27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PASAPORT TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK OLAN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SATILIK GAYRİMENKULLER

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:


ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YENİ TİP KROM PAKKA ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


30 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


FABRİKA TESLİMİ ŞARTLI TOPTAN ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ SATILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MERZİFON ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından:


MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


YURT GENELİ DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


UYARI VE İKAZ LEVHALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Toroslar Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


6 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET CNC HASSAS SU İÇERİSİNDE PLAZMA KESME MAKİNASI (LABORATUAR TİPİ) SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 TARIM İŞLETMESİNİN 2015 YILI İSTİHSALİ 460 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR YÜKLENMESİ TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


CNC TEKER TORNA TEZGAHIN PERİYODİK TAMİR VE BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PASAPORT TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK OLAN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Pasaport Tanzim Sisteminde kullanılacak olan muhtelif cins ve miktar malzeme teknik şartnamesine ve Diletta markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.03.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Diletta markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1585/1-1


SATILIK GAYRİMENKULLER

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

- Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada, 1 parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi.

- Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 31 pafta, 852 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı Sanayi Caddesi No: 22 Ulus’ta bulunan İş Hanının (Ülkü Han) 1, 2, 3, 4 ve 5. katları.

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde arsa.

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 8.500 m2 alanlı arsanın 2.914/ 8.500 hissesi.

- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi’nde bulunan, tapuda 57 pafta, 762 ada, 93 parselde kayıtlı, A Bloktaki 33, 35 bölüm no’lu dükkanlar.

Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli olarak satılacaktır.

İlk ihale 25.03.2015 günü saat 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili teklifler ihale günü saat 15:00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan taşınmazların satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00’ye kadar verilen teklifler, takip eden işgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

1 - İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi No: 22 Ulus/Ankara) adresinde yapılacaktır.

2 - Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0-312 309 67 85 ve 0-312 309 67 82 numaralı telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir.

T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı

1566/1-1


ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/21551

1 - İdarenin                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  4 Kalemde 788 Bağ Elevatör Zinciri 3 Kalemde 603 Adet Mapa

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine tek partide teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  16.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1565/1-1


YENİ TİP KROM PAKKA ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Yeni Tip Krom Pakka Eleği %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1665/1-1


30 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 30 Milyon Adet 25x40 mm Hologram Etiket Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1666/1-1


125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 100.000 adet 125 gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1608/1-1


FABRİKA TESLİMİ ŞARTLI TOPTAN ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ SATILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen fabrika teslimi şartlı toptan çerez ve çerez çeşitleri satış işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.03.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100,00 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.03.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66               Faks : 397 33 71 – 74

1557/1-1


MERZİFON ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından:

EuropeAid/136759/ID/WKS/TR

AB Yatırımları Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardımları AB Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Başlığında Çok Yıllık Operasyonel Programın finansal yardım katkısıyla Merzifon Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işini sözleşmeye bağlamak istemektedir. İhale dosyası Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/ online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr.yayınlanmıştır.

İhale için son teslim zamanı 28 Nisan 2015 saat 14:00 tür. İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do= publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr. adresinde yayınlanacaktır.

1266/1-1


MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

Limanımıza yanaşan konteyner gemilerinden, gemiden karaya veya karadan gemiye konteyner yükleme boşaltmasında ve konteyner dışı ağır yüklerin elleçlenmesinde kullanılmak üzere mobil rıhtım vinci (MHC) kiralanması

İhale Kayıt No                           :  2015/193955

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 348 80 20/4707 Faks: 0216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/03/2015 Perşembe günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1607/1-1


YURT GENELİ DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere Yurt Geneli Depolarda Bulunan Malzemelerin Sigortasının Yaptırılması Hizmeti Alımı idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Mart 2015 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş, göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 24 Mart 2015 günü saat 14:00’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1584/1-1


UYARI VE İKAZ LEVHALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin adı: Uyarı ve ikaz levhaları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/19102

Dosya No                                  :  1527013

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Uyarı ve ikaz levhaları 4 kalem (2.738 adet)

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  17.03.2015 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;...............................................................................

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 17.03.2015 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1573/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 34 sayılı kararı gereği 29 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                               :  MERSİN

İlçesi                                          :  TOROSLAR

Mahalle veya Köyü                    :  KORUKENT

Cinsi                                          :  ARSA

Yüzölçümü (m2)                        :  5731 m2

Pafta                                          :  24 M I-25 M IV

Ada No                                      :  4462

Parsel No                                   :  18

Belediye Meclisinin

Karar Tarih ve No'su                 :  03.02.2014   34

Muhammen İnşaat Bedeli          :  4.906.722.00 TL.

                                                     (dört milyon dokuz yüz altı bin yedi yüz yirmi iki Türk Lirası)

Geçici Teminat                           :  147.019.00 -TL. (yüz kırk yedi bin on dokuz Türk Lirası)

İhale Tarihi ve Saati                   :  11.03.2015 Çarşamba günü saat 14.00

İşin Adı                                     :  Mersin ili Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesinde bulunan ve tapuda Arpaçsakarlar 4462 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın yapım karşılığı kiraya verilmesi işi.

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Toroslar belediye meclisinin 03.02.2014 tarih ve 34 sayılı kararına istinaden;

1 - İşin süresinin sözleşme tarihinde başlatılması,

2 - Sözleşme tarihinden itibaren 29 yılın sonunda her türlü finansmanın yüklenici tarafından karşılanarak inşaatın bitirilip işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin tek taraflı feshedilerek İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, yapılan hiçbir masrafın İdareden talep edilmemesi,

3 - Kira ödemelerinin sözleşme tarihinden başlamak üzere;

a) İlk 3 (üç) yıl (sözleşme tarihinden itibaren) aylık 500,00-TL(beş yüz Türk Lirası) kira alınması,

b) 4. (dördüncü) yıl aylık 3.000,00- TL (üç bin Türk Lirası) kira alınması, 4.yıldan sonra her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması,

4 - Taşınmaza yüklenici tarafından spor tesisi dışında İdaremizin uygun gördüğü farklı bir fonksiyon verilmek istenirse kira miktarlarının ihalede oluşan kira bedelinin aynı kalması,

5 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde kira bedellerinde değişiklik yapılmaması,

6 - Sözleşme süresi sonunda yapının çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 29 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 29 yıllık sürenin sonunda her halükarda Toroslar Belediyesine terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,

8 - Kiracı tarafından Belediye taşınmazları üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

9 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

10 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme ve proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi durumunda kira bedellerinin sözleşmedeki kira bedeline göre yeniden belirlenmesi,

Kayıt ve şartlarıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden 3 (üç) yıl inşaat süresi dâhil toplam 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminde görülüp, temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 11.03.2015 tarih ve saat ll:30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Dernekler Müdürlüğünden siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d.l) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Dernekler Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e.l) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri, Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi (Örneğe göre),

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Toroslar Belediyesi' nden temin edilecek yer gördü belgesi,

i) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek/6) veya Toroslar Belediyesinin Toroslar Ziraat Bankası Şubesindeki TR 480001001924351138115013 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 147.019,00.-TL (yüz kırk yedi bin on dokuz Türk Lirası) tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır,

k) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

l) İhale dokümanının alındığına dair belge;

Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylatmış olması gerekir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 11.03.2015 tarih ve saat ll:30'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - Tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi, KDV, kesin teminat vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

1407/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.918,34 TL ile en çok 124.921,62 TL arasında değişen; 11.03.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 391,83 TL, en çok 12.492,16 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Binek Oto (Arazi Taşıtı 4X4), Kamyonet, Çekici, Dorse, Otobüs vb. 26 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonunda 12.03.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1572/1-1


6 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/22098

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

                                                     :1 - Osiloskop 70 Mhz                                                                       12 Adet

                                                     :2 - Osiloskop 1Ghz                                                                           1Adet

                                                     :3 - DC Güç Kaynağı                                                                          12 Adet

                                                     :4 - El Tipi Multimetre                                                                        12 Adet

                                                     :5 - Simülayon Bilgisayarı                                                                  12 Adet

                                                     :6 - WaveGen 20Mhz Function Generator - Installed                         12 Adet

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  09.03.2015 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.4.1. Satış sonrası TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40. -Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.03.2015 Pazartesi günü, saat: 14:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1587/1-1


1 ADET CNC HASSAS SU İÇERİSİNDE PLAZMA KESME MAKİNASI (LABORATUAR TİPİ) SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet CNC Hassas Su İçerisinde Plazma Kesme Makinası (Laboratuar Tipi) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/18670

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No 6 42151 KARATAY/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  (332) 350 70 05 - 5263 Fax: (332) 352 93 81

c) Elektronik Posta Adresi            :  bapsatinalma@selcuk.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               : 

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  1 adet CNC Hassas Su İçerisinde Plazma Kesme Makinası (Laboratuar Tipi)

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  Gedik Kaynak A.Ş. (Şeyhli-Kurtköy/Pendik- İSTANBUL

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  13/03/2015 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler

4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dokümanları arasında ihale makamına sunulmalıdır

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6 42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6 42151 KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1529/1-1


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 TARIM İŞLETMESİNİN 2015 YILI İSTİHSALİ 460 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda adı belirtilen 3 Tarım İşletmesinde 2015 yılında üretilecek tahmini 460 ton koyun sütü ihale ile satılacaktır.

2 - İhale 18/03/2015 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

3 İşletmenin üreteceği tahmini süt üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

 

İşletme Adı

Cinsi

Tahmini 1 yıllık Mik. (KG.)

Muhammen Bedeli (TL/KG)

Muhammen Tutarı (TL)

Geçici Teminat TL

(% 5)

Gözlü TİM.

Altınova TİM.

Polatlı TİM.

Koyun Sütü

460.000

2,10

966.000,00 - TL

48.300,00

 

4 - Koyun sütü satış fiyatı muhammen bedeli 2,10-TL/Kg. olup, artırım bu fiyat üzerinden yapılacaktır. Fiyat teklifleri üç işletmenin istihsal edeceği sütün tamamına verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Koyun Sütünün sağımı İşletme Müdürlüğüne, nakliyesi müşteriye aittir.

5 - Geçici teminat, muhammen bedelin % 5'i tutarındadır.

6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.

7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım- Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 417 78 39

1586/1-1


KÖMÜR YÜKLENMESİ TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

İdarenin:

a) Adresi                                    : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          : elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

 

Işıklar B Termik Stoğundan 400.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B-termik Santralinin 1-4 (Yırca veya balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerine veya stok sahalarına Taşınması ve Boşaltılması Hizmet Alım İşi

2015/21299

2015-397

11.03.2015

14:00

200 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89  45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1583/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

1

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın üzerindeki 17 bağımsız bölüm no.lu dubleks mesken

5.000.-

100.-

02/04/2015

2

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın üzerindeki 18 bağımsız bölüm no.lu dubleks mesken

5.000.-

100.-

02/04/2015

3

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki 70,00 m2 yüzölçümlü ticaret, hizmet, konut alanı imarlı taşınmaz

20.000.-

200.-

02/04/2015

4

İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, 7696 ada, 16 no.lu parseldeki 113.478,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1500000000/5673919000 oranındaki hissesi

5.000.000.-

500.-

02/04/2015

5

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 1337 no.lu parseldeki 55.879,94 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki binalar

250.000.-

200.-

02/04/2015

6

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2305 ada, 1 no.lu parseldeki 537.432,59 m² yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki binalar

750.000.-

200.-

02/04/2015

7

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kiremitocağı mevkii, 2302 ada, 1 no.lu parseldeki 259.121,93 m² yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmaz

400.000.-

200.-

02/04/2015

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1111 no.lu parseldeki 10.325,58 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

100.-

02/04/2015

9

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1112 no.lu parseldeki 17.409,88 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

15.000.-

100.-

02/04/2015

10

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1113 no.lu parseldeki 7.162,64 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

11

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1114 no.lu parseldeki 10.735,20 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

100.-

02/04/2015

12

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1115 no.lu parseldeki 8.377,66 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

13

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1116 no.lu parseldeki 11.230,81 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

100.-

02/04/2015

14

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1087 no.lu parseldeki 8.769,86 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

15

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1088 no.lu parseldeki 6.710,14 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

16

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1089 no.lu parseldeki 7.873,90 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

17

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1090 no.lu parseldeki 9.288,03 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

18

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1096 no.lu parseldeki 5.695,69 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

5.000.-

100.-

02/04/2015

19

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1097 no.lu parseldeki 4.978,21 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmazın satışı.

5.000.-

100.-

02/04/2015

20

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1098 no.lu parseldeki 11.976,17 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

100.-

02/04/2015

21

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1099 no.lu parseldeki 8.000,47 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

22

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1100 no.lu parseldeki 5.983,05 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

5.000.-

100.-

02/04/2015

23

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1101 no.lu parseldeki 7.530,60 m2 yüzölçümlü gelişme konut alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

24

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1119 no.lu parseldeki 3.205,43 m2 yüzölçümlü konut altı ticaret alanı imarlı taşınmaz

4.000.-

100.-

02/04/2015

25

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1118 no.lu parseldeki 2.392,94 m2 yüzölçümlü konut altı ticaret alanı imarlı taşınmaz

3.000.-

100.-

02/04/2015

26

Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesi, 783 ada, 366 no.lu parseldeki 195,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000.-

100.-

02/04/2015

27

Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi, 166 ada, 5 numaralı parselde bulunan 6.778,85 m2 yüzölçümlü arsa

50.000.-

100.-

16/04/2015

28

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi, 3950 ada, 14 numaralı parselde bulunan 24.101,00 m2 yüzölçümlü arsa

250.000.-

100.-

16/04/2015

29

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4668 ada, 1 no.lu parselde bulunan 3.908,15 m2  yüzölçümlü arsa

100.000.-

100.-

16/04/2015

30

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4668 ada, 2 no.lu parselde bulunan 10.526,64 m2  yüzölçümlü arsa

300.000.-

100.-

16/04/2015

31

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4667 ada, 1 no.lu parselde bulunan 5.057,80 m2  yüzölçümlü arsa

100.000.-

100.-

16/04/2015

32

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4667 ada, 2 no.lu parselde bulunan 5.040,22 m2  yüzölçümlü arsa

100.000.-

100.-

16/04/2015

33

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi,  862 ada, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 ve 861 ada, 488 parselde bulunan toplam 12.341,00 m2 yüzölçümlü arsa

400.000.-

250.-

16/04/2015

34

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 55 parselde bulunan 654,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina

100.000.-

50.-

27/04/2015

35

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde bulunan 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmaz

50.000.-

50.-

27/04/2015

36

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567 parsel) 2891 ve 2892 parsellerde bulunan toplam 395.552,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Bir bütün halinde)

60.000.-

50.-

27/04/2015

37

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 parselde bulunan 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar

150.000.-

50.-

27/04/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Yukarıdaki tabloda yer alan;

1-26 no.lu taşınmazlar için    (312) 585 82 70

27-33 no.lu taşınmazlar için  (312) 585 82 40

34-37 no.lu taşınmazlar için  (312) 585 83 30

numaralı telefondan ve  www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

1661/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1- Yalova İli Kirazlı Köyü Dışbudaklık mevkii sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale ile ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

Arsalar 1/1000 Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda hazır beton üretimi sağlayan beton santralleri yapılabilmektedir.

 

S.

No

Mahallesi

Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

( m2 )

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kirazlı

G22C11C1B

150

4

6.489,01

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

2.920.055,00 TL

+ KDV

87.602,00-TL

11/03/2015

15:00

2

Kirazlı

G22C11C1B

150

3

6.489,01

Tam

Sanayi alanı E=0.60

Hmax=serbest

2.920.055,00 TL

87.602,00-TL

11/03/2015

15:15

 

Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c) Noterden tasdikli imza sirküsü,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.

1535/1-1


CNC TEKER TORNA TEZGAHIN PERİYODİK TAMİR VE BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/19203

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı adı                :  Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan SAFOP marka CNC teker torna tezgahın yıllık periyodik bakım ve tamirinin yapılması için hizmet satın alınması işi.

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 24/03/2015 günü saat 10.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda)

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1510/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Keykubat Sokak 95278 ada 1 parselde yer alan Şehit Salim Akgül Sosyal Tesislerindeki 6 Adet dükkan ve 1 adette lokalin toplam 493,44 m2 büyüklüğündeki sosyal tesisin 10 (On) Yıllığına KİRALAMA İHALESİ

1 - İdareye İlişkin Bilgiler             :

1.1. İdarenin:

a) Adı                                           :  Pursaklar Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                      :  Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No: 35 Pursaklar/Ankara

c) Telefon Numarası                     :  312 5271414/116-120

ç) Faks Numarası                         :  312 5271412

d) Elektronik Posta Adresi           :  ugurmercan06@gmail.com

e) İhaleyi Yürütecek Müdürlük    :  Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

2.1. İhalenin konusu; Mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddin Keykubat Sokak 95278 ada 1 parselde ta yer alan Şehit Salim Akgül Sosyal Tesislerindeki 6 Adet dükkan ve 1 adette lokalin toplam 493,44 m2 büyüklüğündeki sosyal tesisin Kiralanmak suretiyle ihale edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/a maddesi gereği 36. maddesine göre 12.03.2015 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle 10 (ON) yıllığına kiralanacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Bulvar

Kullanım Amacı

Alanı (m²)

Vasfı

Muhammen Bedel

%18 KDV hariç

Geçici Teminat (Min. (%3)

İhale saati

1

Merkez

Turgut Özal

6 Dükkan +

1 Lokal

493,44

İşyeri

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL

10:15

 

2.2. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.3. İhalenin Yapılacağı Adres: Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3     4.Kat Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre ihale edilerek kiraya verilecek 6 adet dükkan ve 1 adette lokal için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Kati teminat ihale bedelinin %6’sıdır. İlk yıla ait kira Bedeli, kira sözleşmesinin imzalanmasından önce 1 (bir) yıllık peşin olarak yatırılacaktır.

3.1. Muhammen Bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat yatırılacaktır.

3.2. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış şartname,

4 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli ihale için 100,00 TL’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler. İhale dokümanı Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No: 35 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7 - İstekli, Ayrıca Kira Bedeli üzerinden %18 KDV ödeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

1562/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı'nca Satışa Sunulan Taşınmazlar

 

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m²)

Cinsi

Kullanım Amacı

Emsal

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

İhale Usulü

%18 K.D.V

1

Pursaklar

95472

3

Tam

3018

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

1.056.300,00 TL

31.689,00TL

10:30

45.Madde

Muaf

2

Pursaklar

95489

4

Tam

5081

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

3.048.600,00 TL

91.458,00 TL

10:40

36.Madde

Muaf

3

Pursaklar

95489

7

Tam

3027

Arsa

Ticaret

E:1.00 Hmax:Serbest

1.059.450,00 TL

31.783,50 TL

10:50

45.Madde

Muaf

4

Pursaklar

95493

3

Tam

5127

Arsa

Konut

E:1.40 Hmin:36.50

1.281.750,00 TL

38.452,50 TL

11:00

45.Madde

Muaf

5

Pursaklar

95496

1

Tam

2102

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

840.800,00 TL

25.224,00 TL

11:10

45.Madde

Muaf

6

Pursaklar

95732

1

Tam

1450

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

725.000,00 TL

21.750,00 TL

11:20

45.Madde

Muaf

7

Saray

98098

13

Tam

2840,39

Arsa

K.S.A.

E:1.00 Hmax:Serbest

1.562.214,50 TL

46.866,44 TL

11:30

45.Madde

Muaf

8

Saray

98396

10

Tam

559,5

Arsa

Konut

E:0.80

Hmax:2 Kat

50.355,00 TL

1.510,65 TL

11:40

45.Madde

Muaf

9

Saray

98414

11

Tam

950 .13

Arsa

Konut

E:0.80

Hmax:2 Kat

90.262,35 TL

2.707,87 TL

11:50

45.Madde

Muaf

10

Saray

98826

5

Tam

888,81

Arsa

Konut

E:0.80

Hmax:2 Kat

84.436,95 TL

2.533,11 TL

12:00

45.Madde

Muaf

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif usulü) Maddelerine göre 12/03/2015 tarihinde saat 10:30’ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

45. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

Ç) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

3 - Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36.madde)

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu(2886 Sayılı D.İ. Kanununa göre) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İstekliler yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan teklif zarfını ihale tarih ve saatine kadar Pursaklar Belediye Başkanlığı 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü Pursaklar/Ankara adresine İhale Komisyonuna iletilmek üzere teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Teklifler, ihale (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere veya yerlere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da görülebilir. İhale (son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim ,harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

6 - Taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

1563/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı'nca Satışa Sunulan Taşınmazlar

 

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m²)

Cinsi

Kullanım Amacı

Emsal

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

İhale Usulü

%18 K.D.V

1

PURSAKLAR

95291

1

Tam

994,98

2, 3, 4 NOLU DÜKKANLAR

DÜKKAN

---------

2.125.000,00 TL

63.750,00 TL

13:00

36.Madde

Muaf

2

PURSAKLAR

95291

1

Tam

1341,80

5 NOLU DÜKKAN

DÜKKAN

--------

1.400.000,00 TL

42.000,00 TL

13:10

45.Madde

Muaf

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif usulü) Maddelerine göre 12/03/2015 tarihinde saat 13:00’ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

45. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

Ç) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Mevcut Kiracıların Durumu

2 No lu Dükkan; Belediyemiz ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi arasında 28/10/2014 tarihinde imzalanan 95291 Ada 1 Parseldeki Tesiste Yer Alan 2 No lu Dükkanın 10 (On) Yıllığına Kiralanmasına ilişkin sözleşme maddeleri ve yükümlülükleri kabul ederek satış olacaktır.

3 ve 4 No lu Dükkan; Belediyemiz ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Şirketi Pursaklar Şubesi arasında 14/01/2014 tarihinde imzalanan 95291 Ada 1 Parseldeki Tesiste Yer alan 3 ve 4 no lu dükkanların on (10) yıllığına kiralanmasına ilişkin Sözleşme maddeleri ve yükümlülükleri kabul ederek satış olacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36.madde)

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu(2886 Sayılı D.İ. Kanununa göre) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İstekliler yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan teklif zarfını ihale tarih ve saatine kadar Pursaklar Belediye Başkanlığı 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü Pursaklar/Ankara adresine İhale Komisyonuna iletilmek üzere teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Teklifler, ihale (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere veya yerlere verilebileceği gibi, iadeli taahütlü posta yoluyla da görülebilir. İhale (son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

1564/1-1