8 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29261

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 4 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden:


5 ADET JEOTERMAL ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 4 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 4 adet taşıt mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Taşıtlara Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Satılacak Taşıt Listesi

 

Sıra No

Kurum No

Plaka No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen Bedeli

Teminat % 10

1

B-3313

26 LA 163

Pick-Up

Ford Ranger

2000

7.500,00 TL

 

2

B-3280

26 LA 999

Kamyonet

Fargo PD 250

1998

12.000,00 TL

 

3

K-2961

26 AL 471

İtfaiye

Ford Cargo 2014

1988

20.000,00 TL

 

4

K-2875

26 LA 341

Kamyon (Da.)

Man 26.281

1985

10.000,00 TL

 

                                                                                TOPLAM

49.500,00 TL

 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) İhalenin yapılacağı adres              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/Seyitgazi/ESKİŞEHİR

b) Son teklif verme tarihi/saati

   (İhale tarihi/saati)                          :  25.02.2015 - 13:30

c) Telefon Numarası                        :  0222 681 22 00

d) Faks Numarası                            :  0222 681 22 02

e) Elektronik Posta Adresi               :  kirkatic@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı     :  Yalçın SAKARYA-Mekanik Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Taşıt Görme Belgesini,

4.6. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın % 10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise İşletme muhasebe birimine yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “EÖD 4 ADET MUHTELİF MARKA TAŞITLARIN SATIŞI” ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/Seyitgazi/ESKİŞEHİR

b) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Taşıtların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

947/1-1


5 ADET JEOTERMAL ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 5 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 TL karşılığında alınabilir.

İhale 03/03/2015 Salı günü saat 10.30’da Ragıp Üner Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi adresindeki Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Odasında 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

SIRA

İLİ/

İLÇESİ

MAHALLE/KÖY

ALAN

(Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Nevşehir/Merkez

Eskili

1,6

27.000 TL +KDV

810 TL

03/03/2015

10:30

2

Nevşehir/Merkez

Boğaz

22,22

27.000 TL+KDV

810 TL

03/03/2015

10:40

3

Nevşehir/Derinkuyu

Doğala

746,68

27.000 TL +KDV

810 TL

03/03/2015

10:50

4

Nevşehir/Derinkuyu

Yazıhüyük

210,58

27.000 TL +KDV

810 TL

03/03/2015

11:00

5

Nevşehir/Merkez

Boğaz

1693,24

46.000 TL +KDV

1.380 TL

03/02/2015

11:10

 

1 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Eskili Mahallesi, 1,6 hektar alana sahip,

K33-d3paftada 2011/01 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

Pol.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA 

6.NOKTA 

7.NOKTA 

Sağa (Y)

647265

647365

647365

647365

647350 

647350 

647265 

Yukarı (X)

4273833

4273833

4273733

4273313

4273316.54

4273733

4273733

2 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 22,22 hektar alana sahip,

K33d3, K33d4 paftalarda 2013/01 arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

Pol.1 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

639000

639000

638141

Yukarı (X)

4269500

4269199

4269715

Pol.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

 

Sağa (Y)

643134

643250

643250

643776

643099

 

Yukarı (X)

4273060

4273070

4272407

4272704

4272321

 

 

3 - Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Doğala Köyü, 746,68 hektar alana sahip,

K33-d3, K33-d4  paftalarda 2013/02 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA 

Sağa (Y)

647974

647974

645717

643743

643751

Yukarı (X)

4246002

4245896

4242786

4246116

4246312

 

4 - Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Yazıhüyük Beldesi 210,58 hektar alana sahip,

L33a1,L33a3, L33a4, L33b3 paftalarda 2013/06 numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

Pol.1 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

643751

643743

644672

642998

642998

Yukarı (X)

4246312

4246116

4244549

4244762

4246368

Pol.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Sağa (Y)

647147

647645

646800

 

Yukarı (X)

4244756

6244170

4244277

 

5 - Nevşehir İli, Merkez İlçesi Boğaz Köyü, 1693,24 hektar alana sahip,

K33d2, K33d3, K33c4 paftalarda 2013/07 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsat sahası:

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 Pol.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA 

6.NOKTA 

7.NOKTA 

Sağa (Y)

643979

645009

645365

643776

643776

643250

643250

Yukarı (X)

4278900

4278900

4274987

4274988

4272704

4272407

4275500

 Pol.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA 

6.NOKTA 

7.NOKTA 

Sağa (Y)

651000

654000

654000

655000

655420

655414

654114

Yukarı (X)

4269000

4269000

4271000

4270960

4269700

4269692

4268996

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

 

Sağa (Y)

654097

650992

650707

650729

 

Yukarı (X)

4268050

4268046

4269611

4269608

 

 Pol.3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA 

 

Sağa (Y)

644000

644218

645797

645996

644000

 

Yukarı (X)

4269840

4270235

4270234

4268041

4268040

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.15’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.15’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

Şartname bedeli ve geçici teminat, idaremizin Vakıfbank Nevşehir Şube Hesabına IBAN TR 080001500158007297115895 nolu hesaba yatırılabilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

991/1-1