18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29271

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “8.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN ÖRÜLÜP NİKELAJ KAPLANMASI İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DİNLENME TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAN ALMA KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


18.000 KG BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


LOKOMOTİF KAPORTA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI İLE HER MAKARA BANT İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEK OLAN 2 SET EKLEM MALZEMESİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00- m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 04.03.2015 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda ¨ 6.200.000,00 - muhammen bedel ve ¨ 186.000,00- geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir.

Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 04.03.2015 tarihi saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1- Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2- Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3- İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4- Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1- Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3- Ticaret Sicil Belgesi

4- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7- Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İlan olunur.

971/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “8.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN ÖRÜLÜP NİKELAJ KAPLANMASI İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/15337

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa) :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  8.000 GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN ÖRÜLÜP NİKELAJ KAPLANMASI İŞİ (FİL/004 Nolu Teknik Şartnameye Göre )

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, her ay 3.000 Adet partiler halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  09.03.2015- Pazartesi – Saat: 14:00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 75.-TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 09.03.2015- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1215/1-1


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.600.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış Koli Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1108/1-1


DİNLENME TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz, Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan Dinlenme Tesisleri, her türlü giderleri (vergi, resim, harç, sözleşme giderleri, inşaat yapım giderleri vs.) ihale alıcısına ait olmak üzere, Yeşilhisar Belediyesi tarafından belirlenmiş Mimari Projesi ve İnşaat Teknik Şartnamesi doğrultusunda, kira karşılığı Yap-İşlet-Devret kapsamında yapılan protokol gereği Belediyemizce, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü İhale" ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 11/03/2015 Çarşamba günü saat 15.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Noter tasdikli imza sirküleri.

e - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 11/03/2015 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

CİNSİ

KDV Hariç

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan Dinlenme Tesisleri

6.850.000,-TL

205.500,00-TL

1253/1-1


KAN ALMA KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Kan Alma Kabini” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 12.03.2015 günü saat 10.00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 12.03.2015 günü saat 14.30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1359/1-1


18.000 KG BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 18.000 Kg Bergamot Aroması %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1381/1-1


LOKOMOTİF KAPORTA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/16081

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  6 adet DH 7000-9500 tipi lokomotiflerin kaporta bakım onarımı ile yıkama, kumlama ve boya işleri; teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/03/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 04/03/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1254/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770,00 TL. ile en çok 60.180,00 TL. arasında değişen; 23/02/2015 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180,00 TL., en çok 6.020,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 47 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi / Van adresindeki ihale salonunda 24/02/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26 Faks : (0432) 215 10 82 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

1331/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 238,00 TL ile en çok 450.000,00 TL arasında değişen; 23/02/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 24,00 TL, en çok 45.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Porselen bardak, tirbuşon, kayış numunesi, ampul, entegre, elbise askısı, plastikten aksam, metal vida, ucu soketli kablo, metal aksam, transformatör bobini, metalden süs eşyası, güneş enerjisi için panel cam, metal pim, gözlük çerçevesi, soketli kablo, metal aksam, işlenmemiş elektronik kart, switch, rulman, buji, tahta raf çıtası, boru, reklam stantı, tekstil aksesuarı, flash bellek, cam şişe, mıknatıs, metal düğme, anahtarlık, dağcılık ekipmanı, plastikten kalıp, soketli kablo, şerit metre, hoparlör, metal çubuk, güç kaynağı, şişe için tıpa, pencere kiliti, dokunmatik çubuk, dikiş makinesi iğnesi, elektronik aksam, kilit göbeği, led diyod, reflektör filmi, cam parfüm şişesi, metal kap, motor egzosu, elektrik motoru, sensör, güneş enerjisi sistemi modülü, rem, ampul, ucu soketli ara kablo, triger kayışı, rot başı, süs taşı, menteşe, kablo toplayıcı cırt bant, ampul duyu, led ürün, boş valiz, yarı kıymetli taş, sentetik taş, sentetik iyi işlenmiş taş, hurda gümüş, işlenmiş gümüş, toprak ve sıvı gübre, mermer, cep telefon ekranı, flash bellek, cep telefon kasası, cep telefon aksamı, tablet, cep telefonu, cep telefon kulaklığı, cep telefon bataryası, kumaş, netbok, tv aparatı, elektronik kitap, usb kablo, araba şarj aleti, mp3 player, kol saati, saat kordonu, mobilya, plastik çanta, kimyasal madde, daire içi telefon dağıtma kutusu, çelik çubuk, slikon, rubik, yük kaldırıcı, giyim aksesuarı, yapay saç, dalgıç pompası, bidon, hortum, ekran koruyucu film, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, yön bulucu, istikamet yön bulucu, deniz seyrüsefer, far düğmesi, far beyni, ayna beyni, elektronik beyin, merkezi kilit beyni, motor beyni, v.b. 35 (otuz beş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 24/02/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1329/1-1


ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI İLE HER MAKARA BANT İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEK OLAN 2 SET EKLEM MALZEMESİNİN İMALİ VE

TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Cinsi, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen çelik kordlu konveyör bantları ile her makara bant için ücretsiz olarak, verilecek olan 2 set eklem malzemesinin imali ve teslimi İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/12524

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karıncalı Mahallesi Orhaneli/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0224 831 73 47-48-49  Faks: 0.224. 831 73 46

c) Elektronik posta adresi                    :  orhaneli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Cinsi, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen çelik kordlu konveyör bantları ile her makara bant için ücretsiz olarak verilecek olan 2 set eklem malzemesinin imali ve teslimi işi - 2.000 Metre- Mal alımı

b) Teslim [yeri]                                   :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi]                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 90 (doksan) takvim gününde çelik kordlu konveyör bantlar Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarına, hafta içi mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Tüm nakliye masrafları yükleniciye aittir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  25.02.2015 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İstekliler, aşağıdaki maddede istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

4.3.1. İstekli firmalar teklif verdikleri bantlarla ilgili olarak teknik şartname ekinde verilen formda belirtilen tüm teknik değerleri eksiksiz olarak dolduracak ve teklif ekinde vereceklerdir. Teklif edilen teknik değerler incelenerek bantların uygunluğuna karar verilecektir.

4.3.2. İhaleye katılan firmalar, son 5 yıl içerisinde teklif bedelinin en az % 30' u kadar tek sözleşmeye ilişkin kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım veya benzer işlere ait iş deneyim belgelerini vereceklerdir.

Benzer İş: Her türlü Çelik kordlu veya Tekstil kordlu bantların imalatını veya satışını yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6    - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede Kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1252/1-1


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Gaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2015/16042

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Muhtelif Gaz Alımı,

                                                                  1 - Likit Argon ……………….      35.000 Kg

                                                                  2 - Yüksek Saflıkta Argon…..          1.000 m3

                                                                  3 - Metan-Argon……………..            100 m3

                                                                  4 - Asetilen…………………..             150 Kg

                                                                  5 - Azot (Gaz)………………..         1.500 m3

                                                                  6 - Yüksek Saflıkta Helyum…             150 m3

                                                                  7 - Sıvı Azot………………….         1.000 Kg

                                                                  8 - Yüksek Saflıkta Oksijen…             150 m3

                                                                  9 - Oksijen…………………….        2.000 m3

                                                                  10 - Kuru Hava…………………         100 m3

b) Teslim yeri/yerleri                              :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif birimler.

c) Teslim tarihi/tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 01.03.2016 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyder pey teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  02/03/2015 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek olup; teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

İsteklilerin;

a) TSE Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001:2010 Kalite Yönetim Belgesine,

b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgelerine;

c) İsteklinin Üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999 36 EG ve ADR/RID regülasyonuna uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini sağlayan Pi markasına sahip olması gerekmektedir.

İstekliler söz konusu malların uluslararası uygunluğunu gösteren ve Teknik Şartnamede belirtilen TSE Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2010 Kalite Yönetim Belgelerinden en az birini teklif eklerinde sunacaklardır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini-kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1244/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İdarenin Adresi                       :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No:111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26  (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya

No

İhale Tarihi

ve Saati

İşin

Süresi

1

1740 saat bir adet lastik tekerlekli yükleyici kiralama ve çalıştırma işi

2015/16880

2015-320

04/03/2015

Saat:14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) - İhale usulü                       :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr.

1275/1-1


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı ve TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığına tahsisli taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde kiraya çıkarılmıştır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Tapu Vasfı

Kiraya verilecek toplam alanlar ve

Yüzölçümleri

(m²)

Niteliği/

Kiralama

Amacı

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İstanbul

Beşiktaş

Yıldız Mah.

232

10

Tarihi Eser

1.648 m2

(Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının içinde boğaza hakim 300 m2 kapalı,300 m2 açık alan ile Ihlamur Kasrının içinde 208 m2 kapalı,

840 m2 açık alan)

Kafeterya/

Restoran

1.992.240 TL

199.224.- TL

05/03/2015

16:00

İstanbul

Beşiktaş

Türkali Mah.

54

505

Kasır Bahçesi

 

2 - İhale Şartnamesinin temini, bedeli ve görüleceği yer: İhaleye ait Taşınmaz Kiralama Şartnamesi TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler biriminde (Dolmabahçe Sarayı –Kızlar Ağası binası- Beşiktaş/ İstanbul adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 100,00 TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için ihale doküman bedelinin ödenmiş olması zorunludur. (Doküman bedeli TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 hesap numarasına yatırılabilir.)

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen şartlara göre hazırlanmış teklif zarfları ve teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A - İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir.

a) Teklif mektubu (teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

B - İÇ ZARFIN KAPATILMASI:

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı / unvanı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

C - DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi (Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri), imza beyannamesi veya imza sirküleri (Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi)

c) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu (nakit geçici teminat bedeli; TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası TBMM Şubesi TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 hesap numarasına yatırılabilir.)

d) Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından imzalanmış şartname,

e) Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahı olduğunu gösterir belge (nüfus müdürlüğünden temin edilecek), aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suret/fotokopi , Noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Yabancı katılımlar olması halinde ihaleye girebilmeleri için yerli firmalarla ortak girişimde bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (faaliyet belgesi),

h) İhale şartnamesinin satın alındığına dair doküman makbuzunun aslı.

i) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğini ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sürküsü

j) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

k) İhale tarihinden önce ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli ve faaliyette olan iş yerinin bulunduğuna dair belgenin ihale esnasında sunulması zorunludur. İş ortaklığında, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir.

İHALENİN TARİHİ, YERİ İLE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ VE TESLİM YERİ

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgeleriyle birlikte 05/03/2015 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mali Hizmetler birimine (Dolmabahçe Sarayı - Kızlarağası Binası- Beşiktaş/ İstanbul) sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İdareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleyle ilgili vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve bilimum diğer giderleri ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. Kiralanan taşınmazlarda yıllık kira bedelinin ¼ peşin geriye kalan taksitler 3’er aylık dönemler halinde ödenebilir.

5 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

6 - İhale, TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş /İstanbul adresinde yukarıda belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.

7 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin:

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Dolmabahçe Sarayı- Beşiktaş / İstanbul

Telefon : 0 (212) 236 90 00 dahili 1241- 1261 Faks : 0 (212) 259 03 26

www.millisaraylar.gov.tr

1128/1-1