5 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29258

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Amasra Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


6 GRUP LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


1 KALEM MAMUL MAL SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


3 ADET ARSA SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Madeni Çöp Kutusu (Kahverengi)

12.500

Adet

Teknik Şartname

13.02.2015

Madeni Çöp Kutusu (Kurşini Alüminyum)

12.500

Adet

Teknik Şartname

13.02.2015

Yüzey Temizleme Maddesi (5 L)

1.200.000

Litre

Teknik Şartname

16.02.2015

Yüzey Temizleme Maddesi (Otomat makineler için, 5 L)

50.000

Litre

Teknik Şartname

16.02.2015

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L)

500.000

Litre

Teknik Şartname

17.02.2015

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (750 ml)

100.000

Şişe

Teknik Şartname

18.02.2015

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (5 L)

50.000

Litre

Teknik Şartname

18.02.2015

Sıvı Sabun Dispenseri

1.500

Adet

Teknik Şartname

19.02.2015

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)

20.000

Adet

Teknik Şartname

19.02.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dino.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

912/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1. İdarenin

a) Adı                                        :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası       :  (0356) 275 10 31/228 - (0356) 276 11 56

2. İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı :

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hamide Köyü 873 nolu parselde 16.539,57 m2’lik arsa üzerinde bulunan 1 (bir) adet 4 (dört) katlı betonarme (Otel), 6 (altı) adet 1 (bir) katlı betonarme (Apart Evler), Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, sosyal tesis, otopark, 2886 sayılı D.İ.K'nun 37’nci maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3. a. İhalenin Yapılacağı Yer     :  Turhal Belediyesi Encümen Odası

b) Tarihi ve Saati                       :  19/02/2015 – 10:00

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

a) Özel Şahıslar;                                  b) Tüzel Kişilikler

- Kanuni ikametgah                             - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza beyannamesi                            - Yetki belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi                 - İmza sirküsü

   (T.C kimlik numaralı)                      - Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Tebligat Adres Beyanı                        (T.C kimlik numaralı)

- İhale durum belgesi                          - İhale durum belgesi

  (Kayıtlı Oda ve Ticaret Sicil)                (Kayıtlı Oda ve Ticaret Sicil)

- Doküman alındı belgesi                    - Tebligat Adres Beyanı

                                                            - Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi

ç) Belediyemizden borcu yoktur belgesi

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

5. İhaleye Çıkacak olan taşınmazların Muhammen Bedeli:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hamide Köyü 873 nolu parselde 16.539,57 m2’lik arsa üzerinde bulunan 1 (bir) adet 4 (dört) katlı betonarme (Otel), 6 (altı) adet 1 (bir) katlı betonarme (Apart Evler), Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, sosyal tesis, otopark 2.850,000,00 TL (İki milyon sekiz yüz elli bin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K'nun 37'nci maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

6. Geçici teminat miktarı;

- İhaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. Nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7. Satışı Yapılacak olan taşınmazların bedeli; Sözleşmeyi müteakip 10 gün içerisinde %70’i peşin geri kalanı 3 eşit taksitte ödenecek olup taksitler peşinatı takip eden ay başlayacaktır. Ancak 2886 sayılı kanunun 53'üncü maddesine istinaden 57'nci maddede belirtilen süre içerisinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi (İhale bedeli, ihale giderleri, vergi, resim ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek gördüğü takdirde kesin teminat yatırmaya ve sözleşme yapılmaya gerek kalmayacaktır

8. İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme, İlan Bedeli, Damga Vergisi ve diğer harçlar kiracıya aittir.

9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11. İhale dokümanı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 500,00,-TL karşılığında temin edilecektir.

12. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel şahısların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

13. İştirakçiler ihale teklif zarflarını 19.02.2015 tarih 09:45’e kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra verilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

14. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

857/1-1


KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerimizin ihtiyacı olan 4.100.000 adet Kraft Kağıt Torba %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına veya ½’lik kısmına teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

680/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Amasra Belediye Başkanlığından:

1 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul Satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 - İhale 20.02.2015 Cuma günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul Satış Bedeli 2.218.048,00 TL. (İki Milyon İki Yüz On Sekiz Bin Kırk Sekiz Türk Lirası) olup, geçici teminat 66.541,44 TL. (Altmış Altı Bin Beş Yüz Kırk Bir Türk Lirası Kırk Dört Kuruş)'dir.

4 - İhaleye Katılmak için gereken belgeler,

Gerçek Kişiler;

a) Kanuni İkametgah Belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,

e) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

f) Adli Sicil Kaydı,

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel Kişiler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

d) Şirket ortaklarının hisse oranlan ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,

f) Adli Sicil Kaydı,

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5 - İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 20.02.2015 Cuma günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.

6 - İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir.

7 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

9 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

905/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Amasya ili, Gümüşhacıköy İlçesi, Hacıyahya Mahallesi,

- Çınar mevkii, 366 ada, 1 no.lu parseldeki 438,00 m2 yüzölçümlü,

- Gümüş Caddesi mevkii, 366 ada, 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2 yüzölçümlü,

- Çınar mevkii, 366 ada, 4 no.lu parseldeki 454,00 m2 yüzölçümlü

ticaret alanı imarlı taşınmazların üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde satışı.

100.000

200

19.03.2015

2

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi, 7988 ada, 8 no.lu parseldeki 599,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 104/599 oranındaki hissesinin satışı.

5.000

100

19.03.2015

3

Balıkesir ili, Sındırgı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada, 1 no.lu parseldeki 20.019,91 m² yüzölçümlü tarım ve hayvancılık ürünleri entegre tesis alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.

15.000

200

19.03.2015

4

Elazığ ili, Merkez İlçesi, Şahinkaya Köyü, Kızıldağ Önü mevkii, 184 ada, 1 no.lu parseldeki 6.529,42 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.

130.000

200

19.03.2015

5

Manisa ili, Saruhanlı İlçesi, Saruhanlı Mahallesi, 10168 parseldeki 156.000,00 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.

300.000

200

19.03.2015

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 2374 ada, 1 no.lu parseldeki 7.843,33 m2 yüzölçümlü, konut ve ticari alan imarlı taşınmazın 59/60 oranındaki hissesinin üzerindeki bina ile birlikte satışı.

300.000

200

19.03.2015

7

Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada, 1 no.lu parseldeki 4.442,07 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.

20.000

100

19.03.2015

8

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar Mahallesi, Taşköprü mevkii, 161 ada, 1 no.lu parseldeki 2.328,32 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.

5.000

100

19.03.2015

9

Şırnak ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 313 ada, 99 no.lu parseldeki 5.839,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.

130.000

200

19.03.2015

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların ismi (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 82 70

www.oib.gov.tr

914/1-1


6 GRUP LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/ 9218

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 2. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzeykent/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0366 280 13 00

                                                               İletişim için: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

                                                               Tel: 0366 280 16 18 Fax: 0366 215 17 80

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@kastamonu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.kastamonu.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren Cihazlar

                                                               1. Grup Atomik Kuvvet Mikroskopu (90 gün)

                                                               2. Grup X-Işınları Floresans Spektrometresi (ED_XRF) (90 gün)

                                                               3. Grup Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) (60 Gün)

                                                               4. Grup Hücre Kültür Laboratuvarı için (CO2 İnkübatörü 1 adet, Laminar Flow Kabini 1 adet, Soğutmalı Santrifüj 1 adet, Otoklav 1 adet, Kuru Sterilizatör 1 adet) (90 Gün)

                                                               5. Grup Hücre Kültür Laboratuvarı için Dijital Görüntüleme Sistemli Fazkontrast Inverted Mikroskop (60 Gün)

                                                               6. Grup Sıvı Azot Üretim Sistemi alımı (90 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İhale Salonu Kuzeykent/ KASTAMONU

b) Tarihi ve saati                                 :  16/02/2015 - Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler

4.3.2.1. Teknik Şartnamesinde istenilmesi halinde ilgili standartlara ilişkin belgeler ve tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (YüzTürklirası) Türk Lirası karşılığı Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresinde satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil ihale dokümanı Yurtiçi 110,00-TL (Yüzontürklirası), Yurtdışı 130,00-TL (Yüzotuztürklirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan TR710001002583466562275132 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 1(Bir) önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

923/1-1


1 KALEM MAMUL MAL SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 Kalem Mamul Mal Alımı işi (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu (Yıkama dezenfektörü, Basınçlı buhar sterilizatörü, Etilen oksit sterilizatörü, Su arıtma sistemi ve ekipmanları) 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20’nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2015/9316

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve Fax numarası       :  Tel : 0(342) 360 11 85 Fax : 0(342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale Dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı           :  1 Kalem Mamul Mal Alımı işi (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu (Yıkama dezenfektörü, Basınçlı buhar sterilizatörü, Etilen oksit sterilizatörü, Su arıtma sistemi ve ekipmanları) 1 Adet

b Teslim yeri                              :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 240 (İkiyüzkırk) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarih ve saati                         :  16/02/2015 Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/veya laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif : Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversitesi şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

767/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 97,49 TL ile en çok 50.000,00 TL arasında değişen; 16.02.2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,75 TL, en çok 5.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya, cep telefonu kılıfı, muhtelif oto aksam ve parçaları, madenci lambası, gözlük çerçevesi, makaron, tespih, tespih imamesi, projeksiyon cihazı, ambalaj malzemesi, şal, çakmak, dekoratif amaçlı hançer vb. 36 grup eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda (Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi/TRABZON adresindeki ihale salonu) 17.02.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

851/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fethiye Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

                                                           2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

Mahalle/Köyü/ Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Fethiye/Karagözler/ Hürriyet Caddesi

Tarla

1

219

33

1.846,50

Tam

Rekreasyon Alanı

4.200.788,00

420.079,00

24/02/2015

11:00

 

Fethiye İlçesinde bulunan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

2) İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinden ücretsiz görebileceklerdir. Taşınmaz malı görmek isteyenlere 20/02/2015 tarihinde saat 10:00’da gösterilecektir.

3) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

4) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

6) Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.muğla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 612 1275

İlan olunur.

768/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Bağlarbaşı Mah. İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” açık artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi No:151 2. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Darıca F.Çakmak Mah.

801

1

2.873,00

Konut Alanı

5.746.000,00 TL

(Beşmilyonyediyüzkırkaltıbin)

172.380,00 TL

(Yüzyetmişikibinüçyüzseksen)

19.02.2015 Perşembe Saat: 10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam 5 Kat Taks: 0.40, Kaks:2.00, Ön bahçe çekme mesafesi Min.3,00 m Yan bahçe çekme mesafesi 3,00 m

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Darıca Belediye başkanlığına borcu olmadığına dair Mali hizmetler müdürlüğünden Borcu yoktur belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8 - Darıca Belediye başkanlığına borcu olmadığına dair Mali hizmetler müdürlüğünden Borcu yoktur belgesi

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine adar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

766/1-1


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 20.02.2015                                                         Saati: 14:00                                                         İhale Yeri: İşletme Satış Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Ster

MetreKüp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

1

Dereköy

2. SNB Kl.Kt.Kn.T.

19

-

10,649

1

410,00 -

131,00 -

2

Taşkesti

3 SUB KlKt Kn.T.

70

-

51,314

2

330,00 -

509,00 -

3

Taşkesti Dereköy

3. SNB Kl.Kt.Kn.T.

1215

-

621,6

29

280,00 -

5.236,00 -

4

Dereköy

3. SKB Kl.Kt.Kn.T.

43

-

14,697

1

240,00 -

106,00 -

5

Taşkesti

3 SNB.İn.Kt.Kn.T.

120

-

24,982

1

175,00 -

132,00 -

6

Dereköy Taşkesti

3 SNB.İn.Kt.Kn.T.

991

-

179,956

9

220,00 -

1.192,00 -

7

Taşkesti Dereköy

3 SNB.Kl.Kt.Meşe T.

100

-

37,834

3

270,00 -

307,00 -

8

Taşkesti Dereköy

3 SKB.Kl.Kt.Meşe T.

41

-

9,329

2

230,00 -

66,00 -

9

Dereköy Taşkesti

3 SNB.İn.Kt.Meşe T.

78

-

13,085

2

220,00 -

88,00 -

10

Taşkesti

3 SNB.Gürgen T.

131

-

27,85

2

170,00 -

144,00 -

11

Dereköy Taşkesti

Meşe Kağıtlık Odun

195

-

38,396

3

170,00 -

197,00 -

12

Taşkesti

Meşe Kağıtlık Odun

382

-

97,592

4

150,00 -

442,00 -

13

Taşkesti

Kayın Kağ. Od.

80

-

25,322

1

150,00 -

114,00 -

14

Taşkesti Dereköy

Kayın Kağ. Od.

633

-

146,286

10

170,00 -

750,00 -

15

Merkez

2 SNB Kl.Kt.Çs.T.

21

-

12,023

1

340,00 -

123,00 -

16

Dereköy

3. SNB Kl Kt.Çs.T.

31

-

19,101

1

280,00 -

161,00 -

17

Dereköy

3 SNB İn.Kt. Çs.T.

13

-

2,776

1

220,00 -

19,00 -

18

Merkez

1 SUB Kl.Kt.Çk.T.

3

-

4,965

1

420,00 -

63,00 -

19

Merkez

1.SNB Kl.Kt.Çk.T.

2

-

2,629

1

390,00 -

31,00 -

20

Merkez

2 SUB Kl.Kt.Çk.T.

8

-

6,25

1

350,00 -

66,00 -

21

Merkez

2 SUB Kl.Kt.Çk.T.

43

-

46,971

3

390,00 -

551,00 -

22

Merkez

2. SNB Kl.Kt.Çk.T.

26

-

17,289

1

335,00 -

174,00 -

23

Merkez

2. SNB Kl.Kt.Çk.T.

74

-

61,247

4

350,00 -

644,00 -

24

Merkez

3 SUB Kl Kt Çk.T.

25

-

15,482

1

250,00 -

117,00 -

25

Taşkesti Merkez

3 SUB Kl Kt Çk.T.

198

-

184,597

8

280,00 -

1.554,00 -

26

Taşkesti Merkez

3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom.

264

-

113,819

4

230,00 -

787,00 -

27

Taşkesti Merkez

3. SNB Kl.Kt.Çk.Tom.

2071

-

1003,323

43

270,00 -

8.151,00 -

28

Taşkesti Merkez

3. SKB Kl.Kt.Çk.T.

183

-

59,896

4

230,00 -

415,00 -

29

Merkez

3 SNB İn.Kt. Çk.T.

127

-

29,404

2

180,00 -

160,00 -

30

Merkez Taşkesti

3 SNB İn.Kt. Çk.T.

1072

-

214,249

11

210,00 -

1.357,00 -

31

Dereköy Taşkesti

2. SNB Kl.Kt.Gök.T.

41

-

41,596

2

340,00 -

425,00 -

32

Taşkesti

2. SNB Kl.Kt.Gök.T.

18

-

13,744

1

300,00 -

124,00 -

33

Merkez Dereköy Taşkesti

3 SUB Kl.Kt Gök.T.

171

-

137,635

5

300,00 -

1.240,00 -

34

Taşkesti

3 SUB Kl.Kt Gök.T.

77

-

69,046

1

270,00 -

560,00 -

35

Merkez Dereköy Taşkesti

3. SNB.Kl.Kt. Gök.T.

1360

-

843,149

31

280,00 -

7.098,00 -

36

Dereköy

3. SNB.Kl.Kt. Gök.T.

33

-

15,748

1

240,00 -

114,00 -

37

Dereköy Taşkesti

3. SKB.Kl.Kt. Gök.T.

41

-

18,98

4

230,00 -

133,00 -

38

Taşkesti

3 SUB İn.Kt.Gök.T.

93

-

31,359

2

230,00 -

218,00 -

39

Dereköy Taşkesti

3 SNB İn.Kt. Gök.T.

861

-

185,787

8

220,00 -

1.230,00 -

40

Taşkesti

3 SNB İn.Kt. Gök.T.

84

-

19,099

1

200,00 -

115,00 -

41

Merkez

2 S.Çs.Md.Direk

251

-

24,152

1

180,00 -

131,00 -

42

Merkez

2.S.Karaçam. Mad. D.

370

-

33,167

1

170,00 -

170,00 -

43

Merkez Taşkesti Dereköy

Sarıçam Kağ. Odun

1222

-

209,179

8

150,00 -

945,00 -

44

Taşkesti Dereköy Merkez

Sarıçam Kağ. Odun

522

-

75,808

5

170,00 -

389,00 -

45

Taşkesti Merkez

Karaçam Kağ. Od.

1115

-

257,049

9

170,00 -

1.314,00 -

46

Taşkesti Merkez

Karaçam Kağ. Od.

4382

-

658,03

29

150,00 -

2.979,00 -

47

Merkez Dereköy Taşkesti

Göknar Kağ. Od.

2156

-

418,039

16

170,00 -

2.140,00 -

48

Dereköy Taşkesti

Göknar Kağ. Od.

4354

-

1410,008

41

150,00 -

6.369,00 -

Toplam

 

 

25410

0

7554,488

323

 

49.481,00 -

 

1 - İşletmemiz muhtelif depolarında cins ve nevileri beher metreküpleri yazılı ibreli yapraklı tomruk tel direk, maden direk ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin bakiyesi 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. İbreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif yonga odunu. sırık ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 'u ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin bakiyesi 9 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır.

Satış peşinatları kredi kartı ile de ödenebilir.

Vade faizleri aylık %0,6 olarak uygulanacak ve vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Teminat mektuplarına faiz tutarı ilave edilecektir.

2 - Alıcıların ikametgah ilmuhaberi ve son sene vizeli Ticaret ve Sanayi Odası kapasite belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3 - Açık artırmalı satış 20.02.2015 CUMA günü İşletme Merkezinde saat 13.30’a kadar teminat alınarak İşletme Satış Salonunda saat 14.00’de toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4 - Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları saat 13.30’a kadar % 3 geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları ve makbuzla komisyon huzurunda bulunmaları şarttır.

5 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.

6 - Teminat yatırılmayan partilere pey sürdürülmeyecektir.

7 - İhaleye çıkarılan ve global olarak ilan edilen partilerin miktarları artabilir eksilebilir. ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Kilözü Köyü MUDURNU/BOLU

Telefon : 421 35 15 421 39 37 Fax : 0 374 421 39 34

894/1-1


3 ADET ARSA SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait,

1.1. Aşağıdaki listede yazılı İmar Planlarına göre -3- adet ARSA’nın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

(a) İhale Tarihi/Günü/Saati        :  19.Şubat.2015 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

(b) İhalenin Yapılacağı Yer       :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

2. Ödeme Şekil ve Şartları:

a. Vadeli Ödemelerde-1             :  İhalede belirlenen bedel, %10’u peşin geri kalan miktar -12- ay vade bedelidir.

b. Vadeli Ödemelerde-2             :  İhalede belirlenen bedelin %50’sinin peşin ödenmesi halinde; geri kalan %50’lik dilim üzerinden % 4 indirim uygulanacak ve -12- ay eşit vadeye bölünecektir.

                                                     Vadeli ödemelerde vade süresinden önce bütün borcun ödenmesi durumunda peşin ödemelerde uygulanan % 8 indiriminin kalan vade süresine orantılanarak indirim uygulanacaktır.

c. Peşin Ödemelerde                  :  İhalede belirlenen bedel üzerinden %8 indirim uygulanır.

3. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

3.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

3.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

3.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

3.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

3.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

3.7.1.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince;

3.7.1.1.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

3.7.1.1.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

3.7.1.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 19.Şubat.2015 tarihinde saat 14:25’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ)

S

Cinsi

 

Mahalle

Ada/ Parsel

Mevkii

İmar Durumu

Yüzölçümü

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Arsa

-

L.H.P.

2250/10

Kütahya – Tavşanlı Yolu (Sol)

Otel ve Ticari Tesisler Alanı

8.796,86

2.700.000,00 ¨

81.000,00 ¨

14:30

2

Arsa

-

Y.Beyazıt

2904/6

Hava Tugayı – Çevre Yolu Arası

H.6,50 Mt.

2.838,00

1.800.000,00 ¨

54.000,00 ¨

14:35

3

Arsa

-

B.Cedit

726

Kütahya – Eskişehir Yolu (Sağ)

K.Sanayi Tes. Alanı- H 6,50 Mt.

12.647,57

4.500.000,00 ¨

135.000,00 ¨

14:40

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3.Kat) müracaatları ilan olunur.

893/1-1