11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29264

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1065/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

06/02/2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazete’de sehven yayımlanan aşağıdaki kadrolarımız iptal edilmiştir.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

3

Çocuk gastoenteroloji uzmanı ve ERCP konusunda deneyimli olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

3

Çocuk immünoloji ve alerji uzmanı ve doku tiplendirme konusunda deneyimli olmak,

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Besin/Gıda/Hijyeni ve Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Bazı Peynirlerden izole edilen laktik asit bakterilerinin bakteriyosin üretme yeteneklerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak

1064/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Binnur YILMAZ (Denetçi No:16875, Oda Sicil No:30527) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 11.12.2014 tarihli ve E.2014/1847 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Binnur YILMAZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.01.2015 tarih ve 2576 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1039/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, İsmail YÜKSEK (Denetçi No: 12249, Oda Sicil No: 9758) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 20.11.2014 tarihli ve E.2014/991-K.2014/1496 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmail YÜKSEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarih ve 2579 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1039/2/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Ulubağ Köy Yolu, 126 ada, 5 parsel üzerindeki 767370 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1205 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lider Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No:19890, Oda Sicil No:38067) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 28.11.2014 tarihli ve E.2013/322-K.2014/2078 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehveş Evin SEPİCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2015 tarih ve 2781 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1039/3/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ufuk UZUNKAYA (Oda Sicil No: 34816) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 23.12.2014 tarihli ve E.2014/1735 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ufuk UZUNKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.01.2015 tarih ve 2778 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1039/4/1-1


 


 

—————


 

—————

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              43.05/265

Toplantı Tarihi ve No    : 27.01.2015-102                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.01.2015-2169                                        EMET/KÜTAHYA

 

Kütahya İli, Simav İlçesi, Cuma Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Simav Belediyesi’ne ait, tapunun D3ab pafta, 177 ada, 38 parselinde kayıtlı Simav Hisar Kalesi’nde sit sınırlarını gösterir haritanın Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2014 tarih ve 2047 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.01.2015 tarih ve 417 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

1040_Sayfa_3

1040_Sayfa_4

1040/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-187                                       45.01/358

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4575                                  Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli ve 1892 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1261 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Rahmiye Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Rahmiye II Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

1041

1041/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-187                             45.01/359

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4577                        Toplantı Yeri

                                                                                                           İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan 1035 parsel numaralı taşınmazın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurlu Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli ve1895 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1265 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi Mülki Hudutlarında 1035 nolu taşınmaz üzerinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Refik Aslan Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

1042

1042/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              33.06/638

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-129                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-4611                               ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Caminur mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 30L-3-D pafta, 272 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.10.2014 gün ve 6530 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.10.2014 tarihli rapor, Tarsus Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 04.12.2014 gün ve 6686 sayılı yazısı, Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kudeb Yön’nin 11.12.2014 gün ve 34918 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkalığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 18.12.2014 gün ve 3559-15056 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkalığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.01.2015 gün ve 153-28-416 sayılı yazısı ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Caminur mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 30L-3-D pafta, 272 ada, 2 parselde tespit edilen sivil mimarlık örneği yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1044

1044/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            33.05/1383

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-129                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-4600                               ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.04.1994 gün ve 1823 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Koyun Obruğu sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.04.1994 gün ve 1823 sayılı kararı ile de 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Koyun Obruğu sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, buna göre 1.derece arkeolojik sit alanında kalan Hasanaliler Mahallesi 470 nolu parsele geçmişte 2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

1043-1

 

1043-2

1043/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.05/26

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-129                       TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-4592                               ADANA

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.05.1980 gün ve A-2195 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik ve doğal sit alanı, mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.04.1994 gün ve 1823 sayılı kararı ile de 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ile 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Cennet-Cehennem Örenyeri ve Astım Mağarası arkeolojik ve doğal sit alanı sınırları ile mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.12.1992 gün ve 1370 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 21.10.2009 gün ve 5382 sayılı kurul kararıyla da koordinatlı olarak Korunma Alanı sınırları belirlenen Cennet-Cehennem Örenyerine uzanan Hasanaliler Antik Yoluna ait koruma alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan Cennet-Cehennem Örenyeri ve Astım Mağarası 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırları ile Cennet-Cehennem örenyerine uzanan Hasanaliler Antik Yolu Korunma Alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada belirlenen korunma alanı sınırı, arkeolojik ve doğal sit alanlarından arkeolojik sit alanı sınırına esas sit sınırı ve derecelendirilmesi ile koordinat listesinin uygun olduğuna, 1.derece doğal sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasının ilgili idarece değerlendirilmesine, günümüze kadar sit ve korunma alanında kalan parsellere sit sınırı ve derecelerine göre “1. ve 3.derece arkeolojik sit alanıdır” veya “Korunma Alanıdır” şerhi verilmemişse, şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine, 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanları için 2863 sayılı yasa kapsamında hazırlanacak Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının belirlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

1045-1

1045-2

1045-3

1045-4

1045/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    01.02/260

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2015-131                             TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2015-4655                                     ADANA

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Isırganlı ve Tatlıkuyu Mahalleleri arasında 144 ve 317 parsellerde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin,Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığının 19.11.2014 gün ve 6289-14 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.01.2015 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Isırganlı ve Tatlıkuyu Mahalleleri arasında 144 ve 317 parsellerde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

1046-1

1046-2

1046/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              80.04.182

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-129                       TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-4619                               ADANA

Osmaniye İli, Kadirli ilçesi ,Bağ, Tufanpaşa ve Pazar Mahallelerinde tespiti yapılan Flaviopolis Antik Kentinin tesciline ilişkin, Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.01.2015 gün ve 78 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarının 08.01.2015 günlü rapor, Kurulumuzun 14.12.2013 gün ve 1738 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmaniye İli, Kadirli ilçesi, Bağ, Tufanpaşa ve Pazar Mahallelerinde tespiti yapılan Flaviopolis Antik Kentinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna, titiz çalışmalarından dolayı tespit ekibine teşekkür edilmesine karar verildi.

 

1047

1047/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015/186                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015/4052                                                     BURSA

Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Kayalıdere mahallesi, Sivritepe mevkiinde, orman içerisindeki kaçak kazı yapılan alana yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 4978 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 19.01.2015 gün ve 156 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Kayalıdere mahallesi, Sivritepe mevkiinde, orman içerisindeki kaçak kazı yapılan alana yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonucunda Tümülüs olabileceği belirtilen ve 2863 sayılı Kanun kapsamındaki mimari öğelere rastlanılan alanın, K.T.V.KY.K.'nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Karan dikkate alınarak, önerildiği gibi sınırları kararımız eki İ20al6c paftada belirlenen şekilde 1. derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;

Gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.

 

1048

1048/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

                                                                                                                 16.06.687

Toplantı Tarihi ve No       : 23.01.2015/187                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 23.01.2015/4068                                              İZNİK

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar mahallesinde, kaçak kazı ihbarı yapıları H21b19b4a pafta, 110 ada. 33 parsel ve çevresinde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.01 2015 gün ve 76 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 19 01.2015 gün ve 159 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda.

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar mahallesinde, kaçak kazı ihbarı yapılan H21bf9b4a pafta, 110 ada, 33 parsel ve çevresinde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada çevreye yayılım gösteren seramik parçaları tespit edildiği, toprak yığını içersinde mezar tuğlaları bulunduğu, dolayısıyla söz konusu parsel ve çevresinin nekropol alanı olabileceği yönündeki tespiti doğrultusunda, K.T.V.K.Y.K nun 05 11 1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak, önerildiği şekilde sınırları kararımız eki H21bl9b4a pafta, 110 ada, 33-15-14-25-43-44-45-46-47 parselleri kapsayan alanın 3 derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;

Gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Kumlumuza bilgi verilmesine karar verildi.

 

1049

1049/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   05.04/38

Toplantı Tarihi ve No    : 23.01.2015-110                             Toplantı Yeri : MERZİFON

Karar Tarihi ve No        : 23.01.2015-2330

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kolay Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda G35-03 pafta, 847 parselde tespit edilen Doğu Roma Dönemi Nekropol alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.11.2014 gün ve 2619 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 204563 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.12.2013 tarih ve 8859 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarih ve 10085 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2 014 tarih ve 257270 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.01.2015 tarih ve 11 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kolay Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda G35-03 pafta, 847 parselde tespit edilen Doğu Roma Dönemi Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. Maddesinde belirtilen; III. derece arkeolojik sit alanlarının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

1050

1050/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   55.08/16

Toplantı Tarihi ve No       : 21.01.2015-108                             Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No           : 21.01.2015-2291

Samsun İli, Ladik İlçesi, Küçükkızoğlu Köyü Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10. 2001 tarih ve 315 sayılı karar ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kümbet Tepe Höyüğünde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2014 tarih ve 1978 sayılı kararı doğrultusunda Samsun Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca 7 ayrı noktada yapılan sondaj kazısı çalışmasında herhangi bir kültür tabakasına rastlanılmadığından höyük yayılım alanının bu kısımlara kadar uzanmadığı tespit edildiği höyük yayılım alanı (Sit )sınırının Samsun Müzesi tarafından tekrar belirlenmesine yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2014 gün ve 2169 tarihli kararı, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.01.2015 tarih ve 56 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 20.01.2015 tarih ve 27 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Ladik İlçesi, Küçükkızoğlu Köyü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.2001 tarih ve 315 sayılı karar ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kümbet Tepe Höyüğü 247, 253, 254, 255, 256, 257 parsellerde ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlenen sit sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi.

 

1052

1052/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    05.00/726

Toplantı Tarihi ve No       : 23.01.2015-110                          Toplantı Yeri : MERZİFON

Karar Tarihi ve No           : 23.01.2015-2342

Amasya İli, Merkez, Bağlıca Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tespit edilen Doğu Roma Dönemi Nekropol alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.09.2014 gün ve 2160 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.11.2014 gün ve 2574 sayılı,  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 tarih ve 204623 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.12.2013 tarih ve 8857 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 19.12.2014 tarih ve 1700 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.01.2015 tarih ve 14 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez Bağlıca Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tespit edilen Doğu Roma Dönemi Nekropol alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece arkeolojik sit alanlarının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

1051

1051/1-1