27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Basın İlan Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

Adalet Bakanlığından:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO        NOTERLİĞİN ADI                                         2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

        1               ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                    1.812.208,95.-TL.

        2               ANKARA ELLİALTINCI NOTERLİĞİ                      1.409.043.96.-TL.

        3               ANTALYA ONUNCU NOTERLİĞİ                           1.557.834,71.-TL.

        4               BAKIRKÖY ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ                    1.218.536,29.-TL.

        5               BEYOĞLU OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ                 1.628.956,66.-TL.

        6               BEYOĞLU KIRKALTINCI NOTERLİĞİ                   1.265.891,71.-TL.

        7               BEYOĞLU ALTMIŞİKİNCİ NOTERLİĞİ                    636.982,40.-TL.

        8               BEYKOZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                 1.395.677,76.-TL.

        9               BORNOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                             1.280.143,98.-TL.

       10              BURSA ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ                      848.365,39.-TL.

       11              BURSA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ                          1.414.221,64.-TL.

       12              EYÜP DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                              1.464.230,00.-TL.

       13              EYÜP ONUNCU NOTERLİĞİ                                    1.006.398,97.-TL.

       14              ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                464.088,31.-TL.

       15              ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                        641.106,69.-TL.

       16              İSTANBUL İKİNCİ NOTERLİĞİ                                1.085.050,29.-TL.

       17              İZMİR ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                              948.556,00.-TL.

       18              KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                      2.521.421,53.-TL.

       19              KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ                442.461,59.-TL.

       20              KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ            413.800,87.-TL.

       21              KAYSERİ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                     838.487,66.-TL.

       22              KAYSERİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                814.190,49.-TL.

       23              KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                          969.665,21.-TL.

       24              KOCAELİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                               1.297.781,29.-TL.

       25              KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ                                 1.042.520,82.-TL.

       26              MERSİN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                 1.056.789,73.-TL.

1602/1-1


Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

Selahattin Eyyubi Mah. Aydın Arslan Bul. 315 Sok. Şelale Evleri A/4 Blok Kat: 2 No: 4 Bağlar/DİYARBAKIR adresinde faaliyet gösteren/3930575426 vergi kimlik numarası, 21181/22092 sicil numarası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı Genç Girişimciler Elk. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiş ve karar 23.08.2013 tarih 28744 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmişti. Yasaklama kararı 1 yıl için verilmiş olmasına rağmen sehven 2 yıl olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yasaklama süresinin 1 (bir) yıl olduğu hususu düzeltilerek ilgililere duyurulur.

1648/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

3

1

Egzersiz Fizyolojisi Alanında Çalışmış Olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Yardımcı Doçent

4

1

Antioksidan Varlığında Ağır Metal ve Yağ Asidi Peroksidasyonunun İncelenmesi Üzerine Doktora Yapmış Olmak

1647/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/

ANASANAT DALI

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

 

 

Türkçe Eğitimi

1

 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olup, dinleme eğitimi çalışmış olmak.

İlköğretim Bölümü

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği

 

1

İlkokulda; doğrudan öğretim modeliyle okuduğunu anlama becerileri üzerine çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

Arapça Mütercim Tercümanlık

 

1

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

Arap Dili ve Belagatı

 

1

Arap Dili ve Belagatı alanında veya Arapça’nın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede herhangi bir İslami ilim dalında doktora yapmış olmak. Arapça Öğretimi ve simultane tercümesi noktalarında tecrübesi bulunmak.

TOPLAM

1

3

 

1553/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul

Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör

Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

 

 

Doku tipleme, akım sitometre ve otoimmün testlerinde tecrübeli olmak, Koroner arter ektazisi ve ateroskleroz etiyolojisi konularında moleküler ve immünolojik çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UYGULAMALI PSİKOLOJİ

 

 

1

Klinik psikoloji alanında suç davranışı üzerine doktora çalışması olmak.

UYGULAMALI PSİKOLOJİ

 

 

1

Endüstriyel ve örgütsel psikoloji alanında doktora çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 

1

 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü veya Bilgisayar ve Bilim Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisli anabilim dalında doktora yapmış olmak.

ÜRETİM METALURJİSİ

 

1

 

Çeliklerin galvanizlenmesi alanında çalışmaları olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

 

 

1

Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak. Fizik programı eğitimi ve uygulamalarının bilimsel süreç becerileri yönünden incelenmesi alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLAN VE EKONOMİSİ

 

 

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, özel öğretim kurumlarındaki sınıf öğretmenlerinin ideolojileri ve eğitimin ideolojik boyutlarına ilişkin çalışmaları olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

 

1

Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak, Osmanlı döneminde yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmaları olmak.

GÖKÇEBEY M.M.ÇANAKÇI MYO

BAHÇE TARIMI

 

 

1

Farklıkültüreluygulamalarınekinezyatürlerininbazıverimvekaliteözelliklerine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

1513/1-1


Basın İlan Kurumundan:

 

 


 

—————


 

—————


 


 


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaatta Aranacak Şartlar:

Profesörler İçin

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

Doçentler İçin

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye (http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na (http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Fen Edebiyat Fakültesi

Atom ve Melokül Fiziği

Profosör

1

1

Moleküler Komplekslerin Sentezlenmesi ve Spestroskopik Özellikleri üzerine Teorik ve Deneysel Çalışmaları Olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Oyun, Drama ve Yaratıcı Eğitim Konularında Çalışmaları Olmak.

1541/1-1