6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2267 dosya nolu EYTUN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1635 dosya nolu GTK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzincan ilinde faaliyet gösteren 1478 dosya nolu HAKKANİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1227 dosya nolu OR-AN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 714 dosya nolu ACAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 225 dosya nolu MEHMET DİLBAZ Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

  Denizli ilinde faaliyet gösteren 223 dosya nolu YAPI DENETİM İKİBİN Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1847 dosya nolu NMG Yapı Denetim Ltd. Şti., 900 dosya nolu YENİKENT Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 674 dosya nolu PRODEA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.01.2015 tarih ve 2581 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlan olunur.

924/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.01.2015 tarih ve 2582 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1421 dosya nolu SAFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1967 dosya nolu HATAY REYHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Batman ilinde faaliyet gösteren 1185 dosya nolu ADNAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1224 dosya nolu BOZÜYÜK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 469 dosya nolu PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 783 dosya nolu A TASARIM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 519 dosya nolu SECİYE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1631 dosya nolu GÖKKUŞAĞI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 718 dosya nolu EFE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   Sinop ilinde faaliyet gösteren 1656 dosya nolu ELLİYEDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1252 dosya nolu TUYAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1001 dosya nolu TEST Yapı Denetim Ltd. Şti.

Ankara ilinde faaliyet gösteren 706 dosya nolu ARS-EN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 289 dosya nolu SBA Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1002 dosya nolu BALKAN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1332 dosya nolu SELANİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlan olunur.

924/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1277 dosya nolu EKOL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 835 dosya nolu 09 AVRASYA Yapı Denetim A.Ş.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 615 dosya nolu ÇAĞLAYAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde 265 dosya nolu NOVA Yapı Denetim Ltd. Şti.’’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.01.2015 tarih ve 2585 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlan olunur.

924/3/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.01.2015 tarih ve 2573 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 934 dosya nolu ÇELEBİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1507 dosya nolu MUĞLA İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Rize ilinde faaliyet gösteren 1217 dosya nolu HÜR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 446 dosya nolu BİRLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlan olunur.

924/4/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bartın Kadastro Mahkemesinin 2007/369 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

925/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre İnvitrotek Sağlık Ürünleri ve Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin %70 hissesine sahip ortağı Mustafa ÜÇDERE hakkında verilen ve 27 Şubat 2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmi Gazete’nin 89’uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından 29 Aralık 2014 tarihli ve Esas No: 2014/2152 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

951/16/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çalışan Destek Vakfı (ÇADEV)

VAKFEDENLER: Ali Tarık Yılmaz, Azmi Hamzaoğlu, Levent Bıçakcı, Osman Çağlıkoç, Osman Akdağ, Can Dikmen.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/12/2014 tarih ve E:2014/290, K:2014/575 sayılı kararı sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye çalışanına ve çalışanlarına meri mevzuata aykırı olmamak kaydı ile her türlü desteği vermek ve bu amaçla kamunun yükünü azaltmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (Ellibin) TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Ali Tarık Yılmaz, Azmi Hamzaoğlu, Can Dikmen.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği aynı amacı güden veya benzer amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

937/1-1

—————

VAKFIN ADI: Çelik Kavram Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Bahattin Durmuş, Turan Çelik

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/01/2015 tarih ve E:2014/443, K:2015/12 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet göstererek eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi ve nitelikli insan yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 510.000 - TL (Beş Yüz On Bin Türk Lirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Bahattin Durmuş, Turan Çelik

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: En yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

936/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kök Hücre Vakfı

VAKFEDENLER: Osman İlhan, Zafer Gülbaş, Mehmet Ali Özcan, Ahmet Tulga Ulus, Tuncay Delibaşı, Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/12/2014 tarih ve E.2014/382, K.2014/813 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ülkemizdeki hücre tedavisi alanında çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alanın çalışma ve araştırmalarını desteklemek, hücre tedavisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (ellibin) TL nakit.

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi, 13107 ada, 17 parsel sayılı, 2072. Sokak 10 nolu villa

YÖNETİM KURULU: Osman İlhan, Zafer Gülbaş, Mehmet Ali Özcan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetinin kararı ile konusuna en yakın olan bir başka vakıf veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

935/1-1


 

 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 


 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  10.01.2568

Toplantı Tarihi ve No    : 11.12.2014/177                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2014/3898                                               EDREMİT

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Merkez, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Hayrettinpaşa mahallesinde, Kurulumuzun 23.02.2012 tarih ve 488 sayılı kararı gereği yapılan tespit çalışması sonrası 486 ada, 8 parselde yer alan, özel mülkiyetteki binanın tescil önerisine ilişkin; Müdürlüğün 27.11.2014 tarih ve 6059 sayılı yazısı ve eki rapor okundu, tescil fişi ve fotoğraflar incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Merkez, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Hayrettinpaşa mahallesinde, 486 ada, 8 parselde yer alan, özel mülkiyetteki binanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, belediyesince plandaki tescil taramasının yapılarak da belgesinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

 


887/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No ve Tarih     : 96-15.01.2015                                                 Toplantı Yeri

Karar No ve Tarih         : 1363-15.01.2015                                               KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez ilçe, Yukarınohutlu Mahallesi, Kirazlı mevkiinde, 2. Mıntıka 77 pafta, 710 ada, 37 parsel içerisinde bulunan, 21/09/1990 tarih ve 807 sayılı kurul kararıyla sit alanı olarak tescil edilen Çeşka (Kalesi) Yer altı Şehri’ne ait sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan harita ve koordinatların uygun olduğuna karar verildi.

 

 

888/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

79 ADET KURUL KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerr.

Yrd.Doçent

1

1

 

Göz Hastalıkları

Yrd.Doçent

1

1

Endoftalmi konusunda çalışma yapmış olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent

1

3

Çocuk gastoenteroloji uzmanı ve ERCP konsunda deneyimli olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent

1

3

Çocuk immunoloji ve alerji uzmanı ve doku tiplendirme konusunda deneyimli olmak,

 

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Aktüerya

Yrd. Doçent

1

3

Aktüerya alanında lisans mezunu veya doktora yapmış olmak.

Aktüerya

Yrd. Doçent

1

3

Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olmak.

 

EDEBİYATFAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doçent

1

3

 

Türk Dili

Yrd. Doçent

1

1

 

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Seramik altyapı materyallerin mine ve dentine bağlanması konusunda çalışma yapmış olmak.

Periodontoloji

Yrd. Doçent

1

3

Periodontal hastalıklarda sitokinlerin rolü konusunda çalışma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Ekonometri

Yrd. Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmetler alanında veya sosyal hizmet bölümü içeriğine uygun alanlarda doktora yapmış olmak

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Geoteknik

Yrd. Doçent

1

1

Lisans, yükseklisans ve doktorasını inşaat mühendisliği alanında yapmış olmak, Nanokil-Kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak

Üretim Metalurjisi

Yrd. Doçent

1

1

Maden Mühendisliği mezunu ve Biyoliç alanında doktora yapmış olmak.

Üretim Metalurjisi

Yrd. Doçent

1

1

Demirin bakteriyel oksidasyon kinetiği alanında doktora yapmış olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Arap Dili ve Belegatı

Yrd. Doçent

1

3

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Solo-Şarkı-Şan

Yrd. Doçent

1

3

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı programında doktora yapmış olmak.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Tekstil Anasanat Dalı veya Sanat ve Tasarım Anabilim Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Tekstil Anasanat Dalında doktora yapmış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Milletlerarası Hukuk

Yrd. Doçent

1

1

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Biyokimya

Yrd. Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Zootekni

Yrd. Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak.

Patoloji

Yrd. Doçent

1

1

 

Besin/Gıda/Hijyeni ve Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Bazı peynirlerden izole edilen laktik asit bakterilerinin bakteriyosin üretme yeteneklerinin belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Kamu Ölçmeleri

Yrd. Doçent

1

2

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu ve Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Jeodezi

Yrd. Doçent

1

1

Harita Mühendisliği Bölümü mezunu ve Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış veya matematik bölümü mezunu, cebir ve sayılar anabilim dalında doktora yapmış olmak,

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Radyo TV ve Sinema Bölümü

Yrd.Doçent

1

1

Radyo Tv Sinema Anabilim Dalında Televizyon haberciliği ve kültür üzerinedoktora yapmış olmak.

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Balıkçılık Temel Bilimleri

Yrd. Doçent

1

3

Su Ürünlerinde genotoksisite üzerine doktora yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Turizm Rehberliği Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora yapmış ve Turizm Coğrafyası alanında çalışma yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doçent

1

1

Bilgi Ekonomileri ve İnovasyon konusunda doktora yapmış olmak.

 

ERZURUM MESLEKYÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Makine

Yrd. Doçent

1

1

Türbülatorların iki farklı kararsızlıklarına etkisinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Gıda Kalite Kont ve Analz.

Yrd. Doçent

1

1

Beyaz peynirde salamura konsantrasyonu ve olgunlaşma sıcaklığının Staphylocaccus aureus'un gelişimi ve toksin üretimine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Elektronik Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Kartezyen robotların yörünge izleme ve kontur kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Yrd. Doçent

1

5

Ters miseller ve kolluidal yarı iletken nano partüküllerle ilgili çalışmalar yapmış olmak,

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Hareket ve Antreman Bilimleri

Yrd. Doçent

1

2

Kardiak Fonksiyonların değerlendirilmesi alanında doktora yapmış olmak ve kayak öğreticisi belgesine sahip olmak.

 

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Ormancılık Bölümü

Yrd. Doçent

1

1

Isıl işlem görmüş bazı ağaç türleri üzerine çalışma yapmış olmak.

866/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

                                                  ARALIK 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ADI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ERSOYLAR ASANSÖR OTOMASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-5287

02.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SİSTEMLER SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12426

35-HYB-263

01.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GAMAŞ PETROL TURİZM TİCARET VE SANAYİ

TS 12663-TS 11939

35-HYB-5112

08.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGE PETROL KİMYA VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOM. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

35-HYB-2494

17.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

HÜSEYİN TEKİN-TEKİN TİCARET

TS 12850

35-HYB-1553

22.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

UĞUR OTO GAZ-GÖKTUĞ UĞUR

TS 12664-1

35-HYB-5059

22.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

YILMAZ BASKÜL İNŞAAT TAAH. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12962

35-HYB-2661

22.12.2014

TALİMATA AYKIRILIK

922/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

                                                      OCAK 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ADA TEKNİK İŞ

TS 12664-1

09-HYB-536

13.01.2015

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

AKDAĞ TARIM ALETLERİ MOTORLU ARAÇLAR HAYVANCILIK GIDA TUR. TAŞ. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12531

09-HYB-227

13.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

AK-PINAR ELEKTRİK PETROL ÜRÜNMADEN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

35-HYB-2545

23.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

AYDIN TİCARET-SALİH AYDIN

TS 12047

09-HYB-443

26.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

BİRİNCİOĞLU TİCARET-SALİH BİRİNCİ

TS 12524

09-HYB-112

23.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

BODRUM FASULYE YEMEK ÜRETİM DAĞITIM VE TİC. A.Ş.

TS8985

09-HYB-603

13.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

NEYZEN TURİZM SEYAHAT YATÇILIK PETROLCÜLÜK İNŞ. BLİŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS11939

09-HYB-421

08.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

OĞUZHAN ÖZDE ANADOLU TEKNİK SERVİS

TS10079

09-HYB-153

28.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZLEM OTO ELEKTRİK-NİHAT KARA

TS13070

09-HYB-36

14.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

TEKNİK MOTOR-SUNGÜN ŞEN

TS11921

09-HYB-13

28.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

YÜCE-MAR TURZ. İNŞ. AKARYAKIT PAZARLAMA NAKLİYE VE TİC. A.Ş.

TS11939

09-HYB-378

22.01.2015

TALİMATA AYKIRILIK

921/1-1