16 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29269

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EKMEK SATIŞ BÜFESİ PROJE YARIŞMASI YAPILACAKTIR

1 - Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan ekmek büfelerimizin yenilenmesi için “ekmek büfesi proje yarışması” düzenlenecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Hazırlanan projeler en geç 09.03.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe  Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : 397 33 65 – 66    Faks: 397 33 71 – 74

1207/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Aranan Nitelikler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentsel Politikalar

1

1

Profesör

Kent, Çevre ve Afet Politikaları alanında çalışmaları olan.

 

Adres:

Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

85. Cadde No: 8   06100 Yücetepe/Ankara

1263/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Sayıştayda halen boş bulunan yedi (7) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye adayı seçimi yapılacaktır.

Aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; boş bulunan üyeliklerin beşi (5) Sayıştay meslek mensupları, ikisi (2) Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından seçilecektir.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile "T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA" adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1 - Özgeçmiş,

2 - En az dört yıllık yüksek öğrenim bitirdiğine ilişkin belge,

3 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge,

4 - İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti,

5 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

İlgililere duyurulur.

1205/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 10/10/2014 tarih ve 484 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 37 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, imarın 48803 sayılı adasının batısındaki Park Alanı ile imarın 46067 sayılı adasının batısındaki Genel Otopark Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1204/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                                          :  19.03.2012

Başvuru No                                               :  C2012/062

Başvuru Sahibi                                          :  Oltu Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi                         :  Osman Ayyıldız Cad. Merkez Sok. No: 9/1 Oltu ERZURUM

Coğrafi İşaretin Adı                                  :  Oltu Taşı

Ürünün Adı                                               :  Oltu Taşı

Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan      :  Oltu

Coğrafi İşaretin Türü                                 :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                                            :  Türkiye

Kullanım Biçimi                                        :  Markalama

 

                                                                                                           

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

‘Siyah Kehribar’ olarak da adlandırılan Oltu Taşı, tipik sedimenter teşekkülleridir. Neojen yaşlı birimlerinde 70-80 cm kalınlığında bir marıngrozu tabakası içinde azami birkaç cm kalınlığında, birkaç metre yataylık gösteren mercekler halinde bulunmaktadır. Bu tabakalar yer yer çatallanmış ve kırılmışlardır. Marın ve Killerden oluşan, filik karakterindeki merceklerin, şiddetli teknotizmaya maruz kalıp kıvrımlaşarak kırıldığı tahmin edilmektedir. Oltu Taşı çıkarmak için açılan galeriler içerisinde birçok bitki ve ağaç fosillerine de rastlanır.

Oltu Taşının az da olsa damarlı olması nedeniyle tamamen pürüzsüz bir görünümü yoktur. Oltu Taşına elle temas halinde kadifemsi bir dokunuş hissi verir. Ayrıca zımpara kâğıdına sürüldüğünde kahverengi toz bırakır. Kolaylıkla çatlayıp kırılmaz ve uzun süre dayanıklıdır.

Fiziksel Özellikleri

Oltu Taşı’nın en dikkat çekici özelliği yer kabuğundan çıkarıldığında çok yumuşak, hava ile temas ettirilmediği sürece bu yumuşaklığını muhafaza edip, hava ile temas ettiğinde sertleşen, zengin, kompakt bir maddedir. Bu özelliklerinden dolayı Oltu Taşının işlenmesi kolay, işlendikçe hava ile temas ederek sertleşen, kullandıkça parlayan bir cevherdir. Genellikle siyah, bazen koyu kahverengi, nadiren gri ve yeşilimsi renklerde bulunur. Hava gazında alev çıkarak yanar ve geriye bir miktar kül bırakır. Yanma esnasında aniden soğutulursa camlaşır ve kalıp haline gelir. Sürtünme ile elektriklenir ve hafif cisimleri çeker. Oltu Taşı Mors sertlik cetveline göre 3 sertliğe sahip olup, özgül ağırlığı 1.26 olan bir cins jayettir.

Oltu Taşı’nın parlatılmış bir kesitinin mikroskop altında yapılan incelemesinde; Linyit, Kil Plajları, Prit taneleri ve Reçine Emrenyasyonu gözlemlenmektedir.

Oltu Taşı, cevher mikroskobunda yapılmış olan kimyasal analizinde ise %77,95 karbon içermekte ve kalorifik değeri 8064 k cal/kg’a kadar ulaşmaktadır.

Kimyasal Özellikleri

Kimyasal Formülü                  : C

Kristal Sistemi                        : Amorf

Sertlik                                     : 3 “Mors sertlik cetveline göre”

Yoğunluk                               : 1,5 gr/cm3

Karbon Oranı                          : %78

Oltu Taşı’nın kuru esas üzerine yapılan kimyevi analizinde;

C                                             : 77,95

H2                                          : 0,6.72

S                                             : 09

Kül                                          : 03

Uçucu Madde                         : Bocmer’e göre %45.35;A.S.T.M.ye göre %51.37

Rutubet                                   : 2.18

Kalori                                      : 8064 k cal/kg

Özgül Ağırlığı                        : D:1,26 “Jayet”

Üretim Metodu:

Galeri denilen küçük ocaklardan insan emeği ile güçlükle çıkarılan Oltu Taşı, ustalar tarafından teneke ölçeği veya kilo ile satın alınır. Satın alınan taşlar, hava ile temas edip sertleşmemesi için kullanılacağı zamana kadar tekrar toprağa gömülerek sertleşmesi engellenir.

Oltu Taşı yapılacak tespih, takı veya benzer ürün çeşitlerinin büyüklük ve şekillerine göre usta tarafından taşın içindeki yabancı maddeler ve çatlaklar da göz önünde tutularak büyük bir ustalıkla seçilir. Seçilen Oltu Taşı keserle ağaç kütük üzerinde, yaklaşık olarak küçük kare prizma ve dikdörtgen prizma şeklinde kırılır. Kırma işlemi ustalık gerektiren önemli bir adım olup kırmalarda fazla fire verilmemesine dikkat edilir.

İşlem için kırılan Oltu Taşı daha sonra özel olarak yapılan çelik bıçakla, taşın keskin köşeleri yontularak işlenebilecek duruma getirilir. Kırılan taşlar yapım sırası gelene kadar yine çatlamaması ve hava ile temas etmemesi için bir torba içerisinde nemli olarak toprağa gömülür. Gerektikçe buradan alınan taşlar suda saklanarak teker teker yumuşak haliyle işlenir.

Oltu Taşı’nın kullanıma sunulmadan önceki son aşaması, cilalama (parlatma) aşamasıdır. Oltu Taşını cilalama işleminde aşağıdaki araç ve gereçler kullanılmaktadır.

Polisaj makinesi: Taşı parlatmak için kullanılan keçeli, elektrik motoru olan makinedir.

Odun kömürü: Çırtı ağacının yakılmasından elde edilr.

Tebeşir: Tebeşir toz haline getirilerek cila (parlatma) işleminde kullanılır.

Yağ: Bazı bitkisel ve hayvansal yağlar, Oltu Taşı’nı cilalama (parlatma) işleminde kullanılır.

Bez (kumaş): Çuha bezi üzerine yağ, kömür ve tebeşir tozu sürülerek cilalama (parlatma) işleminde kullanılır.

Oltu Taşı’na elde cilalama yapılırken; taş tornadan çıkarılmadan önce bez parçasına yağ, tebeşir tozu ve çırtı odununun kömürü sürülür. Bu bez parçası işlenmiş tanelere sürülerek çark döndürülür ve sürtünmenin etkisiyle Oltu Taşı’na cila (parlatma) işlemi yapılmış olur.

Polisaj makinesi ile yapılan cila (parlatma) işleminde ise; elektrik motorlarına takılan bez parçası ile cilalama işlemi de geliştirilmiştir.

Parlatma işlemi biten Oltu Taşı, hazırlanan tasarıma göre altın, gümüş vb. madenlerle birlikte kullanılarak mamul hale getirilir.

Oltu Taşının elde işlenmesi nedeniyle tespih ve takıdaki görünüşü simetrik yapıya sahiptir. Oltu Taşı tespih tanelerinin ip geçmesi için açılan delikleri simetrik ve keskin kenarlı olur.

Oltu Taşı her türlü tespih, takı ve süs eşyası yapımında kullanılabilmektedir.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler

Oltu Taşı, temel özellik ve ayırt edici nitelik olarak hammaddesinin Erzurum ili Oltu ilçesinde çıkarılıyor olmasıdır.

Denetleme:

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde; Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesinden iki öğretim elemanı, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulundan iki öğretim elemanı, Oltu Taşını Geliştirme Sanatkârlarını Koruma ve Kalkındırma Derneğinden iki üyeden oluşacak denetim komisyonu tarafından denetim faaliyetlerini periyodik olarak ayrıca şikayet olması halinde her zaman yapabilir.

Oltu Taşı ürünlerin denetimi, Oltu Taşı’nın ayırt edici özellikleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan özelliklerinin kontrolleri yapılacaktır. Bu amaçla gerektiğinde Oltu Taşı’ndan kesit alınarak damarlı görünümü ve bileşenleri incelenecektir. Ayrıca orijinal ürünlerde coğrafi işaretin kullanımı sağlanacaktır.

1233/1-1


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

İslami İlimler Fak.

Temel İslam Bilimleri Böl.

İslam Hukuku ABD

Profesör

1

1

İslam Hukuku açısından Hukuk-Ahlak ilişkisi konusunda çalışmış olmak

2

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Makine Mühendisliği Böl.

Konstrüksiyon ve İmalat ABD

Profesör

1

1

Endüstriyel üretim sistemleri ve Robotlar ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak

3

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

1

Helicobacter pylori ve faranjit arasındaki ilişki konusunda araştırmaları olması

4

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri Böl.

Tıbbi Biyokimya ABD (*)

Profesör

1

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı ve Biyokimya ABD Doktora Programları mezunu olması. HPLC (yüksek performans sıvı kromatografisi) yöntem ile Bisfenol A ve fitalatlar konusunda çalışmalarının olması

5

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

Elektro Mağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD

Profesör

1

1

Anten ve Mikro dalga devre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak

6

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler Böl.

Periodontoloji ABD

Doçent

1

1

Oral Mukokütanoz hastalıklar ile ilgili çalışma yapmak Dişeti oluğu sıvısında antimikrobiyal peptidler üzerine çalışma yapmak, Periodontopatojen mikroorganizmalar hakkında çalışma yapmak, Er, Cr:YSGG lazer hakkında çalışma yapmak

7

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Makine Mühendisliği Böl.

Mekanik ABD

Doçent

1

1

Asma köprü ve kompozit kirişleri titreşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

8

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Mühendislik Bilimleri Böl.

Uygulamalı Matematik ve İstatistik ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Matematik lisans programı mezunu olmak, Uygulamalı Matematik ve İstatistik doktora mezunu olmak, Bağımlı deneme dizilerinde tekrar istatistiklerinin dağılımı hakkında çalışmalar yapmış olmak, Hem matematik hem de istatistik alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

9

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Psikoloji Böl.

Klinik Psikoloji ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Klinik psikolojide uygulamalı araştırmalar yapmış olmak

10

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Cerrahisi ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Hücre kültürü konusunda eğitim almış ve Çocuk Cerrahisi yeterlilik sertifikası olması

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Siyaset Bilimi ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında almış olmak, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Partiler, Seçmen Davranışları ve Araştırma teknikleri konularında yayınlara sahip olmak

12

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Eski Türk Edebiyatı ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

13

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Nöral terapi, Manuel terapi ve elektronöromyografi konusunda eğitim alması ve deneyimli olması

14

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Halk Sağlığı ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı alanında sertifika sahibi olmak. Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı alanında en az iki yıl saha deneyimi olması

15

İslami İlimler Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Bilimleri ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Din Görevlilerinin yeterliliği ve Kur'an Kursları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Böl.

Yönetim ve Organizasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite Yönetimi, ISO-9000 Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübeli olmak ve bu konularda lisans veya yüksek lisans dersi vermiş olmak, EFQM Mükemmellik Modeli alanında ulusal veya uluslararası ödül süreçlerinde değerlendiricilik yapmış olmak, ISO-9000 Kalite Yönetim Sistemleri alanında yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarda dış denetim yapmış olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

- Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

- Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

- Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana mezuniyeti Tıp Fakültesi harici olanlarda başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

1245/1-1