23 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29276

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE  SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/19677

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                            Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi               :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı      :  Yuvarlak Gözetleme Camı, 7 Kalemde Toplam 185 Adet

b) Teslim Yeri                                  :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                            Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son Teklif Verme

    (İhale) Tarihi ve Saati                   :  11 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinden görülebilir ve TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11.03.2015 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1453/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:

1 - Mülkiyetin %50 si İl Özel İdaresine %50 si Ahlat Belediyesine ait Ahlat İlçesi Erkizan Mahallesi deniz kıyısı mevkiinde yer alan 240 ada 12 persel noda kayıtlı 3.638,79 m² yüz ölçümlü Selçuklu otelinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) ile satışa konulmuştur.

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

3 - İhale, 10/03/2015 Salı günü saat 11:00’de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

4 - İhaleye esas muhammen satış bedeli 4.000.000,00 - TL.dir.

5 - Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelinin %3 tutarında olan 120.000,00- TL.dir.

6 - İhaleye girebilmek için;

a - Geçici teminat,

b - Nüfus cüzdan sureti,

c - İkametgah belgesi,

d - İmza sirküsü,

e - Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

f - Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,

g - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,

h - İhaleye katılımda yasal engelinin olmadığına dair taahhütname.

7 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

8 - İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1404/1-1


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE  SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/17808

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Argıthan-Kadınhanı istasyonları arasında hızlı yol yenileme makinesi ile yapılacak yol yenileme çalışmaları esnasında 370.000 adet (K) tipi komple küçük malzemenin sökümü ve (HM) tipi küçük yol malzemesinin bağlanması ile yol yenilemesinden çıkan küçük yol malzemelerinin vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 Kanun 3/g maddesine istinaden TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15 Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 05/03/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1482/1-1