28 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29281

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: ERZURUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Denetçi No: 17823, Oda Sicil No: 12516) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 14.01.2015 tarihli ve E.2014/1733 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fahrettin ÜSTÜNDAĞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.02.2015 tarihli ve 4605 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1592/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 15.01.2015 tarihli ve 491/7 no’lu kararına istinaden; Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle denetçi belgesinin iptal edilmesi ve Resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe konulmasından sonra; belge iptaline neden olan suç kaydının adli sicil görevlilerince sehven kayıtlara işlendiği Mahkeme Kararı ile tespit edildiği anlaşıldığından, Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 18.02.2015 tarihli ve 493/7 no’lu kararına istinaden; Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın Denetçi Belgelesin iade edilmesi hususu,

İlgililere duyurulur.

1593/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 18.02.2015 tarihli ve 493/8 no’lu kararına istinaden; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Sait KELEKÇİOĞLU’nun Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 18.02.2015 tarihli ve 493/8 no’lu kararına istinaden; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Sait KELEKÇİOĞLU’nun Denetçi Belgelesin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1594/1-1

—————

04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazetede yer alan Başhan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Serdar ZORLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:753325)” ifadesinin çıkarılarak “Serdar ZORLU (Makina Mühendisi, Oda Sicil No:75325)” ifadesinin eklenmesi 16.02.2015 tarihli ve 4393 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1595/1/1-1

—————

04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazetede yer alan Başhan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Tunç ERGENE (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:622828)” ifadesinin çıkarılarak “Tunç ERGENE (Makina Mühendisi, Oda Sicil No:62828)” ifadesinin eklenmesi 16.02.2015 tarihli ve 4386 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1595/2/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Kuşcenneti Köyü, H20a22d.d pafta, 349 parsel üzerindeki 248836 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Şirket Müdürü, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oğuz ERAKKUŞ (Denetçi No: 2956, Oda Sicil No: 25967) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2013/1738 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.11.2014 tarihli ve E.2013/1738-K.2014/1535 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Oğuz ERAKKUŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.02.2015 tarihli ve 4378 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1596/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Yunus Emre ALTUNTAŞ hakkında yapılan ön inceleme neticesinde, İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen, 02/12/2014 tarih ve 2014/317 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair kararın, müşteki hükümlü Hüseyin TEMİZ'e 24/11/2014 tarihinde cezaevinden firar etmesi sebebiyle tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1615/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5466 - 32                                                                                       Karar Tarihi: 12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2015 yılı için % 40 olarak uygulanmasına,

Karar verilmiştir.

1664/1-1


Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

ERZURUM

YASAKLILIK İŞLEMİNİN İPTALİ KARARI

Davacı Murat ELİTOK tarafından Elitok İnş. Tic. Ltd. Şti. firması ile ilgili 4735 sayılı kanunun 25/f ve 26. maddeleri kapsamında verilmiş olan ve 27/12/2006 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan yasaklılık kararının iptali davası sonucunda; TC. Ankara 16. İdare Mahkemesi 12/12/2014 günlü E: 2014/2117, Kr: 2014/1623 sayılı kararıyla “yetki unsuru yönünde hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesi ile yasaklılık kararının iptaline karar verilmiştir.

1706/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından:

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 484/1220 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No 

Sahibi

Bina Adresi

1

3043

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 414/1 Sok. No:13-13/A Mamak-Ankara

1681/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 482/1216 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3010

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 120 Sok. No: 9  Mamak-Ankara

1682/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 483/1215 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

2994

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 414/1 Sokaktan Almış Olduğu 11 Kapı Numaralı ve 119 Sokaktan Almış Olduğu 2 Kapı Numaralı Mamak-Ankara

1683/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 481/1219 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3012

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 120 Sok. No: 8  Mamak-Ankara

1684/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 258/616 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3015

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 406 Sok. No: 45   Mamak-Ankara

1685/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 486/1218 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3037

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 413 Sok. No: 15 Mamak-Ankara

1686/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 257/615 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3016

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 406 Sok. No: 45/A  Mamak-Ankara

1687/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 485/1217 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3036

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 413 Sok. No: 11   Mamak-Ankara

1688/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 261/619 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3009

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 120 Sok. No: 7/A   Mamak-Ankara

1689/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 256/614 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3018

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 406 Sok. No: 47   Mamak-Ankara

1690/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 255/613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3042

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 120 Sok. No: 12   Mamak-Ankara

1691/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 259/617 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

3008

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 120 Sok. No: 7  Mamak-Ankara

1692/1-1

—————

50. Yıl Parkı ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.01.2015 tarih ve 260/618 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 02.03.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

Metruk Yapı:

 

No

Analiz No

Sahibi

Bina Adresi

1

2993

Malik Tespiti Yapılamadı

Türközü Mah. 116 Sok. No: 8/A   Mamak-Ankara

1693/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZETME İLANI

26/02/2015 tarih ve 29279 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Üniversitemiz “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü” olarak sehven yayımlanan metni “Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü” olarak ve “Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü” olarak sehven eksik yayımlanan metninde “Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir Planlama Anabilim Dalı” olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1668/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 41663 ada 3 parsel, 41664 ada 3 parsel, 41665 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

1695/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, FUAT ÇEKEN; BAY/939-82/33996 sayılı lisansında belirtilen Merkez Mahallesi E-5 Kenarı Sokağı No:60/B(Ada: - , Pafta:7 , Parsel:1054) Taşköprü Köyü Merkez/DÜZCE adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1600/1-1


Adalet Bakanlığından:

Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/326 Esas, 1995/235 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1610/1-1

—————

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2007/386 Esas, 2014/9 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1611/1-1

—————

Ankara (kapatılan) 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/181 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1612/1-1

—————

Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/611 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1613/1-1

—————

İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2004/9715 Esas sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1614/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/ index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Plastik Sanatlar Bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Kafkasya’da İslam’ın Yayılma Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Genel ve spinal anestezinin sezeryan ile doğan bebeklerin organ fonksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

4

1

İfade ve Basın Özgürlüğü ve Siyasal Halkla İlişkiler konularında çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

4

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilimi, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

4

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

1649/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                                          :  17.04.2014

Başvuru No                                               :  C2014/028

Başvuru Sahibi                                          :  Kilis Valiliği

Başvuru Sahibinin Adresi                         :  Akpınar Cad. Valilik Binası 79000 KİLİS

Coğrafi İşaretin Adı                                  :  Kilis Katmeri

Ürünün Adı                                               :  Katmer

Coğrafi İşaretin Türü                                 :  Mahreç İşareti

Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan      :  Kilis

Coğrafi Sınırı                                            :  Türkiye

Kullanım Biçimi                                        :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

“Kilis Katmeri” yüzyıllardan beri Kilis İlinde geleneksel olarak üretilen bir tatlı çeşididir.  Elle serpme tarzında açılan zar halindeki hamur içerisine, Kilis Keçisi ve İvesi ırkı koyunlardan sağılan sütten yöreye özgü yöntemle elde edilen katmanlar halindeki kaymak konulur, kare şeklinde kapatılıp yörede üretilen sadeyağda çift taraflı kızartılır. Kızartılan katmer dilimlenerek üzerine önceden kaynatılmış ve soğutulmuş şerbet dökülür. Pudra şekeri, çekilmiş fıstık ve tarçın serpilerek sıcak servis yapılır.

Laktasyon Dönemi Boyunca Ortalaması Alınan;

Kilis Keçisi Sütünün Kimyasal Özellikleri:

Yağ Miktarı         :  %4,06

Özgül Ağırlığı     :  1,028 g/ml

Protein Miktarı    :  % 3,3

İvesi Cinsi Koyun Sütünün Kimyasal Özellikleri:

Yağ Miktarı         :  % 6

Özgül Ağırlığı     :  1,036 g/ml

Protein Miktarı    :  % 5,5

Üretim Metodu:

Kilis Katmeri’nin yapımında kullanılan malzemeler:

Buğday unu, kaya tuzu, yöreye özgü yöntemle elde edilen katmanlar halindeki kaymak ve sadeyağ; şerbet yapımı için su, şeker, taze sıkılmış limon suyu; servisi için çekilmiş fıstık, pudra şekeri ve isteğe bağlı olarak tarçın.

Kaymak: Kilis Keçisi ve İvesi ırkı koyunların sütleri kaynatıldıktan sonra yüksek kenarlı bakır kaymak tepsilerine alınır. Yörede yetişen Rumi ve Kilis Karası çeşidi bağların budanmasından elde edilen ince çubuklar yakılarak köz haline gelmiş ateşin üstüne kaymak tepsileri konulur. Kulplu kepçelerle süt takriben 45-50 dakika savrularak sütün iyice köpüklenmesi sağlanır. Sütün savrulması sırasında ince bağ dallarının yanması ile çıkan dumanla süt temas ederek tütsüleme işlemi yapılmış olur. Köpüklenen süt 4-5 saat o şekilde bekletilir. Oluşan kaymak tabakaları alınarak küçük kaymak tepsilerine kat kat dizilir.

Sadeyağ: Kilis Keçisi ve İvesi ırkı koyunların sütünden elde edilmiş 10 kg yoğurda yaklaşık 15 lt kadar içerisine buz atılmış soğuk su ilave edilerek ayran yapılır. İçerisinde buz bulunan ayran yayık makinesine alınarak yaklaşık 30 dakika boyunca karıştırma sağlanır. Eğer karıştırma işlemi elle sallanan yayık teknelerde yapılacaksa yaklaşık 1 saat kadar tekne sallanır.  Karıştırma ile ayrışan tereyağları ayranın üzerinden süzgeçlerle alınıp süzülerek tereyağı yapılmış olur. Bu tereyağı tekrar eritilir ve tereyağında kalan ayran kısmının dibe çökmesi sağlanır. Üstte kalan yağ kısmı alınarak sadeyağ üretilmiş olur. 

Şerbet: 1 lt suya 500 gr şeker eklenerek kaynamaya alınır. Şekerli su kaynamaya başlayınca içerisine 5 ml taze sıkılmış limon suyu eklenerek 5 dakika kaynatılır ve oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra kullanılır.

Hamurun Hazırlanması: 1 kg buğday unu içerisine 20 gr kaya tuzu ve 0,7 lt su katılarak karıştırılır, kulak memesi yumuşaklığında yoğrulduktan sonra 70 gr lık yumaklar halinde top şekline getirilen hamur kurumaması için sıvı yağla yağlanır ve üzeri nemli bir bezle ile örtülerek 2 saat dinlendirilir.

Genel Üretim Tarifi: Dinlenen hamur önce merdane ile pazı haline getirilir sonra hamur elle serpilerek ince zar halinde büyütülür. Büyütülen hamur önden ve arkadan ikiye katlanır, ortasına 120 gr kaymak konularak kaymağın üzeri sağdan ve soldan kapatılıp kare şekline getirilir, sadeyağda çift taraflı kızartılır. Kızartılan katmer yaklaşık 4x4cm kare şeklinde dilimlenerek üzerine önceden kaynatılıp soğutulmuş 40 ml şerbet dökülür, 13 gr pudra şekeri, 5 gr çekilmiş fıstık ve isteğe bağlı tarçın serpilerek sıcak servis yapılır.

Denetleme

Kilis Katmerinin üretimi ve katmer için de kullanılan kaymağın denetimi mevcut kanun ve yönetmeliklere göre Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Kilis Baklavacılar ve Kadayıfçılar Odası, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ve Kilis Belediyesinden oluşturulacak toplam 5 kişilik komisyon tarafından yapılacaktır. Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim veya Ziraat Mühendisi olmak şartıyla 2 üye, diğer kurumlardan birer üye olmak üzere 5 kişilik komisyon oluşturulacaktır. Komisyon yılda en az bir defa olmak kaydıyla komisyon üyelerinin belirleyeceği sıklıkta toplanacaktır. Şikâyet ve şüphe durumunda periyod dışı denetleme yapacaktır. Denetlemede aşağıda belirtilen hususlar kontrol edilecektir.

1) Kullanılan kaymağın katmanlar halinde olması,

2) Hamurun zar şeklinde (bir tarafından bakıldığında diğer tarafının görülebildiği) açılıp açılmadığı,

3) Kullanılan sadeyağ eritildiğinde içerisinde su veya ayran kalıp kalmadığı,

4) Pişirilen Kilis katmerinin yaklaşık 4x4cm kare şeklinde kesilip servis edilip edilmediği,

5) Kullanılan şerbetin üretiminin nasıl yapıldığı,

6) Üzerine çekilmiş fıstık ve pudra şekeri serpilip servis edilip edilmediği.

Denetleme komisyonu üyelerinin denetim amacıyla yapılan harcamaları denetlenen firmalarca karşılanacaktır.

1591/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————


 


 


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör/Doçent

1

Doçentliğini "Biyoloji" alanında almış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

"Bilgisayar Mühendisliği" Yüksek Lisansı ve "Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği" alanında doktorasını bitirmiş olmak. Belgelendirmek koşulu ile alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Gazetecilik", "Radyo, Televizyon ve Sinema" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Medya ve İletişim Sistemleri

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "İletişim", "Gazetecilik" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Halkla İlişkiler ve Tanıtım " Anabilim Dalında yapmış olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Radyo, Sinema ve Televizyon" Anabilim Dalında yapmış olmak. Stüdyo uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Profesör/Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Turizm İşletmeciliği" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yapmış olmak

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesinden mezun olmak ve Uzmanlığını "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1679/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

İşletme

Bankacılık ve Finans

 

2

Doktorasını Finans alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İktisat

 

1

Doktorasını Ekonomi alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İşletme

 

1

Doktorasını Pazarlama alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

1

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İşletme

 

1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İktisat

1

 

Finansal Ekonomi konusunda doktora yapmış olmak ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında olup Finans Bilim alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Yatırımlar, Varlık Değerleme, Döviz Kurları, Fon Yönetimi, Portföy Kuramı ve Yönetimi, konularında uzmanlaşmış olmak. En az 6 yıl yurtdışında akademik ve endüstriyel araştırmalar yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ile gösterebilmek.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

 

1

Doktorasını Yöneylem araştırması alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Gürbüz optimizasyon alanında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

1

Doktorasını nano ölçekli optik haberleşme alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Nano ölçekli ve kablosuz haberleşme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak

Hukuk

Özel Hukuk

 

1

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku alanında doktorasını tamamlamış, iyi derecede İngilizce bilen, hukuk fakültesi mezunu olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

1

Tercihen yurtdışında "Siyaset Bilimi ve Ekonomi" alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

1

Tercihen yurtdışında doktorasını yapmış, Karşılaştırmalı Siyaset alanında uzman olmak. Politik Sosyoloji ve küreselleşme alanında dersler verebilmek.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

1

Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora eğitimlerinden birini Havacılık Yönetimi alanında almış olmak,

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilot Eğitimi

 

1

Havacılık & Uzay Mühendisliği, Uçak mühendisliği alanlarında Doktora sahibi olmak veya en az PPL seviyesinde pilot lisansına sahip olup, herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

1

Lisans veya Yüksek Lisansını Turizm ve Otel İşletmeciliğinde, Doktorasını Turizm ve Otel İşletmeciliği veya Muhasebe Finans alanında ve en az bir derecesini yurtdışında almış olmak.

1680/1-1