14 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29267

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Bursa Yıldırım Kaymakamlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

İçişleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Aksaray Mah. Hobyar Mektebi Sk. No: 22/10 Fatih/İSTANBUL, Kemankeş Mah. Necatibey Cd. No: 34 K: 1 D: 109 Karaköy/İSTANBUL adreslerinde mukim Mustafa Kemal ÇANDIR (TC No:20542463668) adına Müdürlüğümüzde Merkür LLC firmasına ait 7117979 IMO numaralı M/V PASHA isimli gemide tespit edilen serbest dolaşımda olmayan 11.342 kg motorine ilişkin 8.250,00 TL Katma Değer Vergisi ve 20.470,00 TL Özel Tüketim Vergisi olarak düzenlenen 305263 sayılı 09.05.2014 tarihli Ödeme emri adı geçen firmanın %100 hissedarı yetkilisi Mustafa Kemal ÇANDIR'ın bilinen adreslerinde bulunamadığı gerekçesi ile tebliğ edilmeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 31. maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1217/1-1


Bursa Yıldırım Kaymakamlığından:

Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Vedat POLATÇI ve Halil İbrahim DEMİRCİ hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Yıldırım Kaymakamlığı tarafından verilen 10.11.2014 tarih ve 38 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin karar, Müşteki Lale AKIN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur.

1112/1-1

—————

Bursa Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığında görevli İmar ve Şehircilik Müdürü Yılmaz KAYRAK ve Ruhsat Büro Sorumlusu Mümin İNAN hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Yıldırım Kaymakamlığı tarafından verilen 19.12.2014 tarih ve 41 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin karar, Müşteki Emine PEHLEVAN AHMET'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30. Maddeleri uyarınca ilan tebliği olunur.

1111/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Balaban Hafriyat İnşaat Taahhüt Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında verilen ve 25 Kasım 2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 13’üncü İdare Mahkemesi tarafından 09/01/2015 tarihli ve Esas No: 2015/17, Karar No: 2015/38 sayılı karar ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

1224/1-1


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 4 adet Fon Denetçi Yardımcısı ve 10 adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

I - Sınava Katılma Şartları

1 - Fon Denetçi Yardımcısı için;

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 40 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 40 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2 - Fon Uzman Yardımcısı için;

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

3 - Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı için;

A) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

B) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

D) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

E) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

F) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

G) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanunun ve 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

H) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II - Sınav Başvurusu

Başvurular, 27/03/2015 tarihinden itibaren en geç 10/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

A) İş Talep Formu, (sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan (Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara) veya internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir.

B) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumumuzca onaylı örneği (yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

C) Nüfus Cüzdanı sureti,

D) Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

E) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

F) Adres, e-posta, telefon vb iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmiş.

IV - Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V - Sınav Giriş Belgesi

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.

Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - Yazılı Giriş Sınavı Konuları

1) Alan Bilgisi

a) Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat Grubu

Mikro İktisat

Makro İktisat

Uluslararası İktisat

Türkiye Ekonomisi

Para ve Banka

c) Maliye Grubu,

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Bütçe

d) Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe

Mali Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri

Yazılı giriş sınavı 02-03 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binası 1. Katta yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm (100) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az (60) puan alınması ve sınav ortalamasının en az (70) puan olması gerekir.

Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

Alan Bilgisi                                  : %70

Genel Kültür ve Genel Yetenek    : %30

Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da uygun yerlere asılarak duyurulur.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 ve ortalama 70 veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 ve ortalama en az 70 puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş sınavına çağrılır.

Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 olması gerekir.

Sözlü giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu:

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

İlan olunur.

1127/1-1


 

—————


 


 


 


 

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 16/01/2015-144                                           Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No             : 16/01/2015-3058                                            MUĞLA

Muğla İli, Fethiye İlçesi, S. Patlangıç Mahallesi, Elekli Tepede, kısmen Kurulumuzun 07.06.2013 gün 1766 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının dışında Müdürlüğümüz uzmanları tarafından tespit edilen arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların tesciline ilişkin, Muğla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13.11.2014 tarih ve 2816 sayılı; Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 8396 sayılı ve 11.09.2014 tarih ve 12664 sayılı; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 254145 sayılı; Fethiye Belediye Başkanlığının 02.07.2014 tarih ve 5191 sayılı; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.06.2014 tarih ve 6525 sayılı ve 11.07.2014 tarih ve 8869 sayılı; Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 7414 sayılı; Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 08.08.2014 tarih ve 1622-1929 sayılı yazıları ve ekleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 13.01.2015 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, S. Patlangıç Mahallesi, Elekli Tepede, kısmen Kurulumuzun 07.06.2013 gün 1766 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının dışında Müdürlüğümüz uzmanları tarafından tespit edilen arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların tesciline ilişkin, Kurulumuzun 07.06.2013 gün 1766 sayılı sayılı kararının 3. maddesinin revize edilerek ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekilde 2863 sayılı Kanun doğrultusunda I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

1093/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 16/01/2015-144                                    Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No             : 16/01/2015-3059                                     MUĞLA

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkii, Kurulumuzun 07.07.2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan Eşekkurtaran ve Tüllüce Tepenin atısında, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi kaya mezarı tespit edildiğinden bu alanın tesciline ilişkin, Mülga Muğla İl Özel İdaresinin 13.03.2014 tarih ve 4916 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 251630 sayılı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 898-817 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 5180 sayılı ve 21.07.2014 tarih ve 10247 sayılı yazıları ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 10.02.2014 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkii, Kurulumuzun 07.07.2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan Eşekkurtaran ve Tüllüce Tepenin batısında, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi kaya mezarının bulunduğu ekli haritada işaretlenmiş olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

1094/1/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          : 16/01/2015-144                                 Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No                : 16/01/2015-3060                                  MUĞLA

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkiinin yaklaşık 1 km batısında bulunan Namazlağ ve Ahırcık Tepelerinin doğusunda, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi yapı kalıntısının bulunduğu tespit edildiğinden bu alanın tesciline ilişkin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 5178 sayılı ve 11.09.2014 tarih ve 12665 sayılı, Mülga Muğla İl Özel İdaresinin 13.03.2014 tarih ve 4920 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 251633 sayılı yazıları ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 10.02.2014 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, Kınalı Mevkiinin yaklaşık 1 km batısında bulunan Namazlağ ve Ahırcık Tepelerinin doğusunda, arkeolojik sit sınırları dışında bir dizi yapı kalıntısının bulunduğu ekli haritada işaretlenmiş olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

1094/2/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.01.2015 - 118                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 20.01.2015 - 1352                                   ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yolgider Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yolgider Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yolgider Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada nokta şeklinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yolgider Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,

Yolgider Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar verildi.

 

1095/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.01.2015 - 118                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 20.01.2015 - 1342                                ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çatalhurma Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalhurma Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çatalhurma Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalhurma Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;

Çatalhurma Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine;

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar verildi.

 

1096/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 20.01.2015 - 118                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 20.01.2015 - 1348                                ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Sehrince Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Sehrince (Serince) Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Sehrince Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Sehrince (Serince) Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna:

Sehrince (Serince) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine;

İş makineleri ile düzlenerek tarım alanı haline çevrildiği tespit edilen tescilli höyük alanına fiziki müdahalede bulunanlar ve buna göz yumanlar hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. Maddesine muhalefetten, aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatılmasına karar verildi.

 

1097/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.01.2015 - 132                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.01.2015 - 2038                                SAFRANBOLU

Bartın ili, Amasra ilçesi, Kum Mahallesi, Dizinler Sokakta, sit alanı sınırları dışında kalan, temel hafriyatı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan, 331 ada, 5 (eski 1256) parseli konu alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarih ve 96165955-165/189473 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.12.2014 tarih ve 2026 sayılı kararı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-257699 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarih ve 28 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bartın ili, Amasra ilçesi, Kum Mahallesi, Dizinler Sokakta, sit alanı sınırları dışında kalan, temel hafriyatı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan, 331 ada, 5 (eski 1256) parselin bir bölümünün kararımız eki 1/1000 ölçekli harita sınırları belirlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 331 ada 5 (eski 1256) parsele "1. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine;

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2014 tarih ve 96165955-165/189473 sayılı yazısı gereği, 331 ada, 5 (eski 1256) parsele ilişkin 37 sayılı İlke Kararına göre işlem yapılıp yapılamayacağına dair Bakanlığımızın izni hususunda konunun Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

 

1098/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.01.2015-195                                   35.06/235

KARAR TARİHİ VE NO :      22.01.2015-4740                             Toplantı Yeri

                                                                                                                 İZMİR

İzmir ili, Foça İlçesinde İsmetpaşa Mahallesi İncir Adasında (197 ada 1 parsel) de kayıtlı taşınmazda tespit edilen alanın, 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurum görüşlerinin istenildiği İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.11.2014 tarihli ve 4067 sayılı yazısı gereğince alınan kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2015 tarihli ve 47 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça İlçesinde İsmetpaşa Mahallesi İncir Adasında (197 ada 1 parsel) de kayıtlı taşınmazın ekli 1/5000 ölçekli kadastral paftada belirlenen kısmının 1.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

1099

1099/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No          : 24.12.2014-191                                          35.12.411

Karar Tarihi ve No              : 24.12.2014-4685                                      Toplantı Yeri

                                                                                                                   İZMİR

İzmir ili, Menemen İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Çaltı Mahallesi Muhtarlığınca tespit çalışmasının yapılmasının istendiği 14.07.2014 tarihli başvuru yazı ile; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasa kapsamında belirlenen arkeolojik alana ilişkin 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında kurum görüşlerinin istendiği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 4018 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.12.2014 tarih ve 1334 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Menemen İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, sınırları kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde gösterilen alanların III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

1100

1100/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Metrik Geometriler ve Fuzzy Projektif Geometri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Lineer Olmayan Denklemlerin Tam Çözümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Sonlu Elemanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

İlaç öncüsü moleküller üzerinde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. Ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Uluslar arası Hukuk ve dış politika alanlarında çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Çocuk gelişimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Yrd.Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Geometri Alanında doktoralı olup Metrik Geometriler ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Uygulamalı Matematik Alanında doktoralı olup Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunumu ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Maksiller Defektlerde Dental ve Zigomatik İmplantlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

EEG, EMG, PSG ve Demans konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

Serebrovasküler ve Endovasküler cerrahi konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eskişehir Sağ.Yük.Ok.

Hemşirelik

 

İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olup, Onkoloji ve Hemotoloji hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak ve glomerül hastalıklarında Lenfosit Alt Grupları ile ilgili çalışması olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Killerin lineer olmayan dinamik davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Konsol kirişlerin stabilitesi ve yapı düzensizlikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1080/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

22/01/2015 ve 29/01/2015 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

YU Enerji Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (iletim ve dağıtım)

22/01/2015 tarihli ve 5431-6 sayılı Kurul Kararı ile 22/01/2015 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

2

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

29/01/2015 tarihli ve 5442-8 sayılı Kurul Kararı ile 29/01/2015 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Akpet Gaz Anonim Şirketi

20/04/2006 tarihli ve CNG/728-2/122 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5409-2 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilecektir.

2

Akpet Gaz Anonim Şirketi

20/04/2006 tarihli ve CNG/728-3/123 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5409-3 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilecektir.

3

Akpet Gaz Anonim Şirketi

22/03/2007 tarihli ve CNG/1135-2/146 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5409-4 sayılı Kurul Kararı ile 15/06/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilecektir.

4

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

04/06/2013 tarihli ve DTS/4432-8/309 numaralı

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

15/01/2015 tarihli ve 5420-2 sayılı Kurul Kararı ile 15/01/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

İnci Enerji LPG Doğalgaz Ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21/08/2009 tarihli ve CNG/2213-2/192 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

22/01/2015 tarihli ve 5431-11 sayılı Kurul Kararı ile 22/01/2015 tarihi itibariyle

sona erdirilmiştir.

1220/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2015, 22/01/2015 ve 29/01/2015 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi / Proje Adı

Süresi

1

Medid Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

15/01/2015 tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl süreli

2

Alperteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alperteks Santrali

15/01/2015 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl süreli

3

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Proses atık ısısı yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipinde

15/01/2015 tarihli ve 5417-3 sayılı Kurul Kararı ile Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06/11/2008 tarihli ve EO/1828-26/1304 numaralı otoprodüktör lisansının 31/01/2015 tarihi itibariyle sona erdirilerek, eşzamanlı olarak yürürlüğe girmek üzere bahse konu üretim tesisi için 06/11/2057 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

4

Işıt Biyokütle Enerji Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Ovacık Biyogaz Enerji Santrali

22/01/2015 tarihinden itibaren 19 (ondokuz) yıl 8 (sekiz) gün süreli

5

Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Bağbaşı Regülatörü ve HES

29/01/2015 tarihinden itibaren 40 (kırk) yıl 4 (dört) ay 23 (yirmiüç) gün süreli

6

Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali

29/01/2015 tarihinden itibaren 26 (yirmialtı) yıl 8 (sekiz) ay 8 (sekiz) gün süreli

7

Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Conrad Oteli Kojenerasyon Santralı

29/01/2015 tarihli ve 5440-17 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

 

Tesisin

Lisansın

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Ayen Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Paşalar HES

13/12/2007 tarihli ve EÜ/1406-5/1029 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5357-35 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Güneyce Barajı ve HES

09/04/2009 tarihli ve EÜ/2050-5/1455 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5357-41 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Gelenek Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Değirmendere HES

17/07/2008 tarihli ve EÜ/1678-6/1220 numaralı

08/01/2015 tarihli ve 5408-22 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

Albe Enerji Elektrik Elektronik Danışmanlık Müşavirlik Pet. Mad. Tar. Hyv. San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Yaprak HES

19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-7/1675 numaralı

15/01/2015 tarihli ve 5417-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Med Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Beşpınar Reg. ve HES

26/05/2011 tarihli ve EÜ/3230-5/1960

22/01/2015 tarihli ve 5430-5 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

6

Turcas Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Conrad Oteli Kojenerasyon Santralı”

16/02/2006 tarihli ve EÜ/658-2/613 numaralı

29/01/2015 tarihli ve 5440-17 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

1220/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Işıngaz Petrol ve Gaz Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'

31/10/2013 tarihli ve LPG-DAĞ/4679/14393 numaralı

LPG Dağıtıcı Lisansı

15/01/2015 tarihli ve 5422 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

1220/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/01/2015 ve 29/01/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Doğu Karasal Akaryakıt Depolama Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5410-1 sayılı Kurul Kararı ile 08/01/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Koza Sınai Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

29/01/2015 tarihli ve 5443-3 sayılı Kurul Kararı ile

29/01/2015 tarihinden 24/03/2015 tarihine kadar geçerli

3

Xenol Petrokimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

29/01/2015 tarihli ve 5443-5 sayılı Kurul Kararı ile

29/01/2015 tarihinden 25/10/2023 tarihine kadar geçerli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Pamukkale Madeni Yağları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

13/08/2010 tarihli ve MYG/2689-1/28150 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5410-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

TBS Denizcilik ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Anonim Şirketi

04/05/2005 tarihli ve İHR/482-3/11097 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

08/01/2015 tarihli ve 5410-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

İrfan Kılınç Gıda Tekstil Ambalaj İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25/01/2007 tarihli ve İŞL/1073-7/21237 numaralı

İşleme (biodizel) Lisansı

15/01/2015 tarihli ve 5421- 4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Levent İthalat ve İhracat Limited Şirketi

30/06/2005 tarihli ve MYĞ/507-39/12079 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

15/01/2015 tarihli ve 5421-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

1220/4/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

3. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof.

1

*  Medikal Onkoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Prof.

1

*  Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanında Yüksek Lisans ve Sanat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak,

*  Müzecilik tecrübesi olmak,

*  Osmanlı ve Bizans Sanatı konusunda çalışmalar yapmış,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Prof.

1

*  Radyo, Televizyon ve Sinema veya benzer alanlarda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Tekstil Mühendisliği alanında lisans, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterliliği olmak,

*  Öğretim elemanlığı tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Uluslararası İlişkiler alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*  Avrupa Birliği Enerji Güvenliği alanında çalışma yapmış olmak,

*  En az üç yıl kamu tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Yrd.Doç.Dr.-

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İletişim Fakültesi, Lisans Programlarından mezun olmak, Görsel İletişim ve Radyo TV alanında Lisansüstü Programlardan mezun olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.-

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İşletme ve İktisat alanında Lisans, Finansal Yönetim, Bankacılık Finans alanında Lisansüstü Programlardan mezun olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Lisans ve Lisansüstü Öğrenimini Tarih Alanında Tamamlamış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Lisans veya Lisansüstü (Doktora) Eğitimini Endüstri alanında tamamlamış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Fizik Bölümü mezunu olmak ve ''Atom ve Molekül Fiziği'' alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

Klinik Biyokimya alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Yrd.Doç.Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İşletme veya İktisat alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1260/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

SIRA

NO

İŞLETMECİ

ADI

İŞLETMENİN VERGİ

KİMLİK NUMARASI

İŞLETMENİN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ MİKTARI

1

DOMİNO ARACILIK DANIŞMANLIK HİZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

3100569369

KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. EREN SOK. NO:24 KAT:1 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE

/İSTANBUL

03/02/2014 tarih ve 4046 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

5.856,00 TL

2

AQ MOBİLE ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

4650341299

Mehmet Akif Cad. No: 1/4 Bahçelievler/İSTANBUL

23/07/2014 tarih ve 2014/DK-TED/380 sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

6.086,00 TL

 

Yukarıda yer alan DOMİNO ARACILIK DANIŞMANLIK HİZ. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ ile AQ MOBİLE ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ hakkında 4703 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranıldığı ve bu sebepten dolayı aynı Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesi ve ilgili mevzuatlar gereği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1258/1-1