22 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29275

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BORU TEMİZLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 12.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 (Elli) TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 12.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65/ 66   Faks: 0 312 397 33 71/74

1435/1-1


BORU TEMİZLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Borulu Tip Eşanjör Aparatlarındaki Boruların, İç Cidarlarındaki Kirliliklerin Basınçlı Su Jeti Makinesi İle Temizlenmesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2015/15964

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9. Km Seker Sk. 42310 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi                  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  50.574 adet boru temizliği (ekte gösterilmiştir) (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanındadır.)

b) Teslim Yeri                                     :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası

c) Teslim Tarihi                                   :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                                 :  04.03.2015 - 14:30

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve kdv dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, hizmet kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle hizmet kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

Ek: Temizliği yapılacak boruların miktarı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir

 

Sıra No

Aparat

Boru

Toplam Boru Miktarı (Adet)

Adı

Isıtma Yüzeyi (m2)

Miktarı (Adet)

Ebadı (mm) Dış Çapxİç ÇapxBoy

Malzemesi

Miktarı (Adet)

1

I. Tephir

2500

1

35x32x4000

AISI 304 L

6440

6440

2

II. Tephir

2000

2

35x32x3200

AISI 304 L

6440

12880

3

III. Tephir

2000

2

35x32x3200

AISI 304 L

6440

12880

4

IV. Tephir

1500

1

35x31x3200

St 37

5120

5120

5

V. Tephir

1100

1

35x31x3200

St 37

3484

3484

6

II. Sat. Isıt.

390

2

35x31x5000

St 37

806+740

1546

7

Kir. Ham Şer. Isıt.

Muhtelif

5

35x31x5000

St 37

Muhtelif

3420

8

Vakum Brüde Isıt.

275

3

35x32x5000

AISI 304 L

704

2112

9

Sirkülasyon Isıt.

150

2

35x31x4000

St 37

392

784

10

Sulu Şerbet Isıtıcısı

Muhtelif

3

35x31x5000

St 37

Muhtelif

1908

Genel Toplam:

50574

1380/1-1