4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

Kastamonu Seydiler Belediye Başkanlığından:


ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


SONDAJ VE ETÜT ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


OTEL VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR

Amasya İl Özel İdaresinden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: GAZİANTEP


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


DÜKKANLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


KEBAN HES’E AİT 2 ÜNİTE CEBRİ BORUNUN KOROZYONA KARŞI KORUMA VE BOYAMA İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:


16 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

Kastamonu Seydiler Belediye Başkanlığından:

1) İhale konusu olan iş; Kastamonu İli, Seydiler İlçesi, Merkez Mahallesi, 1010 Parselde (2476,00 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2) İhale dokümanı bedeli 250 TL (İki Yüz Elli Türk lirası) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

3) İhale; Merkez Mahallesi, Şehit Şerife Bacı Caddesi No: 16 Şeydiler - Kastamonu Adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 20/02/2015 Cuma tarihinde saat 14:00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4) İhalenin Muammen bedeli: 2.038.935,17 TL (İkimilyonotuzsekizbindokuzyüzotuzbeştürk lirasıonyedikuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3ü oranında 61.168,05 TL (Atmışbirbinyüzatmışsekiztürklirasıbeşkuruş ) geçici teminat vereceklerdir.

5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet'inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d) Tüzel kişi olması halinde;

dl) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde ; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde ; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (dl-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi

ğ) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

h) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

6) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 20/02/2015 saat 14:00 'e kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

7) Bu işe ait ilan bedelleri ve proje bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

435/1-1


ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

31 Adet Arazi Aracı kiralanması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/11310

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:10    06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 736 1250 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi                    :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  6 Adet 4X4Binek Arazi Aracı ,5 Adet 4X4 Çift Kabin Pick-up, 13 Adet Minibüs 10 Kişilik, 4 Adet 4X4 traktör, 3 Adet 10 tonluk Su Tankeri olmak üzere toplam 31 Adet Arazi Aracı Kiralanması İşi Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara İli Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 17.03.2015- 15.07.2015 tarihleri arası 121 gündür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  23/02/2015 saat : 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, her türlü kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel taşıma ve araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-,(Yüzelli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. N0:10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

869/1-1


SONDAJ VE ETÜT ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

105 Kişi ile Sondaj ve Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/11298

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 736 1250 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi                    :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  105 Kişi ile Sondaj ve Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara İli Beypazarı ve Nallıhan İlçeleri Civarı

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 17.03.2015- 15.07.2015 tarihleri arası 4 Ay.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Orta Anadolu III.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  19/02/2015 Perşembe Günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00.-,(Üçyüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

870/1-1


OTEL VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR

Amasya İl Özel İdaresinden:

1 - İlimiz Amasya Merkez Helkis Mahallesinde bulunan ve aşağıda özelliği belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz ve müştemilatının;

Sahibi - Hissesi      : Amasya İl Özel İdaresi Müdürlüğü - Tam

İli                            : Amasya

İlçesi                       : Merkez

Mahallesi                : Helkıs Mah.

Gayrimenkulün:

Pafta:

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

57

628

14

2.350,70 m²

Kargir Turistlik otel, bahçe ve arsası

57

780

1

173,00 m²

Arsa

57

628

15

508,29 m²

Kargir ısı binası ve arsası

Toplamda yüzölçümü

3.031,99 m²

 

 

Tahmini Bedeli           :  15.273.768,50 TL (onbeşmilyon, ikiyüzyetmişüçbin, yediyüzatmışsekiz TL, ellikr.) (KDV hariç)

Geçici Teminat           :  458.214,00 Tl. (dörtyüzellisekizbinikiyüzondört TL)

Şartname bedeli          :  3.000,00 TL (Üçbin TL) olup, Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Cad. No: 97 Kat: 2 AMASYA) temin edilebilir.

İhale Gün ve Saati      :  17/02/2015 tarihinde Salı günü saat 14.00

İşgal Durumu             :  Kargir Turistlik otel, bahçe ve arsası ile kargir ısı binası ve arsası

2 - Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar bir bütün halinde İl Genel Meclisinin 10 Ekim 2014 tarih ve 144 sayılı kararı ile satışına karar verilmiştir. İl Encümeninin 02/12/2014 tarih ve 446 sayılı kararına istinaden, Amasya İl Özel İdaresince 17/02/2015 tarihine tasadüf eden Salı günü saat 14.00 da yapılacak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Amasya İl Özel İdaresi ihale salonunda ihale komisyonu tarafından dosyadaki şartname gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler :

A - Gerçek kişi olması halinde:

1) T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti

2) Kanuni İkametgah sahibi olmak

3) Gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak

4) Noter tasdikli imza beyannamesi

5) Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname

6) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

7) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı

8) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9) Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge

10) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B - Tüzel kişi olması halinde;

1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3) İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketi temsile yetkili kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş ıslak imzalı imza sirküleri

4) Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

6) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

7) Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge

8) Her sayfası paraflanmış, son sayfası imzalanmış şartname

9) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

10) Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge

11) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici Teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzdeüç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzdealtı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7 - Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

8 - Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Cad, No: 97 AMASYA adresindeki) ihale komisyon başkanına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin de ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına (Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9 - İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

10 - İstekliler, 2886 sayılı Kanunun gerek 5 nci maddesi gerekse 16 ncı maddeye binaen şartnamelerde gösterilen bu belgeleri eksiksiz vermek zorundadırlar. Aksi halde ihaleye katılamazlar.

11 - İhaleye katılacak olanların geçici teminat ve şartname bedelini Halk Bankası Amasya Şb. Halk Bankası Amasya Şb.TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 nolu İl Özel İdaresi hesabına yatırmış olmaları. (Banka Dekontlarının İhale Komisyonuna İbraz edilmesi zorunludur.)

12 - İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.amasyaozelidare.gov.tr adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden görülebilir.

İletişim: 0358 210 00 50   Dahili: 255-254-252 den bilgi alınabilir.

İlan olunur.

808/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/11108

1) İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2) İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 20.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı Soma/Manisa

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3) İhalenin Yapılacağı Yer      :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/Ankara

4) İhale Tarih ve Saati             :  04/03/2015  14:00

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.

873/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

GAZİANTEP

Enerji İletim Hatlarının ölçümü ve İrtifak-Kamulaştırma Haritalarının Hazırlanması işi hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/9909

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Eyüp Sultan Mah. Bahattin Nakıpoğlu Cad. No: 61 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                :  0342 329 2828 - 0342 329 0873

c) Elektronik posta adresi                    :  12grup.satınalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Enerji İletim Hatlarının ölçümü ve İrtifak-Kamulaştırma Haritalarının Hazırlanması işi (367 km uzunluğunda 9 kalem E.İ. Hattının, Arazide direk koordinatları ölçülmesi, Kamulaştırma-irtifak plan proje oluşturulması)

b) Yapılacağı yer                                 :  Grup Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan E.İ.Hatları (G.Antep, K.Maraş, Ş.Urfa, Kilis, Osmaniye İl ve İlçeleri)

c) İşin süresi                                       :  120 (yüzyirmi) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  12.02.2015 Saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

4.2.2 . İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Şeritvari Kamulaştırma Haritası Hazırlanması veya Etüt Plan ve Proje İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 60,00 (altmış) Türk Lirası doküman bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü – Eyüp Sultan Mah. Bahattin Nakıpoğlu Cad. No: 61 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

860/1-1


İHALEYE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğünden:

Belediye Hizmetleri Projesi-Ek Kredi

Kredi No:7885-TU

“MURATDEDE VE İLBADE MAHALLELERİ İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ İNŞAATI VE REHABİLİTASYONU İŞİ”

(SÖZLEŞME NO: DEN3-W2)

1. İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi Ek Finansman kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-DESKİ’ye (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Su, Atıksu, Yağmursuyu Rehabilitasyonu Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir.

2. İşveren, firmaları “Muratdede ve İlbade Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi” Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2010-2014) (2015 yılında son teklif verme tarihine kadar yapılan işler 2014’e dahil edilecektir) hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az onbeşmilyon (15.000.000) ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir.

Teklif Sahibi, son beş (5) yıla ait bilançolarını verecektir. Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

(ii) Yüklenicilerin son on (10) yıl [(2005-2014) ve 2015 yılında ihale tarihine kadar yapılan işler] içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere:

tek bir sözleşme paketi kapsamında toplam en az 55 km uzunlukta veya en fazla 3 (üç) sözleşme paketi kapsamında en az 75 km uzunlukta aşağıda sıralanan maddelerde açıklanan özellikleri karşılayacak şekilde;

a) En az 10 km uzunlukta ve anma çapı en az 100 mm olan içmesuyu hattı inşaatı ve

b) toplamda en az 5 km uzunlukta ve anma çapı en az 400 mm olan kanalizasyon ve/veya yağmursuyu hattı inşaatı işlerini ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenecektir) gerekmektedir.

İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde devam eden işler son teklif verme tarihine kadar parasal olarak yüzde yetmişinin (%70) tamamlanmış olması ve İşveren ile bir ihtilafı bulunmaması kaydıyla (İş Durum belgeleri ve hak edişler ile belgelenecektir) benzer iş mahiyetine dahil edilecektir.

Sulama suyu boru hattı inşaatı, sanayi siteleri, kooperatif, toplu konut, askeri tesisler ve köy yerleşimlerine ait içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi inşaatı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının en az dokuzmilyon (9.000.000) TL olması gerekmektedir.

(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin (i), (ii) ve (iii) alt maddelerdeki asgari kriterlerin en az yüzde yirmibeşini (%25), Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az yüzde kırkını (%40) karşılaması gerekmektedir.  Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzde yüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir.

Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam döşenen içmesuyu ve/veya kanalizasyon ve/veya yağmusuyu hattı uzunluğu, söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak belirlenecektir.

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

(vi) Başvuru sahibi ya da ortak girişimi oluşturan ortaklardan herhangi birinin mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla kesinleşmiş yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi teklifin reddedilmesine neden olabilir.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 08:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200,00 TL (ikiyüz TL) karşılığında (KDV dahil) aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (Vakıfbank) Denizli Şubesi (Şube Kodu: 0049),  TR 91 0001 5001 5800 7302 1487 98 IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: DEN3-W2 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için en az birmilyonikiyüzbin (1.200.000) TL veya eşdeğerinde bir geçici teminat ile birlikte aşağıda verilen adrese 09/03/2015 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 09/03/2015 Pazartesi günü saat 14.15’de, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 11, Toplantı Salonu, PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE adresinde açılacaktır.

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8. İhale dokümanlarına ilişkin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No : 41/A, Kat 11, Toplantı Salonu, PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE adresinde 19/02/2015 Perşembe günü saat 10.00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

9. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İhale evraklarının teslim edileceği Adres:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası, PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE

745/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Merkez-Çuhadarlar Köyü sınırları içerisinde kalan 2.835,65 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                            :  UŞAK

İlçesi                                                       :  Merkez

Mahalle/Köyü                                         :  Çuhadarlar

Yüzölçümü                                             :  2.835,65 Hektar

Mevkii                                                    :  -----

İhale Taban Bedeli                                  :  141.782,5-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  4.253,47-TL

İhale Tarihi                                             :  24 /02 / 2015

İhale Saati                                               :  17:25

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3 (Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

697149

694222

693984

693963

694358

693828

Yukarı (X)

4288527

4283993

4283962

4283969

4285211

4285245

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

695543

695636

694665

695629

696327

697238

 

4287934

4287860

4290267

4290267

4289469

4289479

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

 

 

697390

700000

700000

697230

696327

 

 

4290267

4290268

4289338

4299478

4289469

 

P2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa(Y)

697149

697230

700000

700000

699000

697293

Yukarı(X)

4288527

4289478

4289338

4285150

4285150

4284395

 

7.NOKTA

 

 

 

 

 

 

694222

 

 

 

 

 

 

4283993

 

 

 

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

816/1/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Merkez -Zahman Köyü sınırları içerisinde kalan 4.466,4 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                            :  UŞAK

İlçesi                                                       :  Merkez

Mahalle/Köyü                                         :  Zahman

Yüzölçümü                                             :  4.466,4 Hektar

İhale Taban Bedeli                                  :  223.320,00-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  6.696,6-TL

İhale Tarihi                                             :  24 /02 / 2015

İhale Saati                                               :  17:30

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3(Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

683517

688000

690400

688686

688712

688700

Yukarı (X)

4295621

4303500

4303260

4300828

4300817

4300800

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

689131

689533

689343

688300

688343

688330

 

4300648

4300485

4300152

4298400

4298403

4298380

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

 

690163

691200

689976

689008

684550

684514

 

4298528

4298600

4297376

4296506

4295020

4294955

 

19.NOKTA

20.NOKTA

21.NOKTA

22.NOKTA

23.NOKTA

 

 

684500

683924

679650

678458

677726

 

 

4294950

4293873

4286060

4286277

4286422

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

816/2/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Merkez-Kayaağıl Köyü sınırları içerisinde kalan 1.979,93 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                            :  UŞAK

İlçesi                                                       :  Merkez

Mahalle/Köyü                                         :  Kayaağıl

Yüzölçümü                                             :  1.979,93 Hektar

Mevkii                                                    :  -----

İhale Taban Bedeli                                  :  197.993-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  5.939,79-TL

İhale Tarihi                                             :  24 /02 / 2015

İhale Saati                                               :  17:35

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3(Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

689987

694700

694700

699000

704000

704000

Yukarı (X)

4280958

4280904

4279300

4278250

4278250

4279750

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

 

 

Sağa(Y)

704526

704650

689175

 

 

 

Yukarı(X)

4280184

4277200

4279049

 

 

 

P2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

Sağa(Y)

702400

703631

702400

 

 

 

Yukarı(X)

4280821

4280809

4279875

 

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

816/3/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Banaz - Ayrancı-Baltalı Köyü sınırları içerisinde kalan 2.315,84 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                            :  UŞAK

İlçesi    Banaz

Mahalle/Köyü                                         :  Ayrancı-Baltalı

Yüzölçümü                                             :  2.315,84 Hektar

İhale Taban Bedeli                                  :  162.108,80-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  4.863,26-TL

İhale Tarihi                                             :  24 /02 / 2015

İhale Saati                                               :  17:40

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3 (Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

726495

722060

722130

725803

725563

722200

Yukarı (X)

4303796

4305375

4301945

4300529

4299396

4300335

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

 

 

722114

719500

719500

726750

 

 

 

4299890

4300500

4306000

4305000

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

816/4/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Banaz -Güllüçam Köyü sınırları içerisinde kalan 1.703,21 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                            :  UŞAK

İlçesi                                                       :  Banaz

Mahalle/Köyü                                         :  Güllüçam

Yüzölçümü                                             :  1.703,21 Hektar

İhale Taban Bedeli                                  :  255.481,5-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  6.764,44-TL

İhale Tarihi                                             :  24/02/2015

İhale Saati                                               :  17:45

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3 (Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

743574

743494

744401

744358

744350

744550

Yukarı (X)

4298558

4297698

4297994

4294500

4293825

4293615

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

741980

41946

742050

741857

741730

739621

 

4288430

4288554

4288740

4288879

4289345

4290493

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

 

737700

737596

735570

737180

737641

741800

 

4291880

4291596

4292700

4292850

4292682

4291165

 

19.NOKTA

20.NOKTA

 

 

 

 

 

743600

742780

 

 

 

 

 

4292140

4297465

 

 

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

816/5/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Ulubey - Aksaz Köyü sınırları içerisinde kalan 4.269,65 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 İli                                                           :  UŞAK

İlçesi                                                       :  Ulubey

Mahalle/Köyü                                         :  Aksaz

Yüzölçümü                                             :  4.269,65 Hektar

İhale Taban Bedeli                                  :  424.965,00-TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  12.748,95-TL

İhale Tarihi                                             :  24 /02 / 2015

İhale Saati                                               :  17:50

İhale Yeri                                               :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama

Ruhsatı Süresi                                        :  3 (Üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

P1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

689609

690935

687948

696673

695050

692000

Yukarı (X)

4240793

4241375

4245951

4245379

4237789

4239000

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

816/6/1-1


DÜKKANLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl özel idaresine ait İlimiz Merkez Esenbey Mahallesi Hükümet Meydanı 202 ada 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Alış Veriş Merkezi Binasında bulunan 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 kapalı alana sahip dükkan (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. Kat 121 m2 )10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Söz konusu Alış Veriş Merkezi Binasında kiraya verilecek 1 nolu bağımsız bölümün yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 10 yıllık tahmini bedelin %3'üdür)

İhale 18.02.2015 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü(Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 750,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 18.02.2015 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,

4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7 - Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9 - 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 51.000,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 750,00.-TL'lik banka makbuzu,

12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,

15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

 

İŞİN ADI

YILLIK TAHMİNİ

KİRA BEDELİ

10 YILLIK

TAHMİNİ KİRA

BEDELİ

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1-

1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 kapalı alana sahip dükkanın (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. Kat 121 m2 ) kiraya verilmesi.

170.000,00.-TL.

1.700.000,00.-TL.

51.000,00.-TL

18.02.2015

11.00

849/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

(m²)

NİTELİĞİ

GÜNÜ

SAATİ

ŞARTNAME

BEDELİ

(TL)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

(KDV HARİÇ)

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

Ankara

Mamak

Kartaltepe

37245

5

1.649,00

Arsa

17/02/2015

09:00

100,00

412.000,00

20.600,00

Ankara

Mamak

Duralialıç

36668

1

3.769,00

Arsa

17/02/2015

10:00

100,00

1.130.000,00

56.500,00

Çankırı

Merkez

Karatekin

408

10

1.861,00

Arsa

17/02/2015

11:00

100,00

255.000,00

12.750,00

Aksaray

Merkez

Zafer

1018

150

5.367,00

Arsa

17/02/2015

14:00

100,00

454.850,00

22.750,00

Aksaray

Merkez

Zafer

1018

158

6.942,31

Arsa

17/02/2015

15:00

100,00

529.500,00

26.475,00

Aksaray

Merkez

Zafer

1018

159

63.830,79

Arsa

17/02/2015

16:00

100,00

4.327.500,00

216.375,00

Ankara

Çankaya

Ayrancı

1298

102

508,00

Kargir Apartman

(Z+4 Katlı 10 Daire)

18/02/2015

09:00

100,00

5.250.000,00

262.500,00

Ankara

Mamak

Üreğil-İmar

35581

7

1.167,00

Arsa

18/02/2015

10:00

100,00

221.730,00

11.100,00

İstanbul

Kartal

Aşağı

8583

1

4.408,23

Arsa

18/02/2015

11:00

100,00

11.340.000,00

567.000,00

Bursa

Nilüfer

Minareli Çavuş

1483

6

44.493,65

Arsa

18/02/2015

14:00

100,00

*78.821.860,00

3.950.000,00

Bursa

Nilüfer

Minareli Çavuş

1483

7

39.788,22

Arsa

18/02/2015

15:00

100,00

*41.720.330,00

2.100.000,00

Bursa

Nilüfer

Minareli Çavuş

1484

8,11,12

32.117,17(Toplam)

Müfrez Tarla ve Arsa

18/02/2015

16:00

100,00

*43.410.200,00

2.175.000,00

* Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

783/1-1


KEBAN HES’E AİT 2 ÜNİTE CEBRİ BORUNUN KOROZYONA KARŞI KORUMA VE BOYAMA İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:

1. Kurumumuz, taahhüdünde bulunan Keban HES’e ait 2 ünite cebri borunun korozyona karşı koruma ve boyama işleri yaptırılacaktır.

2. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 289) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, ücretsiz temin edilebilir.

3. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 24 Şubat 2015 Salı günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

861/1-1


16 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 16 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 19/02/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

872/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/11141

1) İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2) İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 20.000.000 Adet Kömür Torbası

b) Teslim Edileceği Yer          :  GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

                                                  Tavşanlı/KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 210 (ikiyüzon) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3) İhalenin Yapılacağı Yer      :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/Ankara

4) İhale Tarih ve Saati             :  03/03/2015  14:00

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.

874/1-1