5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden, birinci sınıf Beyoğlu Yirmiüçüncü Noterliği 23.03.2015 tarihinde ve Ankara Ellisekizinci Noterliği 24.03.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 -

ANKARA ELLİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1,480.074,06.-TL.

2 -

BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

2,291.321,51.-TL.

876/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarih ve 547 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46160 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

862/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/09/2014 tarih ve 402 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

863/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 08/08/2014 tarih ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2014 tarih ve 1716 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, imarın 46030 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

864/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

FENNİ MESULÜN  : Özfen Yapı Den. Ltd. Şti.

ADRESİ                    : Bilinmiyor

İmarın 27933 ada 7 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 15.10.2014 günlü rapora istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. Maddesi gereğince adınıza 13.304 T.L. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 11.11.2014 gün ve 4623 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 11.11.2014 gün ve 4623 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

755/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nedret ERGENE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 02.07.2014 gün ve 2014/498-601 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.10.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.04.2015 tarihinde son bulacaktır.

2 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Levent YARLIGAǒa Oda Disiplin Kurulu’nun 30.04.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararı ile “9 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.12.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 20.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet ULU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 27.11.2014 gün ve 2014/001 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.07.2015 tarihinde son bulacaktır.

4 - Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım ÇETİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.07.2014 gün ve 2014/010 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.05.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rıfat BATTAL’a üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 19.04.2017 tarihinde başlanacak olup, cezalar 21.04.2019 tarihinde son bulacaktır.

868/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Atatürk Cad. No: 40 Daire: 201 Alsancak/İZMİR, Cumhuriyet Bulvarı No: 231/13 Alsancak/İZMİR, Ç.Emeç Mh. Atletizm Sk. Olip . No: 28/5 Balçova/İZMİR olarak bilinen adreslerde, 5240574312 vergi numaralı Karia Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Müdürlüğümüzce işlem gören 19.07.2010/1016060IM00034 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile 19.07.2010 tarihli 2010/D1-03971 sayılı DİİB kapsamında gerçekleştirilen ithalatta, 2006/12 sayılı D.İ.R. Tebliğinin 45. Maddesi uyarınca tahsili gereken amme alacağı için düzenlenen 45.769,-TL. Gümrük Vergisi, 810,-TL. KDV olmak üzere toplam 46.579,-TL’lik ek tahakkuka ilişkin düzenlenen 2651 sayılı 26.06.2013 tarihli ödeme emri firmanın sürekli kapalı olduğu ve bekleyen olmadığı gerekçeleri ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

897/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kanarya Mah. Gece Kuşu Sokak No: 57/4 olarak bilinen adreste, Sultanlı Gıda ve Paz. Ticaret Limited Şirketi adına Müdürlüğümüzde işlem gören 23.12.2009/IM001302, 05.01.2010/IM001239, 05.01.2010/IM000003 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacağı için düzenlenen 09.12.2013 tarihli 2013/24 sayılı haciz varakası muhteviyatı 720.822,20,-TL. ve 15.09.2009/IM000954 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi için düzenlenen 14.11.2013 tarihli 2013/13 sayılı haciz varakası muhteviyatı 25.421,40,-TL’nin anılan firmadan tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca anılan firmadan %99 oranında ortağı Ömer EK (TC: 43468037386) adına 25.167,186,-TL. tutarındaki ödeme emirleri Ömer EK’in tanınmadığı gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

896/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/ SAYI

CEZA MİK. (TL.)

ADRES

14996/1

Ferit ATEŞYAKAR

08.01.2015/27

2.516,22 TL

Kardelen Mahallesi Aşağı Emek Sitesi 2091 Sokak No: 84 YENİMAHALLE/ANKARA

903/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/ SAYI

CEZA MİK. (TL.)

ADRES

8030/55

Hüseyin Hacı FAZLIOĞLU

27.11.2014/1885

2.188.04 TL

Işınlar Mah. Çınar Sok. No: 5 Yenimahalle/Ankara

902/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 8614 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

904/1-1


Adalet Bakanlığından:

Orhaneli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/150 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

875/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25/f bendi ve 26’ncı maddeleri gereğince, hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilen, DORMAK İTH. İHR. MÜM. VE DAN. TİC. A.Ş. Firması hakkında, 03 Şubat 2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı ilanında firmaya ait vergi kimlik numarası ve vergi dairesi sehven yanlış yazılmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

DORMAK İTH. İHR. MÜM. VE DAN. TİC. A.Ş.ne ait Vergi Kimlik Numarası 310 060 07 34, vergi dairesi Cumhuriyet Vergi Dairesi’dir.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

802/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bilsev Sağlık ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Emin Reha GÜRGÜN

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.2014 tarih ve E:2014/341, K:2014/693 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: - Tedavi sırasında ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarına, bakım, fiziksel ve ruhsal terapi hizmeti, eğitim hizmeti vermek; bu hizmetleri yerine getirebilmek için bina ve tesis kurmak veya teminini sağlamak, bu hizmetleri yerine getirecek olanların eğitimi üzerine faaliyet gösteren ilmi kuruluşlar, okul veya üniversiteler açmak ve bu alanda eğitim verenlere destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 10.000.-TL. Nakit, 2008 model MERCEDES VİTO 111 CDİ KOMBİVAN marka 64698251297887 motor ve WDF 63960313304273 şasi nolu 50.000.-TL. değerinde minibüs

YÖNETİM KURULU : Emin Reha GÜRGÜN, Nihat ŞAHİN, Sabri EYLİKEDER

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

911/1-1

—————

İstanbul’da kurulmuş olan Emin Aktar Vakfı, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.01.2015 tarihinde kesinleşen, 11.12.2014 tarihli ve E: 2014/213, K: 2014/566 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

910/1-1


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5463                                                                                                                                                            Karar Tarihi : 03/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 16/02/2006 tarihli ve DAG/659-1/118 numaralı lisans sahibi Enerya Denizli Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (ENERYA DENİZLİ A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - ENERYA DENİZLİ A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 50.915.928 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

9.633.487

5.734.557

5.734.557

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) ENERYA DENİZLİ A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Şubat ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,066972

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,021075

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Şubat ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir. 

Madde 8 – Bu Karar 04/02/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

908/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5464                                                                                                                                                    Karar Tarihi : 03/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 14/07/2006 tarihli ve DAG/825-1/131 numaralı lisans sahibi Enerya Karaman Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (ENERYA KARAMAN A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 – ENERYA KARAMAN A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 11.969.415 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

1.649.834

1.781.716

1.781.716

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 – a) ENERYA KARAMAN A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Şubat ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

                                                                                                                                                                                                                                              

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,083258

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,040626

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Şubat ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir. 

Madde 8 – Bu Karar 04/02/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

907/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5465                                                                                                                                       Karar Tarihi : 03/02/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 04/08/2006 tarihli ve DAG/850-1/134 numaralı lisans sahibi Enerya Erzincan Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (ENERYA ERZİNCAN A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 – ENERYA ERZİNCAN A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 10.986.624 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.726.783

1.781.645

1.781.645

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 – a) ENERYA ERZİNCAN A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Şubat ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,146070

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,052633

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Şubat ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir. 

Madde 8 – Bu Karar 04/02/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

906/1-1


Merkez Bankasından: