12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.02.2015 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.02.2015 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.02.2015 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 26/02/2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

İşletme

Prof. Dr.; Doç. Dr.; Yrd. Doç. Dr.

1182/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

EK İLAN

Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfının (TÜKÇEV) kuruluşuna ilişkin mahkeme kararı temyiz edildiğinden 28/01/2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 661/1-1 numaralı kuruluş ilanı iptal edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1072/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli Çamlıca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Onama sınırı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1078/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 190 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 363/769 sayılı kararı ile onaylanan 84187/Ek1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

44801

29

1086/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 29.01.2015 gün ve 237 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 401/783 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek20 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

43177

2

Yuva

43177

3

1087/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 193 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 360/697 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek22 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

43164

1

1088/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 192 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 359/696 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek23 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Yuva

43271

1

1089/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 194 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 368/764 sayılı kararı ile onaylanan 84275/Ek1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Susuz

62225

1

1090/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 22.01.2015 gün ve 191 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 362/770 sayılı kararı ile onaylanan 84180/Ek4 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

Susuz

62115

4

1091/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 29.01.2015 gün ve 236 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.02.2015 gün ve 402/782 sayılı kararı ile onaylanan 84180/Ek4 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada

Parsel

İvedik

44675

38

1092/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.02.2015

Son Başvuru Tarihi    : 26.02.2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301

Hukuk Fakültesi: (232) 4888145

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888341 - (232) 4888126

 

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Beslenme ve Diyetetik mezunu olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Fizyoterapist olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Tıp: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent / Yard.Doç

1

Tıp: Ortopedi / Nöroloji / Geriatri / Göğüs Hastalıkları / Kardiyoloji / Plastik Cerrahi / Fizyoloji uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör / Doçent / Yard.Doç

2

Hemşirelik: İç Hastalıkları / Kadın Sağlığı ve Hastalıkları / Halk Sağlığı / Esaslar / Psikiyatri / Yönetim / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında doktorası olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

1081/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————


 

—————


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Güzel Sanatlar Fakültesi ile Viranşehir Sağılık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden belirtilen puanı aldığını gösteren belgesi olmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yön. Teftişi Plan. Ekon.

1

1

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Süt Teknolojisi

1

1

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

1

1

Gaussian hesaplamaları ve yoğunluk fonksiyon teorisi hesaplamalarında çalışması olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ortaçağ Tarihi

5

1

Güneydoğu Anadolu'da Memlukler konusunda çalışması olmak

Genetik

 

 

 

 

4

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

 

 

 

 

1

1

 

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

5

1

Hemşirelik veya Sağlık Alanında doktora yapmış olmak

TOPLAM

2

1

4

 

934/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 73-74

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

Zemin, kaya, kütle hareketleri konularında yayınları olmak.

2

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile zamana bağlı değişim analizleri üzerine çalışmaları olmak.

3

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil vakalarda ultrason uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Para, banka denetimi ve düzenlemeleri konularında ve panel ekonometrisi alanında çalışmış olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Latince ve canlıların temel bileşenlerinin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Tiyosemikarbazonlarla metal ve flavonoid ve ağır metallerin voltametrik tayini konusunda çalışmaları olmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

"Fizik eğitiminde pedagojik-anolojik modeller" konusunda doktora yapmış olmak. Fizik laboratuvarı kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

8

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Antimikrobiyal biopolimerler üzerine çalışmaları olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

-

Doçent

3

1

Kırsal kesim ve varoşlarda yaşayan gerekli eğitim desteği alamayan aile ve çocuklara yönelik kültürel eğitim çalışmaları yapmış olmak.

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

2

1

Tıp Fakültesi mezuniyeti ve Anestezi ve Reanimasyon uzmanlığı belgesi olmak.

13

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

"Kentsel ulaşım planlaması" konusunda doktora yapmış olmak.

14

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Yardımcı Doçent

3

1

Barajlardaki deformasyonların geodezik ve geoteknik yöntemlerle izlenmesi konularında çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

"Anıtsal yapıların kullanım sürecinde değerlendirilmesi" konusunda doktora yapmış olmak.

16

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

1

1

"Türkiye ve ABD'de okul müdürlerinin yetiştirilmesi" konusunda çalışmaları olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Bizans sanatı alanında ve Konya'daki Bizans eserleri üzerine çalışmaları olmak.

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Kök ucu dolgu maddelerinin periodontal ligament fibroblastları üzerindeki biyouyumluluğuna etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

2

1

Bölgesel kanin retraksiyonunda kullanılan "reverse closing loop" springinin etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

20

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Farklı ortodontik adezivlerin dental plak ve çürük oluşumu üzerine etkileri hakkında çalışmış olmak.

21

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Diyod lazerin sigara içen periodontitisli bireyler üzerindeki etkileri hakkında çalışmış olmak.

22

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Protetik yüklemeden sonra periimplant oluğu sıvısındaki biyokimyasal değişimler hakkında çalışmış olmak.

23

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda doktora yapmış olmak. Rekreasyon uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

24

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Un ve Unlu Mamüller Teknolojisi (Değirmencilik) Pr.

Yardımcı Doçent

1

1

Flaman sarım hibrit boruların yorulma davranışı ve alüminyum döküm alaşımları üzerine çalışmaları olmak.

25

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

1

"E-B Motorin yakıtları üzerine" çalışmaları olmak.

26

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

"Katı-Sıvı arayüzey enerjileri ve ötektik alaşımların doğrusal katılaştırılması" konularında çalışmaları olmak.

27

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

İklimlendirme ve parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

28

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

"Osmanlı sosyal güvenlik hukukunda temel kurumlar" konusunda doktora yapmış olmak.

29

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

John Rawls'in ve Robert Nozick'in adalet teorileri konusunda doktora yapmış olmak.

1189/1-1


Merkez Bankasından: