Tam

Arsa Sanayi Tesisi

7.500.000,00

225.000,00

3

Merkez Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mah. Karataş Mevkii

-

219

27

17.701,15

Tam

Tarla Sanayi Alanı

620.000,00

18.600,00

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b. İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi.

c. Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d. İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e. Tebligat için adres beyanı,

f. İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a. 2015 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c. Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri,

d. İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 250,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e. Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Ocak/2015 tarihli alacağı belgenin aslı,

f. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan Ocak/2015 tarihli alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim: 0 328 814 11 70 Dahili: 2961 - 3002 - 3016 dan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

1597/1-1

 


4 ADET SU KAYNAĞININ 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli-Bütçesi

İhale Süresi

Geçici Teminat

% 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Aydın İli

Bozdoğan İlçesi

Madran Dağı Etekleri

4 adet su kaynağının (18-19-20-21 no’lu kaynaklar) 3 yıl süre ile kiraya verilmesi

17,23 TL/Ton

3 YIL

352.100,70 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

50,00 TL

16.03.2015 Saat 10.30

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 16/03/2015 Pazartesi günü ve saat 10:30 da Aydın İli Bozdoğan İlçesi Madran Dağı Eteklerinde bulunan 4 adet su kaynağının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 K:4 Efeler/AYDIN adresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görülebilir ve 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü İdarenin Veznesi veya T.C. Halk Bankası Aydın Merkez Şubesindeki TR26 0001 2009 5330 0007 0000 83 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 16/03/2015 P.tesi günü saat 10:30 da yapılacaktır.

İhale Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 K:4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

1 - İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4 - Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

5 - Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 271. Maddesi, limitet şirketler için 503. Maddesi aranır.

6 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7 - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.

8 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10 - Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

11 - İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12 - İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

13 -İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

14 - İdare adına alınmış (muhammen bedelin %3’ü 352.100,70 TL tutarında) geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.

15 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

16 - İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

17 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4- İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5- İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 16/03/2015 Pazartesi günü girilecek ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

1702/1-1