13 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29266

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 18 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,

6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

7) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

3) İki adet vesikalık fotoğraf,

4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan,

5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 17/03/2015 Salı günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınavın yazılı bölümü; 24/03/2015 Salı günü Saat: 14.00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

İlanen duyurulur.

1196/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İLAN METNİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerimizin öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Prof./Doç./

Yrd. Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak.

 

İstenilen Belgeler:

-Başvuru Dilekçesi (Başvuru yaptığı bölüm kadro bilgisi içerir şekilde)

-Özgeçmişi, (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

-Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

-Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri, (Bir takım dosya halinde)

-2 Adet Fotoğraf

-Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynaklan Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres:  T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynaklan Direktörlüğü

             Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kağıthane/İSTANBUL

             Telefon: 0212 924 24 44    Dahili (1463-1459-1460)

1192/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Novanet Bilgisayar Elek. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firma adına Müdürlüğümüzde işlem gören 13/06/2012 tarihli 12070100IM001704 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı eşyaların yurtta kalma süre sonu olan 11/06/2013 tarihine kadar yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir." hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 14CK070100492 sayılı 03/06/2014 tarihli Para Cezası Kararıyla 273.840,76.-TL. Para cezası uygulanmış ve para cezası süresi içerisinde ödenmediğinden 08.01.2015 tarihli, 5113650 sayılı ödeme emri düzenlenip bilinen en son adres olan Yeni Mah. Atatürk Bulv. No: 77 Pınarlı Aksu/ANTALYA adresine tebligat çıkarılmış ancak anılan adresten adres bırakılmadan taşınıldığından tebligat yapılamamıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1102/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 8 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret*

1

Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

3

Grafik Tasarım

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

1

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Profesör

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Pazarlama, İşletme

Prof., Doç., Yrd.Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

1211/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan ve Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, ihdas bölgesi bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1106/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli İkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile 2. Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

1107/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı.

VAKFEDENLER: Adem Fazlıoğlu, Adnan Türkoğlu, Altan Akova, Azra Tüzünoğlu Altındere, Bahri Albayrak, Başar Pakiş, Cavit Ganiç, Alparslan Cemail Batuk, Cemal Bayhan, Cevdet Bilge, Elmas ORAK, Ercan Gül, Esat Güngör, Fehim Çurkiç, Ferhat Sancaklı, Fuat Kaçar, Hakan Aktaş, Mehmet Hakan Kuş, Haşim Erden, Hüseyin Gül, İbrahim Mert, İlhan Demirok, İsmail Kansu, Kemal Demirkıran, Kenan Balkan, Mehmet Akif Göğüsgeren, Mirzat Mert, Muammer Bayraktar, Munip Seçkin, Murat Doğan, Nasuf Öztürk, Nermin Demir, Nihat Tamer, Nusret Sancaklı, Recep Salpat, Rıfat Karadağ, Sedat Baş, Sedat Ziyade, Selaattin Göçtürk, Semiha Baysoy, Senad Kalkan, Serdar Aydar, Serkan Şenay, Sibel Akova, Suat Kurtoğlu, Şefik Akçin, Şengül Kocaağaç, Şekib Avdagiç, Şenay Biçer, Ümmühan Neziroğlu, Üzeyir Sevdik, Vahdettin Bayrak, Y.Yunus Aynaz, Zafer Çağatay, Fikret Akova.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2014 tarih ve E: 2014/202, K: 2014/473 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Bosna-Sancak göçmeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının; Kültür, dil, sanat ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak, Türkiye ile başta Bosna Hersek/Sancak ve diğer balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek, toplumları bilinçlendirmek, geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması için faaliyetlerde bulunmak, tarihini ve tarih boyunca karşılaştıkları soykırım, katliam ve göç gibi toplumu derinden etkileyen olayları bilimsel olarak araştırmak, belgelemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (Yüzbin) TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Cevdet Bilge, Adem Fazlıoğlu, Mehmet Akif Göğüsgeren, Hüseyin Gül, Rıfat Karadağ, Ümmühan Neziroğlu, Elmas Orak, Recep Salpat, Sedat Ziyade.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların vakfın amaç ve gayelerine uygun hangi vakıf, dernek veya kuruma devredileceği mütevelli heyetince karara bağlanır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1198/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Çebi.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.12.2014 tarih, E:2014/386 K:2014/512 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta Türk-İslam sanatları olmak üzere klasik ve modern sanatların uygulanmasına, gelişimine, yaşatılmasına ve tanıtımına katkıda bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında kültür-sanat hayatının ve medeniyetin gelişimine yardımcı olmak. Bu gaye için her türlü eğitim çalışmasını gerçekleştirmek ve desteklemek, eğitim ve öğretim alanlarında faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (Ellibin) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1199/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

                               Karar Tarihi: 03.02.2015   Karar No: 6780

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                                    :  Turkish Petroleum International Co. Ltd.

- MERKEZİ                                                  :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TEBLİGAT ADRESİ                                :  Söğütözü Cad. No. 27 Söğütözü - ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                             :  31.12.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                               :  Sahadan kısmi terk

- SAHA İŞARETİ                                       :  TPI/A

- KAPSADIĞI İLLER                                 :  Adıyaman, Şanlıurfa

- TADİLDEN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ :  35.989 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI                         :  AR/TPI/4876

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Adıyaman, Şanlıurfa illeri hududu dahilinde 11.05.2011 tarihli ve 3125 sayılı petrol arama ruhsatıyla alınmış olan 39.052 hektarlık sahadan M41-c3 paftasında yer alan kısmının terki için yukarıda ünvanı ve adresi yazılı şirket 31.12.2014 tarihinde müracaat etmiş ve terk 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 01.02.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

KARAR:

Turkish Petroleum International Co. Ltd.'nin sahadan kısmi terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince sahanın tadiline karar verildi.

1074/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ATL/4894 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 02.02.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1076/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin sahip bulunduğu AR/ATL/4895 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 02.02.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1077/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M32-B numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 15.01.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1075/1-1


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe, (Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi)

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Sosyal psikoloji temelli sağlık veya endüstri ve örgüt psikolojisi lisansüstü programlarından mezun olmak ve/veya bu alanlarda araştırma yapmış olmak, nicel araştırma yöntemleri konusunda ders vermiş olmak ve bu yöntemleri temel alan araştırmalar yapmış olmak

 

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

1126/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Programına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 13.02.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 27.02.2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM

DALI

ÖĞRETİM

ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO

SAYISI

Meslek

Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Yardımcı

Doçent

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora diplomasına sahip olmak ve Kurumsal İletişim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek 1-A ve Ek 1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

1195/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25., 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 13.02.2015 - 27.02.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

Prof.Dr.

1

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof.Dr.

1

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

1222/1-1


Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2013 - 2014 yıllarında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (12) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S.NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

1

Vedat ALTIN

Yıldızevler Mahallesi 708.Sokak No.20/A

05.08.2014 - 2716.15

189.- TL

2

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No.153/7

05.08.2014 - 2708.15

959.- TL

3

Nihat SAKAOĞLU

Yücetepe Mahallesi Sporpark Sokak No.8

22.07.2014 - 2503.15

1.928.- TL

4

Tab. Gıda San. Tic. A.Ş.

Tuna Caddesi No.5/A

24.07.2014 - 2567.27

378.- TL

5

Jakko Dış Tic. Ltd. Şti.

Zülfikar Sokak No.2

31.07.2014 - 2617.15

189.- TL

6

Vedat ALPER

Esat Caddesi No.65/16

15.07.2014 - 2379.15

959.- TL

7

Vedat ALTIN

Yıldızevler Mahallesi 708.Sokak No.20/A

31.10.2013 - 5156.15

1.856.- TL

8

Emel AVCISOY

Bayındır Sokak No.12/7

30.09.2014 - 4002.15

189.- TL

9

Hüsnü KAHRAMAN

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.24/9

25.09.2014 - 3831.15

1.928.- TL

10

Kubilay BOZKURT

Sümer 1.Sokak No.5/6

31.07.2014 - 2593.15

959.- TL

11

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No.153/7

18.09.2014 - 3684.15

959.- TL

12

Yahya DEDEOĞLU

Koza Sokak No.153/7

11.09.2014 - 3424.15

959.- TL

571/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 4141 parsel üzerindeki 643076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 26.12.2014 tarihli ve E.2014/976-K.2014/1796 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No:1431, Oda Sicil No:26890) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarihli ve 2769 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1214/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Hüseyin Can BAŞER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 20.11.2014 tarihli ve E.2014/869-K.2014/1498 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Hüseyin Can BAŞER (Denetçi No:786, Oda Sicil No:25134) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarihli ve 2770 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1214/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 26.30.C pafta, 464 ada, 128 parsel üzerindeki 850890 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2014 tarih ve E.2014/1840 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.01.2015 tarihli ve 2772 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1214/3/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 13.11.2014 tarihli ve E.2014/428-K.2014/1424 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarihli ve 2773 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1214/4/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Yakup AYDINOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 20.11.2014 tarihli ve E.2014/1009-K.2014/1497 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Yakup AYDINOĞLU (Denetçi No: 8090, Oda Sicil No: 8522) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarihli ve 2774 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1214/5/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AHMET TANDOĞAN-TANDOĞAN DANIŞMANLIK

ANKARA

TS 13573

06-HYB-3592

09.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

NECATİ OTOMOTİV-NECATİ ÇELİK

ANKARA

TS 12047

TS 13168

06-HYB-1399

14.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

ZÜLFİKAR ÖZTÜRK-ATAK OTOGAZ İVEDİK

1 ŞUBESİ

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2451

23.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

ZEYREK SAĞLIK ÜR. İLAÇ. TEM. VET. ZİR. İNŞ. KAY. HİZ. VE TAAH. HAY. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8358

06-HYB-208

23.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

ANKYRA AKARYAKIT TAŞ. TURZ. GIDA OTOM. SEY. ACEN. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

ANKARA

TS 12820

TS 11969

06-HYB-4332

28.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

LİDER MOTOR YENİLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11954

06-HYB-596

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEMİH ÇEVRE VE LABORATUVAR HİZ. ENER. TAR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3303

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÖREME ORTOPEDİ PROTEZ ORTEZ REHABİLİTASYON

LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13181

06-HYB-2990

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERT BAŞER OTOM. PET. KİR. LPG LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-3396

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DENİZ SPORT SPOR MALZ. SAN. VE TİC.

LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12427

06-HYB-1793

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC.

LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3428

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KRİZMA BİLGİSAYAR YAZ. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13149

06-HYB-2991

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ZİRAAT GRUP MATBAACILIK AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 11894

06-HYB-1082

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SETOTO OTOM. İNŞ. TAŞ. AKAR. SAN. TİC.

LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-3834

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEKTAŞLAR MOTORLU ARAÇLAR VE NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

TS 12993

06-HYB-454

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÖRAL MOTORLU TAŞITLAR TURZ.

TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-3463

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜVENAL NAK. PET. ÜR. TÜP. İML. SAN. TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1822

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İBRAHİM ÇETİNKAYA-TEPE AS ASANSÖR

ANKARA

TS 12255

06-HYB-3520

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SYSTEMAK MAK. TİC. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13201

06-HYB-3856

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TECİMEROĞLU OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1276

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÖKOVA KLİMA SOĞUTMA ISITMA VE GIDA TURZ. TİC.

LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12850

06-HYB-3006

02.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MAKFA ELEKT. MAK. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12749

TS 12498

TS 12540

TS 13385

TS 13242

KRİTER 144

06-HYB-2079

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BİLDATA ELEKT. REK. VE EL ALT. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12498

TS 10079

TS 10956

06-HYB-2508

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CERRAHLAR OTO SERVİS YED. PARÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-3453

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AYAŞLI ÜÇLER TORNA KAYNAK ATÖLYESİ

ANKARA

TS 12870

06-HYB-195

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKYURT ASANSÖR ELEK. ELEKT. İNŞ. MALZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3479

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOBİ GELİŞİM MÜHENDİSLİK-MUHİTTİN ÖZGÜR ÜNAL

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2507

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

FIRAT ÇEM PET. ÜR. TURZ. İNŞ. OTOM. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-3862

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BEKTAŞ OTO. SAN. NAK. AKAR. MAH. EML. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-1799

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

YAZICI KARDEŞLER MOTORLU ARAÇ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

TS 13168

06-HYB-1804

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MARA İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12868

TS 12867

TS 12866

06-HYB-882

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NEVZAD KOCAMAN

ANKARA

TS 12820

TS 11939

06-HYB-3475

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TÜM ÇEVRE MÜH. VE DAN. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13078

06-HYB-3449

02.02.2015

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

1105/1-1


 


 


 


 


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

01.07.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER

 

Beşeri Tıbbi Ürün Adı

Ruhsat Sahibi

Ruhsat

Tarihi

Ruhsat

No

1

LORNOPAR 8/300 MG EFERVESAN TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

01.07.2014

2014/510

2

İRDAPİN PLUS 300/10/12,5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

02.07.2014

2014/518

3

İRDAPİN PLUS 150/10/12,5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

02.07.2014

2014/517

4

İRDAPİN PLUS 300/5/12,5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

02.07.2014

2014/519

5

İRDAPİN PLUS 150/5/12,5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

03.07.2014

2014/532

6

FUROSON 40 MG/4 ML İM/İV AMPÜL

ONFARMA İLAÇ İNŞAAT TIBBİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

17.07.2014

2014/555

7

ACUMAX 0,5 MG YUMUŞAK KAPSÜL

BİOVESTA İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

22.07.2014

2014/570

8

APROKAM 50 MG İNTRAKAMERAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİTOZU

THEA PHARMAİLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

21.07.2014

2014/568

9

BEXGRATİN 75 MG YUMUŞAK KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

25.07.2014

2014/578

10

KETOBER % 1,6 GARGARA

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.08.2014

2014/608

11

PHYSİONEAL 40 % 1,36 CLEARFLEX PERİTON DİYALİZ ÇÖZELTİSİ

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.08.2014

2014/609

12

FLUREND PLUS GARGARA

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

18.08.2014

2014/619

13

LUMIGAN RC % 0.01 GÖZ DAMLASI

ALLERGAN İLAÇLARI TİC. A.Ş.

19.08.2014

2014/623

14

OCLADRA 2 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇERENFLAKON

BİEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.08.2014

2014/638

15

DEXCORİL 25/4 MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.08.2014

2014/642

16

DEXCORİL 25/8 MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.08.2014

2014/641

17

OLİMEL N7-960 E İNFÜZYON İÇİN ELEKTROLİTLİ AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.09.2014

2014/682

18

OLİMEL N7-960 İNFÜZYON İÇİN AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2014

2014/683

19

OLİMEL N5-860 E İNFÜZYON İÇİN ELEKTROLİTLİ AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/665

20

OLİMEL N9-840 E İNFÜZYON İÇİN ELEKTROLİTLİ AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/672

21

OLİMEL N9-840 İNFÜZYON İÇİN ELEKTROLİTLİ AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/678

22

BRINTELLIX 5 MG FİLM KAPLI TABLET

LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

11.09.2014

2014/666

23

BRINTELLIX 10 MG FİLM KAPLI TABLET

LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

11.09.2014

2014/667

24

BRINTELLIX 20 MG FİLM KAPLI TABLET

LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

11.09.2014

2014/668

25

ROXİPİME 2 G IV ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN TOZ İÇERENFLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.

09.09.2014

2014/658

26

OXOFEN 2 MG/ML ŞURUP

PHARMET SAĞLIK GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

05.09.2014

2014/648

27

FLİXON 125 MCG/DOZ İNHALER

DEVA HOLDİNG A.Ş.

29.08.2014

2014/650

28

FLİXON 50 MCG/DOZ İNHALER

DEVA HOLDİNG A.Ş.

29.08.2014

2014/649

29

DROPOLEV ŞURUP

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

09.09.2014

2014/657

30

TADA PLUS 30/20 MG FİLM KAPLI TABLET

NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

11.09.2014

2014/669

31

MORFEX 5/100 MCG İNHALASYON İÇİN ÖLÇÜLÜ DOZLU AEROSOL

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/671

32

MORFEX 5/200 MCG İNHALASYON İÇİN ÖLÇÜLÜ DOZLU AEROSOL

NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/674

33

RİPAZOL 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/676

34

DOLVEN FAST 400 MG FİLM TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

12.09.2014

2014/663

35

RONKOTOL 5 MG/2,5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12.09.2014

2014/661

36

DAPOXİL 30/50 MG FİLM KAPLI TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/662

37

PİO-ALA 15/600 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/673

38

PİO-ALA 30/600 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/675

39

PİO-ALA 45/600 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/677

40

ESTOLİS 150 MG FİLM KAPLI TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/679

41

ESTOLİS 200 MG FİLM KAPLI TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/680

42

ESTOLİS 250 MG FİLM KAPLI TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

12.09.2014

2014/681

43

CİPRALEX 20 MG/ML ORAL DAMLA

LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

12.09.2014

2014/690

44

AROTİN 5/20 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.09.2014

2014/703

45

AROTİN 5/10 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.09.2014

2014/702

46

CUREFLEX JEL

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.09.2014

2014/696

47

ROTACEF 0.5 G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.

22.09.2014

2014/715

48

ROTACEF 1 G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.

22.09.2014

2014/716

49

İRDAPİN 150 MG/5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

23.09.2014

2014/724

50

İRDAPİN 150 MG/10 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

23.09.2014

2014/723

51

PERIOLIMEL N4-600E İNFÜZYIN İÇİN ELEKTROLİTLİ AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ, LİPİD EMÜLSİYONU

ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.09.2014

2014/725

52

RECOSİDE PLUS 4MG/500 MG TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

23.09.2014

2014/721

53

ANORO ELLİPTA 62,5/25 MCG KULLANIMA HAZIR İNHALASYON TOZU

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

23.09.2014

2014/722

54

LEODEX PLUS 25 MG/8 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.09.2014

2014/726

55

LEODEX PLUS 50 MG/8 MG FİLM KAPLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.09.2014

2014/727

56

İRDAPİN 300 MG/5 ML FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

25.09.2014

2014/749

57

İRDAPİN 300 MG/10 ML FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

25.09.2014

2014/750

58

RELVAR ELLIPTA 200/25 MCG KULLANIMA HAZIR İNHALASYON TOZU

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

25.09.2014

2014/752

59

RELVAR ELLIPTA 100/25 MCG KULLANIMA HAZIR İNHALASYON TOZU

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

25.09.2014

2014/751

60

TİVİCAY 50 MG FİLM KAPLI TABLET

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

25.09.2014

2014/748

61

PROSTAVASİN 20 MCG İ.A/İ.V İNFÜZYON İÇİN KURU TOZ İÇEREN AMPUL

ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

26.09.2014

2014/768

62

ASİST C 600 MG/300 MG TOZ İÇEREN SAŞE

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

01.10.2014

2014/769

63

MOKSİLOX 400 MG/250 ML İV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.10.2014

2014/778

64

MON.MIBG-131 I-TEDAVİ 370-3700 MBQ İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ECZACIBAŞI MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.

12.11.2014

2014/806

65

AROTİN 2,5/20 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.11.2014

2014/810

66

AROTİN 2,5/10 MG FİLM KAPLI TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.11.2014

2014/808

67

MEDROLGIN 30 MG/ML İ.M/İ.V AMPUL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.

14.11.2014

2014/811

68

İSOHOSP 1/3 BFS İ.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

19.11.2014

2014/833

69

PERCUS SANOHALER 500 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.11.2014

2014/838

70

PERCUS SANOHALER 250 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.11.2014

2014/837

71

PERCUS SANOHALER 100 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.11.2014

2014/836

72

PERCUS SANOHALER 50 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.11.2014

2014/835

73

PENEPİN 0.15 MG/0.3 ML İ.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA

DEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19.11.2014

2014/832

74

PENEPİN 0.3 MG/0.3 ML İ.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA

DEFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19.11.2014

2014/834

75

SELİNCRO 18 MG FİLM KAPLI TABLET

LUNDBECK İLAÇ TİC. LTD. ŞTİ.

27.11.2014

2014/846

76

PARODEX ORAL SPREY

DENTORAL DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI İLAÇ VE GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27.11.2014

2014/847

77

PARODEX GARGARA

DENTORAL DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI İLAÇ VE GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27.11.2014

2014/848

78

TUDOR-COMBİ 12 MCG-200 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.11.2014

2014/844

79

TUDOR-COMBİ 12 MCG-400 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.11.2014

2014/845

80

HAMAZİNC KREM

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

27.11.2014

2014/850

81

ZITROMAX SD 2 G/60 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN UZATILMIŞ SALIMLI GRANÜL

PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

11.12.2014

2014/874

82

RAPAMUNE 0.5 MG TABLET

PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

11.12.2014

2014/875

83

GLİFİX PLUS SR 15 MG/1000 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.12.2014

2014/876

84

BRETFOR 12 MCG/200 MCG İNHALER KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

15.12.2014

2014/877

85

BRETFOR 12 MCG/400 MCG İNHALER KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

15.12.2014

2014/878

86

PEXOLA ER 2,25 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/904

87

PEXOLA ER 3,75 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/903

88

REDİCLON % 0.1 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

17.12.2014

2014/902

89

MORFİA 30 MG TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.12.2014

2014/885

90

MORFİA 15 MG TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.12.2014

2014/886

91

OPEMOL XR 12.5 MG FİLM KAPLI TABLET

NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/895

92

OPEMOL XR 25 MG FİLM KAPLI TABLET

NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/896

93

OPEMOL XR 50 MG FİLM KAPLI TABLET

NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/894

94

OPEMOL XR 100 MG FİLM KAPLI TABLET

NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

17.12.2014

2014/893

95

VISION PUMP SPREY

ANADOLU DİŞ DEPOSU SAN. VE TİC. A.Ş.

19.12.2014

2014/909

96

VISION DENTAL PAT JEL

ANADOLU DİŞ DEPOSU SAN. VE TİC. A.Ş.

19.12.2014

2014/910

97

METACARTİN 1 G/5 ML İ.M/İ.V ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A. Ş.

11.12.2014

2014/892

98

KETOBER % 0.16 SPREY

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

19.12.2014

2014/908

99

ALBUMAN 200 MG/ML 50 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

CENTURİON PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

14.11.2014

2014/828

100

CEPROTİN 500 IU/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

ECZACIBAŞI BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.09.2014

2014/695

101

EYLEA 40 MG/ML İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

19.09.2014

2014/709

102

HBVAXPRO ERİŞKİN 10 MCG/1.0 ML ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN FLAKON

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

17.11.2014

2014/580

103

HBVAXPRO PEDİYATRİK/ADOLESAN 5 MCG/0.5 ML ENJEKSİYON İÇİN SÜSPANSİYON İÇEREN FLAKON

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

17.11.2014

2014/581

104

HEBERPROT-P 75 MCG ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

HASBİOTECH İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

19.09.2014

2014/697

105

POLİSERA IM/IV YILAN ISIRMALARINA KARŞIN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

VETAL SERUM VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.10.2014

2014/785

106

PRİORİX 0.5 ML SC/IM ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

25.09.2014

2014/791

107

PROLASTİN-C 1000 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.09.20104

2014/694

108

REFACTO AF 2000 IU IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ

PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

13.08.2014

2014/618

109

REMSİMA 100 MG IV KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

CELLTRION HEALTHCARE İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.07.2014

2014/542

110

SOLİRİS 300 MG KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

RUHSATLANDIRM,BİYOFARMASÖTİK, DAN. EĞİT. VE MÜH. HİZM. DIŞ TİC.İTH İHR LTD ŞTİ.

31.07.2014

2014/582

111

TETAGAM P 250 IU IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ

FARMA-TEK İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

08.10.2014

2014/773

112

TWİNRİX ERİŞKİN IM 1 ML SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2014

2014/646

113

TWİNRİX PEDİYATRİK IM 0.5 ML SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2014

2014/645

114

TYSABRİ 300 MG IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19.09.2014

2014/698

115

XGEVA 120 MG SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

05.09.2014

2014/651

116

BRUS 100 MG/5 ML PEDİYATRİK SÜSPANSİYON

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

01.07.2014

2014/511

117

KETAVEL 50 MG/2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

01.07.2014

2014/521

118

CALDEROL 1 MCG/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.07.2014

2014/522

119

CALDEROL 2 MCG/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.07.2014

2014/523

120

ZAFİN %0.05 BURUN SPREYİ

ADİLNA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.07.2014

2014/524

121

SAYFREN 5 MG TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

02.07.2014

2014/512

122

EGİSAZOL 5 MG TABLET

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

02.07.2014

2014/513

123

SAYFREN 10 MG TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

02.07.2014

2014/514

124

SAYFREN 15 MG TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

02.07.2014

2014/515

125

SAYFREN 30 MG TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

02.07.2014

2014/516

126

CALCİWORLD KİDS 75 G GRANÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

02.07.2014

2014/528

127

GLİSUS 500 MG/5ML ORAL ÇÖZELTİ

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.07.2014

2014/534

128

METSTAR 850 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

03.07.2014

2014/535

129

CEDRİNA 400 MG FİLM TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.07.2014

2014/533

130

DİYACURE 250 MG KAPSÜL

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

08.07.2014

2014/537

131

VOXUS 245 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.07.2014

2014/539

132

LEVOPRONT FORT ÖKSÜRÜK ŞURUBU

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

10.07.2014

2014/540

133

ASPEND 200 MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ AŞ

10.07.2014

2014/541

134

VORİX 200 MG I.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

CENTURION PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10.07.2014

2014/543

135

LORQUA 8 MG I.M./I.V. ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

10.07.2014

2014/569

136

SERTOFEN 25 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.07.2014

2014/544

137

TİREBRANT FORT 200 MG TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.07.2014

2014/545

138

CLİNOPER JEL

ARGİS İLAÇ SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.

14.07.2014

2014/551

139

DAYRISE 5 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15.07.2014

2014/547

140

DAYRISE 30 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15.07.2014

2014/548

141

DAYRISE 35 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15.07.2014

2014/549

142

PROGAS 40 MG I.V. ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

DEFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.

15.07.2014

2014/550

143

AMPİLOX 500 MG CAPSULES

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.07.2014

2014/546

144

ANTHİX 10 MG TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

18.07.2014

2014/557

145

SİNAİR 10 MG FİLM KAPLI TABLET

GRANDİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

18.07.2014

2014/563

146

BACTAMED 1000 MG/500 MG İ.M.ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.07.2014

2014/575

147

BACTAMED 500 MG/250 MG İ.M. ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

23.07.2014

2014/576

148

NEOVİSCON ORAL SÜSPANSİYON

BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

25.07.2014

2014/579

149

MEDULAC-WM 667MG/ML ŞURUP

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

25.07.2014

2014/589

150

NOLİP 20 MG FİLM TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

31.07.2014

2014/583

151

NOLİP 40 MG FİLM TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

31.07.2014

2014/584

152

PERGE 25 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

31.07.2014

2014/585

153

PERGE 150 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

31.07.2014

2014/586

154

PERGE 300 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

31.07.2014

2014/587

155

PERGE 75 MG KAPSÜL

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

31.07.2014

2014/588

156

CEFDİA 400 MG FİLM KAPLI TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

31.07.2014

2014/590

157

CARDOPAN PLUS 320 MG/12.5 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.08.2014

2014/591

158

CARDOPAN PLUS 320 MG/25MG 28 FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.08.2014

2014/592

159

NEOGABA 150 MG KAPSÜL

İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.08.2014

2014/593

160

NEOGABA 75 MG KAPSÜL

İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.08.2014

2014/594

161

NEOGABA 300 MG KAPSÜL

İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.08.2014

2014/595

162

NEOGABA 25 MG KAPSÜL

İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.08.2014

2014/596

163

LEVAUR 250 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01.08.2014

2014/597

164

LEVAUR 500 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01.08.2014

2014/598

165

LEVAUR 750 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01.08.2014

2014/599

166

LEVAUR 1000 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01.08.2014

2014/600

167

AMOXİCİLLİN AVİS 250 MG/5 ML DRY POWDER FOR SUSPENSİON

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.08.2014

2014/601

168

OMETAN PLUS 20 MG/12.5 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

01.08.2014

2014/602

169

OMETAN PLUS 20 MG/25 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

01.08.2014

2014/603

170

OMETAN PLUS 40 MG/12.5 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

01.08.2014

2014/604

171

OMETAN PLUS 40 MG/25 MG FİLM TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

01.08.2014

2014/605

172

ROSTALEPT 2 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.08.2014

2014/607

173

M-KAST 5 MG ÇİĞNEME TABLETİ

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

08.08.2014

2014/610

174

M-KAST 4 MG ÇİĞNEME TABLETİ

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

08.08.2014

2014/611

175

M-KAST 10 MG FİLM KAPLI TABLET

AUROBİNDO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

08.08.2014

2014/612

176

İNTESTAL ENTERİK KAPLI DRAJE