25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 1.521.634,21.-TL. olan birinci sınıf Bornova Dördüncü Noterliği 20.04.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1502/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO                         NOTERLİĞİN ADI                          2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

        1            ALAŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                    561.474,88.-TL.

        2            BİGA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                              538.546,59.-TL.

        3            BİSMİL NOTERLİĞİ                                                          370.888,93.-TL.

        4            BUCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                          636.933,83.-TL.

        5            ÇANAKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ                               464.792,93.-TL.

        6            ÇERKEZKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                        460.822,44.-TL.

        7            ÇORLU YEDİNCİ NOTERLİĞİ                                        550.031,10.-TL.

        8            DERİNCE NOTERLİĞİ                                                      705.630,03.-TL.

        9            DÜZCE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                                  459.489,66.-TL.

       10           FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                               191.804,35.-TL.

       11           LÜLEBURGAZ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                363.850,18.-TL.

       12           NİĞDE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                         663.340,08.-TL.

       13           ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ                                               316.916,14.-TL.

       14           ORHANGAZİ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                  505.848,52.-TL.

       15           SİLİVRİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                         406.814,51.-TL.

       16           SİVEREK BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                       619.045,76.-TL.

       17           TEKİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                   616.824,21.-TL.

       18           TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                          318.317,77.-TL.

       19           TOKAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                          369.218,60.-TL.

       20           YÜKSEKOVA NOTERLİĞİ                                               556.739,35.-TL.

1503/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 58.maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi Odasına 06.02.2008 tarihinden itibaren 8646/Van Ticaret Sicil ve 010504 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile bu şirketin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı 33752312848 TC. Kimlik No.lu Engin ERÇETİN’ in l (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete’nin 04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak, adı geçen şirketin ortağı Engin ERÇETİN hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi l. Kurulunun 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/6365 sayılı kararı gereğince, 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden yasaklama kararı kaldırılarak karar Resmi Gazetenin 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Bu defa, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 18.12.2014 tarihli ve E: 2014/1157, K: 2014/1746 sayılı kararı gereğince davanın reddine karar verilmiş olduğundan karar gereğince, Engin ERÇETİN, yasaklamanın yayınlandığı 04.06.2014 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 18.12.2014 tarihi arasında 194 gün yasaklı kalmış olup Resmi Gazete ’de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 171 gün daha ihalelerden yasaklı kalması gerekmektedir.

Duyurulur.

1536/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

2960407555 vergi numaralı Dikici Konfeksiyon ve Ev Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti adına tanzimli 2013/D1-05300 ve 2013/D1-05323 sayılı DİİB’ler kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören beyannamelerden kaynaklı eksik alınan vergi ve resimlere ait 161.018,64.-TL tutarında 11.02.2015 tarihli 2015/21 sayılı ek tahakkuk kararı ve Müdürlüğümüzce bahse konu eşyalar için 4458 sayılı G.K'nın. 238/1 maddesi uyarınca toplam 1.633.395,12 TL tutarında 06.02.2015 tarih 444 sayılı 560.850,96 TL tutarlı, 06.02.2015 tarih 445 sayılı 911.525,52 TL Para Cezası Kararları adı geçen firmanın tebligat adresinde bulunmadığından,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. Maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6183 sayılı Kanunun 56. Maddesi kapsamında işlem yapılacağı ilan olunur.

1508/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

38800504220 vergi numaralı Este Dış Ticaret Lojistik Dep. Tek. Gıda Taş. Tic. Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzce onaylı 14TR16040000097569/28.11.2014 ve 14TR16040000099790/28.11.2014 sayı ve tarihli Transit Beyannamelerinden kaynaklanan amme alacağı tutarı için Müdürlüğümüzce düzenlenen 2014/159 ve 2014/160 sayılı 03.12.2014 tarihli Ek Tahakkuk Kararı tutarı olan toplam: 191.328,07.-TL’nin (gecikme zammı oranında faiz tahsilat aşamasında ayrıca hesaplanacaktır) tahsili için anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve firma adına evrak teslim almaya yetkili muhataba ulaşılamadığından söz konusu amme alacağı Müdürlüğümüzce firma yetkilisine 05.01.2015 tarihinde Müdürlüğümüz huzurunda tebliğ- tebellüğ edilmiş olup, 16.01.2015 tarihinde kesinleşmiş sayılan 191.328,07.-TL tutarındaki amme alacağının tahsilini teminen Müdürlüğümüzce tanzim edilen 10.02.2015 tarih ve 5867041 sayılı Ödeme Emri’mizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

1505/1-1


Bursa Valiliğinden:

Karar No       :  175

Karar Tarihi   :  21.11.2014

Müşteki         :  Zeynep İPEK

Sanık             :  Kenan KILIÇ ve Zülfikar ULUKOCA

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 21.11.2014 gün ve 175 sayılı “Soruşturma İzni Verilmemesine” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur.

1528/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85277’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 30.12.2014 tarih ve 1036/2363 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 tarih ve 358/695 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 25/02/2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85277 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya alınan parseller :

Eryaman (Güzelkent) Mahallesi İmarın 18515 ada 1 sayılı parseli

İlgililere ilanen duyurulur.

1487/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere Yrd. Doç, Doç ve Profesör düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların KPDS, ÜDS veya YDS'den veya bu sınavlara eşdeğer sınavlardan İngilizce dilinde 100 üzerinden asgari 80 puan almış olmaları ve yüksek lisans ve/veya doktora derecelerinin Fizyoloji olması gerekmektedir.

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Endodonti,

Periodontoloji,

Restoratif Diş Tedavisi,

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Çocuk Diş Hekimliği,

Protetik Diş Tedavisi,

Ortodonti,

Anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların KPDS, ÜDS veya YDS'den veya bu sınavlara eşdeğer sınavlardan İngilizce dilinde 100 üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı,

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda istihdam edilmek üzere Profesör Öğretim Üyesi,

İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda istihdam edilmek üzere Doçent Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru dilekçesi

- YÖK formatında özgeçmiş

- Eser listesi

- Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Dil belgesi istenilen ilanlarda, KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesi örneği eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesi örneği

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara Yrd. Doç, düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır:

 

PROGRAMI

UZMANLIK ALANI

KADRO SAYISI

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş hekimliği mezunu olup uzmanlığını almış olmak

3

Ameliyathane Hizmetleri

Cerrahi Tıp Bilimleri mezunu olup uzmanlığını almış olmak

2

Anestezi

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalı mezunu olup uzmanlığını almış olmak

1

Fizyoterapi

Tıp fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dalı mezunu olup uzmanlığını almış olmak

1

Radyoloji

Tıp fakültesi mezunu olup radyoloji uzmanlığını almış olmak ve radyasyon onkolojisi alanında çalışmış olmak

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp Fakültesi Mezunu olup Radyoloji uzmanlığını almış olmak

2

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru dilekçesi

- YÖK formatında özgeçmiş

- Eser listesi

- Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Direktörlüğü

Mahmutbey, Dümenler Caddesi No 26

34217 Bağcılar

İstanbul

1549/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Unvanı

Adet

Açıklama

Açıköğretim Fakültesi

Uzaktan Öğretim

Uzaktan Öğretim

Doçent

2

-

Yaygın Öğretim

Yaygın Öğretim

Doçent

1

-

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Kimya

Profesör

1

-

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

1

-

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

-

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

-

Fizik

Matematiksel Fizik

Profesör

1

-

İstatistik

İstatistik Teorisi

Doçent

1

-

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

-

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik-Cam

Seramik-Cam

Profesör

1

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

-

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

-

Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Doçent

1

-

1512/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015-115                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2015- 1907                                              SİVAS

Dosya No                     : 58.09.79

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Kandemir Mahallesi’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 210 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan ve Kurulumuzun 22/07/2014 tarihli ve 1591 sayılı kararı ile tescili ve öneri sit sınırı prensip olarak uygun bulunan Gündüz Mevkii Yerleşim Alanı’nın tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08/01/2015 tarihli ve 3 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Kandemir Mahallesi’nde bulunan, tapunun 210 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerinde taşınmazlarda yer alan Gündüz Mevkii Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Gündüz Mevkii Yerleşim Alanı’nın I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 


1506/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-86                                    20 00 853

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-3457                              Toplantı Yeri

                                                                                                                 AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi ve Güney İlçesi, Cindere Mahallesi,  Boyalı Mevkiinde bulunan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, tapunun 2967 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde kültür varlığı tahribatı yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, Geçiş Dönemi Kullanma Şartları ve Yapılanma Koşullarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 


1507/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasından Hizmet Yeterlilik Belgeleri fesih edilen firmalar

 

ÖZ-TUR TURİZM TEKSTİL OTOMOTİV VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-2473

14.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

NEFESOĞULLARI OTOMOTİV VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2531

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DUYSAN İŞİTME ALET TIBBİ CİH. MER. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4768

07.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ESENYURT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4865

25.09.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

SEMBOL MOBİLYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487/23.01.2007

34-HYB-4877

21.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

REKS FRİGO KONTEYNER HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT 289/08.04.2009

34-HYB-3635

07.11.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

GÖZCÜ TURİZM TAŞIMACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-4003

15.11.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI A.Ş

TS 10492/10.11.2005

34-HYB-72

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MASTER OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-75

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

İSTEK OTOMOTİV SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13168/22.12.2005

34-HYB-4250

07.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇETAŞ TİCARİ VASITA A.Ş

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2999

14.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ERPA TIBBİ MALZEME GIDA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13005/24.04.2003

34-HYB-985

01.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ENGİN ASANSÖR MAKİNA SANAYİ ENGİN ÇAK

KRT 26

34-HYB-4945

01.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TEMAŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-1518

22.10.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖLÇSAN KONVEYÖR SANAYİ A.Ş.

TS 13387/12.02.2009

34-HYB-2773

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖZATAK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.GEBZE ŞUBESİ

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4670

12.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SULTANBEYLİ PETROL İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4924

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BLG KİMYA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-5123

01.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TEMALİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-12711

28.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

YÜCESOY ELEKTRONİK -MEHMET EMİN YÜCESOY

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/07.12.2006

34-HYB-2310

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ASYA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 12843/24.04.2007,

TS 13193/11.04.2006

34-HYB-1470

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

AVİSSA AYDINLATMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 12831/31.01.2008

34-HYB-12635

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ERMAKSAN TİC. SERPİL HAN

TS 12125/22.03.2011,

TS 12749/04.02.2010

34-HYB-1181

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ARTTEK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-3114

14.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13573/26.09.2013

34-HYB-4461

18.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAB İTHALAT İHRACAT ÇEVRE TASARIM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12427/09.11.2010

34-HYB-4898

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AFA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK VE TELEKOMİNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-12568

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERKEZ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-12919

27.03.2014

TALİMATA AYKIRILIK

TURKUAZ ÖZEL OTO BAKIM SERVİSİ MURAT ALPARSLAN

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4869

25.09.2013

YETKİLİ SERVİS FESİH

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

TS 12690/02.03.2004

34-HYB-36

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

HI-TECH BİLGİSAYAR/NESRİN SELÇUK

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-2928

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÜLAL MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4425

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEKSER BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİSİ YILDIRIM KARADAĞ

TS 10079/19.01.2010,

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-4718

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

KESKİN TURİZM OTOMOTİV İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1417

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

POLİTEK POLİETİLEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TS 12988/18.04.2003

34-HYB-3197

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARMAN TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-4726

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

AFT MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.200

34-HYB-4246

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

SALADDİN ÖZCAN

TS 13177/26.01.2006

34-HYB-2802

20.02.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

ETNA MEDİKAL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-1253

20.02.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

SERCAN LPG VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-2431

20.02.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 12865/24.04.2002

34-HYB-1347

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

TEKNİK GIDA YEMEK FABRİKASI SANAYİ TİCARET A.Ş

34-HYB-2027

34-HYB-2031

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

MERDAN SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİ İŞLEM OTOMASYON GIDA TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-12401

08.04.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

MERDAN SAĞLIK HİZ. BİLGİ İŞLEM OTOMASYON GIDA TEMİZLİK TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-12402

08.04.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

TİN MÜHENDİSLİK KİMYEVİ MADDELER VE LABORATUAR CİHAZLARI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-3395

21.01.2013

TALİMATA AYKIRILIK

GÜR-PET PETROLCÜLÜK OTOMOTİV TARIM TURİZM İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-1635

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

SİA İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-4566

20.02.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

YAŞAR SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-5174

20.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

DUYSAN ODYOLOJİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş-KONAK ŞUBESİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4768

18.02.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

EMRULLAH KESER DEMİRDÖKÜM KARTAL YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-22

18.02.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ER ELEKTRİK MUSTAFA ER

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5032

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

ELİT OFİS MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487/23.01.2007

34-HYB-3494

03.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

GÖKÇE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2145

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AVD TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12749/04.02.2010

34-HYB-4477

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

AVRASYA DESTEK HİZMETLERİ VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET A.Ş

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-5199

16.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ANTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

KRT 154/10.04.2013

34-HYB-5179

30.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

İNOVER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-4076

07.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

IŞIK OTO SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2794

03.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

MİLENYUM MOBİLYA TASARIM VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13193/11.04.2006

34-HYB-4102

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

PANEX İNŞAAT TURİZM YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12988/18.04.2003

34-HYB-2622

17.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

NİHAN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 7036/05.04.2002

34-HYB-2879

13.11.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

TRVİP KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-1384

26.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÖKÇE İNŞ. PEYZAJ TEMİZLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-1308

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKSA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-792

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TUNA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-3016

07.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

EFA TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1062

10.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SAYFA ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-1015

05.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKSU ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TS 12988/18.04.2003,

TS 13072/23.11.2006

06-HYB-2903

04.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DATA JENERATÖR YUSUF KELEŞ

TS 12650/18.04.2000

34-HYB-3247

17.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12541/22.03.1999

34-HYB-1199

12.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ORGANİZASYON LTD.ŞTİ.

TS 13573/26.09.2013

34-HYB-5122

24.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

HAZAL ASANSÖR ERCAN GÖK

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

06-HYB-3431

19.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

POLAT İNŞAAT VE TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13193/11.04.2006

34-HYB-12644

07.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKADEMİ KLİMA SERVİSİ - NEDİM İSA

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-1892

09.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALMETSER ISITMA SOĞUTMA İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3783

11.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ANALİZ BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010, KRT 58/26.11.2014

34-HYB-3854

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ORİOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 13149/14.06.2012

34-HYB-5024

21.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MEKATRONİK OTO SERVİSİ CEMALETTİN GÜLOĞLU

TS 8986/22.03.2011

34-HYB-3161

21.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MİLAS ASANSÖR VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-12638

09.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MENTOR PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 13082/31.01.2008

34-HYB-4688

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MANOLYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4855

25.09.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

SBS İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2580

14.08.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

MUTLU TURİZM GIDA NAK. İTH. İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-2053

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKSA SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TS 12650/18.04.2000

34-HYB-2984

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

CEBECİ PETROL TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-1590

23.08.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

KANTARCI TİCARET ŞÜKRÜ SERDAR KANTARCI

TS 12664-1/30.04.2008,

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1577

21.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ELECTROLÜX DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12859/17.04.2008,

TS 10079/19.01.2010,

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-39

07.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MİR GRUP SU ARITMA İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

34-HYB-3672

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

FUL SERVİS MOTORLU TAŞITLAR TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12664-1/30.04.2008,

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4606

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

UĞUR TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 13273/17.04.2007

34-HYB-689

30.09.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

TUNA OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-248

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKADEMİ OFSET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11894/05.12.1995

34-HYB-1819

06.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BOLD BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TEKSTİL TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHR. SAN VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5343

30.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

AKADEMİK GRUP YAYINCILIK EĞİTİM REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KRT 96/22.09.2004

34-HYB-4276

01.10.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

OKFA ORUÇOĞULLARI SOSYAL HİZMETLER ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 8358/21.12.2006

34-HYB-4698

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TECRA İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-12590

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SELKOC ISITMA SOĞUTMA VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12865/24.04.2002

34-HYB-4373

02.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

MUTLULAR ÇEVRE VE SİSTEM DANIŞMANLIĞI ORGANİZASYON İNŞAAT LABORATUAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-5444

26.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

FİOGAZ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12226/11.11.2002

34-HYB-798

10.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

VİDEOFON GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

TS 13229/07.12.2006

34-HYB-343

05.05.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SİLİVRİ OTOGAZ LPG MONTAJ SERVİSİ

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-5151

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

İZOMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8358/21.12.2006

34-HYB-4866

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEZ-SAN LABARATUVAR TEZGAHLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012,

TS 13005/24.04.2003

34-HYB-2652

26.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYTEK AHŞAP DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT SANAYIİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12487/23.01.2007

34-HYB-5093

20.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

EMSE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 13166/10.11.2005

06-HYB-3123

16.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ELEKTROSAN ELEKTRİK SANAYİ MAMULLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-30

12.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

IŞIK TURİZM OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1680

04.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SERDAR OTOGAZ DÖNÜŞÜM SERVİSİ - SERDAR KINGIR

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-3775

02.10.2013

İFLAS SEBEBİ İLE

SAKARYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-3721

12.09.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

ERC ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-3679

26.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

UĞUR LPG OTOGAZ DÖNÜŞÜM SERVİSİ-UĞUR YEKTAŞ

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-3119

22.10.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

DENTANET TIBBİ GEREÇLER VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-683

07.11.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

BİN-TEM TEMİZLİK İNŞAAT SAĞLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-5187

20.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KOŞAN TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-4986

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TECRA İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRONİK TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-12745

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZ GÜNEŞ TEKNİK TAAHHÜT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12676/12.04.2011

34-HYB-1357

07.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SEDEF BİLGİSAYAR - FEYZULLAH TEKİNYER

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/07.12.2006

34-HYB-5459

07.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AUTOMED OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-5202

20.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÜNAŞ YEMEK ÜRETİM TESİSİ-EŞREF ÜNEN

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-1682

20.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KAYIKÇI PETROL TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-2436

16.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALPTEK KİMYA LABORATUVAR CİHAZLARI VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-5341

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİOTEM BİYOSİD DEZENFEKTAN HİJYEN DEZENFEKSİYON SAĞLIK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

34-HYB-4909

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARÇİN ASANSÖR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-3707

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYTAŞ OTO - İSMAİL ERDOĞAN

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-4051

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

RUKİYE DÖNMEZ ÇÖZÜM BİLGİSAYAR BİLİŞİM TEKNİK VE HİZMETLERİ

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5029

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAYSALLAR ELEKTRİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KRT 98/26.11.2014

34-HYB-4732

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

DENTLAZER SAĞLIK İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2893

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

DEMTAŞ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4974

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

NGN ASANSÖR TAAHHÜT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5124

20.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

LOGO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 8986/22.03.2011

34-HYB-77

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÜVEN İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 12866/24.04.2002

34-HYB-1379

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZKAYA ASANSÖR RAŞİT KAYA SAHIS

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-4780

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZAY ET GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 7037/12.02.2009

34-HYB-1800

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12225/13.01.2011

34-HYB-3086

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

UMUT MOTOR REKTİFİYE MEHMET ŞEKERYAPAN

TS 11954/14.06.2012

34-HYB-2410

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZ AKGENÇ TURİZM ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILĞI GİDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-2056

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DOSTLAR ELEKTRONİK-ALİ ÖZHABEŞ

TS 13004/16.03.2006

34-HYB-164

03.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

AFİYET HAZIR YEMEK GIDA VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-4147

30.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

YAZEKS OTOMOTİV TİCARET A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-116

30.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

YEDA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487/23.01.2007

34-HYB-3074

16.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZGAZ ISI - ENES İLHAN

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3820

20.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

İSTİKLAL AKARYAKIT VE OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-2805

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEMOTO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4680

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİLGİTEK POZİTİF BÜRO MAKİNALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12125/22.03.2011

34-HYB-81

03.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ANKA ASANSÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-3219

20.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BARKODES BİLGİSAYAR SİS. BİLGİ İLETİŞİM YAZILIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13149/21.04.2005

34-HYB-2071

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KRT 17/18.12.2013

06-HYB-2361

24.10.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇETAŞ TİCARİ VASITA A.Ş

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2999

14.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SAMUR BİLGİSAYAR-VOLKAN SAMUR

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-12615

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

RECEP ORUÇ/KOAS ASANSÖR

KRT 280

41-HYB-6500

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TAŞIN OTOMOTİV İNŞ. NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12510/23.11.2006

41-HYB-121

13.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BÜYÜK OTOMOTİV İNŞ. TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2456

05.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SANAT TEKNOLOJİ İNŞAAT VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-13617

30.09.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SOHO ELEKTROMEKANİK ASANSÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-4326

27.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GRUP EKSEN BİLİŞİM TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-2602

07.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

EKOL ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-12889

15.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KAPLAN PETROL LTD.ŞTİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-264

28.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BELTUR TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KRT 200/26.11.2014

34-HYB-1122

20.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DUMANKAYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 13070/24.02.2004

34-HYB-4400

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

AYDOĞANLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-528

30.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KOMPOZİT PROJE UYGULAMA MÜMESSİLLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13005/24.04.2003,

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4094

03.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖMER FARUK ATABAŞ

TS 10079/19.01.2010

41-HYB-256

19.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KONUT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5148

17.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

OS-KA OTO SERVİS VE PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-2693

25.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SYS OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1/30.04.2008

41-HYB-220

23.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SEM ENDÜSTRİ CİHAZLARI PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 12962/07.04.2003,

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-2450

12.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BABAOĞLU OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ MEMİŞ İNCE

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-12626

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

WİNCOR NİXDORF BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş

TS 12498/09.03.2010,

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-3242

23.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

İNTELLİCEL İLETİŞİM ELEKTRONİK VE GIDA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13305

18.12.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SÜREYYAPAŞA PETROL VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.LTD. ŞTİ.

TS 12820/T3/12.04.2012,

TS 11939/T1/05.06.2012

34-HYB-13280

28.11.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

HALDIZLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

41-HYB-254

09.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

1527-1-1