4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Rekabet Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.02.2015 Çarşamba  günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 18/02/2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Resim/Web Tasarım/ Sinema

Prof. Dr.

892/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kemal Ertekin'in 09.01.2014-22.04.2014 tarihleri arasında 20 günden fazla özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmemek suretiyle "izinsiz veya Kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu; adı geçenin "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklifi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.12.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alman 2014/196 sayılı karar ile "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Kemal Ertekin'in üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle Üniversitesine bilinen en son adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.12.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/196 sayılı kararla; Kemal Ertekin'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/c maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

812/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    : Yükseliş Akademi Ltd. Şti.

Adresi        : Bilinmiyor

Çayyolu Mahallesi, İmarın 64 ada 18 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 05/06/2014 gün ve 18/08/2014 günlü rapora istinaden 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince Yükseliş Akademi Ltd. Şti.’ne 7.680,00.- (Yedi Bin Altı Yüz Seksen Türk Lirası) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 26/08/2014 gün ve 3010 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 26/08/2014 gün ve 3010 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

754/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

* Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

* Özgeçmiş

* 2 adet fotoğraf

* Nüfus cüzdanı sureti

* Askerlik durum belgesi

* Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

* Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

* Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Cerrahi Tıp Bilimleri/Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıbbi Fizyoloji uzmanı olmak.

867/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurulun 20/11/2014 tarihli ve 5315-74 sayılı Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcı lisansı almaksızın, “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada:-,Pafta:27,Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG-Otogaz satışı yapmasının; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Lisans” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve “Lisans gerektiren faaliyetler” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunmasının alınması suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

809/1/1-1

—————

Kurulun 23.10.2014 tarihli ve 5274-22 sayılı kararı ile; “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) Afyonkarahisar” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 25.04.2013 tarihli tespite göre, “Barbaros Mahallesi Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri (Pafta No. K19c34c, Ada No.312, Parsel No.1) Ahmetli Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 07.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30558 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan tüzel kişi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

809/2/1-1

—————

Kayseri-Ankara Yolu, 52. Km. Kum Kılıçlı Mevkii, No: 12, Himmetdede Kasabası Kocasinan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren 06/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30430 numaralı (24/07/2013 tarihli ve 25827 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı sahibi Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/11/2014 tarihli ve 5294-11 sayılı Kararı ile Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 1.221.073.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.221.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

809/3/1-1

—————

Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat:5 D:52 Ataşehir/ İSTANBUL adresli, 02/05/2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle alınan yazılı savunmasını değerlendiren Kurul 31/10/2014 tarihli ve 5287-74 sayılı Kararı ile KRN Enerji Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve DAĞ/4385-1/32551 numaralı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

809/4/1-1

—————

Kurul’un 10/09/2014 tarih ve 5211/10 sayılı Kurul Kararı ile; “Mücahitler Mahallesi 9 Nolu Cadde Mehmet Karagülle İş Merkezi Kat:10 Daire:93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin sözleşmeli bayisi olan 19/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31670 numaralı bayilik lisansı sahibi Cengiz Uluslararası Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Dikilitaş Mah. Atatürk Bulv. No:460 (Pafta No.4, Parsel No.468)/UŞAK” adresinde lisansına konu akaryakıt istasyonunda 06/11/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere; BAY/939-82/31670 numaralı bayilik lisansı sahibi Cengiz Uluslararası Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 23/09/2013 tarihinden itibaren 5 nolu tanktaki, 11/10/2013 tarihinden itibaren 4 nolu tanktaki ve 1 ve 3 nolu tanklardaki otomasyon sisteminin arızalarını yasal süreler içerisinde gidermemesi sebebiyle 16/01/2014 tarihli ve 4834-117 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibinin; 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği, yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

809/5/1-1

—————

Barbaros Mah. Ahlat Sk. No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 D:102 Ataşehir/İSTANBUL adresli, 03/03/2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 numaralı (21/05/2014 tarihli ve 5024 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/11/2014 tarihli ve 5294-13 sayılı Kararı ile MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

809/6/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827665 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, 4. fıkrasının (l) bendi,16. maddesinin 10. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1990 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/1/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841025 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015) ve Ahmet DEDELER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706),denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1991 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/2/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841037 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015) ve Ahmet DEDELER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706),denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1992 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/3/1-1

—————

Kapadokya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 2879 ada, 4 parsel üzerindeki 911688 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6954 Ticaret Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1098 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapadokya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Halil Emre AYAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70924), Ramazan KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21263, Oda Sicil No:69806), sorumlu denetim elemanları Ramazan KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21263, Oda Sicil No:69806) ve Buket TUZTAŞ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:36788025492)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2073 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/4/1-1

—————

Coşkun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 433 pafta, 1979 ada, 95 parsel üzerindeki 868824 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 682287 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1448 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Coşkun Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nurgül YAŞAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23304, Oda Sicil No:21858), İlhan ÖZYÜREK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10702, Oda Sicil No:4253), Ümmü UYSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19555, Oda Sicil No:35073) ve İbrahim Uğur BAYGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46543) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1977 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/5/1-1

—————

Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 150 pafta, 1489 ada, 5 parsel üzerindeki 277248 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 496300 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cafer BOZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5030, Oda Sicil No:10884), Aysel YOLDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3485, Oda Sicil No:20859), Muharrem Uygar CESUR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72962), Hasan ŞEKER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73190) ve Mehmet KÖKSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15221) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.06.2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1978 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/6/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 9. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Serkan BİLGİǒin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67419) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1975 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/7/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 9. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ordu TURAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37743) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2027 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/8/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 9. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan İsmail TÜTÜNCܒnün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68923) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2053 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/9/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 9. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Barış Burçak TOPRAKÇI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59224) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2052 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/10/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Adil ŞENDEN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21423, Oda Sicil No:43421) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2051 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/11/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasındaki ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 9. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Gamze ÖZKARAGÖZ ’ün (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:50436) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2049 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/12/1-1

—————

Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11465 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 915 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tarkan BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1045, Oda Sicil No:16752), Mustafa Vedat ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5263, Oda Sicil No:8520), Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No:15694) ve Mehmet Başar NAMLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2064 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/13/1-1

—————

Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 29M2 pafta, 2290 ada, 11 parsel üzerindeki 748086 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7098-10056 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1599 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar ZORLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:753325) ve Tunç ERGENE’nin (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:622828) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2068 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/14/1-1

—————

D&K Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, 160 ada, 7 parsel üzerindeki 790681 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası, 3. maddesinin 2. ve 4. paragrafı, 9. maddesinin 5. paragrafı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkraları, 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi, 7. maddesinin 1. fıkrası, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6812 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip D&K Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Serhat DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.06.2013 tarihli ve 28684 sayılı, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip D&K Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2035 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/15/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ömer BAŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13616, Oda Sicil No:22985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2066 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/16/1-1

—————

Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, 3904 parsel üzerindeki 917127 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3170 Ticaret Sicil No ile Kırıkhan Ticaret Odasına kayıtlı 1687 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turan ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51264), sorumlu denetim elemanları Gönen ARIKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4268, Oda Sicil No:5392), Erhan DÜNDAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19057, Oda Sicil No:16496) ve Füsun GAMSIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11043, Oda Sicil No:23391) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1976 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/17/1-1

—————

Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:855, Oda Sicil No:8096) ve İsmail Hamdi TAŞ’ın ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:856, Oda Sicil No:15843) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2098 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/18/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597433 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No: 34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1981 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/19/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1982 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/20/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597437 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1983 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/21/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597436 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1985 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/22/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1986 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/23/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597432 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1987 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/24/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597434 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Erol HASANHOCAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1988 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/25/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 2466 ada, 5 parsel üzerindeki 597431 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), Tuncay KIZILYAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79648), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270), sorumlu denetim elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:352, Oda Sicil No:34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590), Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda Sicil No: 20513), Mehmet Nafi HARUPÇU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8195, Oda Sicil No:6958), Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439) ve Selim KAVURMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1989 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/26/1-1

—————

Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 561 ada, 21 parsel üzerindeki 564501 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97621 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihal ÇOBANOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1251, Oda Sicil No: 13732) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2023 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/27/1-1

—————

EGD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 3 parsel üzerindeki 586094 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 123833 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet Rüştü OLDAǒın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9404, Oda Sicil No:4467) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2046 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/28/1-1

—————

Kordelya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26229 ada, 2 parsel üzerindeki 633825 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 123541 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 547 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kordelya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Caner CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9437, Oda Sicil No: 7573), Ertuğrul ATABEYLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10272, Oda Sicil No: 50100), Zaim ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9422, Oda Sicil No: 11088), Yusuf UYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12498, Oda Sicil No: 12572), Uğur ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68818) ve Serdar YURDERİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/29/1-1

—————

Birleşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 642 ada, 198 parsel üzerindeki 629939 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 71208 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 59 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birleşim Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tahir AKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1307, Oda Sicil No:31920) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2041 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/30/1-1

—————

Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 3138 ada, 1 parsel üzerindeki 807918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 143491 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1495 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deha Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süleyman Sırrı KERVAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8978, Oda Sicil No: 17338) ve Özdemir ERKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3159) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1980 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/31/1-1

—————

Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97621 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihal ÇOBANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1251, Oda Sicil No:13732), Halil GÜLDEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1009, Oda Sicil No:30376), Ali BENLİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1043, Oda Sicil No:5200), Haluk BULTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4603, Oda Sicil No:7259), Mehmet KONİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3776, Oda Sicil No:21058) ve Aydın KOLCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60131) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 04.04.2014 tarihli ve 2915 sayılı, 23.01.2015 tarihli ve 2023 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2018 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/32/1-1

—————

Atayol Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 612 ada, 57 parsel üzerindeki 561514 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 96255 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 172 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atayol Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Süleyman ERSOY’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1993, Oda Sicil No:21372) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1979 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/33/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, Çandarlı Beldesi, 570 ada, 15 parsel üzerindeki 592348 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ümit ÇAKALOZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701), Mustafa Adnan SARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192), Ayhan SARAÇOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8230, Oda Sicil No:14751), Hüseyin TÜRKEN, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2525, Oda Sicil No:24960) ve Selçuk Zeki DAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58684) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2014 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2058 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/34/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 1175 pafta, 25625 ada, 7 parsel üzerindeki 172456 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinin 1. Paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Dilara ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57519)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2010 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/35/1-1

—————

Avrasya Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet ONARAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4511, Oda Sicil No: 4368), Ufuk YOLCU ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12960, Oda Sicil No: 13238), Hüseyin Atilla ZAĞPUS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2773, Oda Sicil No: 7768), Şerif Ali GÜNDURU ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2077, Oda Sicil No: 7605), Aydın KABATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12515, Oda Sicil No: 70164) ve Uğur AKDENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37049) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1973 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/36/1-1

—————

Avrasya Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Konak İlçesi, 140 pafta, 1044 ada, 27 parsel üzerindeki 280970 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Emin KARATAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2118, Oda Sicil No:14705) ve Cem SARMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48514) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 23.09.2013 tarihli ve 7824 sayılı, 23.01.2015 tarihli ve 1973 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1974 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/37/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Tire İlçesi, 31L-4b pafta, 1464 ada, 10 parsel üzerindeki 547807 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı ile (e) fıkrası ve 6. maddesinin 1. paragrafında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1971 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/38/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesinin 1. paragrafında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 113 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanı Cem ŞEKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65642) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2031 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/39/1-1

—————

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 21L4A pafta, 405 ada, 649 parsel üzerindeki 552486 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Ahmet TARIMCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12658, Oda Sicil No: 18653), Kemal ERTUNÇ ( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) ve Ahmet US’un ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda Sicil No: 26742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2015 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/40/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 36/2 pafta, 158 ada, 50 parsel üzerindeki 584718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1972 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/41/1-1

—————

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 19 pafta, 442 ada, 140 parsel üzerindeki 567550 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No: 23579), Kemal ERTUNÇ ( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) ve Ahmet US’un ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda Sicil No: 26742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2013 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/42/1-1

—————

Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 5126 ada, 15 parsel üzerindeki 213874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Halil EROL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5858, Oda Sicil No: 18928), Haluk YÜKSEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10460, Oda Sicil No: 9630), Hasibe Yeşim AVCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 572, Oda Sicil No: 35883) ve Berat BARUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68747) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 1998 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/43/1-1

—————

Marmara Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 189 ada, 12 parsel üzerindeki 214592 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576778 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 521 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Marmara Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf CAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9202, Oda Sicil No:12075), Nizamettin SAYILIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7361, Oda Sicil No: 12293) ve Recep KARAHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24130) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 04.11.2011 tarih ve 28105 sayılı, 20.11.2013 tarih ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 521 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Marmara Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 521 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2006 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

817/44/1-1

—————

Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1256 ada, 15 parsel üzerindeki 614216 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2003 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/45/1-1

—————

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 3 parsel üzerindeki 91623 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c), (e), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4262, Oda Sicil No: 6384), Mustafa Nuri TOLONAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2713, Oda Sicil No: 15308), Ramazan VURAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6065, Oda Sicil No: 6924), Muhlis TURAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4282, Oda Sicil No: 25645), Tayyar AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1646, Oda Sicil No: 7466), Ahmet KAYITMAZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36463), Bekir Suat ARTUNÇ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 2217) ve Murat KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55040)’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2055 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/46/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 3 parsel üzerindeki 632577 YİBF (A Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6570, Oda Sicil No: 6320), Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530), Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389) ve Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür

İlgililere duyurulur.

817/47/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 3 parsel üzerindeki 632588 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6570, Oda Sicil No: 6320), Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530),Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759),Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442),Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204),Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389) ve Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2076 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/48/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 3 parsel üzerindeki 632593 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6570, Oda Sicil No: 6320), Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530),Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759),Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204),Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389),Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442) ve Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2079 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/49/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 4 parsel üzerindeki 632606 YİBF (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530), Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442) ve Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2082 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/50/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 4 parsel üzerindeki 632613 YİBF (B Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530),Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759),Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389),Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442),Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2085 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/51/1-1

—————

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 4 parsel üzerindeki 632610 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu yapı denetim izin belgesine sahip CRE Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hikmet SULAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9438, Oda Sicil No: 7530), Bekir KUMBUL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8149, Oda Sicil No: 9759), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14417, Oda Sicil No: 7389), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 217, Oda Sicil No: 19442), Rasim Bülent SARAÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25638) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.01.2015 tarihli ve 2074 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2088 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/52/1-1

—————

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 457 ada, 4 parsel üzerindeki 91630 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c), (e), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4262, Oda Sicil No: 6384), Mustafa Nuri TOLONAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2713, Oda Sicil No: 15308),Ramazan VURAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6065, Oda Sicil No: 6924),Tayyar AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1646, Oda Sicil No: 7466),Ahmet KAYITMAZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36463),Bekir Suat ARTUNÇ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 2217),Murat KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55040)’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2056 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/53/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 231999 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Mustafa KOTANAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.01.2015 tarihli ve 2097 Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

817/54/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    43.02/80

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-99                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2086                                              KÜTAHYA

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Muhacırlar Köyünde, tespit edilen alanın I.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak koruma altına alınması istemine ilişkin, Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 70728218.169/2486 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 1568 sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketinin 01.10.2014 tarih ve 21450 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 9933 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 13.10.2014 tarih ve 194978 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 05974 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 214056 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 256249 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 70728218/168.01/3293 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 16.12.2014 tarih ve 4848 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Muhacırlar Köyünde, Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.08.2014 tarihli rapor ile tescile önerilen ve Kütahya Müze Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden yerinde incelenerek koordinatları alınan 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 ölçekli kadastro haritasında gösterildiği şekliyle sınırları belirlenen alanın I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 1/25000 ölçekli harita, 1/5000 ölçekli harita, sit fişi ve şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; çalışmaları devam eden karayolunun tescil edilen sit sınırları dışından geçirilmesine; karayolu çalışmalarının sit sınırları belirlenen alana yakın bölümünün Kütahya Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, karar verildi.

 


 

 

 

 

806/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.05.2014-90                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.05.2014- 1494                                                 SİVAS

Dosya No                     : 58.11.75

Sivas İli, Zara İlçesi, Yeni Cami, Kızılırmak ve Reşitpaşa Mahallelerinde, Kültür Varlığı özelliği gösteren yapıların belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 23.05.2013 tarih ve 910 sayılı, 26.03.2014 tarih ve 1404 sayılı kararları, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.09.2013 tarih ve 212 sayılı kararı, Kurul raportörlerinin 23.05.2014 tarih ve 1408 sayılı inceleme raporu ile ekleri okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas ili, Zara ilçesi, Yeni Cami, Kızılırmak ve Reşitpaşa Mahallelerinde yer alan, kararımız eki listede kadastral bilgileri belirtilen taşınmazların; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikler göstermesi, İlçedeki yöresel mimari tarzı örneklerinden olması, alanda bulunan tescilli konutlar ile bir sokak bütünlüğü oluşturması, mimari bicim, malzeme ve yapım tekniği açısından dönem özellikleri göstermesi nedeniyle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmelerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği yapı gruplarının 2.Grup yapı olarak belirlenmesine, konutlara ilişkin anıt fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,

Kurulumuzun 23.05.2013 tarih ve 910 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanının geçerli olduğuna, korunma alanı ile ilgili yürürlükteki imar planı üzerine kadastral sınırların işlendiği bilgi paftasının Kurul Müdürlüğüne iletilmesi halinde plan ve korunma alanı sınırı ilişkisinin irdelenebileceğine,

Sivas İli, Zara İlçesi, Kızılırmak Mahallesinde bulunan, tapunun 188 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait tespitli taşınmazın yıkılmasına sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılmasına;

Kurulumuzun 23.05.2013 tarih ve 910 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanında kalan, Sivas İli, Zara İlçesi, Yenicami Mahallesinde bulunan, tapunun 97 ada, 24 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazda yeni yapılanmaya gidilmesi durumunda yapı yüksekliğinin 9,50 metreyi geçmemesi gerektiğine karar verildi.

 

SİVAS İLİ, ZARA İLÇESİ'NDEKİ TESCİL EDİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI LİSTESİ

Sıra No

Türü

Adresi

Tapu-Kadastro Bilgileri

 

 

 

 

 

İsmi

Ada

Parsel

1

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

Hacı Ömer Solmaz Evi

91

14

2

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

İzzet Çekem Evi

90

4

3

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

Faik Yanıkoğlu Evi

95

1

4

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

 

91

13

5

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

 

90

7

6

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

 

97

1

7

KONUT

Yeni Cami Mahallesi

Rıza Taş Evi

95

3

8

KONUT

Reşitpaşa Mahallesi

Faik Özturan Evi

266

34

9

KONUT

Reşitpaşa Mahallesi

Necati Özturan Evi

266

35

10

KONUT

Kızılırmak Mahallesi

Sıtkı ALTAY Evi

188

2

11

KONUT

Kızılırmak Mahallesi

Ali Yücel Altay Evi

193

57

807/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    65.04-18

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 753                                                   VAN

Van İli, Gevaş İlçesi, 1 pafta, 287 ada, 103 parselde yer alan Hişet Kalesinin tesciline ilişkin, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21/07/2014 tarihli ve 348 sayılı yazısı, Gevaş Belediye Başkanlığının 21/09/2014 tarihli ve 940 sayılı, Gevaş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/08/2014 tarihli ve 334 sayılı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün 09/09/2014 tarihli ve 154454 sayılı Kurum Görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan 15/01/2015 tarihli ve 07 sayılı uzman raporu okundu, ekleri, işlem dosyası ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Van İli, Gevaş İlçesi, 1 pafta, 287 ada, 103 parselde yer alan Hişet Kalesinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından aynı kanunun 7. maddesine göre tesciline ve sınır koordinatları ekli haritada verilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili idaresince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 


853/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    13.05/04

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015 - 54                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2015 - 743                                                   VAN

Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Kıyıdüzü Köyü, Köyüstü (Sorgun) Askeri Mevkii, 678 parselde yer alan ve I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak ilan edilmiş Kıyıdüzü Köyü Yerleşim Alanının sit sınırının belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.12.2014 tarih ve 714 sayılı kararı, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.01.2015 tarih ve 27 sayılı Uzman raporu ve eki 16.01.2015 tarihli Komisyon Raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Kıyıdüzü Köyü, Köyüstü (Sorgun) Askeri Mevkii, 678 parselde yer alan ve I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak ilan edilmiş Kıyıdüzü Köyü Yerleşim Alanının sit sınırının belirlenmesine ilişkin; yoğun arkeolojik verilerin (M. Ö. 2. binyıl, Urartu ve Ortaçağ dönemlerine ait çanak, çömlek parçaları, tarihi yerleşim alanı ve birbiriyle bağlantılı yol kalıntıları, mimari yapı izleri, su sarnıcı, kare ve dikdörtgen formlu kaya nişleri, göl kıyısından göle doğru uzanan duvar izleri) bulunduğu, söz konusu alanda komisyonca yapılan inceleme sonucu; ekte yer alan koordinatlı paftada belirtildiği şekliyle sit sınırının uygun olduğuna, I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların söz konusu sit alanında "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 


854/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/60

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 766                                                 VAN

 

Muş İli, Merkez İlçesi, Çukurbağ Köyü, 2 pafta, 335 parselde yer alan Hackar Tepesi Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 26/06/2014 tarih ve 3466 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 16 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Çukurbağ Köyü, özel mülkiyete ait 2 pafta, 335 parselde yer alan Hackar Tepesi Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/1/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

                                                                                                                 49.00/63

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 767                                                 VAN

 

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, K47-A-16-A pafta, 153 parselde yer alan Göktepe Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarih ve 3418 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 20 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait K47-A-16-A pafta, 153 parselde yer alan Göktepe Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/2/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/66

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 768                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, K47-A-21-B pafta, 271 parselde yer alan Mistitepe Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarih ve 3417 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 21 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait K47-A-21-B pafta, 271 parselde yer alan Mistitepe Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/3/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/69

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 769                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Tabanlı Köyü, K47-A-24-D pafta, 120 ada, 14 parselde yer alan Tabanlı Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 26/06/2014 tarih ve 3464 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 18 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Tabanlı Köyü, özel mülkiyete ait K47-A-24-D pafta, 120 ada, 14 parselde yer alan Tabanlı Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/4/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/70

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 770                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Sungu Beldesi, K47-A-23-C/23D pafta, 904, 905, 906 ve 907 parsellerde yer alan Bülbulak Tepesi Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarih ve 3420 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 23 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Sungu Beldesi, özel mülkiyete ait K47-A-23-C/23D pafta, 904, 905, 906 ve 907 parsellerde yer alan Bülbulak Tepesi Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/5/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/71

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 771                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Çukurbağ Köyü, K47-A-23-B pafta, 363, 369, 370 parsellerde yer alan Niyazi Tepesi Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 26/06/2014 tarih ve 3465 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 17 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Çukurbağ Köyü, özel mülkiyete ait K47-A-23-B pafta, 363, 369, 370 parsellerde yer alan Niyazi Tepesi Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/6/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/72

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 772                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Durugöze Köyü, 6-7 pafta, 453, 474, 476 ve 498 parsellerde yer alan Durugöze Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 26/06/2014 tarih ve 3467 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 19 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Durugöze Köyü, Maliye Hazinesi ve İl Özel İdaresine ait 6-7 pafta, 453, 474, 476 ve 498 parsellerde yer alan Durugöze Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/7/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 49.00/74

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2015 - 55                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2015 - 773                                                 VAN

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, K47-A-23-A pafta, 243 parselde yer alan Suboyu(Hunan) Höyüğünün tesciline ilişkin, Muş Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarihli ve 7005 sayılı, Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarih ve 3419 sayılı kurum görüşü yazıları ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırını gösteren harita ile 16/01/2015 tarihli ve 22 sayılı uzman raporu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Köyü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait K47-A-23-A pafta, 243 parselde yer alan Suboyu (Hunan) Höyüğünün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından, 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan koordinatlı sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

855/8/1-1


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.izu.edu.tr web sayfasında mevcuttur

İstekliler, başvurularını 02.03.2015 tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi vb. alanlarda Doktora yapmış olmak

858/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 04.02.2015

Son Başvuru Tarihi          : 19.02.2015

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları uzmanı olmak,

Yandal Uzmanlığını Gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

1

Prof.Dr.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

Doçentliğini Anatomi alanında yapmış olmak.

1

Doç.Dr.

785/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2003/6992 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

815/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 34 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Psikoloji, Klinik Psikoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Oyunculuk

1

Oyunculuk

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

2

Yönetim Organizasyon, İşletme

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Bilgisayar Mühendisliği

2

Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hukuk Fakültesi

Hukuk*

1

Ceza Hukuku

Prof., Doç., Yrd.Doç.

1

İdare Hukuku

1

Ticaret Hukuku

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

1

Anayasa Hukuku

1

Hukuk Tarihi veya Roma Hukuku

Hukuk

1

Kamu Hukuku (Devletler Genel Hukuku)

Yardımcı Doçent

1

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

2

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

2

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Pazarlama

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sosyal Hizmetler

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Odyoloji

2

Odyoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hemşirelik

1

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Çalışma Ekonomisi

Yardımcı Doçent

Odyometri

1

Fizik Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

895/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlanen Duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi: 04.02.2015

Son Başvuru Tarihi  : 18.02.2015

 

S. NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT

DALI/PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMAVE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Profesör

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

2

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

3

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Doçent

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

4

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

5

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

6

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

Doçent

2

1

Klasik Arkeoloji alanında Doktora yapmış olmak.

7

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

8

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Profesör

1

1

 

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

Profesör

1

1

 

10

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Profesör

1

1

 

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

Doçent

3

1

 

12

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

Doçent

3

1

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçentliğini almış olmak.

13

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST REHBERLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

14

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

15

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Doçent

1

1

 

784/1-1