8 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29261

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.01.2015      Karar No: 6779

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

- MERKEZ ADRESİ                :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Cad. No.27 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  09.06.2014, 05.12.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Turkish Petroleum International Company Ltd.'ye verilmiş olan AR/TPI/4905, 4906 hak sıra no.lu iki adet ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun Geçici 1 'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- VERİLİŞ TARİHLERİ VE

YÜZÖLÇÜMLERİ:

 

 

Ruhsat No

Yüzölçümü (hektar)

Veriliş Tarihi

 

AR/TPI/4905

44.138

21.07.2011

 

AR/TPI/4906

45.516

21.07.2011

 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI ve

YÜZÖLÇÜMLERİ:

 

 

Pafta No

Yüzölçümü (hektar)

 

AR/TPI/K/M48-C3

15.346

 

AR/TPI/K/N48-b2, b3

30.767

 

AR/TPI/K/N49-A

56.595

 

- KAPSADIĞI İL                     :  Şırnak

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd.'nin sahip olduğu AR/TPI/4905, 4906 hak sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun Geçici l'inci maddesinin 2'nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 2'nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Turkish Petroleum International Company Ltd.'ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6, 7 ve 22'nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaralan belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı "Yatırım Teminatı"nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

1017/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/L43-c3-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 22.01.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1018/1-1

—————

Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mardin ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4984 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını 30.01.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1019/1-1


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Soner SEFİ isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 04.06.2014 tarihli 14070100IM002006 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı "Klima Gazı" ticari tanımlı eşyaların yed i emin olarak bulunduğu depoda eksik çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 236/1 maddesi uyarınca 7.552,86-TL tutarında 14CK070100806 sayılı 29.09.2014 tarihli Para Cezası Kararı tanzim edilmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

988/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

9250399247 vergi numaralı VOLKAN TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına onaylı, 21/07/2011- IM040967 ve IM040970 tarih sayılı beyannameler muhteviyatı eşyalar için, 601.902,64.-TL tutarına 26/11/2014-3680 tarih sayılı para ceza kararı için tanzim edilen ve beyanname kapsamı eşyaların için tahakkuk edilen vergi ve resimler tutarı olan 152.194,50.-TL amme alacağın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İlan olunur.

987/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

0010650592 vergi numaralı ABİDİNOĞULLARI TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTH. İHR. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. adına onaylı, 21/07/2011-IM040975 tarih sayılı beyanname muhteviyatı eşyalar için, 05/06/2012- 2151 tarih sayılı para ceza kararı için tanzim edilen 16/07/2014-1674775 tarih sayılı 434.218,14.TL tutarındaki ÖDEME EMRİ ve 217.109,07.-TL tutarındaki 10/07/2014-2163 tarih sayılı para cezası kararı ile beyanname kapsamı eşyaların için tahakkuk edilen vergi ve resimler tutarı olan 217.109,07.-TL amme alacağın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İlan olunur.

986/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, on beşinci (15.) günün mesai bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur.

                                                                                                     BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

                                                                                               ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

S. NO

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

Lif ve Polimer Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisansüstü çalışmalarını Lif ve Polimer konularında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

2

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gıda Mühendisliğinde yapmış olmak. Gıda kimyası konusunda çalışmış olmak.

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Lisansüstü çalışmalarını Elektrik-Elektronik Anabilim Dalında ve Elektromanyetik alan konularında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

4

Enerji Sistemleri Mühendisliği

---

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Makine Mühendisliğinde yapmış olmak ve Rüzgar enerjisi konularında çalışmış olmak.

1003/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi          1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi            1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Beşeri Coğrafya

Profesör

1

1

-

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Elektronik Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

2

Yarı İletken Teknolojileri Alanında Çalışmış Olmak

 

KEMALİYE HACI ALİ AKIN TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Bölüm

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Sektör Endeksleri Üzerine Çalışmış Olmak

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Kırsal Alanda Sosyal Sermaye Üzerine Çalışmış Olmak

990/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ekintek Yapı Denetim Müş. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Konutkent, İmarının 44054 ada 6 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 18/09/2014 gün ve 140/7098 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Ekintek Yapı Denetim Müş. Tic. Ltd.Şti’ne ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 30/10/2014 gün ve 4472 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, Bahse Konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 30/10/2014 gün ve 4472 sayılı Karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

952/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 27.11.2014 gün ve 1904/3639 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.01.2015 gün ve 129/146 sayılı kararı ile onaylanan 71560/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

  Ada                         Parsel                      Mevkii

15899                            3                          Demet

969/1-1