12 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29265

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BUHAR SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU VE ISLAHI İHALESİ YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ (REHBER ÖĞRETMEN), BAKICI ANNE (YARDIMCI EĞİTİCİ) VE TEMİZLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


DEMONTAJ-MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


SATILIK GAYRİMENKULLER

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUHAR SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU VE ISLAHI İHALESİ YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz Güneysu Ulucami Çiftlik ve Hemşin Çay Fabrikaları'nın ihtiyacı Buhar Kazanı ve Armatürler, Buhar Tesisatı Ekipmanları Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1109/1-1


ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ (REHBER ÖĞRETMEN), BAKICI ANNE (YARDIMCI EĞİTİCİ) VE TEMİZLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No             : 2015/1

1 - İdarenin:

a) Adresi                      : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon Numarası    : 0216 348 80 20 - dahili 4746

c) Faks Numarası        : 0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD Sosyal Tesisi Haydarpaşa Kreş ve Gündüz Bakımevinde 3 (üç) adet Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi (Rehber Öğretmen), 1 (bir) adet Bakıcı Anne (Yardımcı Eğitici) ve haftada 2 gün süre ile temizlik işleri yapılması Temizlik Hizmetinin 10 ay süreyle (2015 yılı sonuna kadar) yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 23/02/2015 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 23/02/2015 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Sosyal bürosunda veya TCDD Haydarpaşa Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1010/1-1


DEMONTAJ-MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/13589

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  30 adet DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflere ait dinamik fren bölümü demontaj ve montaj işi, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/02/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1032/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 2 adet araç 05 Mart 2015 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Satılık araçlar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 72 21 - 303 73 78 - 79

1082/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen 15 adet jeotermal kaynak arama sahanın ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                     :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                  :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Yapılacağı Tarih/Saat                         :  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                    :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE)

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati            :  24/02/2015 Salı günü saat 13:30

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

b) Tüzel kişiler için:

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2015 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

 

 

İlçe

Köy/Mevkii

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yenice

Hadımköy

2370,03

39.935,00

1.198,05

24/02/2015

13:30

2

Ezine

Bozalan

3250,31

54.768,00

1.643,04

24/02/2015

13:31

3

Ezine

Kayhan

301,96

25.300,00

759,00

24/02/2015

13:32

4

Ayvacık

Adatepe

6,00

25.300,00

759,00

24/02/2015

13:33

5

Bayramiç

Türkmenli

4710,19

79.367,00

2.381,01

24/02/2015

13:34

6

Merkez

Kumkale

4499,99

75.825,00

2.274,75

24/02/2015

13:35

7

Merkez

Kalafat

2890,22

48.700,00

1.461,00

24/02/2015

13:36

8

Merkez

Yeniköy

3567,94

60.120,00

1.803,60

24/02/2015

13:37

9

Ezine

Tavaklı

4,93

25.300,00

759,00

24/02/2015

13:38

10

Ezine

Dalyan

196,68

25.300,00

759,00

24/02/2015

13:39

11

Merkez

Yeniköy

3100,00

52.235,00

1.567,05

24/02/2015

13:40

12

Ezine

Kumburun

4125,00

69.506,00

2.085,18

24/02/2015

13:41

13

Ezine

Üvecik

3750,00

63.188,00

1.895,64

24/02/2015

13:42

14

Ayvacık

Tuzla

1168,77

25.300,00

759,00

24/02/2015

13:43

15

Ezine

Geyikli

1663,55

28.031,00

840,92

24/02/2015

13:44

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.1191/1-1


SATILIK GAYRİMENKULLER

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

DOSYA

NO

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

SOKAK/MEVKİİ

PAFTA

ADA

NO

PARSEL

NO

MİKTAR

(m2)

HAZİNE

HİSSESİ

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İMAR

DURUMU/

NİTELİĞİ

İHALE

SAATİ

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 25/02/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

34280103892

Beylikdüzü

Kavaklı Mah.

Deniz Aktaş Cad. Batlama Sokak

G21A03B

174

10

2.174,48

967/1200

Arsa

1.752.270,00

350.454,00

Küçük Sanayi Sitesi Alanı

14:30

HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 26/02/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

34030100403

Bağcılar

Güneşli Mah.

Devekaldırımı Cad.

2

 

2063

610

Tam

Tarla

2.104.500,00

631.350,00

Tali İş Merkezi Alanı (Tevhit Şartlı )

11:10

34030100619

Bağcılar

Mahmutbey Merkez Mah.

Nar Sokak

 

2089

4

2.383,00

Tam

Arsa

9.174.550,00

1.835.000,00

Merkezi İş Alanı

11:40

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

964/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada/ Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/ATALAR

1673/2

13.683,09

TAM

BİNALI ARSA

34.391.083,33

1.031.732,50

25.02.2015

15:00

 

Söz konusu parselde belediyemizin kiracısı bulunmakta olup kira süresi 2017 yılına kadar ek sözleşmeyle uzatılmıştır. Kira bedeli 30.000.00 USD+KDV’dir. 30.000.00 USD + KDV karşılığı 82.678.16 TL tutarındaki en son aya (Ocak 2015) ait kira bedeli 07/01/2015 tarihinde Belediyemize ödenmiş olup anılan tarih öncesinden ödenmemiş kira borcu bulunmamaktadır. Diğer detaylar ihale şartnamesinde belirtilmektedir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

a - İkametgah belgesi(resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 11:00’e

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

649/1-1