1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1. Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3104 Ada 6 Parsel sayılı ve 3.623,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi

Tahmin Edilen Bedel           :  2.717.640,00.-TL

Geçici Teminat %3              :  81.529,20.-TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel

No

Toplam

M2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Yıldırım

Millet

3104-6

3.623,52 M2

Tam

Arsa

 

2. “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi 

Tahmin Edilen Bedel :        5.042.768,00.-TL

Geçici Teminat %3              :  151.283,10.-TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel

No

Toplam

M2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Alaşar

4491-49

6.303,46 M2

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 10.03.2015 Salı günü saat 15.00’de ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

 

İstenen Evraklar

Şirketler

Şahıslar

1

İmza Sirküleri

1

İmza Sirküleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil ise Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti. (T.C. Kimlik Numaralı)

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:30’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

1646/1-1