20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85275’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 09.12.2014 tarih ve 954/2236 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.01.2015 tarih ve 66/36 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 20.02.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85275 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller:

Bağlıca Mahallesi 46766 ada 2 parsel, park, park ve spor alanı, yol

İlgililere ilanen duyurulur.

1392/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85278’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 13.01.2015 tarih ve 101/134 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 tarih ve 364/768 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup,          3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 20.02.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85278 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Yapracık (Bağlıca ve Elvan tapulama) Mahalleri 7, 8, 9, 10, 742, 743, 859, 860, 861'nolu parseller, 48339 ada 1, 48340 ada 1, 48343 ada 7 parseller ile ekilemez arazi ve yol;

İlgililere ilanen duyurulur.

1393/1-1


Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Tunceli Defterdarlığı Hozat Malmüdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Tamer SEZER hakkında düzenlenen Disiplin Raporunda; adı geçenin 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılması önerilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgilinin konuya ilişkin savunmasını 7 gün içerisinde Kurulumuz Başkanlığına yapması, yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1391/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İsmet Karaca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünün soyadını kullanarak insanlara iş garantisi sözü verdiği, sahte isim ve imza ile belge düzenleyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve bu suretle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/e maddesinde yer alan "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.03.2014 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin Yükseköğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, İsmet Karaca'nın, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 26.03.2015 tarihinde saat 13:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 26.03.2015 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 26.03.2015 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.03.2015 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1336/1-1


Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

FRANCHİSE SATIŞ YERİ İÇ-DIŞ TASARIM YARIŞMASI YAPILACAKTIR

1 - Fabrikamızın ürettiği, fason olarak ürettireceği veya satışına izin vereceği mamullerin satışı için verilmesi düşünülen bayilik (franchise)’e ait mekânların “iç ve dış tasarımınının yarışması” düzenlenecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Hazırlanan projeler en geç 27.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

1418/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Selçuk SARIMEHMETOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 20.11.2014 tarihli ve E.2014/992-K.2014/1495 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Selçuk SARIMEHMETOĞLU (Denetçi No: 7420, Oda Sicil No: 19818) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2015 tarihli ve 3860 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1424/1-1


Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.01.2015 tarihli toplantısında, Bursa ili nüfusuna kayıtlı 10.03.1986 doğumlu Mehmet oğlu Bahattin Yıldız’ın Almanya’daki “Fachhochschule Düsseldorf”dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.04.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 091565 seri numaralı “Makine Mühendisliği” alanındaki “Lisans Diploma Denklik Belgesi” nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

1408/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 2.724.928,08.-TL. olan birinci sınıf Beşiktaş Yirmibeşinci Noterliği 11.04.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1403/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 21.08.2014 gün ve 1403/2381 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 08.01.2015 gün ve 65/37 sayılı kararı ile onaylanan 84209/EK3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki:                 Ada              Parsel

Demetevler        60251                3

                          60251                4

                          60251                5

1446/1-1

—————

43264 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1447/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.01.2015   Karar No: 488

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4945 hak sıra no.lu petrol arama sahasında yer alan Batı Gökçe Kampı ile Doğu Karakuş-4 kuyusu arası petrol boru hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Kahta 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan, Adıyaman İli, Kahta İlçesi Gölgeli Köyündeki 194 no.lu parselin 1.151,33 m²’lik (irtifak hakkı), 369 no.lu parselin 259,63 m²’lik (irtifak hakkı), Gölgeli Köyü, Zogor mevkiindeki; 443 no.lu parselin 1.790,12 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyü, Köyönü mevkiindeki 19 no.lu parselin 28,54 m²’lik (irtifak hakkı), 33 no.lu parselin 10,72 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyü, Şehkasım mevkiindeki 43 no.lu parselin 397,69 m²’lik (irtifak hakkı), 63 no.lu parselin 817,86 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyündeki 46 no.lu parselin 7.76 m²’lik (irtifak hakkı), 65 no.lu parselin 558,43 m²’lik (irtifak hakkı), Koçtepe Köyündeki 268 no.lu parselin 922,82 m²’lik (irtifak hakkı), Koçtepe Köyü, Kucak mevkiindeki 441 no.lu parselin 581,19 m²‘lik (irtifak hakkı) kısmı olmak üzere toplam 6526,09 m² arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Adıyaman İli, Kahta İlçesi Gölgeli Köyündeki 194 no.lu parselin 1.151,33 m²’lik (irtifak hakkı), 369 no.lu parselin 259,63 m²’lik (irtifak hakkı), Gölgeli Köyü, Zogor mevkiindeki; 443 no.lu parselin 1.790,12 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyü, Köyönü mevkiindeki 19 no.lu parselin 28,54 m²’lik (irtifak hakkı), 33 no.lu parselin 10,72 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyü, Şehkasım mevkiindeki 43 no.lu parselin 397,69 m²’lik (irtifak hakkı), 63 no.lu parselin 817,86 m²’lik (irtifak hakkı), Akdoğan Köyündeki 46 no.lu parselin 7.76 m²’lik (irtifak hakkı), 65 no.lu parselin 558,43 m²’lik (irtifak hakkı), Koçtepe Köyündeki 268 no.lu parselin 922,82 m²’lik (irtifak hakkı), Koçtepe Köyü, Kucak mevkiindeki 441 no.lu parselin 581,19 m²‘lik (irtifak hakkı) kısmı olmak üzere toplam 6526,09 m² arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

 

İli                         : Adıyaman

İlçesi                    : Kahta

Köyü                    : Gölgeli

 

      Parsel No      Malikleri                                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

         194             Hasan TOKTAŞ (Mehmet Oğlu)                                                    1151,33

         369             Hanım KIYMAZ                                                                              259,63

                            Kadriye ALAN

                            Ahmet KIYMAZ

                            Mustafa KIYMAZ

                            Zeliha KIYMAZ

                            Mehmet KIYMAZ

                            Mahmut KIYMAZ

                            Miyase EKEN

         443             Elif ÖNER (Ramazan Kızı)                                                             1790,12

 

İli                         : Adıyaman

İlçesi                    : Kahta

Köyü                    : Akdoğan

 

      Parsel No      Malikleri                                                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

         33               Mehmet Can YAĞMUR Mirasçıları (Hasan Oğlu)                          10,72

         19               Mustafa YAĞMUR                                                                          28,54

                            İmmihan YAĞMUR

                            Kadife ATLI

                            Emine YAĞMUR

                            Şükrü YAĞMUR

                            Abdurrahman YAĞMUR

                            Ramazan YAĞMUR

                            İmmihan ÇELEBİ

                            Beyaz YAĞMUR

                            Emine YAĞMUR

                            Sabri YAĞMUR

                            Mehmet Sait YAĞMUR

                            Sebiha TÜRKBEN

                            Abdurrahman YAĞMUR

                            Fatma BOZAN

                            Vesile BOZAN

                            Esma BOZAN

         43               Tevhide FALAY (Ramazan Kızı)                                                    397,69

                            Kamile DİNÇER (Ramazan Kızı)

                            Fehime TAN (Ramazan Kızı)

                            Şevket FALAY (Ramazan Oğlu)

                            Mehmet FALAY (Abuzer Oğlu)

                            Lilan FALAY (Ramazan Kızı)

                            Beyaz YAYLA (Ramazan Kızı)

                            Nuriye FALAY (Ramazan Kızı)

                            Rahime YILDIRIM (Ramazan Kızı)

         46               İmmihan ÇELEBİ (Mehmet Can Kızı) 7,76

                            Beyaz YETİŞ (Mehmet Can Kızı)

                            Cevher YAĞMUR (Mehmet Can Kızı)

                            Emine YAĞMUR (Mehmet Can Kızı)

                            Abdurrahman YAĞMUR (Mehmet Can Oğlu)

                            Ramazan YAĞMUR (Mehmet Can Oğlu)

                            Sabri YAĞMUR (Mehmet Can Oğlu)

         63               Mehmet KILIÇ (Ramazan Oğlu)                                                      817,86

         65               Cahit YANAK (Mustafa Oğlu)                                                       558,43

 

İli                         : Adıyaman

İlçesi                    : Kahta

Köyü                    : Koçatepe

 

      Parsel No      Malikleri                                                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

         268             Mehmet YILMAZ (Mehmet Oğlu)                                                  922,82

                            Osman YILDIRIM(Ali Oğlu)

                            Sabri YILDIRIM (Ali Oğlu)

         441             Mehmet KARAKUŞ (Osman Oğlu)                                                581,19

                            Osman KARAKUŞ (Osman Oğlu)

                            Osman KARAKUŞ (Mustafa Oğlu)

                            Mehmet KARAKUŞ (Mustafa Oğlu)

                            İbrahim KARAKUŞ (Mustafa Oğlu)

                            Aydın KARAKUŞ (Mustafa Oğlu)

                                                                                           TOPLAM:                       6526,09

1394/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5486                                                                     Karar Tarihi: 19/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/02/2015 tarihli toplantısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt rafineri çıkış fiyatı, akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

Motorin Türleri Fiyatı :

RF = Tüpraş İzmit Rafinerisi Motorin Satış Fiyatı (TL/Lt)

ABF = RF+(37 Kuruş/Litre)*1,18

Söz konusu 37 Kuruş/Litre marj dağıtıcı ve bayi marjı toplamı olup, bu marjın en az %60’ı bayiye verilecektir.

K. Benzin Türleri Fiyatı :

RF = Tüpraş İzmit Rafinerisi K. Benzin 95 Oktan Satış Fiyatı (TL/Lt)

ABF = RF+(34 Kuruş/Litre)*1,18

Söz konusu 34 Kuruş/Litre marj dağıtıcı ve bayi marjı toplamı olup, bu marjın en az %60’ı bayiye verilecektir.

RF        : İlgili Gün Akaryakıt Rafineri Çıkış Fiyatı,

ABF     : İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatı,

Madde 2 – Her bir ilde motorin türleri ve benzin türleri için Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatına (ABF) ekteki tabloda belirlenen TL/Litre fiyat farkı uygulanabilir. Söz konusu fiyat farkını ürünün o ilde ikmalini sağlayan lisans sahibi/sahipleri (rafineri, dağıtıcı, bayi) aralarında paylaşabilir.

Madde 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK 1 Fiyat Farkları Tablosu

İL

BENZİN TÜRLERİ FARK

TL/LT

MOTORİN TÜRLERİ FARK

TL/LT

ADANA

0,02

0,01

ADIYAMAN

0,05

0,00

AFYONKARAHİSAR

0,07

0,01

AĞRI

0,12

0,11

AKSARAY

0,04

0,03

AMASYA

0,04

0,08

ANKARA

0,03

0,06

ANTALYA

0,03

0,03

ARDAHAN

0,08

0,09

ARTVİN

0,07

0,07

AYDIN

0,04

0,02

BALIKESİR

0,04

0,03

BARTIN

0,04

0,05

BATMAN

0,10

0,10

BAYBURT

0,06

0,07

BİLECİK

0,02

0,00

BİNGÖL

0,13

0,19

BİTLİS

0,12

0,17

BOLU

0,02

0,03

BURDUR

0,06

0,00

BURSA

0,02

0,03

ÇANAKKALE

0,05

0,03

ÇANKIRI

0,04

0,09

ÇORUM

0,04

0,03

DENİZLİ

0,05

0,03

DİYARBAKIR

0,13

0,17

DÜZCE

0,02

0,03

EDİRNE

0,00

0,00

ELAZIĞ

0,15

0,10

ERZİNCAN

0,08

0,09

ERZURUM

0,09

0,09

ESKİŞEHİR

0,03

0,04

GAZİANTEP

0,03

0,03

GİRESUN

0,06

0,06

GÜMÜŞHANE

0,06

0,06

HAKKARİ

0,18

0,21

HATAY

0,02

0,02

IĞDIR

0,05

0,01

ISPARTA

0,05

0,05

İSTANBUL

0,00

0,00

İZMİR

0,02

0,00

KAHRAMANMARAŞ

0,02

0,02

KARABÜK

0,03

0,05

KARAMAN

0,04

0,05

KARS

0,08

0,11

KASTAMONU

0,06

0,07

KAYSERİ

0,04

0,05

KIRIKKALE

0,01

0,00

KIRKLARELİ

0,01

0,01

KIRŞEHİR

0,03

0,04

KİLİS

0,02

0,04

KOCAELİ

0,00

0,00

KONYA

0,05

0,02

KÜTAHYA

0,03

0,02

MALATYA

0,04

0,05

MANİSA

0,04

0,01

MARDİN

0,14

0,14

MERSİN

0,01

0,01

MUĞLA

0,07

0,04

MUŞ

0,14

0,17

NEVŞEHİR

0,05

0,02

NİĞDE

0,03

0,01

ORDU

0,05

0,04

OSMANİYE

0,02

0,06

RİZE

0,05

0,05

SAKARYA

0,01

0,02

SAMSUN

0,02

0,01

SİİRT

0,11

0,03

SİNOP

0,05

0,06

SİVAS

0,07

0,12

ŞANLIURFA

0,05

0,08

ŞIRNAK

0,14

0,13

TEKİRDAĞ

0,00

0,00

TOKAT

0,06

0,11

TRABZON

0,04

0,04

TUNCELİ

0,16

0,12

UŞAK

0,05

0,03

VAN

0,14

0,17

YALOVA

0,01

0,00

YOZGAT

0,03

0,07

ZONGULDAK

0,03

0,04

1448/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesini, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

 

Birimi

Bölümü

Program/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

Profesör

2

Doçentliğini Mimarlık Bilim Alanında almış olmak

 

Doçent

2

Doçentliğini Mimarlık Bilim Alanında almış olmak

İç Mimarlık

 

Profesör

2

 

Doçent

2

 

Ankara Sağlık YO

Psikoloji

 

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji Bilim alanında yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

Doçentliğini İdare Hukuku Bilim alanında almış olmak

1395/1-1


 

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1495                                           ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 233 ada, 19 parselde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, özel mülkiyete ait olan konutun, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Kemaliye Belediye Başkanlığı’nın 05.11.2014 gün ve 239 sayılı yazısı, 2015/63 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Bahçe Mahallesi, 233 ada, 19 parselde yer alan konutun, 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma Grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

1410/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1474                                           ERZURUM

 Erzurum İli, Oltu İlçesi, Aslanpaşa Mahallesi, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 127 ve 128 ada numaralı, Cumhuriyet Mahallesi, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 42, 45, ve 137 ada numaralı taşınmazlar ile, Halitpaşa Mahallesi, 167, 169, 186, 190, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 161, 185, 160, 159, 158, 192, ve 158 ada numaralı alanlarda 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm yapılması düşünüldüğünden bu bölgelerde tescilli kültür varlıklarının bulunup bulunmadığının, bulunması halinde taşınmaz bilgilerinin gönderilmesi istemini içeren Oltu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 18.12.2014 gün ve 6850 sayılı yazısı, 2015/66 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Aslanpaşa Mahallesi, 93 ada, 7 parselde yer alan Kilisenin 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma Grubunun I olarak belirlenmesine karar verildi.

1411/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015/87                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015/1498                                           ERZURUM

Tunceli İli, Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Tunceli İli, Mazgirt İlçesi, Kale Köyü sınırları içerisinde kalan Urartu Kült alanının sit sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki 2014/327 sayılı raporu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli İli, Mazgirt İlçesi, Kale Köyü sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2001 tarihli ve 1147 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Urartu Kalesi, Kaya Mezarları ve Kült Alam sit sınırının kararımız eki haritaya ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle aktarıldığı şekliyle uygun olduğuna, kaçak kazıların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve kaçak kazılar neticesinde oluşan çukurların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

1412/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1501                                           ERZURUM

Tunceli İli, Merkez, ilçe ve köylerinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Tunceli İli, Pertek İlçesi, Sağman Köyü sınırları içerisinde bulunan Sağman Kalesi'nin koruma alanının belirlenmesi hususundaki 2015/34 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Sağman Köyü sınırları içerisinde bulunan, Gayrimenkul Eski Esreler ve Anıtlar Kurulunun 13.02.1986 tarihli ve 1986 sayılı kararıyla tescil edilen Sağman Kalesi'nin I. derece arkeolojik sit olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki krokide ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 


1414/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1500                                           ERZURUM

Tunceli İli, Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu Tunceli îli, Pertek İlçesi, Dereli Köyü sınırları içerisinde kalan Dereli Köyü Köprüsünün koruma alanının belirlenmesi hususundaki 2015/35 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli îli, Pertek îlçesi, Dereli Köyü sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2008 tarihli ve 1052 sayılı kararıyla tescil edilen Dereli Köyü Köprüsünün koruma alanının kararımız eki krokide ED50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine koruma grubunun ise "I grup" olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1413/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1484                                           ERZURUM

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN başkanlığındaki ekip tarafından Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır İlleri ile İlçeleri dahilinde 2010 yılında gerçekleştirilmiş olan yüzey araştırmalarında tespiti yapılan alanlara ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğünce incelenerek gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.11.2010 tarihli ve 234504 sayılı yazısı gereği, Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan, Erzurum İli, Tekman İlçesi, Gündamı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gündamı Kale Kalıntısının bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik 2014/355 sayılı rapor, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.07.2012 tarihli ve 1822 sayılı, Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğünün 23.07.2012 tarihli ve 649 sayılı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 24.07.2012 tarihli ve 336830 sayılı, İlbank A.Ş’nin 24.07.2012 tarihli ve 24937 sayılı, TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 31.07.2012 tarihli ve 6594 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.08.2012 tarihli ve 7791 sayılı, Erzurum İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10.08.2012 tarihli ve 7629 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 17.10.2012 tarihli ve 623989 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Tekman İlçesi, Gündamı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gündamı Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50 UTM 3 ve UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1415/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015-87                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015-1471                                           ERZURUM

Erzurum İli, Köprüköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Avnik Kalesinin koruma alanının ve yapı grubunun belirlenmesi hususundaki 2014/364 sayılı rapor, Erzurum Kadastro Müdürlüğünün 02.12.2014 tarihli ve 5438 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.07.1978 tarihli ve A-1218 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Avnik Kalesi’nin I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada ED50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 


1416/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Unvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH

TARİHİ

FESİH NEDENİ

1. GLOBEKS DIŞ TİC. A.Ş. ORHANGAZİ ŞUBESİ

BURSA YOLU GEDELEK KÖYÜ AÇMALAR MEVKİİ MAH. PAFTA NO:H22. B06.AD. PARSEL NO:1136. CAD.ORHANGAZİ/BURSA

16-HYB-2582

TS 11939/ EKİM 2013

25.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

2. ELYILDIRIM RADYATÖR ENERJİ CAM KALORİFER PETEĞİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HACIVAT MAH. ANKARA CAD. B. 309 SOK. NO:2/3 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-2535

TS 13072/KASIM 2006

27.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

3. GERÇEK TUR. RENT A CAR SERVİS POSTA TAŞ.VE KARGO NAKL.OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ

YENİ YALOVA YOLU 4.KM. BURSA

16-HYB-160

TS 12652/HAZİRAN 2010

27.11.2014

TALİMATA AYKIRILIK

4. MEHMET AKİF ALTAN

ALTIPARMAK CAD. NİLÜFER APT. KAT:3 DAİRE:8 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-974

TS 13082/OCAK 2008

05.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

5. MUHARREM UYKAN

YEŞİLCAMİ MH. KÜÇÜK SAN. SİT. A BLK. N:3 BURSA

16-HYB-1127

TS 12047/ARALIK 2013

TS 12510/ KASIM 2006

08.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

6. ASNUR PETROL İNŞ. OTO GIDA TUR. TEKST. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ENGÜRÜÇ KÖYÜ ACIMIK MEVKİİ GEMLİK/BURSA

16-HYB-2538

TS 11939/ MART 2012

TS 12820/TEMMUZ 2006

09.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

7. SEÇKİN LAKE MOBİLYA, NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CERRAH SAN. BÖLGESİ NO:10 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-396

TS 12487/OCAK 2012

09.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

8 TEKNOSİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKTRONİK EĞİTİM DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEŞEVLER MAH. GÜNEŞ CAD. TEKNOSİM İŞ MERKEZİ NO:1 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-707

TS 12540/ARALIK 2006

10.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

9. DENİZLER HAFRİYAT MADENCİLİK NAK. PETROL İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİLLET MAH DERYA CAD 11 EYLÜL BULVARI ÇEVRE YOLU NO 118 YILDIRIM BURSA

16-HYB-1125

TS 11939/MART 2012

TS 12820/TEMMUZ 2006

11.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

10 VİRA-MOBİLYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

MAHMUDİYE MAH. KARAGÖLETLER MEVKİİ NO.BİLA İNEGÖL/BURSA

16-HYB-249

TS 12487/OCAK 2012

11.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

11. ERGEZER GIDA TEMİZLİK İLETİŞİM MEDİKAL TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KARAALİ MAH. ÇALI SAN. BÖLGESİ GRİ CAD. NO:7 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-978

TS 11497/NİSAN 2005

16.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

12 CANER AKARYAKIT TİC. LTD. ŞTİ.

ODUNLUK MAH. LEFKOŞE CAD. NO:107 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-889

TS 11939/ EKİM 2013

TS 12820/TEMMUZ 2006

17.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

13. TAŞIN OTOMOTİV İNŞ. NAKLİYAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. BURSA ŞUBESİ

KÜÇÜK SAN. SİTESİ 4.BLOK NO:13 BURSA

16-HYB-54

TS 12047/ARALIK 2013

17.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

14. ALİEKBER BOLAT-MERT MOBİLYA

YENİ SAN. MAHMUDİYE MAHALLESİ GAZCILAR SOKAK NO: BİLA / İNEGÖL/BURSA

16-HYB-2466

TS 12487/OCAK 2012

18.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

15. MEHMET ÖZBERK

ANKARA YOLU OTOSANSİT 31. BLOK NO:35 BURSA

16-HYB-29

TS 12047/ŞUBAT 2003

22.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

16. ULUDAĞ-ÇED ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİMYA İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

SAKARYA MH. ULU CD. GÜLER SK. NO:4 BANUŞOĞLU İŞ MER. KAT:5/504 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2542

TS 13078/MART 2004

22.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

17. PROSİSTEM BİLGİSAYAR SİSTEM VE SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KÜKÜRTLÜ MH. OULU CD. OYLUM ÇİĞDEM SİTESİ A BLOK KAT:2 D:11 / OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2414

TS 12498/MART 2010

25.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

18. ERALP MAKİNA KAZAN KİMYA VE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MUSTAFA KEMALPAŞA ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 3 NOLU CAD. NO:11 M.K.PAŞA/BURSA

16-HYB-715

TS 12676/ NİSAN 2013

29.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

19. ÖZER PETROL İBRAHİM ÖZER FEYYAZ ÖZER ADİ ORTAKLIĞI

BURSA İZMİR KARAYOLU 55. KM ÇİNGENÇEŞME MEVKİ KARACABEY/BURSA

16-HYB-2601

TS 11939/ EKİM 2013

29.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

20. ERDOĞAN ÖZGÜLTEKİN - ÇEV-KOR TEMİZLİK

DİKKALDIRIM MAH. DİKKALDIRIM CAD. NO:30/2 / OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-1134

TS 12524/ŞUBAT 1999

TS 12866/NİSAN 2002

31.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

21. RAHMİ YELTEKİN PETROL TURİZM İNŞ. GIDA TEKSTİL NAK. TAHHÜT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

AŞAĞIDERE MEVKİİ YALOVA YOLU 22.KM. KURTULKÖYÜ ÇIKIŞI GEMLİK/BURSA

16-HYB-2595

TS 11939/ EKİM 2013

05.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

22. BİLEN PATENT A.Ş.

HÜDAVENDİGAR MAH. BENT CD. NO:163/B / OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2545

TS 13340/OCAK 2008

 TS 13078/MART 2004

TS 13082/OCAK 2008

06.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

23. MUSTAFA ALAYLI

MAHMUDİYE MH. ANKARA CD. NO:114 İNEGÖL/BURSA

16-HYB-2548

TS 12487/ OCAK 2012

06.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

24. OSMAN MECİT TURAN - TURAN ASANSÖR

İSTİKLAL CAD. NO:78 YALOVA

16-HYB-1133

TS 12255 NİSAN 2006

TS EN 13015+A1

HAZİRAN 2009

06.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

25. OYAK TEKNOLOJİ BİLİŞİM VE KART HİZMETLERİ A.Ş.

Y.YALOVA YOLU BUTTİM İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:5 NO:1375 BURSA

16-HYB-254

TS 12498/MART 2010

06.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

26. ŞENER SESLİ - DENGE ISI SİSTEMLERİ SERVİSİ

KARAMAN MAH. SEVGİ SOKAK NO:16 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-845

TS 12355/MART 2003

TS 12676/NİSAN 2013

TS 12865/NİSAN 2002

06.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

27. EGELİ MEDİKAL KOZMETİK SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İNTİZAM MH. YURT SK. ERTAM APT. NO:13/A OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-990

TS 13181/NİSAN 2011

12.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

28. AS MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ALATTİNBEY MAH. ALATTİNBEY CAD. NO: BİLA NİLÜFER/BURSA

16-HYB-2550

TS 12427/KASIM 2010

13.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

29. MELİS TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

KÜKÜRTLÜ MH. KÖROĞLU SK. ÇINAR APT. DAİRE: 16 MERKEZ BURSA

16-HYB-2551

TS 12426/ŞUBAT 2002

13.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

30. OBASAN GIDA TEKST. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

DEMİRTAŞ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ SARDUNYA 1 SOKAK NO:7 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-74

TS 8985/ HAZİRAN 2013

13.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

31. N.H HAKSAN KAPALI KASA KAROSERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YENİ YALOVA YOLU 23.KM. 16600 GEMLİK/BURSA

16-HYB-300

KRİTER NO:178

14.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

32. GO İLETİŞİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADNAN MENDERES MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:30 K:1 D:2 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-2417

TS 12498 MART 2010

15.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

33. SADİOĞULLARI GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ KAHVERENGİ CD. 3.SK. NO:5-7 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-490

TS 8985/ HAZİRAN 2013

15.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

34. SARAY OTOGAZ AKARYAKIT NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DEVLET YOLU ALTI DENİZ EĞT. MRK. YANI SARAY SOK. KAYTAZDERE ALTINOVA/YALOVA

16-HYB-2547

TS 11939/HAZİRAN 2012

15.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

35. CELAL YILMAZ-HOBBY ELEKTRONİK

HÜRRİYET MAH. OSMANPAŞA CAD. NO:7/A BURSA

16-HYB-87

TS 10956/ŞUBAT 2012

23.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

36. ERGÜN YAPI ELEMANLARI DOĞRAMA, MOBİLYA İNŞ. ELEKTRİK TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İSTİKLAL MAH. ATİLLA CAD. NO:78 MERKEZ/BURSA

16-HYB-301

TS 12225/OCAK 2011

23.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

37. ASNUR PETROL İNŞ. OTO GIDA TUR. TEKST.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

MALTEPE MAH. ÇİÇEK CAD. NO:219 BURSA

16-HYB-202

TS 12820/T3 NİSAN 2012

TS 11939/ MART 2012

28.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

1422/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

 

Yrd. Doç. Dr.

1

“Çocuk Gelişimi” veya “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

1

Okul Öncesi Öğretmenliği-Eğitimi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup İlköğretim Anabilim dalında doktora derecesine sahip olmak.

1

“Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Okul Öncesi Eğitimi”, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği”, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” veya “Klinik Psikoloji” alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.

Hemşirelik

-

Yrd. Doç. Dr.

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği” alanında yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Acil ve İlk Yardım

 

Yrd. Doç. Dr.

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Acil Tıp Uzmanlığı yapmış olmak

Fizyoterapi

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

 

Prof. Dr.

1

“Üretim Yönetimi” alanında doçentlik unvanına; “Tedarik Zincirleri” ve “Karar Modelleri” konularında yayınlara; İşletme alanında uygulama projelerine sahip olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sinema ve Televizyon Bölümü

 

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktorasını Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema” veya “Sinema-TV” bölümünde yapmış olmak. Türk ve Dünya Sinemaları, Televizyon Dizileri üzerine yayınları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doç. Dr.

1

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Fizyoloji

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, nörofizyoloji alanında deneyimli olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Astımlı çocuklarda sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Dermatolojik cerrahi ve tırnak hastalıklarında deneyimli olmak

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Tıbbi Genetik

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi genetik uzmanlığı yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi genetik uzmanlığı yapmış olmak

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Ultrasonografik olarak endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sürekli ölçümün önemini gösteren çalışma yapmış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak ve embriyoloji doktorası ile IVF sertifikası olması

Prof. Dr.

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

 

1437/1-1