21 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29274

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 18/02/2015 tarihli ve 2015/08 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümlerine göre, İşletme, İktisat veya Maliye alanlarında boş bulunan TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için iki adayın belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre aday başvuruları, bu duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve başvurular on gün içinde (10.gün saat 18:00’e kadar) yapılacaktır.

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 13   06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

İstenilen Belgeler

1 - Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)

2 - Özgeçmiş (Temayüz ettiği branş belirterek)

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

4 - Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti. (Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5 - Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

1488/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Kuşcenneti Köyü, H20a22d.d pafta, 349 parsel üzerindeki 248836 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü TOZLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2014 tarihli ve E. 2013/2200-K. 2014/1536 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü TOZLU (Denetçi No: 902, Oda Sicil No: 10259) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.02.2015 tarih ve 4075 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere Duyurulur.

1443/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/290 Esas, 2005/284 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1464/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli Çevre Koruma Vakfı, Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/12/2014 tarihinde kesinleşen, 24/06/2014 tarih, E: 2013/131, K: 2014/297 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1449/1-1


 


 

—————


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/42 sayılı kararı ile 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında A-018614 sayılı fatura ile Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/1/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarih ve 5253-15 sayılı Kararı ile “Soğanbükü Ilıcasu (Güngörmez) Mevkii İvrindi/Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-161/00814 sayılı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; dağıtıcısı dışında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karşılığında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/2/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-32 sayılı Kararı ile; “Soğanbükü Ilıcasu (Güngörmez) Mevkii İvrindi/BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-161/00814 numaralı bayilik lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 13.592,–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 13.592,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/3/1-1

—————

“Doğal Gaz Dönüşüm Sözleşmesi” imzalamadan, “Doğal Gaz İç Tesisat Projesi” hazırlayıp dağıtım şirketi olan Aksa Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne teslim etmeden doğal gaz iç tesisatı yapım faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu fiili Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 inci maddesine ve sahip olunan Sertifikanın “Temel Yükümlülükler” hükümlerine aykırılık teşkil eden ITS/AKSA/102 numaralı sertifika sahibi Ayça Hacıhasanoğlu’ nun (Nisa Yapı Mühendislik) 20.03.2014 tarih ve 4930/99 sayılı Kurul Kararına binaen yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Kurul’ un 18.12.2014 tarih ve 5367/6 sayılı Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gereken özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ayça Hacıhasanoğlu’ na (Nisa Yapı Mühendislik) ihtarda bulunulmasına karar verildiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/4/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/113 sayılı Kararı ile; 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (İptal 30.10.2013) kapsamında Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No.33/6  Bakırköy- İstanbul adresinde faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin, 29.06.2013 tarihli tespite göre ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 inci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/5/1-1

—————

14.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31896 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yusuf KÖSEOĞLU’na ait akaryakıt istasyonunda 25/05/2013, 02/08/2013, 04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetimde motorine yağ karıştırarak tağşiş edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulduğu, mühürlenmiş olan istasyonda plastik ve gizli tank bulundurulduğu ve 02/08/2013, 04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetimde; 25/05/2013 tarihinde mühürlenen istasyonda piyasa faaliyeti yapıldığı tespit edilmiştir.

Konuları değerlendiren Kurul, 20/11/2014 tarih ve 5315/36 sayılı Kararında, istasyonda 25/05/2013, 02/08/2013, 04/09/2013 ve 27/11/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylemler ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca toplam olarak 5.510.000-TL. İdari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 5.510.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/6/1-1

—————

31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda 10/05/2013 ve 22/05/2013 tarihlerinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğu ve 10/05/2013 tarihinde mühürlenen istasyonda mühürleme imkanı olmayan ve boş olan adaya yeni pompa takılmak suretiyle piyasa faaliyeti yapıldığı tespit edilmiştir.

Konuları değerlendiren Kurul, 31/10/2014 tarih ve 5287/46 sayılı Kararında, istasyonda 10/05/2013 ve 22/05/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylemler ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca toplam olarak 1.340.000-TL. idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.340.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/7/1-1

—————

Kurul’un 04.12.2014 tarihli ve 5347/95 sayılı Kararı ile; İZMİRGAZ Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş’.nin 11.03.2006 tarih ve 2006/2 sayılı komisyon kararı ile verilen İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 inci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/8/1-1

—————

Kurulun 04.12.2014 tarihli ve 5347/114 sayılı Kararı ile 28.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24264 sayılı (Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 52 Zeytinalan-Urla-İzmir adresinde faaliyet gösteren Günturan Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ile ilgili olarak 29.06.2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde;

- Sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt temin ederek, 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü ile 2 inci fıkrasının (a) bendi hükmüne ve Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri hükümlerine,

- Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Aynı Yönetmeliğin 7inci maddesinin (d) bendi hükümlerine,

- Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurarak, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine,

- Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurarak, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine,

İhrakiyeyi kullanıcılara satışı faaliyetini gerçekleştirerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın Günturan Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/9/1-1

—————

13/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30585 numaralı (11/06/2013 tarihli ve 20922 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Çaybükü Köyü Ankara Cd. No: 102 Gümüşova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Hamit MERDAN’ın, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355-37 sayılı Kararı ile Hamit MERDAN hakkında 231.073.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/10/1-1

—————

02/03/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12575 numaralı (10/09/2013 tarihli 30270 sayılı Kararla sonlandırılan) LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında Çaybükü Köyü Ankara Cd. No: 102 Gümüşova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Hamit MERDAN’ın, 5307 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355-38 sayılı Kararı ile Hamit MERDAN hakkında 339.814.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/11/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/153 sayılı Kararı ile, 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31914 sayılı bayilik lisansı sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30-31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu, gizli tank ile düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında,

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

b) Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL,

olmak üzere toplamda 1.170.000.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.170.000.-TL (Bir milyon yüz yetmiş bin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/12/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/154 sayılı Kararı ile, 21.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31914 sayılı bayilik lisansı sahibi Er-Gür Akaryakıt Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30-31.07.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışından akaryakıt ikmal ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüz yetmiş bin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/13/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/145 sayılı Kararı ile, 12.02.2010 tarihli ve BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüz yetmiş bin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/14/1-1

—————

Kurul 04/12/2014 tarih ve 5347/143 sayılı Kararı ile, 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2013 yılında lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 879.168.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 879.168.-TL (Sekiz yüz yetmiş dokuz bin yüz altmış sekiz TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/15/1-1

—————

Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-98 sayılı Kararı ile Hakkı AKAR-Üçel Otogaz hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ıncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 380.715,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/16/1-1

—————

Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-99 sayılı Kararı ile Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ıncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/17/1-1

—————

Kurul’un 20/11/2014 tarihli ve 5315-70 sayılı Kararı ile; Yiğit Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 120.000,-TL (yüz yirmi bin-TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/18/1-1

—————

21/08/2014 tarihli ve 5185-38 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 13/02/2007 tarihli ve BAY/939-82/21347 sayılı bayilik lisansı sahibi İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin,

a) 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda kendi dağıtım firması ile ilgili olmayan Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili belirtileri kaldırmamasının, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine,

b) 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı 24 saat içerisinde sözleşme yaptığı dağıtım şirketine bildirmemesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 inci fıkrasına ve 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’ nın 5 inci maddesinin 14 numaralı bendine,

Aykırı olduğu anlaşıldığından;

İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında,

1 - Akaryakıt istasyonunda kendi dağıtım firması ile ilgili olmayan belirtileri kaldırmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “5 inci, 6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 17 inci maddelerin ihlali” hükmü gereğince belirlenen 850.000 TL tutarındaki idari para cezası olarak,

2 - Akaryakıtı istasyonundaki otomasyon sistemi arızasını süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereğince belirlenen 70.000 TL tutarındaki idari para cezası olarak,

Toplam 920.000- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/19/1-1

—————

18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29310 numaralı (11/10/2013 tarihli ve 33572 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Haraççı Merkez Mahallesi, Bayrak Caddesi, No: 2 Arnavutköy İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kadakal Petrol Gıda Nalburiye Kimyevi Boya San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355-44 sayılı Kararı ile Kadakal Petrol Gıda Nalburiye Kimyevi Boya San. Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.         1460/20/1-1

—————

Kurul’un 20/11/2014 tarih ve 5315-40 sayılı Kararı ile; “Orta Mahallesi, Bandırma Caddesi, No:2 (Pafta:50kıvc Ada:550 Parsel:12) Susurluk/BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 31/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29231 sayılı bayilik lisansı sahibi Konak Petrol Nakliye İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; istasyonunda vaziyet planında bulunmayan bir adet yeraltı tankı tespit edilmiş, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-11/3660, M-11/3662 ve M-11/3663 sayılı analiz raporları ile istasyonda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı, akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacı ile katılabilecek ürün içeren akaryakıt ikmal edildiği tespit edilmiş ancak söz konusu tüzel kişi hakkında ayrı bir soruşturma kapsamında bahse konu fiiller nedeniyle 20/03/2013 tarihli ve 4322-80 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulanmış olduğundan, idari para cezası uygulanmamasına karar verildiği ilanen tebliğ edilir.

1460/21/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 28.05.2014 tarih ve 5040/13 sayılı Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 25.12.2014 tarih ve 5388/53 sayılı kararı ile, 16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 14.06.2012 tarih ve 3883-6 sayılı Kurul Kararı ile aynı fiil nedeniyle hakkında idari yaptırım uygulanan ve iki (2) takvim yılı geçmeden aynı fiili tekrar işleyen Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü ve yedinci fıkrası gereğince belirlenen 140.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 21.01.2010 tarih ve İHR/2403-1/27121 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereğince iptal edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 140.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/22/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388/43 sayılı kararı ile 04.04.2008 tarihli ve BAY/939-82/24116 sayılı bayilik lisansı sahibi Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 2013 yılında A-018614 sayılı fatura ile Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1460/23/1-1

—————

27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31335 numaralı (27/02/2014 tarihli ve 7117 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Köyü Mevkii DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Muzaffer SUCU’nun, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 10/12/2014 tarihli ve 5355-42 sayılı Kararı ile Muzaffer SUCU hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/24/1-1

—————

Kurul’un 20/06/2013 tarihli ve 4465-42 sayılı Kararı ile: MYĞ/2214-2/26464 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/25/1-1

—————

“Selçuk Mahallesi Etem Onbaşı Caddesi Görkemli Sitesi No: 45 NİĞDE” adresinde faaliyet gösteren 15.06.2006 tarih ve İTS/N.006-003 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri Nakliyat Tekstil Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin “Yukarı Kayabaş Mahallesi Hacı Ahmet Sokak Resul Ünlü Apt. (Akbulut İnşaat) No: 16” adresinde yer alan binanın doğal gaz kolon tesisatına ait müracaat dosyasını dağıtım şirketi olan Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne sunmaksızın imalata başlamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 37 inci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’ nin 22 inci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle 03.07.2014 tarih ve 5116/18 sayılı Kurul Kararına binaen yazılı savunması istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Kurul’ un 18.12.2014 tarih ve 5367/5 sayılı Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gereken özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Pozitif Yapı Mühendislik İnşaat Yakacak Ürünleri Nakliyat Tekstil Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

1460/26/1-1

—————

Kurul’un 20/06/2013 tarihli ve 4465-44 sayılı Kararı ile :MYĞ/2552-2/27679 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği bahse konu tüzel kişiye on beş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1460/27/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No:5468-4                                                                   Karar Tarihi:12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir.

Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararına 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Resmi Belge Tadili

MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin bilgilerin değiştirilmesi için, ilgili kamu kurumu tarafından verilen geçerli durumdaki izin, ruhsat veya resmi belge sunulur.”

MADDE 2 - Aynı Kurul Kararına 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Ürün Tadili

MADDE 8/A - (1) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek akaryakıt türlerine ürün eklenmesi için Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve Tarife Dosyası sunulur.

(2) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün biodizel ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelere ilaveten, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleri sunulur.

(3) Akaryakıt türlerine eklenecek ürün gazyağı ise bu maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelere ilaveten, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte sunulur.

(4) Lisans kapsamında piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiye türlerine ürün eklenmesi veya ihrakiye kapsamdaki jet yakıtına ilişkin yetki süresinin uzatılması için Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve İhrakiye Bilgi Dosyası sunulur.

Tesis Tadili

MADDE 8/B - (1) Tesise ilişkin olarak lisansa bilgi eklenmesi için tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat ile rafinerici, depolama, iletim lisanslarında Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası sunulur.

(2) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı;

a) Tank numarası veya tank statüsü bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat,

b) Depolanan veya iletilen ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesi için konuya ilişkin yazılı açıklama,

c) İletim hattı veya bağlantılı boru hattı bilgilerinin değiştirilmesi için Boru Hattı İnceleme Raporu,

ç) Üretim veya kullanım kapasitesi bilgilerinin değiştirilmesi için lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi,

d) Serbest kullanıcı lisanslarındaki kullanım miktarı bilgisinin değiştirilmesi için Yakıt Kullanım Dosyası,

sunulur.

(3) Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerinin lisansa eklenmesi veya değiştirilmesi için Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı sunulur.

(4) Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı bilgilerden bu maddede sayılanlar dışında kalanların değiştirmesi için, tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat sunulur.”

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

1455/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5468-3                                                                 Karar Tarihi: 12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına, karar verilmiştir.

Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ü) Boru Hattı İnceleme Raporu: İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak raporu,

v) Güvenlik Bilgi Dosyası: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren Güvenlik Bilgi Formunun, Güvenlik Bilgi Formunu düzenleyen kişinin yeterlilik belgesinin ve imza sirkülerinin yer aldığı dosyayı,

y) İhrakiye Bilgi Dosyası: Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin yazılı beyanın, ihrakiyenin satılacağı kullanıcıyla yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgelerinin, ihrakiyenin ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesinin, resmi izin ve ruhsatlarının, kullanım kapasitelerini ve fiili kullanım miktarlarını gösteren belgelerin, deniz araçları için geçerli durumdaki ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin, jet yakıtı satışı için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgelerin ve jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki belgesinin yer aldığı dosyayı,

z) Mali Tablolar: Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosunu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosunu,

aa) Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesini veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıyı,

bb) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin yer aldığı dosyayı,

cc) TSE Uygunluk Belgesi: Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere Uygunluk Belgesini,

çç) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı: Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin yazılı açıklamayı,”

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin mükerrer beşinci fıkrasının fıkra numarası (6) olarak, altıncı fıkrasının fıkra numarası (7) olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları fıkra numaralarıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

(9) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için aranır.”

MADDE 3 - Aynı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve yıllık rafinaj kapasitesi, ünitelerinin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, işlenecek ham petrolün alt ve üst API gravite değerleri ile asgari miktarı ve tesisler için mülkiyet ve ünitelerin konuşlandırılmasına ilişkin uygun ölçekli harita bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları, tesisteki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,”

“m) Boru Hattı İnceleme Raporu

n) Mali Tablolar

o) Sanayi Sicil Belgesi

ö) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı”

“(2) Tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Boru Hattı İnceleme Raporu, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı aranmaz.”

MADDE 4 - Aynı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Boru Hattı İnceleme Raporu

m) Mali Tablolar”

MADDE 5 - Aynı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam depolama kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılacak standart, depolanacak petrolün türü, asgari teslimat miktarı ve özelliği, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita bilgileri, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinatları ile tesise akaryakıt ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme kapasitesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,”

“m) Mali Tablolar”

“(3) Depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa Boru Hattı İnceleme Raporu, tesiste ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir. Ancak tesis kurmak için yapılan depolama lisansı başvurularında bu belgeler aranmaz.”

MADDE 6 - Aynı Kurul Kararı’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,”

“j) Kapasite Raporu

k) Mali Tablolar

l) Sanayi Sicil Belgesi

m) TSE Uygunluk Belgesi”

“(2) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, başvuru sahibi ile üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi, bunları imzalayanların yetki belgeleri ve işleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir.”

MADDE 7 - Aynı Kurul Kararı’nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“j) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası”

“(3) Biodizel dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleri başvuruya eklenir.

(4) Gazyağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte başvuruya eklenir.”

MADDE 8 - Aynı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası

j) İhrakiye Bilgi Dosyası”

MADDE 9 - Aynı Kurul Kararı’nın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Tesisle ilgili olarak; tesis adı, yeri, tesiste üretilecek ürünlerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yıllık üretim kapasitesi, üretim standardı, üretim standardına ilişkin belgenin tarih ve sayısı, üretimde kullanılacak hammaddelerin adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve yıllık hammadde kullanım kapasitesi bilgilerinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,”

“l) Ana Sözleşme

m) Güvenlik Bilgi Dosyası

n) Mali Tablolar

o) Sanayi Sicil Belgesi

ö) TSE Uygunluk Belgesi”

“(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı başvurularında Ana Sözleşme aranmaz.”

MADDE 10 - Aynı Kurul Kararı’nın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “b) Ana Sözleşme”

“(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan taşıma lisansı başvurularında Ana Sözleşme aranmaz.”

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 11 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

1456/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5468-1                                                                 Karar Tarihi: 12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararının kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine, karar verilmiştir.

PETROL PİYASASINDA DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 27/06/2007 TARİHLİ VE 1240 SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

 

MADDE 1 -

(1)      1240 sayılı Kurul Kararının 1 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Karar, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt satışının önlenmesini teminen denetim sistemi kurması ve uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için çıkarılmıştır.”

MADDE 2 -

(1)     Aynı kararın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Akaryakıt hareketi: Akaryakıta ilişkin alış, satış ve stok hareketleri dâhil her türlü fiziki yer değiştirmeyi,

b) Arıza: Elektronik verilerin oluşturulamamasına sebep olan durumları,

c) Aykırılık: Kayıt dışı ikmal ve/veya izinsiz müdahale durumunu,

ç) Bayi denetim sistemi: İstasyon otomasyon sistemi aracılığıyla elde edilen elektronik verilerin sürekli olarak uzaktan izlenmesine ve denetlenmesine imkân sağlayan sistemi,

d) Bildirim sistemi: 27 Mayıs 2014 Tarihli ve 29012 sayılı “Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca tanımlanan sistemi,

e) Elektronik veriler: Elektronik ortamdaki akaryakıt hareketleri ve fiyatları ile ilgili olan verileri,

f) İstasyon otomasyon sistemi: Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketine konu elektronik verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan bayi denetim sisteminin parçasını,

g) İzinsiz müdahale: Bayilik lisansı sahibinin lisansına kayıtlı dağıtıcı lisansı sahibinin yazılı izni dışında istasyon otomasyon sistemini devre dışı bırakan veya sistemin doğru çalışmasını engelleyen doğrudan veya dolaylı her türlü müdahaleyi,

ğ) Kanun: 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

h) Kayıt dışı ikmal: Bayisi olduğu dağıtıcı lisansı sahibi haricinde akaryakıtın ikmali,

ı) Kurumsal kimlik: Bayinin tek elden satış sözleşmesi imzaladığı dağıtıcı şirkete ilişkin, söz konusu şirketi diğerlerinden ayırt edici özelliği olan marka, ilan, reklam, yazı, logo, amblem, resim gibi görsel araçlar, işaretler ile bu işaretlerin teşhirinin yapıldığı demirbaş, pano, ekipman ve diğer malzemeleri,

i) Otomasyon sistemi kılavuzu: Ek-1’de yer alan Kurumun tanımlayacağı açıklamaları, tablo ve rapor formatlarını,

j) Otomatik uyarı sistemi: İstasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit edebilecek bayi denetim sisteminin bir parçasını,

k) Uzaktan erişim sistemi: Bayi denetim sistemi kapsamındaki elektronik verilere erişim sağlayacak Kurumun belirleyeceği kıstaslara göre düzenlenmiş web arayüzünü,

l) Tadilat: Akaryakıt istasyonlarında ilgili diğer mevzuat kapsamında izin alınarak yapılan değişiklikler,

m) Zaman damgası: 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca tanımlanan zaman damgasını,

ifade eder.”

MADDE 3 -

(1)     Aynı kararın “Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Denetim Sistemi Kurma ve Uygulama Yükümlülüğü

MADDE 4- (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurar ve uygular. Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi:

a) Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt hareketlerini elektronik ortamda izlenebilmesine yönelik istasyon otomasyon sistemi kurar. Bayi denetim sistemi ile bayilerindeki akaryakıt hareketlerini izler ve raporlar.

b) Bayi denetim sistemi kapsamındaki;

i. Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kuruma sağlayacağı elektronik verileri,

ii. Kurumun erişimine ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği ölçüde erişimine imkân sağlayan uzaktan erişim sistemini,

iii. Bildirim sistemi aracılığıyla göndermesi gereken bildirimleri,

otomasyon sistemi kılavuzuna göre oluşturur ve Kuruma sunar.

c) Kurum tarafından uzaktan bayi denetim sistemini anlık sorgulanmasına yönelik olarak Ek-2’de yer alan tanımlara uygun web hizmetlerini Kurumun erişimine sunar.

ç) Bayi denetim sistemi kapsamında elde edilen verilerden faydalanarak Kurumun ayrıca talep edeceği her türlü bilgi, belge ve raporları hazırlar.

d) Bayi denetim sistemine, istasyon otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit etmeye yönelik veriler arası karşılaştırmaları da içeren otomatik uyarı sistemi kurar ve uygular.

e) İlk defa lisans alacak olan bayiler için lisans alma tarihinden, lisanslı bayinin dağıtıcı değiştirmesi halinde ise dağıtıcı değişikliğinin lisansa derç tarihinden itibaren en geç bir ay; dağıtıcı şirket birleşmeleri veya dağıtıcı şirketin devredilmesi durumunda birleşme veya devirden itibaren altı ay içerisinde akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlar. Bayilik sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, piyasa faaliyetine devam edilen istasyonda bulunan kurumsal kimlik öğeleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen süreler içerisinde dağıtıcı değişikliği tadilinin yapıldığı tarihe kadar veya süresi içinde tadil başvurusu yapılmaması ya da Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi nedeniyle bayilik lisansının sona erdirildiği tarihe kadar kaldırılamaz.

(2) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ve bayilik lisansı sahiplerinin Kurum tarafından bayilik lisansında dağıtıcı değişikliği tadili yapılıncaya ve/veya ilgili bayilik lisansı sona erinceye veya iptal edilinceye kadar bayi denetim sistemi kapsamındaki yükümlülükleri devam eder.”

MADDE 4 -

(1)     Aynı kararın “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 5 - (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri,

a) Akaryakıt istasyonlarında tadilat dışında kalan her yerde (tank, geçici tank, pompa vs.) istasyon otomasyon sisteminin çevrim içi olmasını ve bayi denetim sistemi kapsamında veri kaybı oluşmamasını sağlar.

b) Bayilerindeki istasyon otomasyon sistemi usul ve esaslara uygun olacak şekilde çevrim içi olana kadar ilgili bayiye akaryakıt ikmali yapamaz.

c) Bayi denetim sisteminde ve/veya istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaları, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde giderir.

ç) Bayilik lisansı sahiplerinin lisanslarında Kurum tarafından dağıtıcı değişikliği tadili yapıldığı günden itibaren 10 gün içerisinde istasyon otomasyon sistemini çalışır hale getirir.

d) Elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

e) Bayi denetim sistemi kapsamında yer alan elektronik verilerde değişiklik yapamaz.

f) Bayisinin talebi halinde istasyonuna ait elektronik verileri bayisiyle paylaşır.

g) Otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan uzaktan erişim sistemi ile oluşturulması gereken raporlara ait verileri, zaman damgası ile en geç 3 gün içerisinde işaretler.

(2) Bayilik lisansı sahibi,

a) Akaryakıt istasyonlarında kurulu olan istasyon otomasyon sisteminin güvenliğinden sorumludur.

b) İstasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunamaz.

c) İstasyon otomasyon sistemi çevrim içi olmayan yerlerde (tank, geçici tank, pompa vs.) akaryakıt hareketine konu eylem (satış, dolum vs.) gerçekleştiremez.

ç) Satışlarıyla ilgili dağıtıcısının talep ettiği her türlü belgeyi 5 gün içinde ibraz eder.

(3) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablo, tanım ve koşullar ile Ek-2’de yer alan sorgulamalarda ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabilir.

(4) Otomasyon sistemi kılavuzundaki tablolar oluşturulurken belirsizlik oranları her bir akaryakıt türü için tablo açıklamalarında yer alan formüllere göre hesaplanır.”

MADDE 5 -

(1)     Aynı kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Aykırılık ve İkmal Kesme

MADDE 6 - (1) Dağıtıcı lisansı sahibi:

a) Akaryakıt istasyonunda aykırılık tespit etmesi halinde; konuya ilişkin bilgi belgeler ile istasyon otomasyon sistemi verilerini bildirim sistemi aracılığıyla 24 saat içinde Kuruma bildirir.

b) Her bir bayisine ilişkin otomasyon sistemi kılavuzundaki “İstasyon Otomasyon Sistemi” ve/veya “Köy Pompası Otomasyon Sistemi” verilerini, birbirini takip eden 5 gün boyunca Kuruma sağlamaması durumunda verilerin sağlanmadığı ilgili bayisine ve/veya köy pompasına akaryakıt ikmalini keser. Akaryakıt ikmalinin kesildiği günden itibaren 5 gün içerisinde söz konusu verileri tekrar Kuruma sağlamaya devam eder ve akaryakıt ikmaline başlar. Ancak, tadilat söz konusu ise tadilata ilişkin belgeyi bildirim sistemi aracılığıyla Kuruma bildirmesi durumunda bu hüküm dikkate alınmaz.”

MADDE 6 -

(1)     Aynı Kararın Geçici 1 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 -

(1)     Aynı Kararın Ek-1’i ekteki yer alan belge ile değiştirilmiştir.

MADDE 8 -

(1)     Aynı Kararın “Yürürlük” başlıklı 6 ncı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir, takip eden madde buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 7 (1) Bu Karar 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.”

 

 

 

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5468-2                                                                                                                                                                Karar Tarihi: 12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve  “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı”nın eki olan “Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu”nun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATINA İLİŞKİN

KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 - 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan “Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 -  Bu Karar 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

Ek-1: Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

 


 


Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

Bildirim Yükümlüsü

Bildirimin İsmi

Bildirimin Yapılma Şekli

Bildirim Sıklığı

Bildirim Yapma Süresi

Bildirimin Tabi Olduğu Dönem

Düzeltme Talebi Yapılabilir mi?

Düzeltme Talebinin Onayını Müteakip Verilecek Süre*

Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılır mı?

Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi

RAFİNERİCİ LİSANSI SAHİBİ

RAFİNERİCİ LİSANSI SAHİBİ

Pazarlama Projeksiyonu

Elektronik imza

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

İzleyen takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Stok ve Gelir

Yazılı

Yıllık

Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Yurt İçi Kaynak Bilgileri  -Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi (Petrol ve Petrol Ürünleri)

Yazılı

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

Son 12 aylık dönem

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gelir Tablosu

Elektronik imza

Yıllık

Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Harmanlama (Rafineri)

Elektronik imza

Yıllık

Şubat ayı sonuna kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Petrol Ürünleri Hareketleri

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Marker (Rafinerici)

Elektronik imza

Aylık

Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü içerisinde

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gelir Payı

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde/ eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Rafineri Tank

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Tanklarda değişiklik halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İşaretleme ve Katkılama

Yazılı

Oluşuma Bağlı

İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve değiştirilmesinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Oluşuma Bağlı Tarife (Rafineri)

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Tarife değişikliği halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün sonuna kadar

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Tarife değişikliği halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Oluşuma Bağlı Ulusal Marker

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal marker iade edilmesi durumunda, iade tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal markerin izin kapsamında farklı bir tesise taşınması durumunda, taşıma tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

İlgili Kurul Kararında yer alan süreler çerçevesinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Stok Yeri  (Rafinerici)

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Ulusal petrol stokunun tutulduğu tesislerde herhangi bir değişiklik olduğunda

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ

DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ

Bayi (İstasyonlu Aky İhr) Bilgileri

Elektronik imza

Yıllık

Ocak ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gelir Tablosu

Elektronik imza

Yıllık

Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Yurt İçi Kaynak Bilgileri  -Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi (Petrol ve Petrol Ürünleri)

Yazılı

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

Son 12 aylık dönem

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Pazarlama Projeksiyonu

Elektronik imza

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

İzleyen takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Harmanlama (Dağıtıcı)

Elektronik imza

Yıllık

Şubat ayı sonuna kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Sapma Açıklamaları  (Akaryakıt)

Elektronik imza

Üç Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki üç ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Akaryakıt Hareketleri

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tarife

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Aylık Ulusal Marker Bildirimi

Elektronik imza

Aylık

Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü içerisinde

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Bayi Bilgisi

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Bilgi değişimi olduktan sonra 7 gün içinde

Hayır

-

Evet

10 iş günü

Bayi Köy Pompası Bilgisi

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Bilgi değişimi olduktan sonra 7 gün içinde

Hayır

-

Evet

10 iş günü

Bayinin Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Bilgisi

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Bilgi değişimi olduktan sonra 7 gün içinde

Hayır

-

Evet

10 iş günü

Tadilat Başlama Beyanı

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Tadilat başlama tarihinden sonra 7 gün içinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tadilat Bitiş Beyanı

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Tadilat bitiş tarihinden sonra 7 gün içinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Aykırılık Beyanı

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

Aykırılığın tespitinden sonra 24 saat içinde

Hayır

-

Evet

10 iş günü

Uzaktan Erişim ve Web Servis Bilgileri

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Bilgi değişimi olduktan sonra 24 saat içinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Dağıtıcılar Arası Satış Talep

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Satış yapılmadan önce Kurul tarafından belirlenen şekilde

Kurul tarafından dağıtıcılar arası ticaret için belirlenen dönem

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Oluşuma Bağlı Tarife (Dağıtıcı)

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün sonuna kadar

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İşaretleme ve Katkılama

Yazılı

Oluşuma Bağlı

İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve değiştirilmesinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tarife Değişikliği

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Tarife değişikliği halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tip Sözleşme

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Tip sözleşmede değişiklik durumunda

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Marker (Dağıtıcı)

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal marker iade edilmesi durumunda, iade tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma bağlı

İlgili Kurul Kararında yer alan süreler çerçevesinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal markerin izin kapsamında farklı bir tesise taşınması durumunda, taşıma tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Stok Yeri  (Dağıtıcı)

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal petrol stokunun tutulduğu tesislerde herhangi bir değişiklik olduğunda

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İHRAKİYE TESLİMİ LİSANSI SAHİBİ

İHRAKİYE TESLİMİ LİSANSI SAHİBİ

Pazarlama Projeksiyonu

Elektronik imza

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

İzleyen takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gelir Tablosu

Elektronik imza

Yıllık

Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İhrakiye Hareketleri

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İşaretleme ve Katkılama

Yazılı

Oluşuma Bağlı

İşaretleme ve katkılamanın ilk yapılışında ve değiştirilmesinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

DEPOLAMA LİSANSI SAHİBİ

DEPOLAMA LİSANSI SAHİBİ

Yurt İçi Kaynak Bilgileri  -
Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi (Petrol ve Petrol Ürünleri)

Yazılı

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

Son 12 aylık dönem

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gelir Tablosu

Elektronik imza

Yıllık

Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Depolama

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Marker Dönem Sonu Fiili Stok Tespit Çizelgesi

Elektronik imza

Aylık

Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü içerisinde

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tarife Değişikliği

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Tarife değişikliği halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİBİ

MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİBİ

Yurt İçi Kaynak Bilgileri  -Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi (Petrol ve Petrol Ürünleri)

Yazılı

Yıllık

Kasım ayının son gününe kadar

Son 12 aylık dönem

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Madeni Yağ Hareketleri

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İŞLEME LİSANSI SAHİBİ

İŞLEME (BİODİZEL) LİSANSI SAHİBİ

Katılma Payı

Elektronik imza

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Biodizel Hareketleri

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ulusal Marker Dönem Sonu Fiili Stok Tespit Çizelgesi

Elektronik imza

Aylık

Ulusal marker ekleme işleminin ait olduğu dönemi takip eden ayın en geç 5 iş günü içerisinde

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Elektronik imza ve eklerin gönderimi için Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Akaryakıt Toptan Fiyatı Değişiklik

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Yeni fiyatın uygulanmasından önceki günün sonuna kadar

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Ortaklık Yapısı

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ortaklık yapısında meydana gelen her değişiklik sonrasında, değişikliğe ilişkin ilgili diğer mevzuattaki süreçlerin tamamlandığı günü izleyen 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İŞLEME (PETROKİMYA) LİSANSI SAHİBİ

Katılma Payı

yazılı

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

SERBEST KULLANICI (ULUSAL STOK TUTMA YÜKÜMLÜSÜ)

SERBEST KULLANICI (ULUSAL STOK TUTMA YÜKÜMLÜSÜ)

Stok  (Serbest Kullanıcı) - Yükümlülük Stoğu

Elektronik imza

Aylık

İzleyen ayın son gününe kadar

Bir önceki ay

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

İLETİM LİSANSI SAHİBİ

İLETİM LİSANSI SAHİBİ

Katılma Payı

Yazılı

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Tarife Değişikliği

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Tarife değişikliği halinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

TAŞIMA LİSANSI SAHİBİ

TAŞIMA LİSANSI SAHİBİ

Katılma Payı

Yazılı

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Önemli Olay

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Bildirime konu eylem ya da durumların oluşması halinde aynı gün içinde / eki belgeler bildirim yapma süresini izleyen 15 gün içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

BAYİLİK LİSANSI SAHİBİ

BAYİLİK LİSANSI SAHİBİ

Katılma Payı

Yazılı

Yıllık

Katılma payı sıfır olarak belirlenen yıllar hariç olmak üzere Mayıs ayının son gününe kadar

Bir önceki takvim yılı

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Dahilde İşleme Belgesi kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticileri

Dahilde İşleme Belgesi kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticileri

Dahilde İşleme Kapsamında Akaryakıt ve Madeni Yağ İthalat

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Dahilde İşleme Kapsamında Akaryakıt ve Madeni Yağ İthalatı yapıldığında

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya rafinerilere teslim eden ya da ihraç eden sanayiciler

Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya rafinerilere teslim eden ya da ihraç eden sanayiciler

Sanayici

Yazılı

Oluşuma Bağlı

Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürün dağıtıcılara veya rafinerilere teslim ya da ihraç edildiğinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

EPDK ile sözleşme imzalamış akredite laboratuvarlar

EPDK ile sözleşme imzalamış akredite laboratuvarlar

AKİS

Elektronik imza ve Yazılı ayrı ayrı

Oluşuma Bağlı

Muayene raporunun hazırlanmasını mütekip 5 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Gözetim yetki belgesi sahibi

Gözetim yetki belgesi sahibi

Bağımsız Gözetim Firması Raporu

Elektronik imza

Oluşuma Bağlı

Ulusal Marker ekleme tarihini takip eden en geç 4 iş günü içerisinde

Evet

10 iş günü

Evet

10 iş günü

Lisans alt başlığına işlenmiş faaliyetler için ilgili bildirim yükümlülükleri de dikkate alınmalıdır.

* Belirtilen süreler Kurum tarafından yapılacak düzeltme talepleri için geçerli değildir.

1454/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

GIDA KALİTE KONTROL VE ANALİZİ

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANALİTİK KİMYA

1

 

 

 

BİYOKİMYA

1

 

 

 

FARMASÖTİK KİMYA

 

 

1

En az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HARİTA VE KADASTRO

1

 

 

Arkeojeofizik alanında deneyimli olmak.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Elektromanyetizm ve Mikrodalga alanında çalışmaları olmak.

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

 

1

Polimerler ve modellenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.

MEKANİK

 

1

 

 

TERMODİNAMİK

1

 

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

2

 

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP

 

 

1

 Alanında uzman olmak.

1442/1-1