25 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29278

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTOR SİLİNDİR BAŞLIKLARININ TAMİR VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


9 KALEM MUHTELİF BÜRO MEFRUŞATI ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI “40 ADET DİŞ ÜNİTİ VE 4 KALEM TIBBİ CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19.03.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.03.2015 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1550/1-1


DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTOR SİLİNDİR BAŞLIKLARININ TAMİR VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/17815

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 – 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu hizmetin miktarı: TCDD 7. Bölge Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait PA4 V 185 tipi dizel motor üzerinde bulunan 125 adet silindir başlıklarının tamir ve bakım (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif almak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresinde ihale tarihi olan 12/03/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu- AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1467/1-1


FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015 /20455

1 - İdarenin                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  5 kalem muhtelif cins ve miktarda, Filtre Kağıtları.

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (kırk beş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi Ve Saati                      :  12.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV. Dahil TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1491/1-1


9 KALEM MUHTELİF BÜRO MEFRUŞATI ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Afyonkarahisar Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacına binaen;

9 kalem muhtelif büro mefruşatı,

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartlarına ve idari şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İhale dokümanları Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak incelenebilecek olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/03/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

1560/1-1


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI “40 ADET

DİŞ ÜNİTİ VE 4 KALEM TIBBİ CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 40 adet Diş Üniti ve 4 Kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.03.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1559/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif çapta ve sayıda Kuyubaşı ve Spool Vana ile yedekleri alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                         :  2015/12494

1 - İdarenin                                                     

a) Adresi                                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası                            :  0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                                :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                  :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı       

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                        :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                                        :  Resmi Gazete – 11.02.2015

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır:

İhale İlan Metninin;

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 10/03/2015 olarak,

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 07/06/2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

1555/1-1


İHALE İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/12069

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  15.000 Litre Dezenfektan Maddesi Alımı

3 - Teşekkülümüzce ihtiyaç duyulan ve 2015/12069 ihale kayıt numarası ile 06/03/2015 tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen 15.000 Litre Dezenfektan Maddesi alımına ilişkin ihale, teknik şartname maddelerinde yeniden düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal edilmiştir.

1548/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan (Vakıf kültür varlığı) taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

 

İl’i

İstanbul

İlçesi

Fatih (Eminönü)

Mahallesi

Hobyar

Cadde-Sk.-Mevkii

Vakıf Hanı-Şeyhülislam Hayri Efendi

Ada

390

Parsel

1

Yüzölçümü

389,50 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Kargir 1. Vakıf Hanı

Vakfı

Cedit Valide Sultan

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul-Fatih ilçesi, 390 Ada, 1 Parsel, (Kargir 1. Vakıf Han) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu

Geleneksel Ticaret

İhale Yöntemi

Açık Teklif   (Yönetmelik 24/1-a maddesi)

Süresi

25 Yıl (Restorasyon-Onarım: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve Kira ödemeleri, yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslim tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir. (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemeleri 6. ayın sonunda başlatılacaktır.)

Asgari Aylık Kira Bedeli

1 - Yıl Aylık: 50.000,00.- TL (EllibinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)

2 - ve 3 - Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

4 - Yıl Aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),

5 - Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna  (25. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli

(Proje ve Uygulama Bedeli)

5.392.154,49.-TL

(BeşmilyonüçyüzdoksanikibinyüzellidörtTürkLirasıKırkdokuzkuruş)

Geçici Teminat Miktarı

161.764,64-TL

(YüzaltmışbirbinyediyüzaltmışdörtTürkLirasıAltmışdörtkuruş)

İhale Dökümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

(Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)  e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. -

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/ İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati

12.03.2015 - 14:00

 

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru mektubu; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünva ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “ Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1278/1-1