20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞEKER SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


MICIR TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


YOL YENİLEMESİ İÇİN 9 İŞ KALEMİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD HEMZEMİN GEÇİT BÖLGELERİ İLE İSTASYON PERONLARI VE YOLLARINDA İZİNSİZ GEÇİŞLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK PANEL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ SAHASINDA BULUNAN KOK TOZU AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: ANKARA


YATIRIMCILARA DAVET

ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ DAĞCI KÖYÜNDE 1145 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:


EKMEKLİK TUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, YÜZEY BOYAMA, DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1500 TON SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAMIZLIK ERKEK MATERYAL İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI İKİ (2) ADET KAMYON SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞEKER SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/18693

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100  Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve Faks numarası: Tel     :  (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                            Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                 :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Malı

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı      :  200 adet FZ 650 tipi Kristal Şeker için Santrifüj Süzgeci (800x3900x0,65, Ø 0,60 mm.),

                                                         :  250 takım K1100 tipi Son Şeker için Santrifüj Süzgeci (Süzme Yüzeyi: %6,5),

                                                         :  200 takım K1100 tipi Orta Şeker için Santrifüj Süzgeci (Süzme Yüzeyi : %9-10) satın alınacaktır.

b) Teslim Yeri                                  :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı; Yurtdışı teslimde CPT Ankara

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son Teklif Verme

    (İhale) Tarihi ve Saati                   :  17 Mart 2015 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 17.03.2015 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1430/1-1


MICIR TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/16714

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası ihtiyaç listesinde belirtilen istasyon yollarında kullanılmak üzere 9.450 m3 2 numara mıcır temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 13.03.2015 T. ve Saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 13.03.2015 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1328/1-1


YOL YENİLEMESİ İÇİN 9 İŞ KALEMİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/16269

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Halkalı-Ömerli İstasyonları KM: 28-46 Arası Hatta 2. Tabaka Balastın Dökülmesi, Hattın Tamiratı, Ray Nakli, Makas Ferşi işlerinin (ihtiyaç listesinde bulunan 9 iş kalemi) yaptırılması

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03.03.2015 T. Saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03.03.2015 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1256/1-1


TCDD HEMZEMİN GEÇİT BÖLGELERİ İLE İSTASYON PERONLARI VE YOLLARINDA İZİNSİZ GEÇİŞLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK PANEL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/178953

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399   0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Hemzemin Geçit Bölgeleri ile İstasyon Peronları ve Yollarında İzinsiz geçişlerin önlenmesine yönelik 256 adet ara panel, 499 adet yarı düz panel ve 913 adet düz panel

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu’na 17/03/2015 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (3. kat 4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1396/1-1


FABRİKAMIZ SAHASINDA BULUNAN KOK TOZU AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız sahasında bulunan kok tozu açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik Posta Adresi         :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız sahasında bulunan ±%20 Toleranslı 180 Tonkok tozu açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

b) Teslim Yerleri                       :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) Teslim Alma Tarihleri            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 İş günü içinde kok tozunun tamamı teslim alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  05/03/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Alım Satım ve İhale Komisyonumuzun teklif fiyatını düşük bulması halinde açık artırma ve pazarlık usulüne gidileceğinden teklif veren İştirakçilerin İhale gün ve saatinde Fabrikamız Ofis Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhalede hazır bulunmayanların vermiş oldukları teklifler nihai ve son teklif olarak kabul edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt /Malatya adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05/03/2015 Perşembe Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, kok tozu için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle kok tozu miktarı ile bu kok tozu için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kok tozun tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte, serbesttir.

1397/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

ANKARA

E.N.H.İ.B./10.8.1 Enerji İletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi işlerinin hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/17825

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254   06105-Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  TEL: 0.312.397 24 00    FAX: 0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  : www.8iletim.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  E.N.H.İ.B./10.8.1 Enerji İletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi işlerinin hizmet alımı Yoluyla Yaptırılması

b) Yapılacağı yer                                 :  ANKARA

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  09/03/2015 Pazartesi günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu ilanın 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği idarenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

E.İ. HATTI GRUBU İÇİN

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

İşletme Teknisyenleri

5

5 x 45 = 225

Grup Mühendisi

1

1 x 45 =   45

 

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.4.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı işlerinden herhangi biri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (İstanbul Yolu) Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.8iletim.gov.tr/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (İstanbul Yolu) Yenimahalle/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 200,00 TL (İkiyüzTürkLirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır): 210,00 TL (İkiyüzonTürkLirası)

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır

7.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1398/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ DAĞCI KÖYÜNDE 1145 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescilli olan Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Köyü’nde 1154 no.lu parsel üzerinde bulunan ve niteliği tarla olan 137.200 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyet satışı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 104 No. lu İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer                  :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No. 10 Balgat - ANKARA

İhale tarihi                                     :  13/03/2015

İhale saati                                      :  14:30

Son teklif verme tarih ve Saati      :  13/03/2015 Saat 14:00

İhale dosya bedeli                         :  250,00 TL

Muhammen bedel                         :  1.080.000,00-TL

İrtibat Tlf.                                     :  (0312) 284 36 70 dahili 1552-1559

İrtibat Faks                                   :  (0312) 286 89 65

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale; tekliflerin İhale Komisyonu tarafından açılmasından sonra, teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık artırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - İhaleye iştirak edecekler geçici teminat olarak en az 120 takvim günü süreli ve 110.000,00-TL tutarında geçici teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 250,00-TL bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde kurum ’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra kuruma intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Yabancı istekliler, yabancı sermaye mevzuatına göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul sürede yabancı sermaye mevzuatına göre gerekli izinleri almaları istenir. Gerekli izni almayanların teminatları irat kaydedilir.

6 - Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkulün satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri, masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

1427/2-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif araçlar ve muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Araçlar trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir. Satılan araçların teslimatları, karayolları trafik kanunu usul ve esasları dahilinde yapılacaktır.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve araç parçaları, kompresör, jeneratör, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel, benzinli motor, paslanmaz, motosiklet ve bisiklet, tezgah, elektrik motorları, sondaj borusu, demir çelik boru, yürüyen merdiven, kanalizasyon arıtma makineleri, saç, köşebent, dolu malzeme, atölye artığı malzeme, ayıklanması ekonomik olmayan malzeme, yüzer vasıta, karavan vb. hurdaları.

 

               İHALE TARİHİ               İHALE SAATİ                    İHALE YERİ

                03 MART 2015                        14.00                      MERKEZ/ANKARA

                10 MART 2015                        14.00                      MERKEZ/ANKARA

                17 MART 2015                        14.00                      MERKEZ/ANKARA

                24 MART 2015                        14.00                      MERKEZ/ANKARA

                31 MART 2015                        14.00                      MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarihlerde saat 14:00'e kadar Ankara MKE hurda işletmesi pazarlama ve satış müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

Pazarlama Müdürlüğü   :  0 312 384 10 65 – 0 312 384 03 07-178-216

Aliağa Hur. Md            :  0 232 625 11 20/128-129-130

Kırıkkale Hur. Md        :  0 318 224 28 98

Seymen Hur. Md          :  0 262 341 37 97/124-126

1436/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/İhale kayıt numaraları: 1) 2015/17877          2) 2015/17884

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7093

                                                               Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1) Korneal Kross-Linking Sistemi, 1 Adet (Komple)

                                                            :  2) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  1) Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,

                                                            :  2) Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  1) Tarih: 05/03/2015 Saat: 14:00

                                                            :  2) Tarih: 05/03/2015 Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (Tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00 - Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1429/1-1


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri yazılı olan, İmaret Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (4 yıldızlı Ancere Termal Otel) mevcut durumu ile, ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek iş bu ihale şartnamesi doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 16.02.2015 Tarih ve 20 Sayılı Kararı ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

Kiraya Verilecek Turistik Termal Tesisler Tapu ve Bina Bilgileri;

1.1 - Ana tesis;

Ada No                         :  267

Parsel No                      :  8-11

Pafta No                        :  471-537.T.A

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  2155.63

Hisse Durumu              :  Tam

Mevkii                          :

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı ve Müşt. Arsası

Tapu Tarihi                   :  06.02.2003

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  323

Bina Kullanım Alanı     :  10328,00 m²

2.2 - Otopark;

Ada No                         :  254

Parsel No                      :  9

Pafta No                        :  471-537.T.B

Mahallesi                      :  İmaret Mah.

Yüzölçümü                   :  1103,63 m²

Hisse Durumu              :  Tam

Toplam Otopark alanı   :  3680 m2

Mevkii                          :

Sokağı                           :  Atatürk Caddesi

Cinsi                             :  Otopark

Tapu Tarihi                   :  25.02.2000

Cilt No                          :  4

Sahife No                      :  9

İşin Niteliği                   :  Kiralama İhalesi

Muhammen Bedeli        :  50.000,00 TL/AY

İhale Süresi                   :  10 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  180.000,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  12/03/2015 Perşembe günü

İhale Saati                     :  14:00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenen Belgeler:

3.1 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden aşağıda belirtilen şartlar aranır:

3.2 - Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini ibraz etmek.

3.3 - Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,

3.4 - Şartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dokümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek.

3.5 - Tüzel kişilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.8 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterce tanzim edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri şarttır.

3.9 - İsteklilerin ortak girişimi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza edilen ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca ortaklarda gurubun bütün ortakları Şirket ile yapılacak ihale sözleşmesinin şahsen veya tayin edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar.

3.10 - Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3.11 - Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi şarttır.

4 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.1- 2886 Say. Kan. 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

4.2 - Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

5 - Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat:

5.1 - İhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli aylık 50.000.00 TL (Elli Bin Türk Lirası) üzerinden on yıllık 6,000,000.00 TL (Altı Milyon Türk Lirası)’dır. On Yıllık Muhammen bedelin %3’ü 180.000,00 TL (Yüz seksen bin Türk Lirası)’ geçici teminattır.

5.2 - İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının (10 yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE-TÜFE ortalama oranlarına göre Yıllık Kira artışları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.

6 - Kira Süresi:

6.1 - İhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır. Bu süre işletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim Tarihi kira sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleşmesi yapılmadan, tesis müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleşenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

7 - İhale Komisyonu kararda Sürülen Peyleri Yetersiz gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)

İlan olunur.

1428/1-1


EKMEKLİK TUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500.000 kg. ekmeklik tuz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 10.03.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 10.03.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

1419/1-1


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval irmik altı un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe. Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe. Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66          Faks: 397 33 71 – 74

1420/1-1


YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, YÜZEY BOYAMA, DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/16692

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Yük vagonları için 22.000 m2’lik ( ± % 20 ) iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması hizmet işleri (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 17/03/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1402/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.900. - TL ile en çok 47.701,50.- TL arasında değişen; 25/02/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 590.- TL en çok 4.775.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs ve çekici-tır vb 19 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 26/02/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1423/1-1


1500 TON SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 1500 ton Sülfürik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 06 Mart 2015 Cuma günü Saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1270/1-1


İTHALATA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAMIZLIK ERKEK MATERYAL İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere İthalata Açık Avrupa Ülkelerinden 400 Baş Simmental, 200 Baş Şarole ve 200 Baş Limuzin ırkı olmak üzere toplam 800 baş Damızlık Erkek Materyal ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 24.03.2015 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No: 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

1444/1-1


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

13.02.2015 tarih ve 29266 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı, 9. Sokakta bulunan Seval- Suat Sürmen Aşevinde tadilat ve onarım yaptırılması” ihalesine ait ilan metninde İstanbul Müdürlüğümüzün adresi “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1434/1-1


DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Korkutreis Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 46/2 (1149 ada 68 parsel) adresindeki dükkan nitelikli taşınmazın satışı 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0312) 303 73 71 - 78 -79

1433/1-1


ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 1 (Bir) kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02/03/2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

1432/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI İKİ (2) ADET KAMYON SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğüne ait aşağıda marka, model, muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen ihtiyaç fazlası (2) adet kamyon açık artırma usulü ile satılacaktır.

1 - Satış açık artırma suretiyle 24.03.2015 günü saat 14.00’de Basım İşletme Müdürlüğümüzün Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu Caddesi No: Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Kamyonlar İşletmemiz park sahasında olup mesai saatleri içerisinde görülebilecektir. (08.00 - 16.30 saatleri arasında)

3 - Kamyonlar çalışır durumda olup, hali hazır durumu ile satılacaktır. Satış ve teslim aşamasında araçla ilgili eksik, noksan, kusurlu olduğu ileri sürülerek idareden herhangi bir talepte bulunulamaz. (Araçların TÜVTÜRK Muayene raporları ihale dosyasında olup, muayeneleri tamamlanmadan çekme belgesi alınmıştır)

4 - Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, İşletmemiz Veznesine aşağıda gösterilen geçici teminatı yatırmaları ve teminata ait makbuz ile şahıslar nüfus cüzdanlarının fotokopisi, tüzel kişiler ve başkası adına ihaleye gireceklerin ise vekâletnameleri ve KEP adres beyan formu ile satış gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Araca ait satış kararının alıcıya bildirilmesini müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde satış bedelinin (KDV dahil) tamamının İşletmemiz hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bu süre içinde satış bedelinin (KDV dahil) yatırılmaması halinde, önceden alınan geçici teminat irat kaydedilecektir.

Satış bedelinin tamamen yatırılmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde araç alıcı tarafından teslim alınır. Bu süre içerisinde aracın teslim alınmadığı her gün için 25,00 TL ardiye ücreti alınacaktır.

6 - Satışla ilgili her türlü harç ve vergiler (KDV Dahil) alıcıya aittir.

7 - İhale üzerinde kalan alıcı ile ikinci teklif sahibi haricindeki katılımcılara satışın sona ermesine müteakip aynı gün geçici teminatlar iade edilecektir.

8 - İşletmemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Satışla ilgili olarak (0262) 674 26 26 veya (0262) 674 26 27 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

İlgilenenlere duyurulur.

NOT: Araç çekme belgelidir.

 

Park No

Markası

Tipi

Model Yılı

Motor No

Şase No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

FORD

CARGO 2014

1993

87685

SFACCCDJDCNS87685

15.000,00 TL

5.000,00 TL

2

FORD

CARGO 2014

1992

86889

SFACCCDJDCNL86889

15.000,00 TL

5.000,00 TL

1425/1-1