24 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29277

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2015 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 2,97 TL'den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2- Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 134,33 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,07 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 33,69 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,07 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,27 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7- Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 9,41 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3,41 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,41 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,41 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,27 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 47 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 47 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 47 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,27 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 16,13 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 147,77 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 91 KR aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Yürürlük tarihi :

Madde 14- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren uygulanır.

1476/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Pastari International Emlak Danışmanlık Sebze Mey. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firma adına Müdürlüğümüzden yurda girişi yapılan 13/09/2010 tarihli 04 tescil nolu DE7647/DA sayılı ATA karnesi muhteviyatı eşyanın yurtta kalma süre sonu olan 23/08/2011 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 15CK07010022 sayılı, 13/01/2015 tarihli 6.309,00.-TL Para Cezası ve 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 48.nci maddesi ile Gümrük Kanununun 197. Maddesi uyarınca 15ET0701005 sayılı 13/01/2015 tarihli, 233,67-TL Ek Tahakkuk Kararı uygulanmış ve bilinen en son adres olan Yurtpınar Mah. Atatürk Cad. No: 15 Aksu/ANTALYA adresine tebligat çıkarılmış ancak anılan adresten adres bırakılmadan taşınıldığından tebligat yapılamamıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ceza Kararı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Ek Tahakkuk Kararı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gümrüğümüz adına Antalya Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

1468/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Konya Barosu Başkanlığından alınan 30.01.2015 gün ve 271 sayılı yazıda; Ahmet ve Seferiye Oğlu, 35753043752 TC Kimlik Nolu, 1950 doğumlu, Muğla İli, Milas İlçesi Hacıapti Mah.; Cilt No:009/03, Aile Sıra No: 178, Sıra No:06'da kayıtlı Av.Turgut AYTEKİN'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 28.11.2014 gün ve 2014/1458 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1477/1-1


Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Sayın Nurdoğan ŞENKUL

(TC. No: 34430323170)

Müdürlüğümüzün 02/12/2014 tarihli ve 6624798 barkod numaralı yazısı ile "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı ile tecziye edildiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur.

1469/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

İLANEN TEBLİGAT

Kanarya Mah. Gece Kuşu Sokak No: 57/4 olarak bilinen adreste, Sultanlı Gıda ve Paz. Ticaret Limited Şirketi adına Müdürlüğümüzde işlem gören 23.12.2009/IM001302, 05.01.2010/IM001239, 05.01.2010/IM000003 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacağı için düzenlenen 09.12.2013 tarihli 2013/24 sayılı haciz varakası muhteviyatı 720.822,20,-TL. ve 15.09.2009/IM000954 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi için düzenlenen 14.11.2013 tarihli 2013/13 sayılı haciz varakası muhteviyatı 25.421,40,-TL’nin anılan firmadan tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca anılan firmadan %99 oranında ortağı Ömer EK (TC: 43468037386) adına düzenlenen 16.04.2014 tarihli 1307 sayılı 713.613,97-TL. tutarında ve 16.04.2014 tarihli 1306 sayılı 25.167,186,-TL. tutarındaki ödeme emirleri Ömer EK’in tanınmadığı gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Not: 5/2/2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

896/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

KAYSERİ-MELİKGAZİ GÜRPINAR MAHALLESİ

GÜRPINAR KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1. Kayseri-Melikgazi Gürpınar Mahallesi Gürpınar Kaynağı, Kayseri Kenti İçme Kullanma ve Endüstri suyu temininde 2050 yılına kadar değişik miktarlarda kullanıma alınacaktır.

2. Gürpınar Kaynağı’nın, Kayseri Kenti İçme Kullanma ve Endüstri suyu temini projesine katkısı 0,13 hm³ - 17,71 hm³/yıl arasında olacaktır.

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Kayseri-Melikgazi-Gürpınar Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Kayseri Kentinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı”,“Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5. Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.

6. Kayseri-Melikgazi-Gürpınar Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

Ad

No

Açıklama

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam ortasında Kayseri-Melikgazi- Gürpınar Kaynağı’nın bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynak merkez olmak üzere 50 m’lik yarıçap ile belirlenen çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir.

2

Kayseri Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen Gürpınar Kaynağı “Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir/açtırabilir.

3

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilmez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen su sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltısuyuna herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

Ad

No

Açıklama

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Gürpınar Kaynağı’ndan itibaren kuzey, güney ve doğu yönünde 2016 m, batı yönünde 50 m’lik kısmı kapsar. Mutlak Koruma Alanı’nın bittiği yerden itibaren ise 1966 m’lik mesafeyi kapsamaktadır. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Rekreasyon tesisleri hariç olmak üzere kentsel yapılaşma yasaktır. Yeni imar tadilatları yapılamaz. Ancak ilan tarihinden önce imar uygulaması yapılmış imarlı parsellerde, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde alt yapı ve kanalizasyon sisteminin oluşturulması şartıyla konut/iş yeri vs. yapılmasına izin verilebilecektir.

3

Uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce yapılmış her tür yolun kirlilik oluşturması engellenecektir.

4

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır.

5

Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan tarihinden önceki mevcut mezarlığın kalıntı ve akıntılarının yeraltı sularını kirletme ihtimalinin oluşması durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.

6

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

7

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

8

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

9

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

10

Kayseri Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen Gürpınar Kaynağı “Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir/açtırabilir.

11

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

12

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde içme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce yapılan sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

13

Kayseri Melikgazi Gürpınar Kaynağı’nın çıkış kotu ortalama 1465 m olarak tespit edilmiştir. Gürpınar Kaynağı civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 35 m’lik üst kot (1500 m) “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olarak belirlenmiştir.

14

Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (1500 m kotunun üstü) Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

15

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar

 

Ad

No

Açıklama

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre vb. kullanımı yasaktır.

2

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

3

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/ depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

İkinci Derece Koruma Alanı’ndaki taş ocağı işletmeciliği yapan atölyeler en fazla “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olan 1500 m kotuna kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına izin verilmez.

6

Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (1500 m kotunun üstü) İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek saha açma vs. gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlardan da izin alacaktır.

7

İkinci Derece Koruma Alanı’nda mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

8

İkinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

 

 

 

 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.01.2015-196                                  45.01/347

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.01.2015-4773                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak sınırlarının belirlendiği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2014 tarihli ve 4571 sayılı kararı yine alana ilişkin geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlendiği 28.11.2014 tarihli ve 4572 sayılı kararı ;Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2015 tarihli ve 71 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye mahallesi mülki hudutlarında kalan alana ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2014 tarihli ve 4571 sayılı kararı ve 28.11.2014 tarihli ve 4572 sayılı kararında sehven belirtilen “Moralılar Mahallesi” ibaresinin “Rahmiye Mahallesi” olarak düzeltilmesine, karar verildi.

1470/1/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-187                                  45.01/347

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4571                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Moralılar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.04.2014 tarihli ve1909 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1267 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Moralılar Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Örentepe I Höyüğü, Örentepe II Höyüğü ve Lidya Dönemi Yerleşmesi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

1470/2/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-187                                  45.01/338

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4569                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli ve 1894 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1260 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Kennez I Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 


1471/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.12.2014-191                                   3509/771

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.12.2014-4681                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarihli ve 1852 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillenen Nif kalesinin yerinde yapılan incelemeleri sonucunda, 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında, tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanarak 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında ilgili kurum görüşleri alınarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi talebine ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.11.2014 tarihli ve 4445 sayılı kararı; Konuya ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2009 tarihli ve 5175 sayılı; 23/12/2009 tarihli ve 5355 sayılı ve İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 22.09.2014 tarihli ve 2516 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.11.2014 tarihli ve 4040 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.12.2014 tarih ve 1356 sayı ile Müdürlük Evrak kaydına giren rapor okundu ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda:

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarihli ve 1852 sayılı kararının iptaline, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nif Kalesi ve Antik Yerleşmenin kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlenen ve koordine özet çizelgesi verilen şekli ve Nif Kalesi (Hamalı Kale) adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmesine ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 


 

 

1472/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             01.02/12

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2015- 131                       TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2015-4654                             ADANA

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Pasgüden Höyüğüne ait 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kurul kararı eki kadastral haritada belirlenen sınırların sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Bahriye Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Pasgüden Höyüğünün günümüzde geçerli olan tespit-tescil yönetmeliğine göre 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Pasgüden Höyüğüne ait 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kurul kararı eki kadastral haritada belirlenen sınırların sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya yapılan aplikasyon işleminde 30.06.1989 gün ve 392 sayılı kurul kararı eki haritada taralı alanın dışında kalan bölümü de kapsadığı anlaşıldığından aplikasyon işleminin Kurulumuzca düzeltilmiş biçimiyle uygun olduğuna, Pasgüden Höyüğü için Kurulumuzca belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, 1.derece arkeolojik sit alanında kalan Bahriye Mahallesi 171, Kösreli Mahallesi 275 nolu parsellere “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

 


 

1473/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 98 -12.02.2015                                                Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1396 -12.02.2015                                              KAYSERİ

Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararı ile tescil edilen Yerleşim Yerine ilişkin karar eki harita üzerinde işaretli alana 1.derece Arkeolojik sit alanı belirtmesi işleminin yapılmasının talep edildiği ancak 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı karar da 1.derece sit alanı olduğu belirtilen 379 ada, 658 parselin karar eki harita üzerinde işaretli alana isabet etmediği, 379 ada 668 parselin söz konusu alan içerisinde bulunduğu, Bölge Kurulu kararı tanzim edildiğinde 379 ada, 668 parselin paftasına ve fen klasörüne sit alanı olarak işleneceği hususunda Kayseri Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 28.01.2015 gün 683 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararı, Konuya ilişkin 04.02.2015 gün ve 71 sayılı raportör raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

 Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2015 gün ve 1377 sayılı kararında sehven 379 ada, 658 parsel olarak belirtilen taşınmazın kadastral bilgisinin 379 ada, 668 parsel olarak düzeltilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına karar verildi

1474/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 98 - 12.02.2015                                               Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 1385 - 12.02.2015                                             KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi’nde bulunan, tapunun 5638, 5639, 5645, 5646, 5647,  5648, 5650, 7922, 8559 parselleri ile tescil harici taşlık alanda yer alan  Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.1988 tarih ve 176 sayılı kararıyla tescil edilerek, 11.07.2003 tarih ve 3343 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli harita üzerinde 1. Derece  arkeolojik sit alanı olarak sınırları belirlenen Hıdırellez Tümülüsü’nün sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

SKM_C224e15021615170_0001

 

SKM_C224e15021615160_0001

1475/1-1