6 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29259

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YHT SETLERİ VE EKSPRES TRENLERİN YOLCU VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 15.000 LİTRE DEZENFEKTAN MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN / 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SÜTLÜK DERİN DONDURUCULU DOLAP ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KESME TARTMA MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜK KONİK YUVARLAYICI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


16 ADET (6 ADET OPSİYONLU) BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


3 ADET MOBİL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


30 YIL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YHT SETLERİ VE EKSPRES TRENLERİN YOLCU VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 15.000 LİTRE DEZENFEKTAN MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/12069

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  15.000 Litre Dezenfektan Maddesi Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06/03/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

932/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN / 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 12 TL. ile en çok 83.473,50 TL. arasında değişen; 11/02/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 8.348 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, şeker, makaron, ampul, güneş gözlüğü, oyuncak, hurda bakır, antep fıstığı ve bıçak vb. cinsi 160 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 12/02/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

938/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 145 ada 16 ve 86 parsel numarası ile kayıtlı bulunan kargir apartman ve müştemilatın satışı

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı: Teknik şartnamede belirtilmiştir.

2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği' ne müracaat edilerek 250,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 18.02.2015 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 15.000.000,00 TL'dir.

6) İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 450.000,00 TL'lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir.

856/1-1


SÜTLÜK DERİN DONDURUCULU DOLAP ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 (Bir) adet sütlük derin donduruculu dolap, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 13.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 – 74

943/1-1


KESME TARTMA MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 Adet Kesme Tartma Makinası (Hamur Bölücü) alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Kesme Tartma Makinası (Hamur Bölücü) Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 13.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 – 74

944/1-1


KÜÇÜK KONİK YUVARLAYICI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Yeni açılacak satış mağazamızda (Çamlıdere) kullanılmak üzere 1 Adet Küçük Konik Yuvarlayıcı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Küçük Konik Yuvarlayıcı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 13.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 – 74

945/1-1


16 ADET (6 ADET OPSİYONLU) BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bu şartnamede belirtilen hususlar dahilinde 16 (On altı) adet Binek (6 adet Opsiyonel), hizmet taşıtının sürücüsüz ve akaryakıt hariç kiralanması işi 16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Lojistik Başkanlığına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4/F İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Biriminden temin edebilirler.

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 - 303 48 00 / 278-418

958/1-1


3 ADET MOBİL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

15.01.2015 tarih 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10.02.2015 tarihinde yapılacağı duyurulan 3 Adet Mobil Çocuk Eğitim / Bakım Merkezi satın alınması ihalesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

942/1-1


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Yardımcı Yıkama Maddesi (Oksijenli Ağartıcı (Toz)

20.000

Kg.

Teknik Şartname

20.02.2015

Yardımcı Yıkama Maddesi (Klorlu Ağartıcı (Toz)

20.000

Kg.

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır Kir, Kan ve Yağ Çözücü (Toz)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi (Protein Bazlı Leke Çözücü (Toz)

20.000

Kg.

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi(Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çözücü, Sıvı)

20.000

Litre

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi(Su Sertliği Giderici, Kireç Önleyici (Toz)

15.000

Kg.

Teknik Şartname

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L)

300.000

Litre

Teknik Şartname

23.02.2015

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

600.000

Litre

Teknik Şartname

24.02.2015

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

300.000

Litre

Teknik Şartname

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücüsü (Sıvı)

100.000

Litre

Teknik Şartname

Cam Temizleme Maddesi (500 mL)

250.000

Litre

Teknik Şartname

25.02.2015

Cam Temizleme Maddesi (5 L)

250.000

Litre

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. (Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir.)

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

940/1-1


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ve ihale ek şartları ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Tuvalet Kağıdı (çift katlı)

4.020.000

Rulo

Teknik Şartname

26.02.2015

Kağıt Havlu

1.800.000

Rulo

Teknik Şartname

27.02.2015

Kağıt Peçete (Çift katlı)

400.000

Paket

Teknik Şartname

02.03.2015

Dispenser Kağıt Peçete

150.000

Paket

Teknik Şartname

02.03.2015

Tuvalet Kağıdı (Jumbo Boy)

84.000

Rulo

Teknik Şartname

03.03.2015

Z Katlama (Dispenser) Tabaka Kağıt Havlu

600.000

Paket

Teknik Şartname

04.03.2015

Kağıt Havlu (fotoselli dispenserler için 21 cm.)

96.000

Rulo

Teknik Şartname

05.03.2015

Kağıt Havlu (fotoselli dispenserler için 25 cm.)

60.000

Rulo

Teknik Şartname

05.03.2015

Kağıt Havlu (içten çekmeli dispenserler için)

24.000

Rulo

Teknik Şartname

05.03.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTIR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

ç) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

939/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 300 (Üç Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

 

Sıra

No

Bölge

Ada

Parsel

Parsel

Alanı

(m²)

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Gün

ve Saati

1

Deliklikaya

255

4

2.000,00

Sanayi E=1,50

2.120.000,00

63.600,00

19.02.2015

15.00

 

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 6 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 7 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

MADDE 8 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 19.02.2015 günü saat 12.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

920/1-1


VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş Sahibi İdarenin

a) Adı: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi : Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No : 7 Meram/KONYA

c) Telefon Numarası: 0 332 351 41 00

ç) Faks Numarası : 0 332 351 42 11

f) İlgili Personelin Adı Soyadı: Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı: Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1 -

VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ

1 ADET

 

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi/KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat: 20.02.2014 / 10:00

b) İhale Dokümanı Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

c) Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

919/1-1


30 YIL SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıl Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurma İhalesi Yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Ş.urfa

Merkez

Bamyasuyu

139

23

35.397,85

Boş Arsa

26.000.000,00+KDV

780.000,00

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 19/02/2015 Perşembe günü saat 14.30'da Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın 30 yıl Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurma şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

h) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişili oluşturan her biri ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu ise ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu en az 300.000 m2 organize ticaret alan tesisi yatırımı, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye'de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve /veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesh olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

i) İsteklinin ( İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın ) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, muhammen bedelin (Şartnamenin 5 maddesinde belirtilmiştir.) en az % 25'ı (yüzde yirmibeş ) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu.

j) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 19/02/2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası-ŞANLIURFA

Telefon: 0414 313 16 07   Dahili 17 08   Faks: 0414 313 06 49   www.sanliurfa.bel.tr       kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

814/1-1