15 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29268

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde duyurulacaktır. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 01 Mart 2015’tir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Prof.Dr.

1

Doçentlik derecesini Makroekonomi alanında almış olmak. AB Ekonomik Entegrasyonu, Makroekonomi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen yurtdışında akademik iş  tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini Ekonomi alanında almış olmak. Mikroekonomi, Politik İktisat alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini İşletme alanında almış olmak. Muhasebe ve Finans, İşletme Finansı alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi alanında almış olmak. Karar Bilimleri, Sayısal Yöntemler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Anabilim dalında almış olmak. Yapı Bilgisi, Kinetik Mimarlık, Yapı Teknolojisi alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tasarım Çalışmaları, Sanat Tasarım alanlarında almış olmak. Tasarım ve Görsel-Kültürel Çalışmalar alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

1201/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yaparken, Erasmus Değişim Programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilere yapılan ödemelerle ilgili sahte evrak düzenlediği, ofis evraklarını yok ettiği, çeşitli öğrencilerin hesaplarına kasıtlı olarak fazla para aktardığı ve aktarılan paraları elden teslim aldığı, bazen de kendi hesabına aktardığı, bu suretle "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Niğde Üniversitesi Rektörlüğünce Abdullah Çavdar hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu; adı geçenin "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklifi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.02.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/32 sayılı karar ile "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak Abdullah Çavdar'ın üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.02.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/32 sayılı kararla; Abdullah Çavdar'ın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-6 maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1230/1-1

—————

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Mehmet Alptekin hakkında “10.04.2014- 09.05.2014 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz toplam 20 gün göreve gelmemek” suretiyle “İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla yapılan disiplin soruşturması sonucunda; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/c maddesi uyarınca “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 16.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/186 sayılı karar ile “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Mehmet Alptekin görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.10.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/186 sayılı kararla; Mehmet Alptekin'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/c maddesi uyarınca “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1229/1/1-1

—————

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Mehmet Alptekin hakkında “yetkili olmadığı halde Trakya Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmeleri veznesine yatırılması gereken miktarı ve alacaklı firmalara ait ödemeleri zimmetine geçirmek” suretiyle “Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” disiplin suçunu işlediği yapılan disiplin soruşturması sonucunda; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/(b-6) maddesi uyarınca “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 16.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/187 sayılı karar ile “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Mehmet Alptekin görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.10.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/187 sayılı kararla; Mehmet Alptekin'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-6 maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1229/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un, 20/11/2014 tarihli ve 5315-75 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta:27, Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG Otogaz ikmal etmek suretiyle dağıtıcısı dışında LPG Otogaz ikmal etmesinin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun "Otogaz bayileri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1231/1/1-1

—————

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı; 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı ve 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansları ile ilgili olarak aldığı 20/11/2014 tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile;

-“Batı Mah Ankara Cad No:17 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2012 yılında;

-“Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta:27, Parsel: 2687)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2012 yılında;

-“Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km. (Pafta:16, Ada:-, Parsel:2900) Ekinhisar/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında;

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmaların 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1231/2/1-1

—————

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı ile ilgili olarak aldığı 20/11/2014 tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1231/3/1-1

—————

Kurulun 02.10.2014 tarihli ve 5253/16 sayılı Kararı ile; 11.03.2011 tarihli BAY/939-82/29134 sayılı bayilik lisansı kapsamında OVAKENT YOLU ÜZERİ ÇATALARMUT MEVKİİ NO:11 (PAFTA:17 PARSEL 5888) OVAKENT- ÖDEMİŞ / İZMİR adresinde BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin bayisi olarak faaliyet gösteren AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nın, 2011 ve 2012 yılları içerisinde, dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1231/4/1-1

—————

Kurulun 23.10.2014 tarihli ve 5274/16 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 25. Km Ege Seramik Karşısı (Parsel : 1731) (Ada:- , Pafta:- , Parsel:-) Kemalpaşa / İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 15.09.2008 tarih ve BAY/939-82/25026 sayılı bayilik lisansı sahibi (lisans 19.09.2014’te iptal edilmiştir.) Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait akaryakıt istasyonunda 30/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, istasyonun satış yapılan pompa tabancası ile istasyonda bulunan 35 PHK 48 plakalı tankerden alınan 1320P00395001 nolu ve 1320P00395003 nolu motorin numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının, bunun yanı sıra istasyonda bulunan 34 DD 9048 plakalı tankerden alınan 1320P00395002 nolu motorin numunesinin ise ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ve aynı zamanda tağşiş edilmiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1231/5/1-1

—————

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/57 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunuzda sigorta yaptırmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve aynı Kanunun 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 13.592.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 1231/6/1-1

—————

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/56 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonuna sigorta yaptırmadığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine ve aynı Kanunun 13 üncü maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 679.629,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 679.629,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1231/7/1-1

—————

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/55 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonunda çalışan LPG dolum personelinin "LPG Yetkili Personel Belgesi"nin bulunmadığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine aykırı hareket ettiği, ayrıca, 20.10.2011 tarihinde yapılan denetimlerde otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmaması sebebiyle, 05.01.2012 tarihli ve 3631/152 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulandığı ve bu kararın ilgiliye 23.02.2012 tarihli ve 1242 sayılı yazı ile tebliğ edildiği ve ilgilinin 19.03.2012 tarihinde tebligatı aldığı iki yıl geçmeden lisans sahibinin aynı fiili işlediği, değerlendirildiğinden, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca 67.962-TL, tutarında idari para cezasının Kanunun 16 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 135.924,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 135.924,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1231/8/1-1

—————

Kurul’un 22.11.2014 tarihli ve 5326/52 sayılı Kararı ile; 18.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32944 (15.09.2014 tarih ve 31898 sayılı karar ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca lisans sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’ne, ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesine ilişkin, İnönü PAL’ın, 17.02.2014 tarihli ve Motorin (2014-0310) sayılı analiz raporuna göre;

- Numunenin motorin esaslı olduğu ve içerisine hem kaynama noktası düşük, hem kaynama noktası ve kükürt değeri yüksek organik bir sıvının eklenerek ürünün tağşiş edilmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,

Diğer yandan, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda;

- Gizli tank ve düzeneği vaziyet planına kayıt ettirmeden piyasa faaliyetlerine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,

- 47 LH 520 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 33 D 1305 plakalı dorsenin yakıt deposundan istasyonda bulunan yeraltı tanklarına akaryakıt ikmal etmesi dolayısıyla, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen "…Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

Aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Şehoil Petrol Anonim Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1231/9/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5476                                                                   Karar Tarihi : 12/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 20/04/2006 tarihli ve DAG/728-1/121 numaralı lisans sahibi Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Aksa Çanakkale A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - Aksa Çanakkale A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 23.505.909 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.466.629

4.367.278

4.367.278

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Aksa Çanakkale A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Şubat ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,120943

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,040771

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Şubat ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

İ                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

J                    :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)           :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 16/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu (AKSA ÇANAKKALE A.Ş.)

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 31.01.2015 - 135                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 31.01.2015 - 2103                                         HİSARÖNÜ

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1997 gün ve 5059 sayılı kararıyla 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş alanlarda, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 27.01.2015 gün ve 101 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi, Örenciktepe Nekropolü, Selimler Sokağı Höyüğü ile Kemerler Mahallesi, 105 ada, 2 parselde kayıtlı arkeolojik alanın; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen sınırlarının 1/4000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişlerinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi

 

 

 

1238/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO      : 30.01.2015 - 88                                 20.11.162

KARAR TARİHİ VE NO           : 30.01.2015 - 3561                          Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi bulunan ve tapunun 619 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan sondaj kazısı hakkında Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.09.2014 tarihli raporun ve eklerinin iletildiği Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 4631 sayılı yazısı sonucunda alınan ve sondaj kazısında herhangi bir taşınmaz kültür varlığına ve tabakasına rastlanılmadığı belirtildiğinden Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak arkeolojik sit haritasının iletilmesinin talep edildiği Kurulumuzun 31.10.2014 tarih ve 3254 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 26.01.2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Merkezefendi İlçesinde bulunan, Saruhan Köyü Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropol Alanı I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin Kurulumuzun 31.10.2014 tarih ve 3254 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

1234/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2015 - 133                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2015 - 2058                                         SAFRANBOLU

Karabük İli, Eflani İlçesi, Akören Köyü, Ören Mevkii, 132 ada, 72 parselde kayıtlı taşınmazda kayıtlı Roma Dönemi antik yol kalıntısı ve çevresinin 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteğini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 17.12.2014 gün ve 1157 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Eflani İlçesi, Akören Köyü, Ören Mevkii, 132 ada, 72 parselde kayıtlı 42.67 metre eksen uzunluğuna sahip Roma Dönemi yol kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bununla beraber söz konusu alan ve çevresinin kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına;

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1237/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.01.2015 - 132                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.01.2015 - 2042                                   SAFRANBOLU

Bartın İli, Ulus İlçesi, Abdipaşa Beldesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 14.03.1980 gün ve 1789 sayılı kararı ile tescilli eski Safranbolu-Bartın karayolunda bulunan tescilli Osmanlı Dönemine tarihlenen (19.yy sonu-20.yy ilk çeyreği) iki gözlü Çanakçar Köprüsü'nün koruma alanı sınırlarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.10.2014 gün ve 939 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bartın İli, Ulus İlçesi, Abdipaşa Beldesi'nde kayıtlı tescilli Çanakçar Köprüsü'nün kararımız eki 1/2000 ölçekli harita sınırları belirtildiği şekliyle, Ulupınar Mahallesi, 231 ada, 30 parselin 65.52m2'lik kısmıyla, Kadıoğlu Mahallesi, 197 ada, 1 parselin 68,85m2'lik kısmının koruma alanı olarak belirlenmesine, söz konusu köprünün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca korunması grekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devam etmesine, koruma grubunun "1" olarak belirlenmesine, söz konusu köprüye ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına,

Tescilli köprünün yüzeyinde yoğun bitki örtüsü oluşumunun tespit edilmiş olduğunun anlaşıldığına, söz konusu bitki köklerinin tescilli köprüye ait taşlara zamanla zarar verdiği ve siluetini olumsuz yönde etkilemekte olduğuna, bitkilerin kimyasal maddelerle kurutulması suretiyle kaldırılmasına ve bu çalışmaların tescilli köprüye herhangi bir zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarınca teknik bir rapor hazırlanması gerektiğine bununla beraber söz konusu köprüye ilişkin rölöve ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

 

1236/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 21.01.2015-108                       Toplantı Yeri :  SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 21.01.2015-2292

Samsun İli, Kavak İlçesi, Azaklı Mahallesi'nde bulunan iki adet su değirmeninin tesciline yönelik işlemlerinin başlatılmasına ilişkin SKVKBK 28.08.2014 gün ve 2055 sayılı kararı, tescile yönelik kurum görüşlerinin bildirildiği Kavak İlçesi Belediye Başkanlığının 23.12.2014 gün ve 2168 sayılı yazısı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 29.12.2014 gün ve 222969 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2014 gün ve 2055 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.01.2015 gün ve 8 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Samsun İli, Kavak İlçesi, Azaklı Mahallesi'nde tapulanma harici alanda bulunan su değirmenine ait su kanalının son kısmı ile aynı mahallede tapulanma harici alanda bulunan su değirmeninin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanlarının kararımız eki iki adet haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

 

1235/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 16.02.2015

Son Başvuru Tarihi                : 02.03.2015

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili birim sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, ilgili birim sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, ilgili birim sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI

VE SAYISI

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Matematik Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

Doktorasını Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Programında yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Yard. Doç. Dr. (1)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretimi Bölümünde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş “Edebiyat, Karşılaştırmalı Tiyatro ve Drama” alanları ile İngilizce Eğitimini sentezleyen çalışmaları bulunuyor olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini, en az biri derslerin sadece İngilizce verildiği bir bölümde olmak kaydıyla , Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak, mimarlık eğitimi alanında ya da uygulama alanında deneyimli olmak.

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü

Grafik Tasarımı Programı

Profesör Dr. (1)

Müze Eğitimi ve Uygulamaları alanında ve Çocuk Resmi konularında çalışmaları, araştırmaları ve yayınları olmak ve bu konuda deneyime sahip olmak.

Yard. Doç. Dr. (1)

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarımı alanında 4 senelik lisans diploması sahibi olmak; Grafik Tasarımı alanında yüksek lisans sahibi olmak ve Grafik Ana Sanat Dalı’nda doktora, sanatta yeterlilik derecesi sahibi olmak; Grafik Tasarım Bölümlerinde/Programlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak; Tipografi işaretleme sistemleri, Mekan İçi Grafik Tasarım, Kent Grafiği alanlarında ders vermiş ve akademik çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Yard. Doç. Dr. (2)

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve doktora derecelerini almış olmak. Biyomedikal Sinyal İşleme, Fotoakustik Görüntüleme alanlarında çalışıyor olmak.

• Fizik Bölümü’nde lisans, yüksek lisansını yapmış olmak, Fiziksel Kimya (Nanofizik) alanında doktora yapmış olmak. Nanofizik, Moleküler Fizik alanında çalışıyor olmak. Fizik Biyomalzeme dersleri vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almış olmak, enerji dağıtım şebekeleri tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent Dr. (1)

Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından almış olmak. İlgili alanda en az 10 yıllık akademik deneyime sahip olmak. Halkla İlişkiler Reklam ve Medya konularında yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Bölümü

Profesör Dr. (1)

Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör Dr. (2)

• Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak. Beslenme Hakları Epidemolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

• Doçentlik unvanını Biyoistatistik alanından almış olmak. Meta-Analizi ve örnekleme konusunda uzmanlaşmış olmak.

Odyoloji Bölümü

Profesör Dr. (1)

Odyoloji alanında doktora unvanına sahip olmak ve bu alanda uzmanlaşmış olmak.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak, Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yard. Doç. Dr. (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktorasını Pediatrik Rehabilitasyon alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO (Ankara)

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Profesör Dr. (1)

Tıp Fakültelerinin Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından doçent unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Bilim Dalı

Yard. Doç. Dr. (1)

Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmak üzere.

1243/1-1