18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/585 Esas, 1998/82 Karar sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1333/1-1

—————

Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesinin 1990/197 Esas, 1990/180 Karar sayılı dosyasının sehven imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1332/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 04.02.2015 tarih ve 3214 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Tekno Test Beton Çelik Analiz Laboratuvar Ltd. Şti.’nin Uzunmustafa Mah. Tekniker Sokak No:2 DÜZCE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Düzce İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 07.01.2015 tarih ve 81-2015-001 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 280 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1349/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/01/2015 tarihinde kesinleşen, 13/11/2014 tarih ve E: 2014/152, K: 2014/569 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1357/1-1

—————

Temel Hizmetler Eğitim Turizm Sağlık ve Çevresel Değerler Vakfı İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/05/2014 tarihinde kesinleşen, 19/12/2013 tarih ve E: 2002/478, K: 2013/677 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1358/1-1


Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Sayın Nurdoğan ŞENKUL

(TC No: 34430323170)

Müdürlüğümüzün 02/12/2014 tarihli ve 6624798 barkod numaralı yazısı ile “Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak” fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı ile tecziye edildiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur.

1361/1-1


Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden:

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2014 tarih ve 61261 sayılı Oluru ile Kamulaştırılması uygun görülen Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bedesten Mahallesinde bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Müştemilatının oturduğu alana İlişkin 671 ada, 51, 80, 100 no.lu parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırma işlemleri (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca) yürütülmektedir.

Taşınmaz malların idare tarafından satın alınarak Kamulaştırılması amacı ile ilanda adı geçen taşınmaz maliklerinin veya kanuni mirasçılarının 15 iş günü içerisinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği aksi takdirde 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. Maddesince işlem yapılacağı ilan olunur.

Kamulaştırmaya konu taşınmazın bulunduğu yer; Ankara, Altındağ İlçesi, Bedesten Mahallesi (Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Müştemilatının oturduğu alan)

MEVKİİ:

Ada No         : 671

Parsel No      : 51,80 ve 100

Yüz Ölçümü  : 27 m2

 

MALİKLERİN ADI VE SOYADI:

671 Ada/51 No.lu Parsel

Mehmet GÜRBÜZ    Ahmet Oğlu

Celal GÜRBÜZ         Mehmet Oğlu

Şayeste ERKUL         Mehmet Kızı

İhsan ALEMDAR     Ahmet Oğlu

 

671 Ada / 80 No.lu Parsel

Hıfzı ÇADIRCI

Ahmet ÇADIRCI

Nazım AKCAN

Azime YALIM

 

671 Ada / 100 No.lu Parsel

Mustafa KAZIM

Beşe İBRAHİM

 

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN:

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Anafartalar Caddesi Eski Adliye Sarayı No: 65 Ulus / ANKARA

TEL: 310 87 87 /356

1360/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

                                                                    COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                                          :  14.05.2012

Başvuru No                                               :  C2012/072

Başvuru Sahibi                                          :  T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Başvuru Sahibinin Adresi                         :  Pazar Mahallesi, Necipbey Caddesi, No:35, SAMSUN

Coğrafi İşaretin Adı                                  :  Bafra Zembili

Ürünün Adı                                               :  Zembil

Coğrafi İşaretin Türü                                 :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                                            :  Türkiye

Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan      :  Bafra

Kullanım Biçimi                                        :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Bafra Zembili; Kızılırmak Deltasında biten ince uzun yapraklarının kenarları keskin, ucu diken gibi, koyu renkli bir çeşit çayır otu olan kındıra ile mısır somağını dış etkilerden koruyan mısır yeleğinin birlikte örülmesi ile oluşan taşıma ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir çeşit eşyadır.

Bafra Zembili’nin hammaddesinin yetiştiği bölge yılın her mevsimi yağış alan bir iklime sahiptir. İklimsel özelliği nedeniyle göllerinde sazlık alan oldukça fazladır. Bu sazlık alanlarda yetişen Türkiye’nin de nadir bölgelerinde az miktarda bulunan kındıra otunun en fazla olduğu alan Bafra Ovası Kızılırmak Deltasıdır. Kındıra zembil üretiminin en önemli hammaddesidir. Zembil yapımında burularak ip halinde kullanılır. Diğer hammaddesi olan kurutulmuş mısır yeleği ise bölgede oldukça yaygın yetiştirilen mısır bitkisinin dış yüzeyidir. Mısır yeleği kurutularak zembil örmede hammadde haline dönüştürülür. Bafra bölgesinde zembil örme sanatının Bafra’ya özgü bir sanat haline gelmesinin nedeni; zembil için gerekli olan kındıra otunun ve mısırın bir arada yetiştiği tek bölge olmasıdır.

Bafra zembilinin dokusu kullanılan kındıra otunun hasıra nazaran oldukça ince olmasından dolayı hasır zembillerin dokusundan çok daha incedir.

Üretim Metodu:

Üretimde Kullanılan Bitkisel Malzemeler:

Kındıra Otu: Kındıra otu Kızılırmak Deltası’nda göl ve su kanalları içinde doğal ortamda kendi kendine yetişen 1-1,5 m. boylarına uzanabilen sazgiller grubundan bir bitkidir. Yetişme ve büyüme zamanı bahar aylarına denk gelmektedir. Mayıs ve Haziran aylarında göl ve sulak alanlarda büyümesini tamamlayan kındıra otu orakla biçilerek yaz güneşi altında açık alanda sulak alanın kenarındaki kumun üzerine serilerek kurutulur. Kurutma işlemi 1 aylık zaman dilimi içinde güneşli gün sayısına denk gelecek şekilde tamamlanır. Kındıra Otu kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ince uzun sert sararmış ot haline gelir ve rutubetsiz kuru bir kapalı alanda üretim zamanı gelinceye kadar saklanır. Bekletilmesinin nedeni üretimde kullanılan Bafra Zembili’nin tamamlayıcı hammaddesi olan mısır koçanının olgunlaşması ve hasat zamanının beklenmesidir. Kuruyan kındıra otunun kalın yerleri (kök kısmı) kesilerek atılır. İnce uç kısımları seçilerek ayrılır. Ayrılan kındıra otu yere serilir. Serpiştirme ve püskürtme yöntemiyle suyla ıslatılır. Otun fazla ıslatılmamasına ve yumuşamamasına dikkat edilir, biraz sert olmasına özen gösterilir. Islatılarak yumuşatılmasının sebebi kuruyan kındıra otunun kenarlarının sert ve keskin olması dolayısıyla ip haline getirme ve örme aşamalarında ellere zarar vermesini engellemektir. Yumuşatılan kındıra otlarından kalınlıklarına göre üç veya dört adet alınır. Bunlar iki elin arasında eller birbirine sürtülüp yuvarlanır ve hem el arasında hem de kendi etrafında döndürülerek birbirine sarılır, bükümlü ip haline getirilir. Kındıra otlarının boyları aynı değildir, kök kısımları kalın ve uç kısımları incedir, bu nedenle ip yapma işlemi sırasında ipin inceldiği yerde yeni kındıra otu eklenir, ihtiyaç kadar hazırlanır.

Mısır Koçanı: Tahıllar içerisinde güneş enerjisini en iyi kullanan ve birim alandan en fazla kuru madde üreten mısır bitkisinin ekiminin en geç mayıs ayının ikinci haftası ortalarına kadar bitirilmiş olması gerekir. Hasat ise Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Üretimde mısır koçanının üzerindeki mısır tanelerinin çevresini kaplayan ve koruyan yapraklar (mısır yeleği) kullanılır. Mısır koçanı hasat zamanı gelince mısır kellesiyle birlikte koparılır ve mısırın dış kabuk kısmı sıyrılarak alınır. Mısır koçanları dalında kurumamış yeşil haldeyken alınmaz, çünkü bu durumda yapraklarının çabuk kopması ve dayanıksız olması sebebiyle kullanılamaz. Dalında kuruyan mısır koçanlarının rengi yeşilden sarımtırak renge, dokusu sert hale dönüşür. Mısır koçanı yapraklarının dış kısmı soyulduktan sonra yumuşak iç kısımdaki 4-5 yaprak üretim aşamasında kullanılmak üzere ayıklanır, güneşli açık havada 1 hafta süreyle yere serilerek kurutulur. Yapraklar kuruduktan sonra kirletilmeden ve ıslatılmadan kapalı rutubetsiz bir alanda üretim aşamasına gelinceye kadar saklanır. Mısır koçanı yaprakları kurutulduktan sonra boyama işlemine geçilir. Orta boy kazanda yaklaşık dört litre suya bir kg mor kabuklu soğan kabuğu atılır ve rengi çıkana kadar kaynatılır. Soğan kabukları kazanın içinden alınarak boyalı su süzülür, bu esnada mısır koçanı yaprakları sade suya sokulup ıslatılır, böylece yumuşaması sağlanır. Bu işlemin yapılış amacı boyalı suyun emilimini kolaylaştırmaktır. Sonrasında yapraklar boyalı sıcak suyun içine atılır. Burada yaklaşık bir saat kaynatılır. Su kaynamaya başlayınca içine bir çorba kaşığı tuz atılır. Tuzun atılış amacı boyanın koçandan kolayca çıkmamasını sağlamaktır. Boyalı suyun içinde kaynatılan mısır yaprakları kazanın içinde soğumaya bırakılır. Soğuyan yapraklar süzülerek kazandan alınıp bir kaba konulur, sade suyla süzülür. Süzülen mısır koçanı yaprakları açık havada büyük bir bezin üzerine serilerek kurutulur. Boyama işlemi kumaş boyası veya geleneksel ve doğal kök boyasıyla da gerçekleştirilebilir.

Zembil Yapımı:

Orta boy bir Bafra zembili için gerekli malzemeler; 565 gr. temizlenmiş mısır koçanı, 105 gr. kındıra otu ve iğne vazifesi gören çelik teldir. Zembil, yere kurulan dikdörtgen şeklindeki tezgâha, sazlardan veya mısır koçanı yapraklarından (mısır yeleğinden) hazırlanan çözgüler arasından yine aynı malzeme ile hazırlanan atkıların bir alttan ve bir üstten geçirilmesiyle (dokuyarak) olabildiği gibi, mısır kabuklarının doğrudan örülmesi ile de üretilebilmektedir. Mısır yeleği ıslatılarak yumuşaması sağlandıktan sonra, yapraklar üç eşit parçaya bölünmekte ve kındıra üzerine muntazam şekilde sarılmaktadır. Kındıra ipinin baş kısmından başlanarak iki-üç cm. enindeki mısır koçanı yaprağı ipin çevresine muntazam bir şekilde kaplanarak sarılır. İpin ucu (sarılan kısım) bükülür, tekrar yuvarlak halka haline gelecek şekilde kendi etrafında tekrar sarılır. İğne vazifesi gören çelik tele takılan mısır yaprakları delikli kındıra kısmından geçirilerek sepet sıkıştırılır. 8-10 cm. dolanan kındıra ipi içe bükülerek yuvarlak hale getirilir. Bu halkanın çevresi düğümler halinde sarılır. Her halkanın arasından sarılan mısır koçanı yaprağı iğneyle geçirilerek dolama işlemi sürdürülür. Bazen mısır koçanı yapraklarının inceliği değişebildiği için bazen aynı bölgeye ikinci kez dolama işlemi uygulanır. İki düğüm arasına iki kez iğne batırılabilir. İpin kalınlığı veya inceliğine göre bir metrede ortalama 135-150 düğüm atılır. Ortalama boyutta bir Bafra zembili için toplam 2.470-2.500 adet ilmek atılır ve sepetin toplam ağırlığı 670-700 gr civarıdır. Bununla birlikte zembilin boyutu ve tasarımı değişebilir. Zembil; çanta (okul, pazar v.b amaçlı), sepet (çamaşır, ekmek, kispet taşıyıcı v.b), bebek puseti, şapka, süs objeleri ve hediyelik eşya olarak kullanılmak için yöre halkı tarafından örülerek üretilmektedir.

Denetleme:

Bafra zembilinin denetim yapısını koordine eden Samsun Büyükşehir Belediyesi olup denetleme komisyonu Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı Bafra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü’nden oluşmaktadır.

Denetim komisyonu üretimde kullanılan hammaddenin orijinal olup olmadığını, aslına uygun boyama tekniğine sadık kalınıp kalınmadığını şikayet halinde ve periyodik olarak denetlenecektir.

1267/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU

SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md. 51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 6 Mart 2015 tarihine kadar Odaya teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate alınmayacaktır.

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 10 Mart 2015 tarihine kadar yaptırılacaktır.

10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 13 Mart 2015 tarihine kadar belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu tespitlere karşın 16 Mart 2015 tarihine kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 19 Mart 2015 tarihine kadar itirazları kesin sonuca bağlar.

11 - Sınav konularına ait giderler, 23 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar Odaya yatırılacaktır.

12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 27 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü: 11 Nisan 2015 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati: 09.30

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

 


 


 

—————

—————


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1363                                          ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Çoban Deresi Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çoban Deresi Yerleşiminde yer alan Neolitik dönem çakmaktaşı buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Çoban Deresi Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1337/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1360                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Kasr Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kasr Yerleşiminde Roma dönemine ait kaya mezarı, çatı kiremitleri ve duvar izleri dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kasr Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1338/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 120                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 1387                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altıntepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Mınzılıt Hileyil Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altıntepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mınzılıt Hileyil Yerleşiminde yer alan Geç Kalkolitik dönem çakmaktaşları, Erken Bizans dönemine ait seramikler dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Mınzılıt Hileyil Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.


1339/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1361                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Kuçe Çamçak Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kuçe Çamçak Yerleşiminde yer alan çakmaktaşı buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kuçe Çamçak Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1340/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015 - 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2015 - 1371                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez, Yenigüven Köyü, Şavi Mevkii sınırları içerisinde bulunan, Kaya Mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi talebini içeren Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.11.2014/2476 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez, Yenigüven Köyü, Şavi Mevkii sınırları içerisinde bulunan Yenigüven Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Yenigüven Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1341/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015 - 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2015 - 1370                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kaya Mezarları ve Mozaikli alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.11.2014/2457 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan içme suyu boru hattının farklı bir güzergahtan geçirilerek, ortaya çıkan mozaiğin bulunduğu alanda korunması için gerekli tedbirlerin Adıyaman Müze Müdürlüğünce alınmasına,

Köy mezarlığı içerisinde bulunan kaya mezarlarının mozaikli alanla bütünsellik taşıması, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi, koordinatlı alan içerisinde köy camisi bulunması ve sosyal yaşamın sürdürülmesi nedenleri ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Camuşçu Geç Roma Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez, mevcut yapılar kurulumuzdan izin almak koşulu ile basit onarım ve tadilat yapılabilir.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1342/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 120                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 1384                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Sırataşlar (Vahna) Mahallesi, İlyas Mevkiinde bulunan, Kaya Mezarlarının tescil edilmesi talebini içeren Sırataşlar Mahallesi Muhtarı Aziz ATEŞ’in 21.10.2014 tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Sırataşlar (Vahna) Mahallesi, İlyas Mevkiinde bulunan Sırataşlar (Vahna) Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Sırataşlar (Vahna) Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1343/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2015 - 118                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2015 - 1362                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Selamet Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selamet Yerleşiminde yoğun bir şekilde yer alan çakmaktaşı buluntular dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Selamet Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 


1348/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             33.02/20

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-129                        TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-4620                             ADANA

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Kızkalesi Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, mahkeme kararı uyarınca Kurulumuzun 27.02.2013 gün ve 1873 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit alanı içine alınan 131 ada, 1 parselin II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin yapıldığı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008 gün ve 4075 sayılı kararının iptaline yönelik Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2012/551 Esasında açılan ve anılan mahkemenin 06.12.2012 gün ve 2012/1243 sayılı kararın Danıştay 14.Dairesinin 24.09.2014 gün ve E:2013/1804, K:2014/7802 sayılı kararı ile Bakanlığımız lehine bozulduğuna yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 31.12.2014 gün ve 254772 sayılı yazısı okundu, eki ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Kızkalesi Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, mahkeme kararı uyarınca Kurulumuzun 27.02.2013 gün ve 1873 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit alanı içine alınan 131 ada, 1 parselin II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin yapıldığı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008 gün ve 4075 sayılı kararının iptaline yönelik Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2012/551 Esasında açılan ve anılan mahkemenin 06.12.2012 gün ve 2012/1243 sayılı kararın Danıştay 14.Dairesinin 24.09.2014 gün ve E:2013/1804, K:2014/7802 sayılı kararı ile Bakanlığımız lehine bozulduğunun anlaşıldığına, bu bağlamda 131 ada, 1 parselin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008 gün ve 4075 sayılı kararı doğrultusunda 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanmasına karar verildi.

1344/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             31.08/80

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.01.2015-130                        TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.01.2015-4646                             ADANA

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Ayışığı Mahallesi, 483, 485, 486, 487 ve 497 parsellerde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.12.2014 gün ve 4268 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 19.12.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Ayışığı Mahallesi, 483, 485, 486, 487 ve 497 parsellerde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

1345/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            01.02/264

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2015 - 131                      TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2015 - 4656                           ADANA

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Dutlupınar ve İmran Mahallesinde bulunan ve Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanların tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 06.01.2015 gün yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarının 29.12.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Dutlupınar ve İmran Mahallesinde bulunan ve Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tepe üstü yerleşim alanı ve arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 


 

1346/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            01.14/315

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2015 - 131                      TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2015 - 4664                           ADANA

Adana ili, Yüreğir İlçesi, Esenler Mahallesi, 88 parselde tespit edilen sarnıcın taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.11.2014 gün ve 4566 sayılı yazısı ve eki 03.11.2014 günlü rapor okundu ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yüreğir İlçesi, Esenler Mahallesi, 88 parselde tespit edilen sarnıcın 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 


 

1347/1-1