26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9 ADET AMELİYAT LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


176 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2015 YILI İHTİYACI OLAN 20.000- KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Van gölü Feribot Müdürlüğünden:


SOĞUK SU CİHAZI ZEMİN PLATFORMU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI (E-ÇKKS) ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 280.000 KG ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


KAT KARŞILIĞI VE ÜÇ ADET DÜKKANIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA, BODRUMDA 2 KATLI OTOPARK VE ZEMİNDE 4 ADET DÜKKAN İLE KAYKAY PİSTİ YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÖN YETERLİK İLANI

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesinden:


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 ADET AMELİYAT LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 9 Adet Ameliyat Lambası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/03/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1569/1-1


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/18245

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9.Km Şeker Sok. 42310 Ereğli/KONYA

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrika ambarları ve kiralık depolarda Toplam 280.000

                                                  Ton Kristal Şeker Tahmil - Tahliye işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikasının Şeker Depoları

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  11.03.2015 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 250,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar da geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

1504/1-1


176 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 176 ton toluol (toluen) AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1543/1-1


TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2015 YILI İHTİYACI OLAN 20.000- KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA

YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Van gölü Feribot Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/19255

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. Eski Ahlat yolu üzeri No: 50   13200 Tatvan/BİTLİS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 434 827 80 40 Fax: 0434 827 80 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 20.000 - kg.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 09/03/2015 Pazartesi günü saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1540/1-1


SOĞUK SU CİHAZI ZEMİN PLATFORMU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan Soğuk Su Cihazının Zemin Platformunun yapımı, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 – 74

1558/1-1


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

1556/1-1

 


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL ÇALIŞMA KALİTE KONTROL SERUMLARI (E-ÇKKS) ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal Çalışma Kalite Kontrol Serumları (E-ÇKKS) alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 20.03.2015 günü saat 10:00’ a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş, göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 20.03.2015 günü saat 11:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1571/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve şehir imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak yer alan Sivas Merkez tapunun Akdeğirmen Mahallesi 289 pafta, 2776 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı 4.104,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen bedeli KDV hariç 1.953.504,00 TL olup, geçici teminat tutarı 58.605,00 TL’dir.

3 - İhale, İl Encümenince 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.

5 - İsteklilerin: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

i) Şartname alındı makbuzu.

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

1531/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 280.000 KG ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 280.000 kg Şişe Yıkama Ürünü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 Mart 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 27 Mart 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1579/1-1


KAT KARŞILIĞI VE ÜÇ ADET DÜKKANIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA, BODRUMDA 2 KATLI OTOPARK VE ZEMİNDE 4 ADET DÜKKAN İLE KAYKAY PİSTİ YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı Mevkiindeki arsa üzerine 2886 Sayılı D.İ Kanunun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihale ile kat karşılığı ve 3 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi karşılığında, bodrumda 2 katlı otopark ve zeminde 4 adet dükkan ile kaykay pisti yaptırılacaktır

1 - İhale 11/03/2015 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,

b) Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri,

c) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Yapı Kontrol Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 11/03/2015 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın(İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlan Olunur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Kat Karşılığı ve Üç Adet Dükkanın 10 Yıllığına Kiraya Verilmesi Karşılığında, Bodrumda 2 Katlı Otopark ve Zeminde 4 Adet Dükkan ile Kaykay Pisti Yapılması

9.010.000,00 TL

270,300,00 TL

1514/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Çok Yıllık Bitki ve Sulama Altyapı Tespiti ile Ekimi İzne Tabi Bitki İşlemleri Süreç Otomasyonu Alımı (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2015/21151

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik Posta Adresi         :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön Yeterlik Konusu Malın   :

a) Niteliği, Türü ve Konusu       :  Çay ve fındık alanları özelinden başlayarak çok yıllık bitkiler, sulama şebekeleri, sulama tesisleri ve sulama suyu kaynaklarının kaydı için veri tabanı tasarım hizmeti, sayısallaştırma, yersel tespit ve mekansal veri tedariği, haşhaş bitkisi için uygulama önceliği ile ekimi izne tabi bitkilerin denetim iş ve işlem süreçlerine ilişkin otomasyon sisteminin analizi, tasarımı, kurulumu ve tarım bilgi sistemi entegrasyonu istenilmektedir.

b) Miktarı                                  :  1 Kalem

c) Yapılacağı Yer                       :  81 il genelinde analiz ve tespit, İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ankara) merkezlerinde veri işlem ve sistem entegrasyonu

d) Süresi                                    :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 gün

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                        :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve Saati                       :  17.03.2015 Salı günü, saat: 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi

4.1.9. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 1.500.000.-TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.10. Benzer iş tanımı:

a) Tarım parsellerinin belirlenmesine yönelik kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve yersel tespitlere dayalı veri toplama ve veritabanı oluşturma hizmetleri,

b) ortofoto ve/veya uydu görüntülerinin işlenmesine ve arazi kullanımına yönelik tarımsal kadastral parsel eşleştirilmesine dayalı bilgi sistem ve hizmetleri,

c) Uzaktan yönetilebilir kurumsal mobil cihaz uygulamaları ile entegre CBS tabanlı tarım parsel bilgi sistemleri.

4.1.11. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek başına alır, alt yüklenici kullanılmaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1567/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesinden:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “DERİN DENİZ DEŞARJI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası         :  0282 686 23 09-10   Fax:0282 686 37 29

c) Elektronik posta adresi             :  bilgi@corluderiosb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “DERİN DENİZ DEŞARJI İNŞAATI”’nın uygulama projelerine göre, Ø 2200 mm çapında çelik boru ile 4.500 metre deniz deşarjı inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                    :  TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür.

d) İşin yaklaşık maliyeti                :  95.392.015,64 TL

                                                     (doksanbeşmilyonüçyüzdoksanikibinonbeşTL,altmışdörtkr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;

3.1.

a) İhale usulü                                                                :  Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres:            :  Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres:      :  Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi:        :  03 MART 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati:        :  Saat:14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri                                   :  Çorlu Deri OSB Çorlu/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

19.078.403,13 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge,  ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde bulundurulacaktır.

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 25.000.000TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 15.000.000 TL (Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 50.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile bu belgeyi tevsik amacıyla şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;

A/X (Deniz Yapıları) grubu işlerdir.

4.4.2.İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanı 1.000TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1247/2-2


ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen tarihi yapının aslına uygun olarak Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile Üst Hakkı tesis edilerek yaptırılacaktır.

1 - İhale 12/03/2015 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni’ nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhaleye konu taşınmazların şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İdari İhale Şartnamenin 6. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar’da bulunan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                                            - İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,                            - Yer Görme Belgesi,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,                                                                   - Teklif Mektubu,

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Üst Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

8 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre Encümen’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir’inin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amir’inin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Arsa Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Tarihi Yapının Toplam Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Altındağ

Hacıbayram

19964/13

118,64

Tam

237.00

501,830.12

15,100.00

14:00

1561/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Türkiye Taşkömürü Kurumunun mülkiyetinde olan ve aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri kapalı zarf artırma usulü ile yapılacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yayla Mah. Bağlık Cad. İhsan Soyak Sokak No. 2/ZONGULDAK adresinde olup Telefon No:0 372 252 40 00 (20 Hat), Faks No:0 372 251 19 00,Elektronik Posta Adresi: satınalma@taskomuru.gov.tr.’dir.

2 - İhale aşağıda belirtilen tarihlerde Genel Müdürlük Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak olup, isteklilerce hazırlanacak teklif zarflarının ihale günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı/ZONGULDAK adresine teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtası ile gönderilmesi gerekmektedir.

3 - İhaleye gireceklerin, istekli oldukları bu taşınmazlar için hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

3.1. Gerçek kişiler ikametgah belgesini,

3.2. Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Belgesini (2015 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini),

3.3. Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza örneklerini,

3.4. Vekaleten iştirak edenler için vekaletname ve vekalet edenin noter tasdikli imza örneklerini,

3.5. Teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubunu,

3.6. Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

3.7. Teklif mektubunu içeren iç zarfı,

Dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

4 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnameleri ve dokümanları Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Dairesi Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir. ve 50,00 TL (Elli TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhalelere teklif verecek isteklilerin ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

5 - İsteklilerin birden çok taşınmaz mal için ihaleye girmeleri mümkündür. Bu takdirde her bir taşınmaz mal için ayrı ayrı teminat yatırarak tekliflerini vermeleri, teklif mektubunu şartname ekindeki örneğine uygun olarak doldurmaları, ayrıca isteklilerce hazırlanan teklif zarfının (Dış zarf) üstüne isteklinin adresi ile teklifin hangi taşınmaz mala ait olduğunu yazmaları gerekmektedir.

6 - Verilen tekliflerin süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

7 - Taşınmazların ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacak olup, ihalelerde teklif verilmeyen veya isteklilerce uygun teklif verilmeyen taşınmazların ihaleleri ise bir sonraki ihale gün ve saatinde yapılacaktır.

8 - Satışa çıkarılan taşınmazların satış bedeli üzerinden Alım - Satım ve Eğitime Katkı Payı bedelleri alıcı tarafından ödenecektir.

SATIŞ İHALESİNE ÇIKARILAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra

No

Yeri

Ada

Parsel

Arsanın

Alanı

(m²)

Taşınmazın

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

1. İhale

Gün ve Saati

2. İhale

Gün ve

Saati

3. İhale

Gün ve

Saati

4. İhale

Gün ve

Saati

5. İhale

Gün ve

Saati

1-

Kozlu Güney Mah. Barış Sokak

30-156

1.238,86

1.238.860,00

123.886,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

2-

Kozlu Güney Mah. Barış Sokak

30-161

1.360,87

1.360.870,00

136.087,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

3-

Kozlu Güney Mah. Armağan Sokak

33-52

2.757,00

55.140,00

5.514,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

4-

Kozlu Taşbaca Mah. Meşe Sokak

33-99

19.303,19

318.821,14

31.882,11

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

5-

Kozlu Taşbaca Mah. Meşe Sokak

33-100

23.077,50

381.159,53

38.115,95

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

6-

Kozlu Taşbaca Mah. Meşe Sokak

33-129

1.727,00

86350+38479,69

(kompresör)

=124.829,69

12.482,96

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

7-

Kozlu İhsaniye Mah. Demet Sokak

47-2

4.534,00

90.680,00

9.068,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

8-

Kozlu İhsaniye Mah. Demet Sokak

47-9

870,00

17.400,00

1.740,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

9-

Kozlu Kılıç Mah. Elvan Sokak

52-27

5.369,00

268.450,00

26.845,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

10-

Kozlu Kılıç Mah. Keman Murababa Sokak

52-72

279,12

11.164,80

1.116,48

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

11-

Kozlu Kılıç Mah. Elvan Sokak

52-79

3.440,76

275.260,80

27.526,08

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

12-

Kozlu Taşbaca Mah. Nur Sokak

77-9

1.360,00

22.462,44

2.246,24

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

13-

Kozlu Taşbaca Mah. Nur Sokak

77-10

1.808,00

36.160,00

3.616,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

14-

Kozlu İhsaniye Mah. Yayla Sokak

231-48

11.839,04

239.240,00

23.924,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

15-

Üzülmez Çınartepe Mah. Akaryakıt Sokak

135-1

921,35

89.275,87

8.927,58

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

16-

Üzülmez Asma Mah. Ladin Sokak

1619/4

7,362,11

147.242,20

14.724,22

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

17-

Mithatpaşa Mah. B. Ecevit Cad. 2. kısım

523-16

54,00

11.891,88

1.189,18

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

18-

Çaydamar Mahallesi Kazımkarabekir

1607/60

6.097,63

261.849,92

26.184,99

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

19-

Ontemmuz Mah. Yeşiltepe Sokak

191-10

536,52

268.260,00

26.826,00

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

20-

Ontemmuz Mah. Yeşiltepe Sokak

199-3

173,87

17.387,00

1.738,70

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

21-

Asma Mahallesi Türkiş Sokak

1619/2

1.429,86

50.045,10

5.004,51

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

22-

Asma Mahallesi Akdiken Sokak

1619/8

9.242,12

277.263,60

27.726,36

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

23-

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak

114-23

9.730,90

243.272,50

24.327,25

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

24-

Asma Mahallesi Dere Sokak

117-2

521,16

13.534,54

1.353,45

30.03.2015

13.04.2015

27.04.2015

11.05.2015

25.05.2015

1547/1-1