17 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29270

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM-ANABİLİM DALI

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro Adedi

Kadro Derece

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Mühendisliği

1

1

Sıvı kristal malzemelerde hal geçişleri alanında çalışmaları olmak.

Matematik

2

2

Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler alanında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Çevre Mühendisliği

1

1

Atıksu arıtımında ozanlama ve danecik boyutu dağılımı konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mimarlık

1

1

Kapsayıcı tasarım alanında doçent olup, erişebilirlik ve engelliler için tasarım alanında çalışmaları olmak.

1268/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tarihi Şeyh Çoban Vefa Vakfı

VAKFEDENLER: Tuna Polat, Abubekir Sıddık Yücel, Adnan Kaya, Adem Tünel, Metin Acıel, Fehmi Önder, Yusuf Tokuş

VAKFIN İKAMETGÂHI: SİVAS

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2014 tarih ve E:2014/329, K:20l4/683 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Şehrin tabii yapısı içerisinde türbesi, haziresindeki mezarları ve orijinal çeşmesi ile hayatiyetini devam ettirmeye çalışan bu mekanı bu konudaki mevzuatın usullerine tabi olarak onarmak, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, öncelikle semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni, nakdi ve sosyal yardımlarda bulunmak ile benzeri hizmetlerle ammenin refahını temine çalışmak, memleketimizi, milli kültürümüzü yurtiçinde ve yurtdışında başta ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler olmak üzere kültürel, dini ve sosyal olarak tanıtmak, hanımların, öğrencilerin, çocukların ve gerekli görülecek kişilerin eğitimi için hizmet vermek, gerektiğinde mevzuatın gereklerini yerine getirerek vakıf faaliyetlerini yapmak için uluslararası faaliyette bulunan bir vakfa üye olmak, mevcut vakıflarla işbirliğinde bulunmak ve imkanları elverdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, gerektiğinde ise kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunmak, insanımıza yönelik dini, kültürel, eğitim, sosyal ve bilimsel hizmetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Vakıf kurucularından Adnan Kaya ait Sivas İli, Merkez İlçesi, Altuntabak Mahallesi, Çorak Mevkii, 91 pafta, 581 ada, 81 parsel sayılı gayrimenkulün 1/40 payına tekabül eden 483,97 m2 yüzölçümlü arsa ile 74.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Tuna Polat, Abubekir Sıddık Yücel, Adnan Kaya, Adem Tünel, Metin Acıel, Fehmi önder, Yusuf Tokuş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Merkezi İstanbul'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1264/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BİRİMİ

BÖL./ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

4

Siyaset ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yardımcı Doçent

1

3

Metalurji alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yardımcı Doçent

1

5

İşletme Bölümünde doktora yapmış olmak

Solhan Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

3

Genel Biyoloji alanında doktora yapmış olmak

Bingöl Teknik Bilimler MYO

Laborant ve Veteriner Sağlık

Yardımcı Doçent

1

4

Biyoloji Bölümü Biyokimya alanında doktora yapmış olmak

İlan olunur.

1335/1-1


İçişleri Bakanlığından:

Bakanlığımızca Birsaş Medikal Yatak Tekstil İnşaat Mobilya Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararına dair ilanda yer alan "2013/69713" ihale kayıt numarası, "2014/69713" olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1326/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.11.2014 gün ve 182 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 gün ve 2309 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi 95199 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

1272/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Aynur AK

ADRESİ          : Yıldızevler Mahallesi Başat Sokak No:4 Çankaya-ANKARA

Yıldızevler Mahallesi İmarın 7754 ile 7755 adalar arası Otopark Alanı olarak planlanan alanın amacına uygun hale getirilebilmesi için, anılan alanın üzerinde bulunan gecekondunuzun yıkımına, talebiniz halinde enkaz bedeli ödenmesine ilişkin Belediye Encümeninin 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

 Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1000/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Erol ASLAN - Ergül ASLAN

ADRESİ          : Yıldızevler Mahallesi 736.Sokak (Eski 11.Sokak) No:9 Çankaya-ANKARA

Yıldızevler Mahallesi İmarın 7754 ile 7755 adalar arası Otopark Alanı olarak planlanan alanın amacına uygun hale getirilebilmesi için, anılan alanın üzerinde bulunan gecekondunuzun yıkımına, talebiniz halinde enkaz bedeli ödenmesine ilişkin Belediye Encümeninin 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

 Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1000/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Sultan SARILKAN Vrs.

ADRESİ       : Yıldızevler Mahallesi 736.Sokak (Eski 11.Sokak) No:11 Çankaya-ANKARA

Yıldızevler Mahallesi İmarın 7754 ile 7755 adalar arası Otopark Alanı olarak planlanan alanın amacına uygun hale getirilebilmesi için, anılan alanın üzerinde bulunan gecekondunuzun yıkımına, talebiniz halinde enkaz bedeli ödenmesine ilişkin Belediye Encümeninin 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

 Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1000/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Yaşar SARILKAN Vrs.

ADRESİ       : Yıldızevler Mahallesi Başat Sokak No:2/A Çankaya-ANKARA

Yıldızevler Mahallesi İmarın 7754 ile 7755 adalar arası Otopark Alanı olarak planlanan alanın amacına uygun hale getirilebilmesi için, anılan alanın üzerinde bulunan gecekondunuzun yıkımına, talebiniz halinde enkaz bedeli ödenmesine ilişkin Belediye Encümeninin 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı kararı Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığınızda kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.11.2014 tarih ve 5061.21 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1000/4/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük için:

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Doçentlik için:

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 17 Şubat 2015 - 3 Mart 2015 saat: 17:00’ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45   35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/ Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalık ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji Uzmanı olmak. Yurtdışında perinatoloji eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak Uzmanlığını Kardiyoloji Alanında Yapmış Olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-

Profesör

1

İşletme Yönetimi alanında çalışmaları bulunmak. Alanında 10 yıl tecrübesi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon

-

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Yapmış Olmak

1355/1-1